Woordenschat Van Nieuwkomers In Het Basisonderwijs-Books Pdf

Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs
14 Jan 2020 | 3 views | 0 downloads | 74 Pages | 2.33 MB

Share Pdf : Woordenschat Van Nieuwkomers In Het Basisonderwijs

Download and Preview : Woordenschat Van Nieuwkomers In Het Basisonderwijs


Report CopyRight/DMCA Form For : Woordenschat Van Nieuwkomers In Het BasisonderwijsTranscription

Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Beste lezer, Voor u ligt mijn afstudeerscriptie voor de Duale master Nederlands als tweede taal en. meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam Het betreft een onderzoek naar het meten. van de woordenschat van nieuwkomers tijdens het opvangonderwijs in de bovenbouw van het. basisonderwijs Op verschillende scholen in Amsterdam heb ik bij leerlingen uit het. opvangonderwijs drie toetsen afgenomen Aanleiding van dit onderzoek vormt een persoonlijk. gesprek met Moniek Sanders van het ABC in Amsterdam Het ABC wil al enige tijd. onderzocht hebben welke toets het geschiktst is om de woordenschat bij. nieuwkomersleerlingen in de bovenbouw te meten Het uiteindelijke resultaat en advies kan. mogelijk hulp bieden om te bepalen welke toets het beste gebruikt kan worden in het. opvangonderwijs, Ik zou graag mijn scriptiebegeleider Folkert Kuiken willen bedanken voor alle hulp Door zijn. inhoudelijke kennis heeft hij goed mee kunnen denken met mijn onderzoek en dat heeft mij. erg geholpen Daarnaast wil ik ook graag Sible Andringa bedanken hij heeft mij geholpen. met de statistische analyses van het onderzoek Mijn dank daarvoor Als laatste bedank ik. graag de mensen in mijn persoonlijke kring die op hun eigen manier hebben bijgedragen aan. het tot stand komen van deze scriptie,Ik wens u veel leesplezier. Babet Jacobs, Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Voorwoord 2,Inhoudsopgave 4,Samenvatting 6,1 Inleiding 8.
2 Theoretisch kader 11,2 1 Nieuwkomersonderwijs in Nederland 11. 2 1 1 Organisatie 11,2 1 2 Doelen 11,2 1 3 Woordenschatonderwijs 14. 2 2 Woordenschat 15,2 2 1 Woordselectie 16,2 2 2 Woordenschatontwikkeling 18. 2 3 Toetsen 19,2 3 1 Toetsing van taalvaardigheid 19. 2 3 2 Toetsen bij tweedetaalleerders 22,2 3 3 Woordenschattoetsen 23.
2 4 Het huidige onderzoek 23,2 4 1 Taaltoets Alle Kinderen TAK 24. 2 4 2 Peabody Picture Vocabulary Test PPVT III NL 25. 2 4 3 Clinical Evaluation of Language Fundamentals CELF 4 NL 26. 2 4 4 Probleemstelling 27,3 Methode 28,3 1 Design 28. 3 2 Deelnemers 28,3 3 Materialen 29,3 3 1 Vragenlijst leerkrachten 29. 3 3 2 Taaltoets Alle Kinderen TAK 30, 3 3 3 Peabody Picture Vocabulary Test PPVT III NL 30. 3 3 4 Clinical Evaluation of Language Fundamentals CELF 4 NL 31. 3 4 Procedure 32,3 5 Analyse 32,4 Resultaten 34,4 1 Beschrijvende analyse 34.
4 2 Deelvragen beantwoord 39,4 2 1 Woordsoorten deelvraag 1 39. 4 2 2 Validiteit 39, 4 2 3 Scores van de leerlingen deelvraag 2 en 3 43. 5 Discussie en conclusie 55,6 Literatuurlijst 61,7 Bijlagen 63. Bijlage A Planning scholen 63,Bijlage B Vragenlijst leerkrachten 63. Bijlage C Toestemming ouders 66,Bijlage D Achtergrondinformatie leerlingen 67.
Bijlage E Toetsscores per toets per leerling 69, Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. In deze scriptie wordt onderzocht welke toets het geschiktst is om de woordenschat van. nieuwkomers in de bovenbouw van het basisonderwijs te meten Om dit te onderzoeken zijn. bij 37 leerlingen van drie scholen in Amsterdam drie verschillende toetsen afgenomen de. Taaltoets Alle Kinderen TAK de Peabody Picture Vocabulary Test PPVT III NL en de. Clinical Evaluation of Language Fundamentals CELF 4 NL Hierbij is gekeken of de. leerlingen wellicht andere woordsoorten kennen dan momenteel met de TAK gemeten wordt. en worden de scores van de toetsen met elkaar vergeleken Uit de analyse blijkt dat de. Peabody meer woordsoorten bevraagt dan de TAK echter zijn dit er te weinig om hier de. conclusie aan te verbinden dat de deelnemers aan het onderzoek inderdaad meer woordsoorten. kennen Bij het analyseren van de scores zijn de toetsen in duo s vergeleken de TAK. Passieve woordenschat met de Peabody en de TAK Woordomschrijving met de CELF Hieruit. bleek dat de deelnemers aan huidig onderzoek het beste scoren op de TAK Ook kwam naar. voren dat de scores van de toetsen met elkaar overeenkomen en vergelijkbaar zijn een. leerling die hoog scoort op de TAK Passieve woordenschat scoort ook hoog op de Peabody. een leerling die hoog scoort op de TAK Woordomschrijving scoort ook hoog op de CELF. Als er gekeken wordt naar de validiteit van de toetsen blijkt dat de Peabody en de CELF. daadwerkelijk meten wat er beoogd wordt te meten terwijl de TAK Woordomschrijving niet. alleen actieve woordenschat meet maar mogelijk ook passieve woordenschat Ten slotte is een. aantal punten uit de theorie besproken waaruit is gebleken dat de TAK aan de meeste. aspecten voldoet in vergelijking met de Peabody en de CELF De voorzichtige conclusie die. hieruit getrokken wordt is dat de TAK een betere toets lijkt te zijn dan de Peabody en de. CELF om de woordenschat van nieuwkomers in de bovenbouw van het basisonderwijs te. meten De geschiktste toets is met dit onderzoek helaas niet gevonden daar is. vervolgonderzoek voor nodig Om hierbij te helpen zou het wellicht aanbeveling verdienen. om de TAK aan te passen De suggestie die hiervoor gegeven wordt ligt in het bevragen van. meer woordsoorten en het onderdeel Woordomschrijving op een andere manier vormgeven. Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Het onderzoek dat in deze scriptie beschreven wordt is gericht op het. nieuwkomersbasisonderwijs in Amsterdam Nieuwkomers zijn kinderen die op willekeurige. momenten in het schooljaar de school binnenkomen zonder kennis van het Nederlands Van. Vijfeijken en Van Schilt Mol 2012 Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen. asielzoekers arbeidsmigranten geadopteerde kinderen etc Nieuwkomers hebben tijdelijk. specifieke onderwijsbehoeften die erop gericht zijn dat ze zo snel mogelijk door kunnen. stromen naar het reguliere onderwijsprogramma van hun leeftijdsgenoten E n van de. belangrijkste behoeften is het leren van de Nederlandse taal Van Vijfeijken en Van Schilt. Mol 2012 Het nieuwkomersonderwijs in het basisonderwijs in Amsterdam is grotendeels. volgens een Centrale Opvang georganiseerd Dat wil zeggen dat er in aparte opvanggroepen. gemiddeld twaalf tot vijftien maanden taalonderwijs gegeven wordt aan nieuwkomers waarna. zij door kunnen stromen naar het regulier onderwijs Van Wijnbergen 2012 In Amsterdam. is in bijna elk stadsdeel een centrale opvanggroep die gekoppeld is aan een reguliere school. en zo deel uitmaakt van de basisschool M Sanders persoonlijke communicatie 10 november. 2015 Het huidige onderzoek richt zich op het meten van de woordenschat van deze. nieuwkomers gedurende het opvangonderwijs Het gaat hierbij om leerlingen die uiteindelijk. door zullen stromen naar de bovenbouw van het basisonderwijs groep 5 tot en met 8 of naar. het voortgezet onderwijs, Verschillende onderzoeken laten zien dat woorden belangrijk zijn om te. communiceren en te leren Woordenschat is een belangrijke voorspeller van begrijpend lezen. dat op zijn beurt weer een belangrijke voorspeller is van schoolsucces Kuiken en Droge. 2010 De omvang van iemands woordenschat hangt samen met verschillende factoren en kan. per individu sterk verschillen Sommige leerlingen kennen bij het binnenkomen op de. basisschool al zo n 1500 woorden terwijl andere leerlingen slechts 500 woorden kennen. Verhallen 2013 Het gaat hierbij om kinderen met Nederlands als moedertaal Kinderen met. een andere moedertaal dan het Nederlands hebben aan het begin van de basisschool al direct. een achterstand op hun Nederlandstalige klasgenootjes Zij spreken thuis vaak hun eigen. moedertaal en leren zo minder snel Nederlandse woorden De Houwer et al 2013 De. moedertaal van het kind is dan ook een belangrijke factor die invloed heeft op de. woordenschat van het kind Omdat een grote woordenschat indirect zorgt voor een betere. schoolcarri re is het belangrijk om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de. woordenschat van leerlingen Het woordenschatonderwijs heeft de laatste jaren steeds meer. aandacht gekregen Hilte en Verhallen 2014 Om het leerproces en de leeropbrengsten van. leerlingen in kaart te brengen kunnen diagnostische toetsen afgenomen worden Van der. Kleij et al 2013 Op basis van de resultaten van deze toetsen kunnen vervolgens maatregelen. worden getroffen om de getoetste vaardigheden bij leerlingen te verbeteren Appel en. Vermeer 2008, Momenteel wordt de woordenschat van nieuwkomersleerlingen in het basisonderwijs. vaak gemeten met de Taaltoets Alle Kinderen TAK De TAK is een diagnostische toets die. ontwikkeld is om de mondelinge taalvaardigheid vast te stellen bij kinderen van groep 1 tot en. met 4 met Nederlands als moedertaal of als tweede taal Met deze toets wordt de. Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. woordenschat van de leerlingen in alle leerjaren van het basisonderwijs groep 1 tot en met 8. gemeten terwijl de toets officieel genormeerd is tot en met groep 4 Onderwijsadviseur Het. ABC in Amsterdam vermoedt dat leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs meer. woorden en misschien ook wel andere woordsoorten kennen dan nu met de TAK gemeten. wordt Dit vormt de aanleiding voor het huidige onderzoek dat zich richt op de vraag welke. toets het geschiktst is om de woordenschat bij nieuwkomersleerlingen in de bovenbouw van. het basisonderwijs te meten, In dit onderzoek staat het toetsen van woordenschat bij nieuwkomers centraal De. onderzoeksvraag die in deze scriptie wordt beantwoord luidt. Welke toets is het geschiktst om de woordenschat van nieuwkomers in de bovenbouw. van het opvangonderwijs te meten, Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben leerlingen van drie opvangscholen in.
Amsterdam drie verschillende toetsen gemaakt waarmee hun woordenschat is gemeten de. Taaltoets Alle Kinderen TAK de Peabody Picture Vocabulary Test PPVT III NL en de. Clinical Evaluation of Language Fundamentals CELF 4 NL In deze scriptie worden de. volgende afkortingen gebruikt de TAK de Peabody en de CELF. Bij de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld. 1 Welke woordsoorten worden er met de Peabody de CELF en de TAK gemeten. 2 Wat is de score van de leerlingen gemeten met de TAK de Peabody en de CELF. 3 In hoeverre komen de scores op de TAK de Peabody en de CELF met elkaar overeen. Allereerst wordt met deelvraag 1 gekeken naar wat voor woordsoorten er met elke toets. gemeten worden en wordt er een vergelijking gemaakt tussen de drie toetsen Bij deelvraag 2. wordt er gekeken naar de scores van de nieuwkomersleerlingen op alle drie de toetsen Bij de. laatste deelvraag wordt gekeken of deze scores te vergelijken zijn met elkaar De. nulhypothese hierbij luidt De scores op de TAK de Peabody en de CELF zijn vergelijkbaar. met elkaar,Relevantie, Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwkomersonderwijs Zo. kunnen de resultaten inzicht bieden in de manier waarop woordenschat bij nieuwkomers. getoetst kan worden Bovendien kan het onderzoek nuttig zijn voor de ondersteuning van de. leerroutes Woordenschat die het ABC graag zou willen ontwikkelen ten bate van het. individueel onderwijsplan van de leerlingen, Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. In het volgende hoofdstuk wordt allereerst het onderwerp ingebed in de literatuur In dit. theoretisch kader wordt achtergrondinformatie over het onderwerp gegeven Hierbij wordt. ingegaan op woordenschatontwikkeling op het belang van een grote woordenschat op. woordenschatonderwijs en op het belang van toetsing van woordenschat Bij het schrijven. van het theoretisch kader is gebruik gemaakt van de zogeheten sneeuwbalmethode literatuur. is gezocht aan de hand van de literatuurlijsten in gevonden artikelen In hoofdstuk 3 wordt de. methode behandeld waarin beschreven wordt hoe er te werk is gegaan welke deelnemers. hebben meegedaan en hoe het onderzoek precies verlopen is In hoofdstuk 4 worden de. resultaten gepresenteerd waarna deze in hoofdstuk 5 besproken en ge nterpreteerd worden. Tevens worden in dit hoofdstuk conclusies getrokken en worden suggesties voor. vervolgonderzoek vermeld, Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Dit hoofdstuk bevat relevante literatuur waarbij in de eerste paragraaf het. nieuwkomersonderwijs in Nederlands beschreven wordt In paragraaf 2 wordt vervolgens het. belang van woorden en de ontwikkeling van woordenschat besproken waarbij gekeken wordt. naar zowel eerste als tweedetaalverwerving Dan wordt er in paragraaf 3 ingegaan op het. toetsen van de woordenschat en ten slotte wordt in paragraaf 4 het huidige onderzoek. De Stichting Leerplanontwikkeling Nederland SLO een nationaal expertisecentrum. leerplanontwikkeling houdt zich op verschillende niveaus bezig met het onderwijs in. Nederland en daarbij ook met het nieuwkomersonderwijs Kinderen die nieuw in Nederland. komen hebben tijdelijk specifieke onderwijsbehoeften om zo snel mogelijk aansluiting te. vinden bij hun leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs Er kan onderscheid worden. gemaakt tussen drie modellen voor de opvang van nieuwkomersleerlingen Van Wijnbergen. Centrale Opvang Dit zijn klassen die gekoppeld zijn aan een reguliere school en zo. deel uitmaken van een basisschool Het zijn aparte opvanggroepen waarin uitsluitend. onderwijs aan nieuwkomers gegeven wordt De nieuwkomers stromen na ongeveer. n anderhalf jaar door naar het reguliere onderwijs. Ge ntegreerde Opvang Nieuwkomers krijgen les samen met de leerlingen die in de. reguliere klas zitten De nieuwkomers worden echter een aantal keer per week uit de. klas gehaald om extra onderwijs te krijgen, Gecombineerde Opvang Bij deze opvang krijgen de nieuwkomersleerlingen een deel. van de week les in aparte opvanggroepen en een deel van de week brengen ze door in. de reguliere klas, Nieuwkomers kunnen het beste gezamenlijk opvangonderwijs volgen aangezien ze een.
gemeenschappelijke onderwijsbehoefte hebben zo snel mogelijk doorstromen naar het. reguliere onderwijs, Een website voor nieuwkomersonderwijs van de SLO www doelennieuwkomers slo nl. woordenschat bevat doelen waarin staat wat nieuwkomers moeten kunnen om na een jaar. opvangonderwijs succesvol door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs Dit zijn. einddoelen die gebaseerd zijn op wat leerlingen in het reguliere basisonderwijs zouden. moeten kunnen op het moment dat nieuwkomers instromen in het reguliere onderwijs Om. met succes deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs moeten nieuwkomers deze. doelen zo goed mogelijk halen Een belangrijk einddoel dat de SLO stelt voor het. Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. nieuwkomersonderwijs is het aantal woorden dat leerlingen met Nederlands als moedertaal. passief en actief beheersen Dit aantal wordt per instroommoment gegeven en hierbij wordt. verwezen naar frequentielijsten zoals de twee bekende en vaak gebruikte woordenlijsten. Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters BAK en de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen. WAK Dit zijn lijsten waarin de gewenste woordenschat van bepaalde leeftijds groepen. vermeld staat Deze lijsten zijn gemaakt om de ontwikkeling van woordenschat zo veel. mogelijk te blijven stimuleren Ze kunnen door leerkrachten gebruikt worden als een leidraad. voor het aantal woorden dat leerlingen op de basisschool moeten kennen Kuiken en Droge. 2010 De BAK die in 2009 is ontwikkeld bevat 3000 woorden die als basiswoordenschat. voor leerlingen in groep 1 en 2 kunnen dienen De richtlijn hierbij is dat leerlingen aan het. begin van groep 3 minimaal 2000 3000 woorden kennen Voor de overige groepen in het. basisonderwijs is in 2010 de WAK ontwikkeld Deze lijst heeft hetzelfde doel als de BAK. namelijk een vergroting van de woordenschat bij leerlingen in het basisonderwijs te. bewerkstelligen De WAK bestaat uit ongeveer 10 000 woorden die verspreid zijn over zes. woordenlijsten voor de groepen 3 tot en met 8 Alle lijsten in zowel de BAK als de WAK. zijn thematisch geordend Hierbij komen thema s als school en natuur aan bod Er wordt. verwacht dat leerlingen aan het eind van de basisschool ongeveer 15 000 woorden kennen De. BAK en WAK samen bevatten 13 000 woorden Daarbij wordt er vanuit gegaan dat leerlingen. naast deze 13 000 woorden minstens 2000 woorden incidenteel verwerven Kuiken en Droge. 2010 De woorden die in deze lijsten staan zijn gebaseerd op overzichten van de meest. gebruikte woorden en al bestaande woordenlijsten voor basisschoolleerlingen Verhallen. In tabel 1 2 en 3 zijn de einddoelen per instroommoment vermeld Een concreet. voorbeeld voor leerlingen die doorstromen naar groep 5 eind groep 4 is dat ze naast. inhoudswoorden steeds meer functiewoorden kennen en ook schooltaalwoorden Een. voorbeeld van een einddoel voor groep 7 eind groep 6 is dat ze zowel schooltaalwoorden als. zaakvakwoorden kennen Wat betreft de woordvoorraad wordt gesteld dat kinderen aan het. eind van groep 4 passief 6000 woorden en actief 3500 woorden moeten kennen Voor eind. groep 6 is dit respectievelijk 9000 en 5000 woorden Hierbij wordt echter wel de opmerking. geplaatst dat dit voor de meeste nieuwkomersleerlingen te moeilijk zal zijn Doelen. nieuwkomers 2016, Bij de einddoelen horen ook indicatoren Deze indicatoren geven aan hoeveel woorden. nieuwkomers na tien twintig dertig en veertig weken in het jaar opvangonderwijs zouden. moeten kennen om de hierboven beschreven einddoelen te bereiken Voor groep 5 eind groep. 4 betekent dit aan het einde van het opvangjaar 3000 woorden uit de BAK en 500 woorden. uit de WAK Voor groep 7 eind groep 6 is dit 3250 woorden uit de BAK en 1750 woorden. uit de WAK Door dit bij te houden kan de leerkracht actie ondernemen door extra focus te. leggen op de punten waarop de leerling stagneert, Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Tabel 1 Einddoelen en indicatoren SLO instroom groep 3 leeftijd 4 tot 6 jaar. Einddoelen, Woordenschat Minimaal 4500 woorden passief 2000 woorden actief. Typen woorden Inhoudswoorden zelfstandig naamwoorden werkwoorden. bijvoeglijk naamwoorden,Veelgebruikte functiewoorden o a telwoorden.
Indicatoren, Na 10 weken 52 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 1. 500 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 2, Na 20 weken 1000 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 3. Na 30 weken 1500 woorden uit BAK,Na 40 weken 2000 woorden uit BAK. Tabel 2 Einddoelen en indicatoren SLO instroom groep 5 leeftijd 6 tot 9 jaar. Einddoelen, Woordenschat Minimaal 6000 woorden passief 3500 woorden actief. Typen woorden Meer functiewoorden naast inhoudswoorden. Schooltaalwoorden,Zaakvakwoorden,Verwijswoorden,Indicatoren.
Na 10 weken 52 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 1. 500 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 2, Na 20 weken 1000 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 3. 1250 woorden uit BAK,Na 30 weken 2500 woorden uit BAK. Na 40 weken 3000 woorden uit BAK,500 woorden uit WAK. Woordenschat van nieuwkomers in het basisonderwijs Universiteit van Amsterdam juli 2016. Tabel 3 Einddoelen en indicatoren SLO instroom groep 7 leeftijd 9 tot 12 jaar. Einddoelen, Woordenschat Minimaal 9000 woorden passief 5000 woorden actief. Typen woorden Schooltaalwoorden,Zaakvakwoorden,Indicatoren.
Na 10 weken 52 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 1. 500 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 2, Na 20 weken 1000 woorden uit Duizend en n woorden Sublijst 3. 1250 woorden uit BAK,Na 30 weken 2500 woorden uit BAK. 1000 woorden uit WAK,Na 40 weken 3250 woorden uit BAK. 1750 woorden uit WAK, De verschillen tussen nieuwkomersleerlingen zijn erg groot Dit heeft met verschillende. factoren te maken zoals hun moedertaal schoolervaring in het land van herkomst het. opleidingsniveau van hun ouders etc Voor de leerkracht is het belangrijk om met alle factoren. zo veel mogelijk rekening te houden Volgens SLO is daarom de competentie van de. leerkracht van groot belang bij woordenschatontwikkeling in het nieuwkomersonderwijs Het. is hierbij belangrijk dat de leerkracht op een goede manier bezig kan zijn met de ontwikkeling. van de woordenschat Doelen nieuwkomers 2016, Gezien het grote verschil in woordenschat tussen eerste en tweedetaalleerders op de.
basisschool is het belangrijk om genoeg aandacht te besteden aan het onderwijzen van. woordenschat Voor tweedetaalleerders is het zaak om hun achterstand op eerstetaalleerders. zo snel en zo goed mogelijk in te halen De laatste jaren is woordenschatonderwijs dan ook. steeds meer onder de aandacht gekomen Leerkrachten merken dat alleen aparte. woordenschatlessen niet meer voldoende zijn Hilte en Verhallen 2014 De leerkracht speelt. een belangrijke rol bij de woordenschatontwikkeling van tweedetaalleerders Als de leerkracht. over de juiste vaardigheden beschikt kunnen deze bij elke les en bij alle groepen toegepast. worden De belangrijkste vaardigheid voor leerkrachten die woordenschatonderwijs geven aan. tweedetaalleerders is volgens Verhallen 2013 leren clusteren Dat betekent dat er gewerkt. wordt met woordclusters en niet met losse woorden Het is bevorderlijk voor de. woordenschatuitbreiding als leerlingen een aantal woorden tegelijk aangeboden krijgen die. nauw verbonden zijn met elkaar Op deze manier wordt woordenschat gekoppeld aan. systematische opbouw van kennis Bij het leren van woorden in het onderwijs kunnen vier. fasen onderscheiden worden Dit wordt ook wel de Viertakt genoemd.


Related Books

3 MMPI-2 Clinical-Scales - Pearson Clinical NA

3 MMPI 2 Clinical Scales Pearson Clinical NA

3_MMPI-2_Clinical-Scales.ppt ...

Chapter 1 Collecting Data in Reasonable Ways

Chapter 1 Collecting Data in Reasonable Ways

Chapter 1 Collecting Data in Reasonable Ways Section 1.1 Exercise Set 1 1.1 observational study; the person conducting the study merely recorded whether or not the boomers sleep with

DEPARTMENT OF THE NAVY

DEPARTMENT OF THE NAVY

(2) Complete the Bomb Threat Telephonic Threat Complaint form, enclosure (3); (3) Provide the responding installation Naval Security Force (NSF) personnel with details of the telephone call; and (4) Make a full written record of the conversation and impressions based on the information annotated on the telephonic threat complaint form. b. The ...

Making Facebook Ads Work for Your Business

Making Facebook Ads Work for Your Business

Making Facebook Ads Work for Your Business Mandy Edwards, ME Marketing Services

FACEBOOK ADS BLUEPRINT FOR GETTING LEADS & SALES EVERYDAY ...

FACEBOOK ADS BLUEPRINT FOR GETTING LEADS amp SALES EVERYDAY

ONE complete system for automating their leads and sales. And today, the EASIEST way to scale and automate your business is with Facebook ads. Follow this Action Guide and take notes as I show you exactly how to create an automat-ed system that attracts leads and sales every day using Facebook ads. Your Business Assessment Yes No

PRICE AND SPECIFICATION - Volvo Cars

PRICE AND SPECIFICATION Volvo Cars

PRICE AND SPECIFICATION Model Year 2018 Edition 1 ... 8-Speed Automatic Transmission with ... Active Bending Headlights with Adaptive Shadow Technology Multicolour ...

Facebook Marketing Secrets - Yola

Facebook Marketing Secrets Yola

Facebook Fanpage Blueprint | Facebook Marketing Extreme 2. IMPORTANT NOTE: This ebook is aimed at intermediate Facebook marketers, meaning most readers would need some experience with facebook and/or marketing and the technical terms associated with Facebook and facebook marketing to get the most benefit from this course. If you are still new to facebook marketing, don't worry because help is ...

RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY - Archibald and Shorter

RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY Archibald and Shorter

Loadspace volume litres 909 ... Park Exit & Lane Departure Warning ... Trim Finisher - Shadow Walnut NCO Heated Leather Steering Wheel NCO

Published by: The Irish Times Limited (Irish Times Books)

Published by The Irish Times Limited Irish Times Books

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of The Irish Times Limited, or under terms ...

Jack Hinson's One-Man War.indd 1 12/15/2008 2:08:18 PM

Jack Hinson s One Man War indd 1 12 15 2008 2 08 18 PM

to let the reader learn not only what occurred, but also what it was like, in human terms, for the participants. In this way those who suffered and died, both Union and Confederate, soldier and civilian, Jack Hinson's One-Man War.indd 11 12/15/2008 2:08:23 PM