Woordenschat-Books Pdf

Woordenschat
14 Jan 2020 | 5 views | 0 downloads | 8 Pages | 263.22 KB

Share Pdf : Woordenschat

Download and Preview : Woordenschat


Report CopyRight/DMCA Form For : WoordenschatTranscription

een kleinere woordenschat Een zeer beperkte woordenschat vormt een struikelblok om. gemakkelijk en spontaan nieuwe woordbetekenissen op te pikken uit de schoolomgeving Dit geldt. voor veel leerlingen voor wie het Nederlands de tweede taal is Voor tweedetaalleerders in de. kleutergroepen heeft het ontwikkelen van een basiswoordenschat de hoogste prioriteit. Midden en bovenbouw, In middenbouw blijft het belangrijk dat leerlingen hun woordenschat verbreden door er steeds. meer nieuwe woorden bij te leren Daarbij verdienen de zogenaamde academische taal de school. of schrijftaalwoorden speciale aandacht Dit zijn de wat formelere woorden die vooral in de. schrijftaal voorkomen zoals met name gering inclusief en die leerlingen moeten kennen om. teksten goed te kunnen begrijpen en om schoolse taken te kunnen vervullen. Verder wordt het stimuleren van de diepe woordkennis in de midden en bovenbouw steeds. belangrijker De taal die in deze leerjaren wordt gebruikt om te communiceren over de leerstof en. in de instructie doet een steeds groter beroep op een abstractere hi rarchische organisatie van de. verbanden tussen woordconcepten Voorbeelden van dergelijke hi rarchische betekenisrelaties. tussen woorden zijn dieren zoogdieren aap appel vrucht voedsel of dieren vissen. En ten slotte moeten leerlingen in de hogere groepen steeds beter strategie n leren gebruiken. waarmee zij betekenissen van woorden zelf kunnen afleiden en verwerven zodat zij minder. afhankelijk worden van de onderwijssituatie om nieuwe woorden te leren. Eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs, In de periode van het basisonderwijs hebben leerlingen al een behoorlijke woordenschat. verworven De ontwikkeling van de woordenschat hangt niet uitsluitend samen met leeftijd. Leerlingen leren woorden vooral op basis van hun ervaringen Wat zijn hun interesses Komen ze. uit een taalrijk gezin of een minder taalrijk gezin Hoeveel lezen ze per dag Deze factoren hebben. allemaal invloed Docenten kunnen er dan ook niet zonder meer van uitgaan dat alle leerlingen. gewone woorden beheersen De verschillen tussen leerlingen kunnen groot zijn. Naast het uitbreiden van de woordenschat is vooral het leren toepassen van. woordenschatstrategie n een aandachtspunt De leerlingen moeten zelf woordbetekenissen kunnen. afleiden of opzoeken en leren om zelfstandig hun woordenschat uit te breiden. Aan het eind van leerjaar 2 zouden vmbo leerlingen over een voldoende woordenschat moeten. beschikken om taken op het gebied van begrijpend lezen te kunnen uitvoeren op niveau 1F zodat. ze in de bovenbouw kunnen toewerken naar niveau 2F Van havo vwo leerlingen mag verwacht. worden dat zijn bij intrede in het voortgezet onderwijs al over dit niveau van woordenschat. beschikken Aan het eind van het tweede leerjaar beheersen zij minimaal de woordenschat die. nodig is om teksten en opdrachten op niveau 2F aan te kunnen Vanaf dit punt gaan zij ook om de. meer abstracte academische taal toepassen in hun spreek en schrijftaken. Om de leerlingen aan het eind van de basisschool minimaal op niveau 1F te krijgen en op 2F en 3F. als streefniveau in het VO moeten scholen de volgende tussendoelen nastreven 1. Doelen Leerlingen, Eind groep 4 begrijpen 7 000 woorden waarvan 200 school schrijftaalwoorden. gebruiken 3 500 woorden, leiden de betekenis van woorden af uit duidelijke contexten plaatjes. duidelijke omschrijvingen in mondelinge en schriftelijke teksten. Eind groep 6 begrijpen 10 000 woorden waarvan 500 school schrijftaalwoorden. verdiepen hun woordkennis kennen meer betekenisaspecten en. betekenisrelaties van geleerde woorden,gebruiken 5 000 woorden.
hanteren bewust stappenschema s om de betekenis van woorden af te. leiden uit de context,begrijpen veel voorkomend figuurlijk taalgebruik. Eind groep begrijpen 15 000 woorden waarvan 900 school schrijftaalwoorden. 8 verdiepen hun woordkennis kennen meer betekenisaspecten en. Eind betekenisrelaties van geleerde woorden,gebruiken 7 000 woorden. leiden geautomatiseerd betekenis van woorden af uit de context. begrijpen minder voorkomend figuurlijk taalgebruik. begrijpen minimaal 15 000 woorden waarvan 1 600, vmbo b k g t eind school schrijftaalwoorden en vaktaalwoorden van de schoolvakken. leerjaar 2 verdiepen hun woordkennis kennen meer betekenisaspecten en. betekenisrelaties van geleerde woorden,gebruiken 7 000 woorden vari ren in woordgebruik. leiden geautomatiseerd betekenis van woorden af uit de context. begrijpen minder voorkomend figuurlijk taalgebruik. kunnen de correcte betekenis van woorden opzoeken in naslagwerken. kunnen strategie n toepassen voor het onthouden van nieuwe woorden. Taalachterstand in het primair onderwijs een lezing van Anne Vermeer 2006. Evaluatieonderzoeken naar Gemeentelijk Onderwijs Achterstand Ontwikkeling van woordenschat. bij NT1 en NT2 leerlingen Lopend onderzoek sinds 2003. havo vwo eind begrijpen waarschijnlijk 20 000 woorden2 of meer vanaf dit niveau is er. leerjaar 2 geen verband meer tussen leerjaar en grootte van de woordenschat van. de leerling aan te geven Het aandachtspunt is academische taal. verdiepen hun woordkennis kennen meer betekenisaspecten en. betekenisrelaties van geleerde woorden, vari ren in woordgebruik kunnen trefzeker formuleren.
leiden geautomatiseerd betekenis van woorden af uit de context. begrijpen minder voorkomend figuurlijk taalgebruik. kunnen de correcte betekenis van woorden opzoeken in naslagwerken. kunnen strategie n toepassen voor het onthouden van nieuwe woorden. Didactische richtlijnen, Hieronder sommen we een aantal didactische richtlijnen op voor effectieve woordenschatdidactiek. Het gaat om richtlijnen voor woordenschatontwikkeling in alle vakken de taalles de Nederlandse. les en de lessen in andere schoolvakken, Richtlijn 1 Werk systematisch aan het uitbreiden van de woordenschat aan de hand van. de viertact, Voor intentioneel en systematisch woordenschatonderwijs gebruikt u de volgende vier didactische. stappen vd Nulft Verhallen 2002, 1 Woorden in een betekenisvolle context aanbieden voorbewerken. 2 Betekenissen verduidelijken semantiseren,3 Herhalen en oefenen consolideren.
4 Controleren, Stap 1 Woorden in een betekenisvolle context aanbieden. Zorg ervoor dat deze stap kort en pakkend is Door bijvoorbeeld iets te laten zien foto voorwerp. of iets humoristisch trekt u de aandacht en wordt het woordenschatnetwerk van leerlingen. geactiveerd Het woord vleeswaren zou u bijvoorbeeld kunnen aanbieden door uw boterhammen. voor de lunch te laten zien en kort met de leerlingen te praten over wat zij het liefst op hun brood. Stap 2 Betekenissen verduidelijken semantiseren, Bied de woorden in clusters aan zodat vooral de diepe woordkennis wordt gestimuleerd Bij het. aanleren van het woord schroevendraaier moeten de leerlingen niet alleen leren wat het voor een. Dit is een schatting op basis van het aantal woorden dat een volwassene kent. www slo po leergebieden en de woordenschat van een 12 jarige op niveau 1F Er bestaat geen. corpus op basis waarvan het aantal woorden na niveau 2F kan worden gemeten. voorwerp is maar ook waarvoor een schroevendraaier dient en de hi rarchische relatie die het. woord heeft met het begrip gereedschap pen, De betekenis van een woord kan op verschillende manieren verduidelijkt worden Om diepe. woordkennis te verwerven heeft een kind het nodig dat een woord meerdere keren en op. verschillende manieren wordt uitgelegd Maak hierbij gebruik van de vier uitjes Van den Nulft. Verhallen 2009 uitleggen uitbeelden en uitbreiden, Uitbeelden gebaren aanwijzen voordoen uitspelen laten ervaren. De betekenis van concrete woorden en handelingen laat u zien met behulp van een voorwerp of. een afbeelding of door iets voor te doen Er zijn ook woorden die u kunt verduidelijken door de. leerlingen te laten voelen of ervaren wat het woord betekent bijvoorbeeld bij begrippen als koud. of vochtig,Uitleggen vertellen verduidelijken, Wanneer u de betekenis van een woord uitlegt met behulp van andere woorden geeft u een.
omschrijving of definitie Het is dan van belang dat die definitie goed geformuleerd is Een. formulering als X betekent dat is doorgaans geen goede keuze omdat dit vaak ingewikkelde. zinnen oplevert Het is beter om het volgende patroon te hanteren als je dan als je. initiatiefrijk bent dan onderneem je zelf veel actie dan laat je van je horen. Uitbreiden koppelen aan andere woorden die qua betekenis bij elkaar horen. Losse woorden oefenen is minder effici nt Bied woorden aan in een samenhangend netwerk van. woorden drie tot vier woorden die qua betekenis bij elkaar horen. Uitproberen leerlingen stimuleren om de woorden te gebruiken in de praktijk. Bied korte opdrachten aan waarbij leerlingen in de praktijk oefenen om de woorden te gebruiken. in zinnen korte teksten of als ze iets vertellen Blijf ook zelf de nieuwe woorden regelmatig. Leerlingen leren de betekenis van een woord gemakkelijker wanneer zij ook de geschreven vorm. van het woord zien en het woord hardop zeggen Schrijf daarom het woord waarvan u de betekenis. aan het uitleggen bent op het bord en laat het door de leerlingen uitspreken. Stap 3 Herhalen en oefenen consolideren, Om geleerde woorden te kunnen onthouden is oefening en herhaling nodig Hiervoor organiseert u. verschillende activiteiten waarbij de woorden die in de vorige stappen zijn aangeboden nu in. allerlei andere contexten en op verschillende manieren door de leerlingen worden gebruikt Alleen. dan zullen leerlingen diepe woordkennis verwerven, Consolidatieoefeningen zijn gerichte korte oefeningen 5 minuten opdrachten waarmee het. begrip van het woord wordt geoefend Hiervan kunt u er enkele per dag doen Voorbeelden van. consolidatieoefeningen, Een verhaaltje waarbij de gesemantiseerde woorden zijn weggelaten welke woorden. Woordweb woordveld zonder het centrale woord welke woord moet daar staan. Een concept map maken van gegeven begrippen hoe hangen ze samen. Veel leerlingen onthouden woorden makkelijker als ze de woorden koppelen aan een beweging of. als de leerlingen opdrachten doen waarbij ze kunnen bewegen zoals de woordenschatmat en Total. Physical Response Dit is het uitvoeren of uitbeelden van verhaaltjes of instructies van de. leerkracht of een medeleerling,Stap 4 Controleren, Als laatste stap controleert u of de leerlingen de geleerde woorden hebben onthouden Daarvoor is. het nodig dat u bijhoudt welke woorden u heeft behandeld op schrift of in de computer Ook. verdient het aanbeveling dat de leerlingen zelf bijhouden welke woorden zij hebben geleerd. bijvoorbeeld in een eigen elektronisch woordenboek Wanneer blijkt dat de leerlingen de woorden. nog niet beheersen moeten ze de woorden herhalen,Richtlijn 2 Selecteer zorgvuldig woorden.
Selecteer een voldoende aantal woorden minimaal 25 woorden per week dagelijks vijf tot acht. Criteria voor zorgvuldige woordselectie, Een woord is geschikt als de betekenis van het woord onbekend is voor in ieder geval een deel. van de leerlingen, Een woord is geschikt als het functioneel is voor de leerlingen. o Een woord is functioneel als het past in de context van een thema verhaal of activiteit. o Een woord is functioneel als het nodig is om te praten over bepaalde begrippen of om. deze begrippen uit te leggen, De woorden die u aanbiedt houden verband met elkaar ze maken deel uit van conceptuele. netwerken De woorden die de verbanden aangeven horen ook bij dat netwerk en moeten. ook aangeleerd worden, Richtlijn 3 Bied activiteiten aan die de diepe woordkennis stimuleren. Bied activiteiten aan waardoor leerlingen meerdere betekenisaspecten van woorden leren en de. relatie tussen woorden Voorbeelden van geschikte activiteiten voor dit doel zijn gezamenlijk een. woordveld maken synoniemen bij elkaar zoeken woorden hi rarchisch ordenen Hoe bepaalde. woorden zich in betekenis tot elkaar verhouden kunt u in beeld brengen met behulp van. zogenoemde graphic organizers Veelgebruikte graphic organizers die de betekenisrelaties tussen. woorden verduidelijken zijn de woordspin woordparachute woordkast en woordtrap zie. afbeelding hieronder, Richtlijn 4 Werk vakoverstijgend aan woordenschatuitbreiding.
Benut bij alle vakken de kansen om onbekende woorden te verduidelijken Deze kansen doen zich. voor tijdens de lessen begrijpend lezen en de zaakvaklessen In zaakvaklessen is een groot deel. van de vakkennis immers tegelijkertijd nieuwe woordenschat voor de leerlingen In deze lessen is. een goede woordenschatdidactiek onontbeerlijk voor het overbrengen van de vakkennis. Ook in sportlessen dramalessen of lessen in creatieve vakken of praktijkvakken doen zich veel. kansen voor In deze lessen kunnen leerlingen veel leren via voordoen en nadoen Wanneer een. docent het voordoen van aanpakken bewegingen of andere handelingen combineert met hardop. denken en benoemen van alle handelingen voorwerpen en gedachten modellen en daarna de. het gebruik van de woorden door leerlingen stimuleert zullen de leerlingen in deze les makkerlijker. de nieuwe woorden kunnen onthouden dan in de zaakvaklessen omdat de woorden gekoppeld zijn. aan handelingen bewegingen, Richtlijn 5 Maak incidenteel leren mogelijk in een taalrijke omgeving. Zorg voor een taalrijke omgeving waardoor leerlingen met veel woorden in contact komen Vrij. lezen is een zeer belangrijke motor van incidentele woordenschatverwerving Andere voorbeelden. van een taalrijke omgeving, Thematafels met woordkaartjes of woordkaartjes bij materialen en gereedschappen in. een vaklokaal,Overzichten met themawoorden aan de muur. Woorden op het bord, Nieuwsbord met krantenberichten die leerlingen meenemen. Leestafel leeshoek met kranten en tijdschriften,Boeken of boekentips in het lokaal.
Richtlijn 6 Leer leerlingen woordleerstrategie n aan. U kunt onmogelijk alle woorden die nieuw zijn voor een leerling expliciet aanleren Het is daarom. belangrijk dat leerlingen leren om zelf de betekenis van een nieuw woord te achterhalen Daarvoor. is expliciet onderwijs nodig in woordenschatstrategie n met veel aandacht voor modellen U doet. hardop voor u de betekenis van een woord kunt achterhalen door de betekenis af te leiden uit de. context of uit bekende stukjes van het woord zelf En door het op te zoeken in het woordenboek of. op internet, Leer de leerlingen naast de strategie n om woordbetekenissen te achterhalen ook strategie n aan. om woorden te oefenen en te onthouden Uiteindelijk moeten de leerlingen immers in staat zijn. zelfstandig nieuwe woorden te leren, Richtlijn 7 Werk gericht toe naar het actief gebruiken van nieuwe woorden bij het. spreken en schrijven, Leerlingen die van huis uit in een taalrijke omgeving opgroeien zullen de nieuw aangeboden. woorden vanzelf gaan gebruiken Leerlingen uit taalzwakke milieus en meertalige leerlingen. hebben vaak gerichte stimulans nodig om academische taal te gebruiken bij het spreken en. schrijven Dit stimuleert u door veel open hogere orde vragen te stellen Ook kunt u in de. oefenfase bij het consolideren hulpmiddelen inzetten zoals schrijfkaders of een lijst hulpwoorden. of zinnen te geven Meer hierover leest u in het domein schrijven en in het domein mondelinge.


Related Books

De rol van woordenschat bij begrijpend lezen

De rol van woordenschat bij begrijpend lezen

De rol van woordenschat bij begrijpend lezen Nicole Heister-Swart Marian Bruggink Colofon Deze onderwijspublicatie is gemaakt door het Expertisecentrum Nederlands (EN) en het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit. De informatie in deze publicatie is gebaseerd op de inzichten uit het

Schoolgids

Schoolgids

gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreek-vaardigheid. Leerlingen ontwikkelen het spreken, het luisteren en het plezierig en zinvol met elkaar in gesprek kunnen zijn. De opbouw van de woordenschat speelt hier een belangrijke rol. Het gaat om zowel de hoeveelheid woorden als de koppeling van de juiste betekenis aan de woorden. !

Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs

Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs

Universiteit van Amsterdam,Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs juli 2016 2 Beste lezer, Voor u ligt mijn afstudeerscriptie voor de Duale master Nederlands als tweede taal en

FREE maps and money-saving offers inside

FREE maps and money saving offers inside

07515 AB Durham Pocket Guide 210x99.indd 1 09/01/2018 15:35 Boasting one of the most stunning city skylines in Europe, Durham City captivates with its characterful streets and prominent peninsula crowned with the towering sight of Durham Castle and Durham Cathedral, which together form part of a treasured UNESCO World Heritage Site.

Alcohol and Pregnancy - Ministry of Health NZ

Alcohol and Pregnancy Ministry of Health NZ

Alcohol and Pregnancy: When you drink alcohol so ... women who report they are using alcohol or other drugs ... Reasons why women drink alcohol during pregnancy may ...

Sacred - Czech Republic

Sacred Czech Republic

It can serve as a pocket guide to places where history both major and minor was made, offering insight into the beginnings, high points and vestiges of historical epochs in which the Christian and Jewish faiths have played an important role. We welcome you to a journey though the spiritual history of Bohemia and Moravia with wishes for good

THE CAMBRIDGE ECONOMIC HISTORY OF MODERN BRITAIN VOLUME II ...

THE CAMBRIDGE ECONOMIC HISTORY OF MODERN BRITAIN VOLUME II

The Cambridge Economic History of Modern Britain Volume II. 1870 to the Present EDITEDBY: Roderick Floud Gresham College, London Jane Humphries University of Oxford Paul Johnson University of Western Australia Cambridge Unive rsit y Pre ss 978-1-107-03846-2 - The Cambridge Economic History of Modern Britain: Volume II. 1870 to the Present

Introducing IsoTek

Introducing IsoTek

AWARDS HIGHLY COMMENDED 2010 What Hi-Fi? Best Product Ultimate Guide to TV IsoTek GII Vision 2008 What Hi-Fi? Best Cost-No-Option Ultimate Guide IsoTek GII Titan 2008 What Hi-Fi? Best Allrounder Ultimate Guide IsoTek GII Mini-Sub 2012 Hi-Fi Choice Recommended IsoTek Ultimate Set-up Disc 2011 Hi-Fi Choice Recommended IsoTek EVO3 Solus VOTED ...

Pacific Entrepreneurship Literature Review

Pacific Entrepreneurship Literature Review

literature indicates that improvements are needed to encourage Pacific engagement in entrepreneurship and innovation. Entrepreneurship literature looks at barriers and drivers for entrepreneurship success and, in the case of Pacific entrepreneurship, argues that these need to be viewed with a culturally responsive lens. Methods to encourage ...

REST in Practice ; Erik Wil - dret.net

REST in Practice Erik Wil dret net

REST in Practice From SOA to REST: ... to get a grasp on how it can be applied for real-worl projects. ... access to Atom-oriented collections