Whitepaper Retirement Health Aon-Books Pdf

Whitepaper Retirement Health Aon
01 Apr 2020 | 10 views | 0 downloads | 16 Pages | 381.89 KB

Share Pdf : Whitepaper Retirement Health Aon

Download and Preview : Whitepaper Retirement Health Aon


Report CopyRight/DMCA Form For : Whitepaper Retirement Health AonTranscription

1 Inleiding, He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. Muhammad Ali, De dynamiek in de zorgsector vraagt zorginstellingen om te ondernemen Dit betekent. risico s nemen en vereist tegelijkertijd een proactieve beheersing van die risico s. Het verleden geeft ons slechts gedeeltelijk handvatten voor risico s van de toekomst. Hedendaagse ontwikkelingen leren dat bedreigingen voor zorginstellingen steeds meer. uit verschillende hoeken komen en met toenemende snelheid elkaar opvolgen Volledig. ge nformeerd en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in uw sector is de. beste manier om voorop te lopen in de steeds veranderende omgeving. De toepassing van risicomanagement is hierbij een veel gehanteerde methodiek Risico. management is een gemeenschappelijke systematische en transparante aanpak voor de. beheersing van risico s Toepasbaar binnen de gehele organisatie om de organisatie. doelen en afgeleide doel en taakstellingen te kunnen behalen De belangrijkste misvat. ting over risicomanagement is dat alle mogelijke risico s moeten worden weggenomen n. voorkomen Dat is niet mogelijk en zeker ook niet de bedoeling De belangrijkste. doelstelling van risicomanagement is om de organisatie op koers te houden en de risico s. die zich daarbij voordoen weloverwogen te nemen Risicomanagement is daarom niet. een proces dat u moet doorlopen om aan de eisen van uw interne en externe toezicht. houders te voldoen maar een instrument om de ambities van uw organisatie te. verwezenlijken,1 1 Doelstelling, Het doel van deze whitepaper is om bestuurders en management bewust te maken van. de trends in risico s en van risicobeheersing in de zorgsector zowel in nationaal als. internationaal verband Daarbij geven we ook handvatten waarmee u risicomanagement. als continu proces in uw organisatie kunt inrichten zodat u proactief en instellingsspecifieke. risico s kunt monitoren en beheersen De focus in dit document ligt daarbij op de zorg. instellingen in de langdurige zorg zoals de GGZ gehandicaptenzorg en de VVT verple. ging verzorging en thuiszorg Juist omdat zij worden geconfronteerd met gelijksoortige. ontwikkelingen en daarmee samenhangende risico s,2 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector. Zomer 2011,2 Internationale ontwikkelingen op het gebied van.
risicomanagement, Wereldwijd staat risicomanagement hoog op de agenda van zorginstellingen Oorspron. kelijk gedreven vanuit de beheersing van risico s op het gebied van kwaliteit en veiligheid. en gericht op het beperken van de schadelast Om goed inzicht te krijgen in de risico s. waarmee zorginstellingen worden geconfronteerd wordt risicomanagement ook steeds. vaker toegepast op andere risicogebieden, Uit onderzoek van Aon U S in 2010 Aon 2010 U S Industry Report Health Care onder. instellingen binnen de internationale zorgsector blijkt dat bij het identificeren van risico s. de grootste uitdaging wordt gezien in de identificatie van opkomende risico s Het. vereist een bepaalde mate van scenariodenken stel dat en het vermogen om in de. toekomst te denken Scenariodenken stelt organisaties in staat om de toekomst te door. voelen om het veld te verkennen voordat de wedstrijd begint De waarde van scenario s. liggen in het vermogen om toekomstige ontwikkelingen te herkennen en te begrijpen en. mogelijke maatregelen te doorzien Hierdoor kunt u gebeurtenissen vroegtijdig be nvloeden. interventies bepalen of adequate acties nemen als er toch iets afwijkt van het gewenste. Organisaties die succesvol zijn in het identificeren van problemen die zich nog onder de. oppervlakte bevinden hebben veelal een risicomanagement omgeving gecre erd waar. van elke werknemer deel uitmaakt Nieuwe en opkomende risico s zowel intern als. extern worden vaak ontdekt vanuit de eigen bedrijfsvoering Organisaties die van risico. identificatie en risicobeoordeling zowel een top down als bottom up proces maken. cre ren de beste voorwaarden om ge soleerde risico informatie te ontsluiten en te. gebruiken voor zowel het verbeteren van de organisatiestrategie en de besluitvorming. als het verbeteren van de processen, Veertig procent van de ondervraagde zorgaanbieders geeft aan dat zij over een. gemiddeld niveau van risicomanagementcompetenties in de organisatie beschikt Dit wil. zeggen dat er voldoende competenties in de organisatie zijn om de grootste risico s te. identificeren te meten te beheersen te rapporteren en te bewaken Er zijn procedures. en methoden vastgesteld die door de hele organisatie worden gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat voor de ondervraagde zorgaanbieders governance en trans. parantie de belangrijkste beweegredenen zijn om risicomanagement te implementeren. Daarnaast gebruiken deze organisaties risicomanagement ter verbetering van besluit. vorming en verbetering van resultaten Hiermee is risicomanagement binnen veel. zorginstellingen niet alleen een instrument om claims op het gebied van medische. aansprakelijkheid te voorkomen Het is een vast onderdeel in de bedrijfsvoering om de. besluitvorming te verbeteren en om organisatiedoelen te verwezenlijken. 3 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector,Zomer 2011. Toprisico s internationale zorgsector, Het Aon U S Industry Report Health Care geeft een goed beeld van de risico s.
in de internationale zorgsector Veel van de genoemde risico s zijn ook voor. Nederland relevant De belangrijkste genoemde risico s zijn. Wijzigingen in wet en regelgeving, Het zorgstelsel is onderhevig aan hervormingen De uitwerking hiervan is nog. niet helemaal duidelijk maar dat de hervormingen een enorme impact gaan. hebben voor alle zorgaanbieders staat buiten kijf,Tekort aan zorgprofessionals door de vergrijzing. Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten zorgt deze demografische. ontwikkeling voor uitdagingen in het personeelsbeleid. Elektronisch cli nten pati ntendossier, Belangrijkste risico s in dit kader zijn de schending van de privacy van. cli nten pati nten en de mogelijke boetes als gevolg van tekortkoming in. de informatiebeveiliging,Pati ntveiligheid en kwaliteit van zorg. Dit is een permanent aandachtsgebied voor zorgdienstverleners De druk. om aantoonbare veiligheid te bieden en kwaliteit te leveren neemt toe door. inspecties en audits van diverse instanties met mogelijke boetes en andere. sancties tot gevolg Deze druk zal alleen nog maar toenemen met verder. gaande invoering van marktwerking,Fraude en misbruik.
Individuen en bedrijven proberen onder valse voorwenselen ziektekosten te. declareren,Terrorisme, Zorgaanbieders zijn een eenvoudig doelwit en zijn mogelijk niet voorbereid op. een terroristische aanslag, Het H1N1 virus is uitgewoed maar andere pandemische risico s kunnen zich. voordoen en die bezorgen de zorgaanbieders grote uitdagingen. Er is een wereldwijde trend waarneembaar waarin de zorgsector te maken. heeft met toenemende milieuwetgeving In toenemende mate worden de. zorginstellingen sneller verantwoordelijk gehouden voor milieuschade. De innovaties en nieuwe technologie n in de medische zorg vergroten de hoe. veelheid medisch afval,Marktwerking, De zorgsector krijgt met vergroting van marktwerking te maken Dit resulteert. in teruglopende omzetten vooral in markten met een lage toetredingsdrempel. De economie, Overheidstekorten leiden tot verdergaande bezuinigingen in de zorg. Daarnaast zorgt de toenemende druk op de kapitaalsmarkt tot stijging van. kapitaalslasten,4 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector.
Zomer 2011,3 Risico s in de Nederlandse zorgsector. Zorginstellingen in de Nederlandse zorgsector bevinden zich in een turbulente. omgeving en worden geconfronteerd met veranderingen die onontkoombaar zijn Deze. externe risico s worden versterkt als er intern sprake is van onvoldoende mate van onder. kenning en beheersing van de risico s Het adequaat inspelen op externe ontwikkelingen. en de daarmee samenhangende risico s kan onvoldoende plaatsvinden als de zaken. intern niet goed geregeld zijn Met andere woorden het interne risico en beheerssysteem. dient correct te zijn ingericht,3 1 Trends in risico s. Risicomanagement begint met het in kaart brengen van de risico s Aon voert regelmatig. risico analyses uit bij zorginstellingen in de zorgsector Op basis van deze analyses volgt. een terugkoppeling van de meest genoemde en vooral ook de zwaarst gewogen risico s. voor de sectoren GGZ VVT en gehandicaptenzorg We maken hierin onderscheid tussen. externe risico s en interne risico s Bij externe risico s bevindt de oorzaak zich buiten. de zorginstelling De oorzaak bij interne risico s is te vinden in de activiteiten van de. instelling en de bijbehorende middelen,Externe risico s. In de uitgevoerde risico inventarisaties bij instellingen in de GGZ VVT en gehandicapten. zorg zijn de belangrijkste externe risico s,Economie Markt. Onvoldoende externe financierings Toename macht zorgverzekeraars. mogelijkheden Toename concurrentie,Stijging rentetarief.
Maatschappij,Politiek Vergrijzing, Bezuinigingen overheid in relatie tot Toename claimcultuur. hogere eisen zorg Beeldvorming media,Onvoorspelbare overheid. De genoemde externe risico s spelen in mindere of meerdere mate voor elke instelling in de zorgsector in Nederland. Instellingen worden al enige tijd geconfronteerd met ingrijpende veranderingen op het. financi le vlak De overgang naar prestatiebekostiging de veelheid aan financieringsstromen. zzp Zvw Wmo pgb etc en de omschakeling naar de normatieve huisvestingscomponent. is een aantal veranderingen die grote impact heeft op de instelling Een complicerende. factor hierbij is het feit dat de overheid in haar beleid voor de zorgsector inconsistent en. incidentgedreven is Gevolg hiervan is dat zorginstellingen geconfronteerd worden met. bezuinigingen die te snel worden doorgevoerd omdat ze politiek wenselijk zijn Hierdoor. ontstaan ineffici nties doordat er onnodige veranderingen worden doorgevoerd in de. financi le organisatie,5 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector. Zomer 2011, Door de invoering van de marktwerking zien we dat de inkoop macht van zorgverzeke. raars meer en meer toeneemt Ze stellen meer eisen aan de kwaliteit van de dienstverle. ning wat een toename in de administratieve last veroorzaakt Tegelijkertijd trachten ze de. kosten te drukken door de beschikbare budgetten te beperken Zorginstellingen kampen. met onzekerheid ten aanzien van de aanbesteding van zorg en productieafspraken Als. een instelling volgens de zorgverzekeraar niet voldoet aan de kwaliteitseisen vindt een. korting plaats tijdens de budgetonderhandeling of wordt simpelweg niet ingekocht. Maatschappij, De vergrijzing van de bevolking zorgt in de komende jaren voor een sterke toename van.
de zorgvraag vooral in de VVT sector Daarnaast moeten zorginstellingen effici nter gaan. werken om de bezuinigingen vanuit de overheid aan te kunnen Resultaat een toene. mende vraag vanuit cli nten die gerealiseerd moet worden met lagere kosten. Een ander type risico vraagt in toenemende mate ook de aandacht van directies en. bestuurders in de zorg de zogenoemde issues Dit zijn incidenten die direct de kern. waarden van de organisatie raken en schade toebrengen aan het vertrouwen in de. organisatie Deze incidenten worden vaak ook nog eens aan het licht gebracht door. derden klokkenluiders journalisten of consumentenwaakhonden Voorbeelden van deze. issues zijn medische missers fraude een ogenschijnlijk riante beloningsstructuur of een. vertrouwensbreuk tussen het bestuur en de raad van toezicht In veel gevallen is er sprake. van een optelsom van incidenten en signalen die in de basis niet eens zoveel met elkaar. van doen hebben De directie en het bestuur zijn samen met hun directe adviseurs in. zo n geval aan zet En niet zozeer de bedrijfshulpverlening of het calamiteitenteam Er. moet vaak veel tijd energie en geld worden gestopt in corrigerende maatregelen. rapportages en het terugwinnen van vertrouwen en de bijbehorende reputatie. 3 3 Interne risico s, Om als organisatie in de zorgsector adequaat op de eerdergenoemde externe ontwikke. lingen en risico s in te spelen zal er intern aan een aantal condities moeten worden. voldaan De interne risico s van een instelling hebben betrekking op het niet voldoen aan. die condities Veelvoorkomende interne risico s zijn. Strategie Personeel, Onvoldoende inspelen op Vergrijzing personeelsbestand. marktontwikkelingen Krapte op de arbeidsmarkt, Onjuiste selectie strategische partner Inflexibiliteit personeel. Organisatie,Ontoereikende kwaliteit Processen Middelen. managementinformatie Onvoldoende voorbereid op, Cultuur niet veranderingsgericht productiefinanciering per.
Veel complexe samenwerkings financi le stroom,verbanden Continu teit IT systemen. Contractsvormingsproces,6 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector. Zomer 2011, Een veelvoorkomend strategisch risico is de onjuiste selectie van een strategische samen. werkingspartner in de zorgketen De onjuiste selectie wordt vaak veroorzaakt doordat de. potenti le voor en nadelen onvoldoende in kaart zijn gebracht De focus ligt teveel op. de zorg en te weinig op het marktpotentieel en de mis match tussen culturen Ook per. soonlijke voorkeuren van bestuurders kunnen leiden tot een onjuiste keuze Daarnaast is. er soms niet eens een keuze maar wordt een fusie opgelegd door zorgkantoren De. gevolgen van een onjuiste selectie laten zich raden het implementatietraject loopt zeer. moeizaam culturen botsen in bepaalde regio s wordt door onderlinge concurrentie. elkaars markt opgegeten en de verwachte effici ntie in processen wordt niet. gerealiseerd, Andere strategische risico s zijn het onvoldoende of onjuist inspelen op markt en tech. nologische ontwikkelingen bijvoorbeeld het niet tijdig onderkennen van de mogelijkhe. den van E health Dit kan resulteren in een verzwakte marktpositie Teveel inspelen op. marktontwikkelingen gebeurt ook Het bestuur bedenkt telkens nieuwe doelgroepen. waarbij te weinig wordt nagedacht over de consequenties voor de organisatie. Organisatie, Op organisatorisch vlak is onvoldoende kwaliteit van managementinformatie een belang.
rijk risico Dit wordt veroorzaakt doordat managementinformatiesystemen MIS nog niet. voldoen aan de eisen die het management hieraan stelt om de huidige zorgomgeving. correct te kunnen sturen MIS heeft een overwegend financi le focus Tijdige bijsturing. van financi le en operationele resultaten is soms nog niet mogelijk waardoor een jaar. resultaat onnodig kan tegenvallen Waar het systeem nog kan verbeteren is met name op. het gebied van de overige niet financi le informatie denk aan zorgkengetallen bijvoor. beeld geleverde zorg versus ge ndiceerde zorg personeel risico informatie en strategische. risico s Aan het herkennen van patronen die onder gerapporteerde incidenten en risico s. liggen wordt weinig aandacht besteed, Op het gebied van medewerkers speelt er ook een aantal risico s zowel op het gebied. van kwaliteit als kwantiteit De effecten hiervan zijn divers Door de vergrijzing zullen. personeelskosten stijgen en instellingen kunnen meer worden geconfronteerd met. arbeidsongeschiktheid Personeelkosten vormen nog altijd de grootste kostencomponent. binnen de totale begroting De komende jaren wordt voor zorginstellingen een arbeids. krapte verwacht In sommige sectoren is er nu al een tekort aan gekwalificeerde. medewerkers bijvoorbeeld gz psychologen, Een ander aspect vooral in de VVT sector is dat de medewerkers onvoldoende flexibel. inzetbaar zijn Door de jaren heen hebben medewerkers op maat gesneden versnipperde. roosters gekregen In deze tijden van veranderingen in de zorgvraag kan een. instelling daar niet snel genoeg op inspelen Piekmomenten in de zorgvraag zijn moeilijk. op te vangen met een onvoldoende flexibel medewerkersbestand Een ander veelvoor. komend risico is de beperkte veranderingsbereidheid van medewerkers Over het. algemeen blijven medewerkers lange tijd in eenzelfde functie werken Zeker binnen. een sterk veranderende omgeving is het van belang om te werken aan een cultuur die. veranderingsbereidheid ondersteunt,7 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector. Zomer 2011, De medewerker bevindt zich mede op verzoek van de zorginstelling vaak in situaties. waarin meer dan normale risico s worden gelopen Denk hierbij aan verkeersdeelneming. en de omgang met agressieve cli nten en bewoners In steeds meer gevallen van door. medewerkers geleden schade zal er niet alleen gekeken worden of er sprake is van werk. geversaansprakelijkheid op basis van artikel 7 658 BW veilige werkplek maar staat de. vraag centraal of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan Daarmee wordt de. werkgeversaansprakelijkheid steeds meer een risicoaansprakelijkheid wat betekent dat de. werkgever automatisch aansprakelijk is als de medewerker iets overkomt. Processen en middelen, Als we kijken naar de organisatie van processen in zorginstellingen zijn twee terug.
kerende risico s zichtbaar Enerzijds contractsvorming in brede zin Anderzijds betreft het. de inrichting van de IT processen Op allerlei gebieden vormt een zorginstelling contracten. in het inkoopproces bij samenwerkingen met andere zorginstellingen bij nieuwbouw. en in het cli ntzorgproces In het inkoopproces kunnen risico s ontstaan Een cli nt raakt. bijvoorbeeld gewond door een defect apparaat en stelt de instelling aansprakelijk voor de. letselschade In de algemene voorwaarden van de leverancier kan zijn gesteld dat aanspra. kelijkheid voor letselschade is uitgesloten Hierdoor kan de instelling de claim van de cli nt. niet doorsturen naar de feitelijke veroorzaker Bij samenwerkingsovereenkomsten met. andere zorginstellingen kan een situatie voordoen waarin niet duidelijk is wie op welk. moment in het zorgverleningproces verantwoordelijk is voor de cli nt omdat die. afspraken niet zijn geformaliseerd in de overeenkomst De zorgovereenkomsten met. cli nten krijgen overwegend voldoende aandacht mede door de kwaliteitscertificering. zoals Prezo en HKZ, IT speelt een steeds belangrijkere rol voor zorginstellingen Elektronische cli ntendossiers. opkomst van E health maar ook het belang van managementinformatie maken dat zorg. instellingen moeten kunnen vertrouwen op de continu teit en beschikbaarheid van hun. IT systemen Daarnaast moet de juistheid volledigheid tijdigheid en vertrouwelijkheid. van informatie over cli nten gewaarborgd zijn,8 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector. Zomer 2011,4 Risicobeheersing maakt het verschil, Een zorginstelling kan ten opzichte van concurrenten het verschil maken door proactief. op risico s in te spelen en die te beheersen Inspelen op de eerder genoemde externe. risico s en die omvormen tot kansen vereist bepaalde competenties van de medewerkers. en het management Denk aan marktgerichtheid innovatie netwerken bouwen en. onderhouden en vaardigheden op het gebied van financieel management. Om de interne en externe risico s te beheersen is een aantal kritische beheersmaatregelen. Het tijdig en proactief inspelen op marktontwikkelingen vergt vaak een cultuur. omslag in de organisatie Bij aanname van nieuw personeel voor de hogere. echelons binnen de organisatie zouden vaardigheden als netwerken en strategie. vorming meer aandacht moeten krijgen Bij het stafpersoneel kan een persoon. verantwoordelijk worden gemaakt voor het bijhouden van alle politieke. ontwikkelingen die invloed hebben op de koers die een zorginstelling vaart. Alvorens het aangaan van een strategische samenwerking of fusie is een aantal. voorbereidende werkzaamheden onontbeerlijk Van tevoren moeten verkennende. gesprekken op meerdere niveaus worden gehouden om de potenti le synergie. ook in cultuur vast te kunnen stellen Breng de risico s kansen en bedreigingen. van de samenwerking in kaart en bepaal of en hoe deze zijn te beheersen Als de. keuze eenmaal is gemaakt dient de samenwerking geformaliseerd te worden in. een overeenkomst waarin een allocatie van risico s en aansprakelijkheden is opge. Het is noodzakelijk om te investeren in een managementinformatiesysteem Om. de kwaliteit van managementinformatie te verbeteren bepaalt het management. allereerst op welke bedrijfsonderdelen zij wil sturen We adviseren om een brede. set van prestatie indicatoren op te stellen waarbij zowel op de financi le kant als. op de zorgkant gestuurd kan worden Denk daarbij aan indicatoren op het. gebied van kwaliteit en veiligheid, Op personeelsgebied speelt een aantal risico s waarbij in grote lijnen dezelfde. soort kritische beheersmaatregelen passen Het begint met het ontwikkelen van. lange termijn personeelsbeleid waarin rekening is gehouden met toekomstige. ontwikkelingen zoals de vergrijzing en bezuinigingen Elementen in het beleid. zijn leeftijdsbewust personeelsbeleid sterk imago richting de arbeidsmarkt. scholen en universiteiten realiseren van stageplaatsen en een opleiding en. scholingprogramma voor diverse functies, De ontwikkelingen rondom de aansprakelijkheid van de werkgever in het geval.
van schade bij de medewerker is de afgelopen jaren sterk in beweging De juris. prudentie van de afgelopen jaren betreft vooral voor de zorg belangrijke thema s. zoals agressie en geweld tegen medewerkers ongelukken bij verkeersdeelname. en de zorgplicht van werkgevers Van belang is om ervoor te zorgen dat uw. verzekeringsprogramma is afgestemd op recente jurisprudentie. Het contractsvormingsproces binnen veel zorginstellingen kan verbeterd worden. Als instelling is het raadzaam om eigen inkoopvoorwaarden op te stellen waarin. de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de leverancier expliciet zijn. opgenomen Daarnaast is het inrichten van een contractbeheerssysteem een. goed hulpmiddel om contractuele verplichtingen overzichtelijk te krijgen Voor. 9 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector,Zomer 2011. alle samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en nieuwbouwactiviteiten. moeten overeenkomsten worden opgesteld om duidelijkheid te krijgen over de. allocaties van risico s en eventuele aansprakelijkheden. Om de continu teit van de IT systemen en de beveiliging van cli ntinformatie te. waarborgen is de invoering van de norm NEN 7510 in de organisatie een goed. hulpmiddel NEN 7510 is gebaseerd op de code voor informatiebeveiliging. NEN ISO IEC 27002 en toegesneden op de Nederlandse gezondheidssector. Een veiligheidscultuur en veiligheidsvisie zijn binnen de zorg steeds vaker onder. werp van gesprek Een bestuurder directeur van een zorginstelling is mede. verantwoordelijk voor de veiligheid van cli nten personeel en van derden zoals. bezoekers Er moeten goede randvoorwaarden gecre erd worden voor veilig. werken en voor kwalitatief hoogstaande zorg Hiertoe behoort ook het bevorderen. van een passende veiligheidscultuur waarin medewerkers zelf alert zijn op. mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren en eventuele fouten of incidenten. durven te melden Voorbeeldgedrag en inspirerend leiderschap bevorderen een. gezonde veiligheidscultuur, Een continu veranderend risicolandschap de toenemende druk van stakeholders. onophoudelijke media aandacht en een algemene intolerantie voor risico s leiden. voor bijna alle typen organisaties tot een verhoogde blootstelling aan crises. Dat gaat zeker op voor organisaties die middenin de maatschappij en in een. dynamische omgeving opereren zoals zorginstellingen en vergt een robuuste. voorbereiding en veerkrachtige aanpak Door crisisplannen op orde te hebben. crisisteams in te richten regelmatig te trainen en te oefenen en vooral te leren. van near missers en echte crises Incident en crisisevaluaties brengen belangrijke. inzichten aan het licht van hoe het niet n juist wel goed gaat. 10 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector,Zomer 2011. 5 Van compliance gedreven naar proactief risicomanagement. Veel zorginstellingen zien risicomanagement als een compliancy voorwaarde Dit heeft als. gevolg dat risico s niet worden gezien als een mogelijkheid om de organisatie te verbeteren. Om organisatiedoelen te verwezenlijken dient een instelling risicomanagement juist als. instrument in te zetten, In de zorgsector zien we dat het initi ren van risicomanagement veelal compliance. gedreven is In het leven geroepen vanuit de wens van interne en externe toezichthouders. Bijvoorbeeld met als doel het voldoen aan de zorgbrede governancecode of op verzoek. van de Raad van Toezicht Ook de wijze waarop invulling wordt gegeven aan risico. management is vaak gestoeld op het voldoen aan de gestelde eisen van externe belang. hebbenden Terwijl risicomanagement bij uitstek ingezet kan worden als instrument om. eigen ambities en doelstellingen van de zorginstelling te realiseren Alleen op deze. manier kan risicomanagement de instelling helpen om relevante risico s te herkennen en. proactief te beheersen, De praktijk leert ons dat veel zorginstellingen de risico s al aan het inventariseren zijn.
Vaak begint dit in de bestuurskamer Dit is een goede start om een eerste beeld te krijgen. van de risico s van de zorginstelling Van belang is wel dat risicomanagement gecontinueerd. wordt Risicomanagement biedt namelijk ook inzicht in de onbekende en opkomende. risico s die mogelijk nog niet zijn doorgedrongen in de bestuurskamer Risicomanagement. heeft daarom ook een breder draagvlak nodig waarbij het cre ren van risicobewustzijn. bij de medewerkers van de zorginstelling een van de belangrijkste taken is Uitgaande. van een voortdurend veranderende omgeving en interne organisatie is het van belang dat. er vanuit de organisatie nadrukkelijk aandacht is voor de risico s Dit geeft ook aan dat een. eenmalige risico inventarisatie niet voldoende is Implementatie van risicomanagement in. de organisatie is essentieel om actie te ondernemen in risicobeheersing en om de. voortgang hierin te monitoren Risicomanagement is idealiter een integraal onderdeel. van strategische planning managementafspraken en de planning control cyclus. 11 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector,Zomer 2011. Kritische succesfactoren voor risicomanagement, Uit wereldwijd onderzoek verricht door Aon Aon Risk Management Survey. 2010 is gebleken dat een aantal kritische succesfactoren KSF van. toepassing is bij de implementatie van risicomanagement Deze gelden. universeel ongeacht sector regio of grootte van de organisatie. KSF 1 Risicomanagement wordt gedragen door het bestuur en management. Organisaties met een volwassen risicomanagementproces hebben een. bestuur en een management die risicomanagement omarmen en actief. ondersteunen Het bestuur en het management gebruiken risicomanage. mentinformatie bij het opstellen van de strategische planning Door het. regelmatig voeden van het bestuur en het management met informatie. over best practices op gebied van risicomanagement wordt de betrok. kenheid van bestuurders opgebouwd en behouden, KSF 2 Toewijzing verantwoordelijkheid risicomanagement aan gedreven. seniormedewerker, Een succesvolle risicomanager al dan niet als aparte functie heeft. het bestuur en het management achter zich, begrijpt de richting waar de organisatie naar toe wil.
neemt geen blad voor de mond in discussies met het bestuur en. het management, heeft een brede blik op de risico s en op kansen in de organisatie. kan het risicomanagementprogramma vertalen naar elk niveau in. de organisatie, KSF 3 Leg de verantwoordelijkheid voor het beheersen van risico s in lijn. Uit het onderzoek van Aon blijkt dat vaak het seniormanagement van een. organisatie wel betrokken is bij het risicomanagementproces maar de. lagen eronder niet Door verantwoordelijkheid voor het beheersen van. risico s op te nemen in bijvoorbeeld een managementcontract of beoor. delingssystematiek wordt er geleidelijk een risicomanagementcultuur. KSF 4 Koppel risico s aan doelstellingen, Risico s kunnen het behalen van de doelstellingen be nvloeden Het. koppelen van risico s aan doelstellingen op organisatie en afdelings. niveau bevordert de betrokkenheid van medewerkers bij risicomanagement. Het werkt motiverend om het behalen van bepaalde doelstellingen onder. deel te laten uitmaken van de prestatieafspraken met medewerkers. 12 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector,Zomer 2011. KSF 5 Betrek al uw stakeholders bij de ontwikkeling van risicomanagement. strategie n en beleid, Organisaties met een volwassen risicomanagementprogramma zoeken.
samenwerking met hun stakeholders bijvoorbeeld cli nten en samenwer. kingspartners maar ook de Raad van Toezicht bij het doorgronden van. risico s en bedenken van risicobeheerstrategie n Het betrekken van. stakeholders bij het risicomanagementproces verhoogt de kwaliteit van. risico informatie, KSF 6 Integreer financi le en operationele risico informatie in besluitvorming. Bij organisaties met een volwassen risicomanagementprogramma zien we. dat besluitvorming steeds minder op basis van intu tie tot stand komt. maar meer op basis van kwantitatieve en kwalitatieve risico informatie Een. voorbeeld hiervan is om bij het opstellen van een business case voor een. nieuwbouwproject direct een risicoanalyse van het project op te stellen. Hierdoor ontstaat inzicht in risico s die de voorspelde opbrengsten en. kosten kunnen be nvloeden, KSF 7 Positioneer risicomanagement als concurrentievoordeel. Organisaties die ver zijn in de implementatie van risicomanagement zijn. beter uitgerust om risico s tijdig te identificeren en maatregelen te nemen. om de risico s te beheersen Op die manier kunnen weloverwogen. risico s genomen worden die de organisatiegroei ten goede komt Een. zorginstelling kan hierin vooroplopen waarbij risico s omgevormd. worden in kansen,KSF8 Communiceer positief over risicomanagement. Het is belangrijk dat in de communicatie over risicomanagement een. positieve boodschap wordt uitgedragen Immers risicomanagement. helpt de organisatie om op koers te blijven en te focussen op datgene. wat in de organisatie belangrijk is Doelstellingen en acties koppelen aan. risicomanagement helpt de medewerkers om prioriteiten te stellen waar. door effici nter gewerkt kan worden Door risico s te benoemen expliciet. te maken en voorrang te geven kunnen goed onderbouwde organisatie. keuzen worden gemaakt,KSF9 Integreer risico s in uw bestaande processen. Om risicomanagement te laten werken voor uw instelling moeten de. verschillende elementen van risicomanagement specifiek worden gemaakt. voor uw organisatie en de organisatiecultuur Verwerk risicomanagement. zoveel mogelijk in bestaande processen en managementsystemen om. daarmee draagvlak te cre ren voor risicomanagement in uw instelling. 13 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector,Zomer 2011.
6 Risicomanagement om kansen te benutten, Risicomanagement wint steeds meer terrein binnen de zorgsector Vanuit de praktijk. ervaringen van Aon zien we dat zorginstellingen hier invulling aan wensen te geven De. mate van volwassenheid van risicomanagement verschilt nog sterk van instelling tot. instelling Vanuit allerlei kwaliteitssystemen zijn binnen de zorginstellingen vele initiatie. ven opgestart om risico s te identificeren en te beheersen Veelal gebeurt dit nog gefrag. menteerd binnen de instellingen zonder een duidelijke samenhang met een. gestructureerde integrale visie De toegevoegde waarde van risicomanagement in dit. kader is juist om risico s die impliciet op de radar van managers en medewerkers staan. vanuit een integrale multidisciplinaire aanpak expliciet te maken door ze te benoemen. en de aanwezige kennis in de organisatie te benutten Vanuit beheersoptiek kan vervolgens. door de instelling bezien worden of de ge dentificeerde risico s acceptabel zijn Niet elk. risico hoeft te leiden tot inzet van extra beheersmaatregelen en middelen. Daarnaast wordt risicomanagement nog veelal gezien vanuit een negatieve benadering. dat wil zeggen gefocust op mogelijke bedreigingen en het voldoen aan wet en regel. geving compliance gedreven Het vakgebied risicomanagement ontwikkelt zich. razendsnel en wordt steeds meer toegepast om kansen juist te benutten Immers in het. niet benutten van kansen schuilen veelal de risico s op langere termijn Risicomanagement. helpt de organisatie om op koers te blijven en de juiste keuzes te maken. 14 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector,Zomer 2011. Iwan Drost is als Managing Consultant verantwoordelijk voor de risico. management advisering in de zorgsector binnen Aon Global Risk Consulting. Iwan heeft meer dan 13 jaar ervaring als risicomanagement adviseur bij. organisaties in de publieke en private sector Iwan heeft veel ervaring bij het in. kaart brengen van het risicoprofiel en het opzetten en implementeren van. risicomanagementsystemen binnen instellingen in de diverse zorgsectoren. GGZ VVT GZ ziekenhuizen, Pieter Dijkstra is als Executive Account Director verantwoordelijk voor de. afdeling Gezondheidszorg van Aon Risk Solutions Pieter heeft ruim 12 jaar. ervaring op het gebied van risicomanagement bij zorginstellingen Zowel op. het vlak van risico inventarisaties risicomanagementimplementatie. continu teitsplanning Millennium Platform Zorg als op het gebied van. verzekeringsvraagstukken en claimsmanagement, Selma Mees van Gent is Consultant Risicomanagement bij Aon Global Risk. Consulting Selma heeft ruime ervaring met het uitvoeren van risicoinventarisaties. bij bedrijven en instellingen en adviseert over optimalisatie van de risicobeheer. sing De laatste jaren richt zij haar aandacht met name op zorginstellingen en. ondersteunt zij instellingen bij de implementatie van risicomanagement. Voor meer informatie over de inhoud van deze whitepaper en de oplossingen die Aon kan. bieden kunt u contact opnemen met,Iwan Drost T 31 0 10 448 7435 E iwan drost aon nl.
Pieter Dijkstra T 31 0 20 430 5110 E pieter dijkstra aon nl. Selma Mees van Gent T 31 0 10 448 7046 E selma mees aon nl. 15 Whitepaper Risicomanagement in de zorgsector,Zomer 2011.

Related Books

Software for the - Xerox

Software for the Xerox

Software Kit The Software Kit includes 4 CDs (CD #1,CD #2A, CD #2B, and CD #3) with the following content: CD # 1: for the DocuColor 6060 and DocuColor 2000 Series This CD contains the Windows 2000 Professional operating system with a customized menu for reinstalling the CXP6000 Color Server.

Mining Meaning From Wikipedia - DFKI

Mining Meaning From Wikipedia DFKI

3 1. Introduction Meaning: Concepts, topics, fact descriptions, semantic relations, ways of organizing information Mining Gathering meaning into machine-readable structures (e.g., ontologies) Using meaning in areas like IR and NLP Wikipedia: The largest and most widely-used encyclopedia in existence Partially validated, trusted, multilingual, multimedia text data

GGS 553 Syllabus - Fall-2015

GGS 553 Syllabus Fall 2015

! 4! GGS)311:)Geographic)Information)Systems)Software)) You!will!need!to!be!able!to!use!acomputer!to!participate!in!this!course!and!complete!the!required!work.!!You!will!

BUILDING THE COLLEGE OF THE FUTURE

BUILDING THE COLLEGE OF THE FUTURE

BUILDING THE COLLEGE OF THE FUTURE Page 9 COLLEGE OF AGRICULTURE, FOOD & ENVIRONMENTAL SCIENCES ISSUE 2 SPRING 2017 CONNECT LEARN LEAD. SPRING 2017 5 7 8 Deans Offi ce 805-756-2161 Communications Team Haley Marconett hmarcone@calpoly.edu 805-756-2933 AnnMarie Cornejo ancornej@calpoly.edu 805-756-2427 Publication Designer IE Design + Communications, Hermosa Beach, Calif. Printer ColorGraphics .

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Guidelines for Chemical ...

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Guidelines for Chemical

Laboratory Safety in Academic Institutions. Published by American Chemical Society 1155 Sixteenth Street, NW Washington, DC 20036 COPYRIGHT 2016. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Guidelines for Chemical Laboratory Safety in Academic Institutions . Disclaimer: The guidance contained in this publication is believed to be reliable but is not intended to specify minimal legal standards or to represent ...

Live video streaming production software for Mac & PC

Live video streaming production software for Mac amp PC

broadcasting live interviews using Skype or other chat clients. Instant replay, ISO recording, A/V Sync, multi-view-er: Packed with professional video features like 17-slot multi-viewing and previewing, audio and video syncing. With Wirecast Pro you can record any source into a separate file or use for multi-angle replays Multi-track, multi-channel audio: Mix, map, process, and record multi ...

Brain Is developmental dyslexia a disconnection syndrome?

Brain Is developmental dyslexia a disconnection syndrome

Brain (1996), 119, 143-157 Is developmental dyslexia a disconnection syndrome? Evidence from PET scanning Eraldo Paulesu,15 Uta Frith,23 Margaret Snowling,4 Alison Gallagher,2 John Morton,23 Richard S. J. Frackowiak1 and Christopher D. Frith1-3 1 Wellcome Department of Cognitive Neurology, Institute of Neurology, 2Medical Research Council Cognitive Development Unit, ^Psychology Department ...

UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA TEKS BAHASA JERMAN ...

UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA TEKS BAHASA JERMAN

upaya peningkatan keterampilan membaca teks bahasa jerman peserta didik kelas xi ips 3 sma negeri 2 klaten melalui metode cooperative learning

Accounting Principles: A Business Perspective, Financial ...

Accounting Principles A Business Perspective Financial

1998 Edition Accounting: A Business Perspective (Irwin/Mcgraw-Hill Series in Principles of Accounting) [Hardcover] Roger H. Hermanson (Author), James Don Edwards (Author), Michael W. Maher (Author) Eighth Edition Hardcover: 944 pages Publisher: Richard D Irwin; 7 Sub edition (April 1998) Language: English ISBN-10: 0075615851 ISBN-13: 978-0075615859 Product Dimensions: 11.1 x 8.7 x 1.8 inches ...

Federal Tax Research 10th Edition Solutions Manual Sawyers

Federal Tax Research 10th Edition Solutions Manual Sawyers

Federal Tax Research 10th Edition Solutions Manual Test Bank By Sawyers Raabe Whittenburg Gill Page 1-3 1-11. In addition to Circular 230, CPAs must follow the AICPA's Code of Professional Conduct and