Www Fbmk Upm Edu My-Books Pdf

www fbmk upm edu my
06 Apr 2020 | 65 views | 5 downloads | 59 Pages | 3.85 MB

Share Pdf : Www Fbmk Upm Edu My

Download and Preview : Www Fbmk Upm Edu My

Report CopyRight/DMCA Form For : Www Fbmk Upm Edu MyTranscription

Prakata vi, 1 PENDAHULUAN 1, 1 1 Pengenalan 1, 1 2 Objektif 1. 1 3 Format Penulisan 2, 1 3 1 Tajuk Projek 2, 1 3 2 Bahasa Penulisan 2. 1 3 3 Penulisan Muka surat 3, 1 3 4 Panjang Projek Ilmiah Tahun Akhir 3. 1 3 5 Birai dan Langkau Margin and Spacing 5, 1 3 6 Kertas dan Fon 5. 1 3 7 Penjilidan 5, 1 4 Persembahan dan Gaya Penulisan 5.
1 4 1 Pemerenggan 6, 1 4 2 Ejaan dan Tatabahasa 6, 1 4 3 Penyuntingan 6. 2 PELAKSANAAN PROJEK 7, 2 1 Pengenalan 7, 2 2 Pendaftaran Tajuk Projek 7. 2 3 Penyediaan Kertas Cadangan Projek 8, 2 4 Penyediaan Laporan Projek Ilmiah 8. 3 PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN PROJEK 12, 3 1 Pengenalan 12. 3 2 Panjang Kertas Cadangan 13, 4 PENYEDIAAN dan PENULISAN LAPORAN PROJEK 14.
4 1 Pengenalan 14, 4 2 Peraturan asas 14, 4 2 1 Tajuk 15. 4 2 2 Dedikasi 15, 4 2 3 Penulisan Abstrak 15, 4 2 4 Penghargaan 15. 4 2 5 Pengesahan 15, 4 2 6 Perakuan 16, 4 2 7 Jadual Kandungan 16. 4 2 8 Senarai Jadual 19, 4 2 9 Senarai Rajah 19, 4 2 10 Senarai Singkatan 20. 4 2 11 Bab Pendahuluan 20, 4 2 12 Bab Tinjauan Literatur Sorotan Kajian 20.
4 2 13 Bab Metodologi Pendekatan Kajian 20, 4 2 14 Bab Hasil Kajian dan Perbincangan 21. 4 2 15 Bab Kesimpulan dan Cadangan 21, 4 2 16 Rujukan Bibliografi 21. 4 2 17 Senarai Lampiran 21, 5 PERTIMBANGAN ETIKA 22. 6 PLAGIARISME 23, 6 1 Pengenalan 23, 6 2 Mengelakkan Plagiarisme 24. 7 PENULISAN RUJUKAN BIBLIOGRAFI 26, 7 1 Pengenalan.
7 2 Penulisan Bibliografi Format APA American Psychological 26. Association, 7 2 1 Buku Books 26, 7 2 2 Bab dalam Buku Book chapters or articles in books 27. 7 2 3 Artikel Jurnal Journal Article 28, 7 2 4 Ensiklopedia Kamus Encyclopedia Dictionary 29. 7 2 5 Artikel Majalah Akhbar Magazine Newspaper Articles 29. 7 2 6 Laman Web Website or Webpage 30, 7 2 7 Penerbitan Dalam Talian Online periodical 31. 7 2 8 Disertasi dan Tesis Dissertations and Theses 31. 7 3 Penulisan Bibliografi Format MLA Modern Language Association 32. 7 3 1 Buku Books 32, 7 3 2 Bab dalam Buku Book chapters or articles in books 32. 7 3 3 Artikel Jurnal Journal Article 33, 7 3 4 Ensiklopedia Kamus Encyclopedia Dictionary 33.
7 3 5 Artikel Majalah Akhbar Magazine Newspaper Articles 34. 7 3 6 Laman Web Website or Webpage 35, 7 3 7 Penerbitan Dalam Talian Online periodical 35. 7 3 8 Disertasi dan Tesis Dissertations and Theses 36. 8 PENYERAHAN LAPORAN AKHIR PROJEK 37, BIBLIOGRAFI 38. LAMPIRAN 39, Lampiran 1 Kulit Hadapan 39, Lampiran 2 Halaman Tajuk 40. Lampiran 3 Halaman Abstrak 41, Lampiran 4 Halaman Pengesahan 42. Lampiran 5 Halaman Perakuan 43, Lampiran B1 Borang Pendaftaran Tajuk 44.
Lampiran B2 Borang Pelaksanaan Projek 45, Lampiran B3 Borang Pemarkahan Pembentangan Projek 46. Lampiran B4 Borang Penerimaan Hasilan Pelajar 47, Lampiran B5 Borang Pemarkahan Laporan Projek Ilmiah 48. Lampiran B6 Borang Pemarkahan Berasaskan Penilaian 49. Lampiran C Contoh Jadual 50, Lampiran D Contoh Rajah 51. Bagi memenuhi sebahagian syarat bergraduat untuk program bacelor setiap pelajar. prasiswazah itu dikehendaki menyiapkan laporan projek ilmiah tahun akhir Kejayaan pelajar. menghasilkan laporan projek ilmiah tahun akhir ini adalah bukti pengetahuan dan kemahiran. yang telah diperoleh pelajar dalam bidang penyelidikan mengikut program mereka di fakulti. Dalam menghasilkan laporan projek ilmiah tahun akhir pelajar perlu mematuhi format penulisan. dan keaslian dalam penulisan yang ditetapkan Selain itu setiap pelajar perlu mematuhi. peraturan etika yang telah ditetapkan oleh pihak universiti Sehubungan dengan itu buku. Panduan Pelaksanaan dan Penulisan Projek Ilmiah Tahun Akhir ini boleh dijadikan sumber. rujukan dan panduan kepada pelajar dalam memastikan penulisan laporan projek ilmiah tahun. akhir mereka mematuhi format yang ditetapkan oleh Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. dan Universiti Putra Malaysia, Buku ini mengandungi enam bab iaitu bermula dengan Bab 1 Pendahuluan Bab 2. Pelaksanaan Projek Ilmiah Bab 3 Panduan Menulis Kertas Cadangan Projek Bab 4 Panduan. Penyediaan dan Penulisan Laporan Projek Bab 5 Pertimbangan Etika Bab 6 Plagiarisme. Bab 7 Penulisan Rujukan Bibliografi dan Bab 8 Penyerahan Laporan. Diharapkan dengan adanya buku Panduan Pelaksanaan dan Penulisan Projek Ilmiah Tahun. Akhir ini pelajar dapat menghasilkan laporan projek ilmiah tahun akhir dengan berkualiti dan. mematuhi format penulisan akademik untuk penulisan laporan ilmiah di Fakulti Bahasa Moden. dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, Arba ie Sujud Ph D.
Zaitul Azma Zainon Hamzah Ph D, Tenku Mazuwana T Mansor. Pabiyah Hajimaming Ph D, Rohimi Noor, Cecile Gabarre Ph D. Wong Ling Yann Ph D, Rosmiza Haji Bidin, Rahimah Hamdan. Normahdiah Sheik Said Ph D, PANDUAN AM, 1 1 Pengenalan. Projek Ilmiah Tahun Akhir adalah kursus wajib bagi semua pelajar peringkat bacelor di. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia Kursus ini dijalankan. selama dua semester, Penulisan laporan Projek Ilmiah Tahun Akhir merupakan satu proses yang bermula.
dengan permasalahan kajian sehinggalah kepada penulisan laporan akhir projek yang. dijalankan Secara keseluruhan setiap laporan Projek Ilmiah Tahun Akhir akan. mengandungi lima bab iaitu Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Sorotan Literatur Sorotan Kajian. Bab 3 Metodologi Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan dan Bab 5 Kesimpulan dan. Dalam menghasilkan satu laporan yang mantap pelajar perlu membaca dan merujuk. bahan bacaan serta menyorot kajian kajian terdahulu bagi mendapatkan maklumat. tentang kajian yang ingin dijalankan Seterusnya pelajar perlu membina reka bentuk. kajian dan menjalankan kajian yang telah dirancangkan Peringkat seterusnya adalah. pelajar menganalisis data kajian dan mempersembahkan hasil kajian dengan. menyertakan bukti bukti yang relevan dan berkaitan. Seterusnya pelajar perlu menulis beberapa draf laporan Projek Ilmiah Tahun Akhir dan. melakukan pengeditan dan pemurnian terhadap isi dan bahasa Semua ini akan. membawa kepada penghasilan satu projek ilmiah yang mantap bermutu dan cemerlang. 1 2 Objektif, Tujuan utama Projek Ilmiah Tahun Akhir ini adalah untuk memberikan pemahaman dan. kemahiran menjalankan penyelidikan ilmiah kepada pelajar tahun akhir peringkat bacelor. di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Selain itu Projek Ilmiah Tahun Akhir ini juga. bertujuan mendedahkan dan menyediakan pelajar dengan kepentingan menjalankan. penyelidikan peringkat sarjana muda untuk meluaskan pandangan mereka dan membantu. mereka untuk memenuhi pasaran kerjaya pada masa hadapan Pada masa yang sama. pelajar belajar mengenal pasti dan mengetahui sesuatu topik secara mendalam serta. dapat menjalankan satu projek ilmiah dari peringkat menulis kertas cadangan sehinggalah. ke peringkat melaksanakan dan menulis laporan akhir Projek Ilmiah Tahun Akhir. Objektif ini dapat dicapai dengan memberi peluang kepada pelajar melaksanakan projek. penyelidikan mereka di bawah penyeliaan seorang pegawai akademik yang bertindak. sebagai penyelia, Sehubungan dengan itu objektif utama projek ilmiah adalah untuk memberi pengetahuan. latihan dan kemahiran kepada pelajar Secara khusus objektif kursus ini adalah untuk. 1 mengenal pasti dan mendedahkan cara menjalankan penyelidikan ilmiah. dalam bidang bahasa mengikut program pengajian, 2 menganalisis menginterpretasi atau menjelaskan data kajian yang dipilih sama. ada data teks atau data lapangan dan, 3 menulis laporan penyelidikan bahasa secara saintifik. Ringkasnya penulisan laporan projek Ilmiah ini dapat membantu para pelajar. memperoleh kemahiran dan pengetahuan tentang bentuk penulisan akademik Selain. itu melalui penulisan laporan projek ilmiah para pelajar berpeluang bukan sahaja untuk. mengaplikasikan teori dan kaedah kajian dalam bidang bahasa sastera dan budaya. tetapi mereka juga berpeluang untuk membangunkan kemahiran utama dalam. menganalisis data teks dan lapangan memproses maklumat dan menyediakan laporan. penyelidikan secara saintifik menggunakan laras bahasa dalam penulisan akademik. 1 3 Format Penulisan, Format Penulisan menerangkan perkara yang perlu diketahui oleh pelajar bagi memenuhi.
format penulisan laporan projek ilmiah yang ditetapkan Antara format penulisan yang. ditetapkan ialah jenis kertas yang digunakan saiz fon yang standard birai atau margin. dan beberapa format penulisan yang lain, 1 3 1 Tajuk Projek. Tajuk kertas Projek Ilmiah Tahun Akhir tidak boleh melebihi 20 patah perkataan. Perkataan Analisis tidak boleh hadir dalam tajuk Projek Ilmiah Tahun Akhir. 1 3 2 Bahasa Penulisan, Laporan Projek Ilmiah Tahun Akhir hendaklah ditulis sama ada dalam bahasa Melayu. bahasa Inggeris atau bahasa mengikut program pengajian pelajar yang telah dipersetujui. oleh penyelaras dan jabatan masing masing Laporan projek mestilah ditulis. menggunakan laras penulisan akademik dan secara saintifik Penggunaan bahasa harus. konsisten terutamanya dari segi ejaan dan tatabahasa yang standard. Selain itu laporan akhir Projek Ilmiah Tahun Akhir juga hendaklah ditulis mengikut format. penulisan yang telah ditetapkan, 1 3 3 Penulisan Muka surat. a Semua muka surat hendaklah dinomborkan di tengah tengah atau di sudut kanan. bahagian bawah muka surat Nombor muka surat hendaklah ditulis secara bersendirian. tanpa apa apa tanda seperti tanda kurung sempang dan sebagainya. b Muka surat awalan sebelum Bab 1 hendaklah dinomborkan dengan angka roman i. ii iii dsb Muka surat tajuk tidak dinomborkan tetapi dikira sebagai muka surat i. c Muka surat 1 bermula dari halaman pertama Bab 1 Pengenalan tetapi tidak. dinomborkan, d Semua nombor muka surat perlu berada di tempat yang sama Cara menomborkan. muka surat adalah seperti berikut, Muka surat tajuk tiada nombor muka surat.
Muka surat Dedikasi guna huruf kecil roman i, Abstrak gunakan huruf kecil roman seterusnya. Penghargaan gunakan huruf kecil roman seterusnya, Pengesahan gunakan huruf kecil roman seterusnya. Perakuan gunakan huruf kecil roman seterusnya, Muka surat Jadual Kandungan gunakan huruf kecil roman seterusnya. Senarai Jadual Gambar Rajah Gambar dan lampiran, muka surat berasingan gunakan huruf kecil roman seterusnya. e Gunakan nombor dalam bahagian utama laporan, Pendahuluan Pengenalan mulakan nombor 1.
Tinjauan Literatur Sorotan Kajian teruskan nombor muka surat. Metodologi teruskan nombor muka surat, Hasil Kajian dan Perbincangan teruskan nombor muka surat. Kesimpulan dan Cadangan teruskan nombor muka surat. Bibliografi teruskan nombor mka surat, Lampiran jika ada teruskan nombor muka surat. Selanjutnya selain muka surat Tajuk dan muka surat Tandatangan Penyelia setiap muka. surat hendaklah ditulis nombor Gunakan nombor Arab iaitu 1 2 3 4 5 dan seterusnya. untuk bahagian utama atau isi laporan Gunakan huruf kecil Roman iaitu i ii iii iv v dan. seterusnya untuk bahagian yang diletak sebelum bahagian utama tersebut. 1 3 4 Panjang Projek Ilmiah Tahun Akhir, Panjang laporan Projek Ilmiah adalah antara 10 000 hingga 25 000 patah perkataan. ATAU berdasarkan jumlah muka surat yang ditentukan mengikut keperluan program. Jadual 1 Padanan jumlah patah perkataan dengan jumlah muka surat. tanpa jadual dan rajah, Jenis Fon Saiz Langkau Jumlah Jumlah muka surat. Fon Perkataan, New Times 12 Langkau 10 000 41, 25 000 103.
Jenis Fon Saiz Langkau Jumlah Jumlah muka surat, Fon Perkataan. Arial 11 Langkau 10 000 30, Jenis Fon Saiz Langkau Jumlah Jumlah muka surat. Fon Perkataan, Arial 12 Langkau 10 000 37, Nota Untuk Program Bahasa Arab Guna Fon Traditional Arabic Saiz 18 Langkau 1 5. Program Bahasa Cina Guna Fon Songti Saiz 12 Langkau 2. Panjang laporan Projek Ilmiah berdasarkan jumlah muka surat yang ditentukan mengikut. keperluan program adalah seperti berikut, Program Jumlah Muka surat. 1 Projek Ilmiah BLM KM 80 100, 2 Projek Ilmiah Bahasa dan Kesusasteraan Inggeris 50 70.
3 Projek Ilmiah Bahasa Arab 50 70, 4 Projek ilmiah Bahasa Asing Cina Perancis Jerman 40 60. 5 Projek Ilmiah Jabatan Komunikasi 50 70, 1 3 5 Birai dan langkau Margin and Spacing. Birai kiri hendaklah 40 mm manakala birai kanan atas dan bawah hendaklah 25 mm. Kertas projek hendaklah bertaip langkau dua dalam perenggan langkau empat baris. antara perenggan dan seksyen, Satu langkau untuk, a petikan tiga baris atau diengsot dan disetkan dalam blok. b rujukan atau bibliografi kecuali antara kemasukan rujukan. c kapsyen berbaris untuk Jadual dan Gambar rajah, d Lampiran seperti soal selidik surat dan data. e tajuk dan subtajuk, Semua tulisan termasuk nombor muka surat mestilah berada dalam birai margin ini Baris.
pertama bagi setiap perenggan mesti dimulakan lima jangkau ke dalam indent five. spaces melainkan abstrak tajuk kecil kecuali tajuk kecil bagi tahap 50 dan senarai. 1 3 6 Kertas dan fon, Laporan akhir projek ilmiah hendaklah ditaip atas kertas 21 cm x 29 cm A4 dengan. menggunakan sebelah muka sahaja Kertas yang digunakan adalah kertas putih yang. tebal 80 gram white bond paper menggunakan sama ada Fon Arial 11 Fon Arial 12. atau Times New Roman 12 Font berhuruf tebal boleh digunakan untuk tajuk dan. 1 3 7 Penjilidan, Laporan Projek Ilmiah Tahun Akhir hendaklah dijilid menggunakan kulit keras berwarna. merah hati Rujuk Lampiran Format Penulisan pada kulit keras. Laporan akhir Projek Ilmiah Tahun Akhir merupakan hak milik pelajar penyelia dan. Universiti Putra Malaysia, 1 4 Persembahan dan Gaya Penulisan. dan Universiti Putra Malaysia Buku ini mengandungi enam bab iaitu bermula dengan Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Pelaksanaan Projek Ilmiah Bab 3 Panduan Menulis Kertas Cadangan Projek Bab 4 Panduan Penyediaan dan Penulisan Laporan Projek Bab 5 Pertimbangan Etika Bab 6 Plagiarisme

Related Books

Oracle E Business Suite EBS

Oracle E Business Suite EBS

There are two versions of Oracle Application server 10g OAS10g used The Oracle Application Server 10 1 2 ORACLE HOME sometimes referred to as the Tools C or Developer ORACLE HOME replaces the 8 0 6 ORACLE HOME provided by Oracle9i Application Server 1 0 2 2 2 in Release 11i The Oracle Application Server 10 1 3 ORACLE HOME sometimes

Seamless Data Access for Oracle E Business Suite R12

Seamless Data Access for Oracle E Business Suite R12

The application layer connects to the database as the Oracle User ID specified in the data group All preinstalled OEBS responsibilities reference the standard data group Seamless Data Access for Oracle E Business Suite 11i The ILM Data Archive seamless access solution for 11i utilizes data groups Oracle user IDs and

Oracle Policy Automation

Oracle Policy Automation

Oracle Policy Automation System Requirements for Java and NET The following topics detail the use of Oracle Policy Automation in a Server environment For use of Oracle Policy Automation in embedded or desktop applications please contact Oracle directly for appropriate guidance on system requirements

Oracle Policy Automation Installation Guide Release 10 4

Oracle Policy Automation Installation Guide Release 10 4

Oracle JDK 6 JDK 7 and JDK 8 are all supported if supported by the chosen application server OPA Batch Processor 10 4 7 is also supported on Oracle JDK 6 JDK 7 and JDK 8 JRockit JVM is also supported but only if deploying to an application server that supports it

Oracle Application Server

Oracle Application Server

Oracle Corporation Oracle Application Server Documentation 500 Oracle Parkway M S 1op6 Redwood Shores CA 94065 USA If you would like a reply please give your name address telephone number and electronic mail address optional If you have problems with the software please contact your local Oracle Support Services

Name Mohamed Ash shahat Atwa

Name Mohamed Ash shahat Atwa

1 Address First Stage Zahraa Nasr City Cairo Egypt Mobile 0020112226010 E mail arablocalizer gmail com Skype arablocalizer Name Mohamed Ash shahat Atwa Personal Information Birthday 6 9 1982 Nationality Egyptian Marital Status Married Year of Graduation 2003 Languages Arabic Mother tongue English Excellent written listening and speaking French Good writing good

Digital Design pearsonhighered com

Digital Design pearsonhighered com

Digital Design With an Introduction to the Verilog HDL FIFTH EDITION M Morris Mano Emeritus Professor of Computer Engineering California State University Los Angeles Michael D Ciletti Emeritus Professor of Electrical and Computer Engineering University of Colorado at Colorado Springs Upper Saddle River Boston Columbus San Franciso New York

M Morris Mano DIGITAL DESIGN Computer Science

M Morris Mano DIGITAL DESIGN Computer Science

B 3 A 0 A 1 B 2 B 1 B 0 B 3 B 2 B 1 B 0 B 3 B 2 B 1 B 0 0 Addend Augend Augend Sum and output carry 4 bit adder A2 Addend Sum and output carry 4 bit adder C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C 0 Fig 4 16 4 Bit by 3 Bit Binary Multiplier

Civil RICO A Manual for Federal Attorneys

Civil RICO A Manual for Federal Attorneys

A Manual for Federal Attorneys October 2007 Prepared by the Staff of the Organized Crime and Racketeering Section United States Department of Justice Washington DC 20005 Douglas E Crow Principal Deputy Chief Amy Chang Lee Assistant Chief 202 514 3594 Written By Frank J Marine Consultant Patrice M Mulkern The assistance of the following is acknowledged and greatly appreciated David

The Impact of Jury Race in Criminal Trials

The Impact of Jury Race in Criminal Trials

THE IMPACT OF JURY RACE IN CRIMINAL TRIALS SHAMENA ANWAR PATRICK BAYER RANDI HJALMARSSON October 2011 Abstract This paper examines the impact of jury racial composition on trial outcomes using a data set of felony trials in Florida between 2000 and 2010 We utilize a research design that exploits day to day variation in the composition of the jury pool to isolate quasi random variation in the

Criminal Law Reform in the Eighteenth Century Europe A

Criminal Law Reform in the Eighteenth Century Europe A

Criminal Law Reform in the Eighteenth Century Europe A Comparative Study England France Spain Isabel Ramos V zquez Professor of Legal History Faculty of Social and Legal Sciences University of Ja n Campus Las Lagunillas s n 23071 Ja n Spain Abstract The Old Regime penology is symbolized by the spectacle of suffering but all over Europe there are increasing evidences that