Univerza V Ljubljani-Books Pdf

UNIVERZA V LJUBLJANI
18 Jan 2020 | 50 views | 0 downloads | 78 Pages | 1.56 MB

Share Pdf : Univerza V Ljubljani

Download and Preview : Univerza V Ljubljani


Report CopyRight/DMCA Form For : Univerza V LjubljaniTranscription

UNIVERZA V LJUBLJANI,FAKULTETA ZA PORT,Posebna portna zgoja. Specialna portna vzgoja,ZGODOVINSKI ORIS VODENIH SKUPINSKIH VADB. DIPLOMSKO DELO,MENTORICA AVTORICA DELA,doc dr Meta Zagorc Polona Ferfolja. SOMENTORICA,asist dr Petra Zaletel,doc dr Boris Sila. KONZULTANT,doc dr Toma Pavlin,Ljubljana 2010, Zahvaljujem se dr Meti Zagorc za strokovno pomo in nasvete pri izdelavi diplomske.
naloge Zahvaljujem se tudi sestri peli za pomo pri izdelavi diplomske naloge in. predvsem za izkazano potrpe ljivost skozi mesece nastajanja naloge. Mami hvala, Klju ne besede skupinska vadba aerobika zgodovina gibanje ob glasbi. rekreacija,ZGODOVINSKI ORIS VODENIH SKUPINSKIH VADB. Polona Ferfolja,Univerza v Ljubljani Fakulteta za port 2009. Posebna portna vzgoja specialna portna vzgoja, tevilo strani 78 tevilo slik 38 tevilo virov 21 elektronski viri 32. V diplomski nalogi sem se osredoto ila na zgodovinski oris skupinskih vadb. predvsem v zadnjih petnajstih letih v Sloveniji, V uvodnem delu sem predstavila vodeno vadbo kot port asa v katerem ivimo ter.
njen zgodovinski pregled od leta 1904 dalje ko je J P Muller sestavil program. gimnasti nih vaj in ga objavil v knjigi Moj sistem. V glavnem delu diplomske naloge sem prikazala pregled in opis novih programov. skupinske vadbe od leta 1990 do leta 2009 ter podrobneje predstavila njihov pomen. posebnosti uporabo pripomo kov in uporabo razli nih zvrsti glasbe. V okviru metod dela sem uporabila meni dostopno dokumentacijsko gradivo in vire. ter uporabila opisno metodo dela Naloga je monografskega tipa Temelji predvsem. na tuji literaturi in gradivih ter na lastnih izku njah ki sem jih pridobila v asu. dvanajstletnega dela z vodenjem skupinskih vadb, Key words group exercise aerobic history moving accompanied by music. recreation,HISTORICAL OUTLINE OF GUIDED GROUP EXERCISES. Polona Ferfolja,University of Ljubljana Faculty of Sports 2009. Special sport education particular sport education. Number of pages 78 number of illustrations 38 number of sources 21. electronic resources 32, In my degree I have focused on the historical outline of the group exercises in. Slovenia predominantly during the last fifteen years. In the foreword I have presented a group exercise as a sport reflecting the time in. which we live and its historical outline from 1904 onwards when J P Muller. composed a program of gymnastic exercises and published it in the book My. In the major section of my degree I have presented a survey and description of new. programs of the guided exercises from 1990 until 2009 and demonstrated in detail. their significance particularities use of instruments as well as different types of. Within the framework of working methods I had been using a disposable. documentary material and sources while implementing a descriptive method of work. The assignment is of monographic nature It is based on foreign literature and. materials and on my own experiences which I had been accumulating throughout. twelve years of work by guiding the group exercises. 1 1 PREDMET PROBLEM IN NAMEN DELA V DIPLOMSKI NALOGI 8. 1 2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 10,1 3 METODE DELA V DIPLOMSKI NALOGI 10.
2 OBDOBJE DO LETA 1990 12,3 OBDOBJE OD LETA 1990 DO LETA 2000 14. 3 1 STEP AEROBIKA 14,3 2 SLIDE 16,3 3 FITBALL 17,3 4 VADBA Z ELEMENTI BORILNIH VE IN 19. 3 5 VADBA V VODI 21,3 6 VODENA VADBA NA KOLESIH 23. 3 6 1 SPINNING 23,3 6 2 RPM 25,3 6 3 SCHWINNCYCLING 25. 3 7 PACE 26,3 8 PILATES 27,3 8 1 BODYPILATES 29,3 9 VADBA ZA NOSE NICE 30.
3 10 VADBA ZA STAREJ E 31,3 10 1 ZDRAVA HRBTENICA 32. 3 10 2 OSTEOPOROZA 32,3 11 THERAROBIKA 33,3 12 TINIX STIX 35. 3 13 LES MILLS 36,3 13 1 BODYPUMP 36,3 13 2 BODYATTACK 38. 3 13 3 BODYCOMBAT 39,3 13 4 BODYBALANCE 41,3 13 5 BODYJAM 42. 3 13 6 BODYSTEP 44,3 13 7 RPM 46,3 13 8 BODYVIVE 47.
4 OBDOBJE PO LETU 2000 49,4 1 HOT IRON 49,4 1 1 HOT IRON 1 in 2 50. 4 1 2 IRON CROSS 50,4 1 3 IRON BACK 50,4 2 ROPE SKIPPING VADBA S KOLEBNICO 50. 4 3 FITBOX 52,4 4 GYMSTICK 53,4 4 1 GYMSTICK BASIC 53. 4 4 2 GYMSTICK KARDIO 53,4 4 3 GYMSTICK PILATES 54. 4 5 FREESTYLER 55,4 6 VADBA NA TRAMPOLINU MALA PRO NA PONJAVA 56.
4 7 CORE BOARD 58,4 8 BOSU 59, 4 9 F I R E FUNCTIONAL INTEGRATED RESISTANCE TRAINING 61. 6 RAZPREDELNICA GIBALNE IN ENERGIJSKE ZAHTEVNOSTI POSAMEZNIH. 7 PRIPOMO KI IN NJIHOVA UPORABA 69,7 1 FLEXI BAR 69. 7 2 B CUBE 69,7 3 FITBALL ROLLER NAPIHLJIVI VALJ EK 70. 7 4 MOVIN STEP RAVNOTE NI STEP 70,7 5 PILATES OGICE 71. 8 ZAKLJU EK 72,9 LITERATURA 74,KAZALO SLIK 78, Gibanje je na in ivljenja Fitnes pomeni zdrav na in ivljenja in poudarja pomen.
gibanja za lovekov organizem Je na rtovano telesno gibanje in izvajanje. uveljavljenih tehnik za krepitev in spro anje posameznih delov telesa Biti fit je. trend moda ter nuja Zagorc Zaletel I anc 1996 v mi ljenju in delovanju dru be. Fitnes industrija vna a v zdravo ivljenje nove pristope ki temeljijo na love ki. igrivosti in ustvarjalnosti Prilagaja se razli nim starostnim stopnjam telesne. vzdr ljivosti potrebam eljam in interesom Dobra telesna pripravljenost pomaga pri. premagovanju vsakdanjih stresov in napetosti ter ustvarja pozitivno energijo. Zavest o tem kaj zmoremo z lastnim telesom nam vliva samozaupanje in oblikuje. pozitivno samopodobo o nas port kot na in ivljenja nam nudi tevilne mo nosti. sprostitve osebnega izpopolnjevanja in notranjega bogatenja Lazar 2002. Zgodovina fitnesa sega dale v preteklost Leta 3000 pr n t so Kitajci izumili. sistem telesnih vaj Imenovali so ga Nor ije petih ivali Ljudje so posnemali gibe. ivali medveda tigra jelena opice in ptic Vsi ti gibi so povezani z mo jo. vztrajnostjo hitrostjo in milino Metode vadbe se v osnovi niso veliko spremenile. love ka bitja ostajamo nemirne ivali Plezamo na gore se spu amo v morske. globine posku amo leteti elimo premagovati as in prostor Seveda je izhodi e. vseh portov prav skrb za telesno in du evno pripravljenost ter ravnovesje Gale. Ljudje se v pomanjkanju asa vendarle tudi v elji po tem da bi nekaj storili zase in. za svoje telo zatekajo k telesnim aktivnostim s pomo jo pripomo kov ki obljubljajo. najve je u inke in hitro doseganje elenih ciljev Vedno ve ji je tudi interes. proizvajalcev portne opreme trgovskih ponudnikov organizatorjev portnih. prireditev portnih organizacij dru tev in ostalih da bi im ve ljudi posegalo po. njihovih pripomo kih in sledilo njihovim idejam Posledica vsega je da se portna. kultura zelo hitro spreminja Obstaja veliko portnih pripomo kov ki so narejeni za. ir o uporabo in spreminjajo na in vadbe ter tudi njeno u inkovitost Zakraj ek. 1 1 PREDMET PROBLEM IN NAMEN DELA V DIPLOMSKI NALOGI. Skupinska vodena vadba sodi med portne zvrsti ki so v zadnjih dveh desetletjih. preplavile ves svet Prvotni izraz ki se pojavi za to portno zvrst je aerobni ples. Zagorc Zaletel Jeram 2006 in kasneje aerobika Skozi razvoj so zanjo uporabljali. e mnoge ina ice Danes jo imenujemo skupinska vadba ki ni ve samo. poplesavanje ob glasbi Vsako leto se pojavijo nove oblike skupinske vadbe s. katerimi posku amo privabiti ir e mno ice ljudi k tovrstni aktivnosti Zakraj ek. Aerobika je moderna in raznolika portna panoga pri kateri lahko v eni vadbeni enoti. natan no opredelimo cilj vadbe pove ati mo koordinacijo gibljivost vzdr ljivost. pospe iti razgradnjo ma ob se sprostiti vadbeno koli ino tevilo ponovitev. trajanje obremenitve intenzivnost tempo udarci na minuto amplitude gibov. izmenjava high low elementov izbiro in zaporedje vaj pripomo ki odmore in. uporabljene metode Bergo Zagorc Zaletel 2007, Aerobna vadba je oblika rekreativne vadbe s katero vade i razvijajo razli ne. motori ne sposobnosti in vplivajo na splo no telesno pripravljenost Pestra ponudba. le te lahko zadovolji mnoge posameznike in je pogoj da vadba ne postane. dolgo asna Skupinska vadba vklju uje vse ve je mi i ne skupine pospe uje delo. sr no ilnega dihalnega ter drugih funkcionalnih sistemov organizma in traja tako. dolgo da povzro a aerobne u inke Cooper 1970, Vendar so ljudje ki se udele ujejo vodene vadbe postali v tem asu zahtevnej i. Veliko je predstavitev novih in razli nih oblik vadbe ki si jo vade i eli preizkusiti in. ugotoviti ali je resni no u inkovita Tudi v dvoranah za aerobiko se morajo potruditi. e elijo pridobiti imve lanov in lanic ter obdr ati e obstoje e zato vsako. sezono vklju ujejo v programe vadbe nove vadbene oblike Zakraj ek 2001. portna dejavnost se torej iri morda tudi zato ker se pojavljajo in rojevajo vedno. nove aktivnosti ki si jih izmi ljujejo in ustvarjajo po razli nih koncih sveta Seveda pa. k temu prispeva tudi izjemen razvoj znanosti in tehnike na podro ju razli nih. materialov ki omogo ajo izdelavo take opreme in portnih pripomo kov ki si jih pred. leti sploh ne bi mogli predstavljati, V zadnjih letih se je v odnosu do drugih portnih dejavnosti pove ala tudi dejavnost. na podro ju fitnesa in aerobike Priljubljenost fitnesa in aerobike skupinske vadbe. se vsako leto strmo pove uje, Gre torej za vadbo pri katerem vzdr ujemo tak sr ni utrip da se lahko spro ijo. oksidacijski procesi kjer za no izgorevati ogljikovi hidrati in ma obe ki nam. posledi no slu ijo pri aerobiki kot vir energije, V zadnjih desetih letih se na podro ju aerobike oziroma skupinskih vadb dogaja.
prava revolucija Predvsem velja to za Ameriko ki e vedno predstavlja zibelko. aerobike Beseda aerobika dobiva ir i pomen in jo na zahodu izpodriva beseda. Group Fitness skupinski fitnes Gre za pojem skupinske vadbe v naj ir em. pomenu kar lahko ugotovimo ob spoznavanju tevilnih novih zvrsti aerobike. Zakraj ek 2001,1 2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE, Na osnovi predmeta in problema sem dolo ila cilje izdelave diplomske naloge v. okviru katerih elim,podati zgodovinski oris skupinskih vadb. opisati razli ne oblike skupinskih vadb, izpostaviti zna ilnosti prednosti in slabosti posamezne vadbe. 1 3 METODE DELA V DIPLOMSKI NALOGI, Naloga je monografskega tipa in opisnega zna aja Temelji predvsem na tudiji tuje. literature internetnih virov in predvsem lastnih izku njah ki sem jih pridobila v asu. desetletnega dela v okviru vodenja skupinskih vadb v naslednjih portnih centrih. Fitnes center Popaj Fitnes Irena Monika port Pro port Vita center Mega center. Moj Fit Mnogo izku enj sem pridobila seminarjih ki sem se jih v letih od 1996 do. 2009 udele ila doma in v tujini Naj na tejem nekatere. 1 Nike konvencija Ljubljana 1996,5 AFA konvencija za fitnes in aerobiko Rogla 1997.
3 Hrvatska aerobic i fitness konvencija Pore 1997,6 AFA konvencija za fitnes in aerobiko Rogla 1997. 2 Nike konvencija Ljubljana 1997,Fitfest Portoro 1997. 4 Hrvatska aerobic i fitness konvencija Pore 1998,9 Bodylife Aerobic Kongres Karlsruhe 1998. 3 Nike konvencija Ljubljana 1998,AFA dan aerobike Menge 1998. 8 AFA kongres za fitnes in aerobiko Menge 1999,4 Nike konvencija Ljubljana 1999.
10 Bodylife Aerobic Kongres Karlsruhe 1999,Bodylife Step Advenced Karlsruhe 1999. 1 Aerofit Reebok konvencija Rogla 2000,5 Nike konvencija Ljubljana 2000. East Connection AFA Menge 2000,Aerofit TNZ Ljubljana 2000. Puma Rope Skipping Ljubljana 2000,6 Hrvatska aerobic i fitness konvencija Pore 2000. 11 Bodylife Aerobic Kongres Karlsruhe 2000,Bodylife Bodytonning Karlsruhe 2000.
Bodylife Step Karlsruhe 2000,4 Reebok Bodyart aerobics convention Zagreb 2000. Aerofit Thai bo basic Ljubljana 2001,Aerofit Thai bo advanced Ljubljana 2001. 4 Aerofit kovencija Rogla 2001,Aerofit Lationo koreografija Rogla 2001. Aerofit Pilates Rogla 2001,Aerofit Reebok konvencija Kranj 2001. 6 Reebok Bodyart aerobics convention Zagreb 2001,12 Bodylife Aerobic Kongres Karlsruhe 2001.
Bodylife Step Karlsruhe 2001,Bodylife Dance Karlsruhe 2001. Bodylife Bodytonning Karlsruhe 2001,2 Mednarodna Bodifit konvencija Maribor 2001. ESH Hot Iron izobra evanje Ljubljana 2002,6 Nike konvencija Ljubljana 2002. 7 Reebok Bodyart aerobics convention Zagreb 2002,13 Bodylife Aerobic Kongres Karlsruhe 2002. Bodylife Strength Karlsruhe 2002,Bodylife Step Karlsruhe 2002.
3 Mednarodna Bodifit konvencija Maribor 2002,7 Nike konvencija Ljubljana 2003. 10 Reebok Bodyart aerobics convention Zagreb 2003,14 Bodylife Aerobic Kongres Karlsruhe 2003. Bodylife Step Karlsruhe 2003,4 Mednarodna Bodifit konvencija Maribor 2003. Aerofit Hot Iron advanced Kranj 2004,Les Mills Bodyattack Ljubljana 2004. 8 Nike konvencija Ljubljana 2004,Les Mills Bodypump Ljubljana 2005.
Les Mills Bodyjam Ljubljana 2005,9 Nike konvencija Ljubljana 2005. 10 Nike konvencija Ljubljana 2006,11 Nike konvencija Ljubljana 2007. 12 Nike konvencija Ljubljana 2008, Zgodovinski razvoj je zajet v treh obdobjih do leta 1990 od 1990 do 2000 in po. Oris vadb vsebuje,podroben opis,pomen in posebnosti. uporabo pripomo kov,uporabo razli nih zvrsti glasbe.
energijsko in gibalno zahtevnost ki sem jo ozna ila z lestvico 1 5 1 najmanj. gibalno zahtevno manj a energijska poraba 5 najbolj gibalno zahtevno. velika energijska poraba,2 OBDOBJE DO LETA 1990, Leta 1968 je dr Cooper izdal preprost in razumljiv program Aerobic ki je. vklju eval hojo tek preskakovanje kolebnice plavanje in druga gibanja Dve leti. kasneje je omenil ensko gimnastiko kot dodatek celovitemu programu Ugotavljal je. da nekatere enske celo te ejo ob glasbi Le ta naj bi j. skupinske vadbe od leta 1990 do leta 2009 ter podrobneje predstavila njihov pomen posebnosti uporabo pripomo kov in uporabo razli nih zvrsti glasbe V okviru metod dela sem uporabila meni dostopno dokumentacijsko gradivo in vire

Related Books

Let s do it again

Let s do it again

and was an active member throughout her life The fourth of five children she grew up in Fernandina and graduated as valedictorian of the Peck High Class of 1940 Her siblings Elizabeth Harris Allein Williams Blanche Williams and Robert Hardy all preceded her in death She earned a B S degree from Bethune Cookman College completed graduate school at the University of Michigan and

ISSN 0017 0615 THE GISSING JOURNAL victorian studies net

ISSN 0017 0615 THE GISSING JOURNAL victorian studies net

In addition to her journalistic work Ethel Wheeler fl 1895 1910 published four volumes of verse6 a book of short stories 7 a study of famous 18th century bluestockings8 Mrs Montagu Mrs Delany Mrs Thrale Mrs Vesey Fanny Burney Elizabeth Carter and Hannah More and a book of saints lives 9 Her poetry is characterized by a spirit of mysticism expressed through a lyrical music of

Newborn Blood Spot Collection and Screening

Newborn Blood Spot Collection and Screening

Newborn Blood Spot Collection and Screening 2019 Leah Bjornskov Wessenberg RN FNP C Nurse Educator Oregon State Public Health Laboratory Nurse Practitioner OHSU Metabolic Clinic bjornsko ohsu edu Three types of newborn screening Bloodspot CCHD pulse ox Hearing GOAL of Newborn Screening Diagnose and treat disorders before they cause permanent harm we screen because we can

Capillary Puncture Equipment and Procedures

Capillary Puncture Equipment and Procedures

In addition to blood collection supplies and equipment described in Chapter 7 the following special equipment may be required for skin puncture procedures LANCETS INCISION DEVICES A lancet is a sterile disposable sharp pointed or bladed instrument that either punctures or makes an incision in the skin to obtain capillary blood specimens for testing Lancets are available in a range of

Blood Collection Finger Prick WHO

Blood Collection Finger Prick WHO

Module 8 Blood Collection Finger Prick 10 Participant Manual 2005 Video Script Finger Prick Because all of the tests in this videotape can be performed using a drop of blood from a finger prick it s important to understand how to perform this procedure Position the hand palm side up Choose the fingertip of the ring middle or index finger whichever is the least calloused You can

A Novel Adaptive Marginalized Particle Filter for Mixed

A Novel Adaptive Marginalized Particle Filter for Mixed

SANIL JAYAMOHAN et al A NOVEL ADAPTIVE MARGINALIZED PARTICLE FILTER FOR MIXED LINEAR DOI 10 5013 IJSSST a 19 06 54 54 2 ISSN 1473 804x online 1473 8031 print There is a special type of PF known as the Gaussian Particle

THE INDIAN IN THE CUPBOARD Taking Grades

THE INDIAN IN THE CUPBOARD Taking Grades

THE INDIAN IN THE CUPBOARD By Lynne Reid Banks 2 The Door Is Shut Pages 12 24 Write the letter of the correct answer in the blank before each question 1 Omri didn t look in the cupboard before he went to school because A he thought everything was a dream B there was a row at the breakfast table C he was in a hurry and forgot

The Indian in the Cupboard Book Units Teacher

The Indian in the Cupboard Book Units Teacher

The Indian and the Cupboard Chapter 1 1 How did Omri feel when he first heard the noise coming from the cabinet a light hearted b confused c discontented d alarmed 2 Circle the correct answer in each set of brackets The Indian in the Cupboard is told mostly from the The Indian in the Cupboard plastic Indian in

For Omri Who Else missmalone

For Omri Who Else missmalone

At last he cautiously turned the key and opened the cupboard door The Indian was gone Omri sat up sharply in bed and peered into the dark corners Suddenly he saw him But he wasn t on the shelf anymore he was in the bottom of the cupboard And he wasn t standing upright He was crouching in the darkest corner half hidden by the front of the cupboard And he was alive Omri knew that

The Indian In The Cupboard Novel Studies

The Indian In The Cupboard Novel Studies

The Indian In The Cupboard By Lynne Reid Banks Synopsis At first Omri is unimpressed with the plastic toy that he is given for his birthday But when he puts it in his old cupboard and turns the key something extraordinary happens For Little Bull the Iroquois Indian Brave comes to life Harper Collins A complete synopsis and other helpful reviews can be found on the following website

COS VENEZIA MATERIA

COS VENEZIA MATERIA

book of history of art The Basilica di San Marco in Venice is an excellent evidence of this Il mosaico un capitolo denso di suggestioni evocative nel grande libro della storia dell arte La Basilica di San Marco a Venezia ne una grande dimostrazione 44