Universiti Putra Malaysia Tekanan Di Kalangan Kaunselor-Books Pdf

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TEKANAN DI KALANGAN KAUNSELOR
25 Jan 2020 | 57 views | 0 downloads | 25 Pages | 1.36 MB

Share Pdf : Universiti Putra Malaysia Tekanan Di Kalangan Kaunselor

Download and Preview : Universiti Putra Malaysia Tekanan Di Kalangan Kaunselor


Report CopyRight/DMCA Form For : Universiti Putra Malaysia Tekanan Di Kalangan KaunselorTranscription

TEKANAN DI K ALANGAN KAUNSELOR PELAJAR SEPENUH,MASA DI SEKOLAB SEKOLAB MENENGAD DI WILAYAD. PERSEKUTUAN,SAKBILAB BINTI HAJJ SHAHKAT ALI,FAKULTI PENDIDUKAN. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,Sekalung Penghargaan Untuk. Sesungguhnya jasa pengorbanan dan dorongan,yang diberikan tiada bandingan di dunia ini. Insan insan tersayang,Suamiku Liakat Ali bin Hj Badaruddin.
Anak anakku Muhammad Danieal dan Muhammad Sharukh, Terima kasih kerana memahami cita citaku tiada kata yang. terucap alas segala dorongan dan sokongan yang lelah diberikan. Moga usaha kita akan diberkati Allah S W T,PENGHARGAAN. Alhamdulillah ke hadrat Allah S W T kerana dengan limpah kurnia Nya saya telah diberi. waktu kesempatan dan sifat tekun bagi menghasilkan projek ini. Setinggi tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Datin Dr Hajah Mizan. Adiliah Ahmad Ibrahim selaku penyelia projek ini di atas bimbingan dorongan idea idea. dan cadangan sepanjang menyiapkan projek ini, Terima kasih juga kepada Pengarah Pengajian Maktab Tentera DiRaja Tuan Md Jamal. Suboh atas sokongan moral yang diberikan semasa proses penyediaan kertas projek ini. Penghargaan juga dihulurkan kepada rakan rakan kaunselor pelajar sepenuh masa atas. dorongan sokongan dan keIjasama yang telah diberikan. JADUAL KANDlJNGAN,Muka Surat,PENGHARGAAN,JADUAL KANDUNGAN 11. SENARAI RAJAH 111,SENARAI JADUAL IV,ABSTRACT VI,PENDAHULUAN.
1 0 Pengenalan 1,1 1 Kenyataan Masalah 4,1 2 ObjektifKajian 5. 1 3 Persoalan Kajian 6,1 4 Hipotesis Kajian 6,1 5 Definisi Istilah 7. 1 6 KepentinganKajian 10,BAB 2 SOROTAN LITERATUR,2 0 Konsep Tekanan 12. 2 1 Beberapa Teori Tentang Tekanan 16,2 2 Model Tekanan 20. 2 3 Sumber surnber Penekan 23,2 4 Faktor faktor Yang Menyebabkan Tekanan 24.
BAB 3 METODOLOGI,3 1 Pernilihan persampelan 42,3 2 Kaedah dan Pengumpulan Data 43. 3 3 AngkubahKajian 46,3 4 Penganalisaan Data 46,BAB 4 HASIL KAHAN DAN PERBINCANGAN. 4 1 Latar Belakang Responden 47, 4 2 Punca Punca Yang Menimbulkan Tekanan Pekerjaan 49. 4 3 Kesan Fisiologi 54,4 4 Kesan Psikologi 57,4 5 Paras Tekanan 58. 4 6 Keputusan Hipotesis Kajian 60,BAB 5 KESIMPULAN.
5 1 Rumusan Kajian 67,5 2 Implikasi Kajian 69,5 3 Saranan Untuk Kajian Lanjutan 71. BIBLIOGRAFI 73,LAMPIRAN 78,SENARAI JADUAL,Jadual halaman. Jaduall Taburan Responden Mengikut Ciri Ciri Demografi 48. Jadual2 Skor Item Item Tekanan Dalam PekeIjaan 49, Jadua13 Penyakit Aleut Yang Dialami Oleh Responden 54. ladua14 Penyakit Kronik Yang Dialami Responden 56, Jadua15 Kesan Fisiologi Yang Dialami Oleh Responden 56. Jadual6 Kesan Psikologi Yang Dialami oleh Kaunselor Pelajar 57. Jadual7 Paras Tekanan Yang Dialami Oleh Kaunselor Pelajar 58. ladua18 Perbandingan Skor Skor Tekanan Oi Antara Kaunselor. Lelaki Dengan Kaunselor Perempuan Dari Segi Tekanan. Jadua19 Perbandingan Skor Skor Tekanan Di Antara Kaunselor. Lelaki Dengan Kaunselor Perempuan Berhubung Dengan. Faktor Perhubungan KeIja 6, ladual 0 Perbandingan Skor Skor Di Antara Kaunselor Lelaki.
Dengan Kaunselor Perempuan Berhubung Dengan Faktor. Bidang Kerja 62, Jadualll Perbandingan Skor Skor Di Antara Kaunselor Le1aki Dengan. Kaunse10r Perempuan Berhubung Dengan Faktor Konflik. Peranan 63, Jadual12 Perbandingan Skor Skor Di Antara Kaunselor Lelaki Dengan. Kaunselor Perempuan Berhubung Dengan Faktor Persekitaran 64. Jadual13 Perbandingan Paras Tekanan Di Antara Responden Lelaki Dengan. Responden Perempuan 65,SENARAI RAJAH, Rajah1 Hubungan Di Antara Tekanan Dengan Prestasi KeIja 14. Rajah2 Rangka KeIja Kejadian Dalam Organisasi 21, Rajah3 Peristiwa Peristiwa Yang Di Lihat Sebagai Punca Tekanan 27. Rajah 4 Teori Bagaimana Tekanan Organisasi Menyebabkan Ketegangan. Peribadi Dan Seterusnya Penyakit Jantung 30, Rajah5 Penyakit Psikodinamik Yang Berkaitan Dengan Tekanan 37.
Rajah 6 Sindrom Adaptasi Am Yang Di Sarankan Oleh Hans Selye 38. Abstrak projek yang dikemukakan kepada Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra. Malaysia sebagai memenuhi sebahagian syarat bagi mendapatkan Ijazah Master Sains. TEKANAN DI KALANGAN KAUNSELOR PELAJAR SEPENUB MASA DI. SEKOLAB SEKOLAB MENENGAB DI WILAYAB PERSEKUTUAN,SAKBILAB DINTI SBABKAT ALI. Pengerusi Datin Dr Bjh Mizan Adiliab Ahmad Ibrahim. Fakulti Pengajian Pendidikan, Kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengenalpasti faktor faktor. yang menyebabkan tekanan serta mengenalpasti kesan kesan tekanan dan. paras tekanan yang dialami oleh kaunselor pelajar sekolah sekolah. menengah di Wilayah Persekutuan Seramai 58 responden telah mengisi. borang soal selidik di mana seramai 23 responden adalah lelaki dan 35. responden adalah perempuan Setiap responden adalah Kaunselor Pelajar. yang telah dilantik oleh Kementerian Pendidikan, Data yang diperolehl dianahsis seeara tlSPSS X Pembolehubah. pembolehubah tunggal dilaporkan dalam bentuk peratusan m median. dan kekerapan Manakala perkaitan angkubah bebas dan angkubah. bersandar diuji dengan menggunakan ujian t dan Korelasi Pearson r. Dapatan kajian menunjukkan faktor faktor seperti Tekanan Kerja. Bidang Kerja Perhubungan Kerja serta Konflik Peranan merupakan punca. tekanan yang utama dengan min skor masing masing melebihi 3 000. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perkaitan di antara Kaunselor. Pelajar yang mempunyai paras tekanan yang tinggi terhadap masalah. fisiologi dan psikologi Paras tekanan adalah tinggi dengan min 300 138. Seramai 31 responden 52 7 telah memperolehi skor Life Change Unit. LCU melebihi 300 unit lni menandakan Kaunselor Pelajar di sekolah. sekolah menengah di Wilayah Persekutuan mengalami tekanan yang. sangat tinggi, Abstract of Project presented to the Faculty of Educational Studies Universiti Putra. Malaysia in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science. Stress Among Full Time Student Counselors in Secondary School s in Wilayah. Persekutuan,SAKHILAB BT BJ SHABKAT ALI,March 1999, Supervisor Datin Dr Bjh Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim.
Faculty Pengajian Pendidikan, This study was carried out to identify the factors which cause stress and also to. identify the consequences of stress and the level of stress faced by full time student. counselors in Secondary schools in Wilayah Persekutuan 5 8 respondents have answered. the questionnaires 23 respondents were males and 35 were females Each respondents. was a full time student counselor who has been appointed by the Education Ministry. Data obtained were analysed using the SPSS X package Single variables were. presented in the form of percentage mean median and frequency The independent. variables and the dependent variables were tested using the t test and the Pearson. Correlation r, The findings of the study showed that factors such as Job Stress Scope of Job. Job Relationship and Conflicting roles were the main causes of stress with mean scores. for each recorded more than 3 000 The findings of the study also revealed that there is. link between student counselors who have a high level of stress with psychological and. physiological problems The stress level is high where its mean was recorded at 300 138. 3 1 respondents 52 7 have recorded the score of Life Change Unit LCU which. exceeded 300 units This showed that full time counselors in Wilayah Persekutuan. secondary schools did experience a high level stress. PENDAHULUAN,1 0 Pengenalan, Manusia sentiasa rnenghadapi pelbagai bentuk rnasalah sarna ada di rurnah di. sekolah di dalarn perjalanan ke bandar di tempat mernbeli belah di tempat kerja malah. di ternpat ternpat beribadat Masalah rnasalah ini pada amnya dikenali sebagai tekanan. hidup Pada kebanyakan rnasa tekanan hidup yang dialami ini boleh dihadapi dengan. mudah ada pula yang perlukan bantuan kawan kawan untuk mengatasinya dan ada juga. bentuk tekanan yang menyebabkan masalah kepada perjalanan kehidupan harian manusia. Charlesworth dan Nathan 1982 rnenamakan abad ke 20 ini sebagai Abad Tekanan Ini. kerana tekanan hidup rnerupakan satu punca masalah kehidupan yang paling kerap. dihadapi oleh rnanusia pada zaman ini Malahan di Malaysia pakar sakit jiwa berkata. yang penyakit jiwa seperti tekanan jiwa perasaan kesugulan ketagihan arak ubat. ubatan dan dadah serta cernas dan khuatir kian rneningkat sejak 10 tahun lepas Utusan. Malaysia 23 11 88 hlm 9 Dengan itu adalah amat perlu untuk kita mengkaji fenornena. ini agar dapat rnemahaminya dengan lebih jelas dan dapat rnembantu kita mengelakkan. diri daripada tekanan, Cox 1978 menyatakan bahawa lain orang akan memberi tindakbalas yang. berlainan terhadap satu bentuk tekanan yang sarna Selye 1980 menyatakan pada. asasnya terdapat empat bentuk tekanan iaitu tekanan yang berlebihan kurang tekanan. tekanan yang baik dan berguna serta tekanan yang memudaratkan Setiap seorang. mendekati sesuatu rangsangan daripada pelbagai sudut ada yang melihatnya sebagai. tekanan yang tidak memberi apa apa manfaat dan ada yang menggunakan tekanan yang. dihadapi dengan sepenuhnya Oleh itu manusia perlu mengetahui faktor faktor yang. menyebabkan tekanan kesan kesannya serta cara mengurus tekanan yang dihadapi. Tekanan telah dikenal pasti sebagai punca kepada hampir semua masalah dan. kecelaruan psikologi Seorang yang terlalu kerap menghadapi tekanan umpamanya akan. mengalami kemurungan kesedihan kerunsingan dan beberapa masalah psikosomatik. Oleh sebab konsep tekanan ini telah menjadi satu perkataan harian yang digunakan oleh. manusia perkara ini hams diberi perhatian yang secukupnya Walau apa jua bentuk. tekanan yang dihadapi oleh manusia satu perkara yang perlu diingati oleh kita semua. adalah tekanan ini mesti diatasi dengan apa cara jua pun kerana jikalau Ia dibiarkan. dengan begitu sahaja ia akan menyebabkan kemudaratan kepada hidup. Di Malaysia perlantikan kaunse or pelajar sepenuh masa barn sahaja dilaksanakan. Jawatan kaunselor ini telah dikeluarkan secara peljawatan over and above norma. peruntukan peIjawatan sekolah seperti yang diperuntukan dalam 326 95 ABM 96. Kelulusan ini juga telah diberi oleh YB Dato Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak. Menteri Pendidikan Malaysia melalui minit beliau bertarikh 14 Disember 1995 dan. diumumkan melalui akhbar akhbar tempatan serta media letronik pada 7 Febrnari dan 8. Februari 1996 Guru guru yang dilantik sebagai kaunselor pelajar sepenuh masa. mempunyai kelulusan samada di peringkat Ijazah Bimbingan dan Kaunseling Diploma. Psikologi Kaunseling atau Sijil Kaunseling, Dengan bermulanya perlantikan jawatan berikut sejumlah 2303 jawatan kaunselor.
sepenuh masa diluluskan pada tahun 1 996 Serentak dengan perlantikan itu garis panduan. mengenai senarai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh kaunselor. diedarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan ke sekolah sekolah Terdapat 22 tugas. yang perlu dilaksanakan oleh kaunselor di samping dipertanggungjawabkan ke atas 5. bidang iaitu akademik kerjaya psikososial dan kesejahteran mental keibubapaan serta. masalah pelajar Bagi setiap bidang terdapat input input serta kaedah kaedah yang perlu. diikuti seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Pihak pentadbir guru. guru pelajar pelajar serta ibu bapa mula meletakkan harapan untuk melihat perubahan. positif di sekolah samada dari segi pencapaian pelajaran motivasi pelajar serta sikap. pelajar pelajar, Kebanyakan guru guru serta anggota masyarakat menganggap jawatan kaunselor. sepenuh masa ini adalah merupakan pekerjaan yang paling mudah serta menyeronokkan. kerana hanya perlu mendengar luahan perasan pelajar pelajar serta menasihati mereka di. samping itu kaunselor tidak perlu mengajar menyemak buku dan menanda kertas. peperiksaan, Tetapi sejak akhir akhir ini selepas dua tahun pelaksanaan jawatan kaunselor ini. mula terdengar sungutan dan keluhan kaunselor mengenai tekanan dalam pekerjaan. terutama beban kerja berlebihan samada di peringkat sekolah zon jabatan maupun. kementerian Pandangan negetif dan sikap tidak mahu membantu pentadbir serta guru. positif di sekolah samada dari segi pencapaian pelajaran motivasi pelajar serta sikap pelajar pelajar Kebanyakan guru guru serta anggota masyarakat menganggap jawatan kaunselor sepenuh masa ini adalah merupakan pekerjaan yang paling mudah serta menyeronokkan kerana hanya perlu mendengar luahan perasan pelajar pelajar serta menasihati mereka di

Related Books

URBAN OPERATIONS PDF TEXTFILES COM

URBAN OPERATIONS PDF TEXTFILES COM

FM 3 06 FM 90 10 URBAN OPERATIONS JUNE 2003 HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY DISTRIBUTION RESTRICTION Approved for public release distribution is unlimited

BRITISH ARMY FIELD MANUALS AND DOCTRINES Box List DRAFT

BRITISH ARMY FIELD MANUALS AND DOCTRINES Box List DRAFT

BRITISH ARMY FIELD MANUALS AND DOCTRINES Box List Box 1 Land Operations Vol 1 the fundamentals Part 1 the application of force Part 2 command and control Part 3 the combat arms Part 4 fire support 1968 1977 Land Operations Vol 2 non nuclear operations Part 1 formation tactics Part 2 battle group tactics Part 3 combat team tactics in mechanised operations Part 4

GENERAL ENGINEERING United States Army

GENERAL ENGINEERING United States Army

General engineering in the military decisionmaking process 3 11 Table 4 1 Sample stockage level for engineer Class IV supply point 4 8 Table 9 1 Sample construction standards 9 6 Table 9 2 Minimum distances between facilities 9 12 Table 10 1 Example of base camp estimated solid waste disposal in tons per day 10 12 Table 11 1 Example of estimated power plant sizes

ENGINEER FIELD DATA BITS

ENGINEER FIELD DATA BITS

Army Engineer School ATTN ATSE DOT DD 320 MANSCEN Loop Suite 336 Fort Leonard Wood MO 65473 8929 DESTRUCTION NOTICE Destroy by any method that will prevent disclosure of contents or reconstruction of the document By Order of the Secretary of the Army ERIC K SHINSEKI General United States Army Chief of Staff Administrative Assistant to the Secretary of the Army 0307111 DISTRIBUTION

ATP 3 34 23 Engineer Operations United States Army

ATP 3 34 23 Engineer Operations United States Army

engineer forces provide an essential capability that is readily available for combat power application Army engineers also provide a vital coordinating link for applying other capabilities in unified action operations 1 2 The engineer regiment represents Army engineer capabilities in the operating and generating forces see figure 1 1 page 1 2 The r egiment supports joint operations

Engineer Platoon Engineer Company Engineer Combat

Engineer Platoon Engineer Company Engineer Combat

Engineer Platoon Engineer Company Engineer Combat Battalion Corps SEPTEMBER 2003 DISTRIBUTION RESTRICTION Approved for public release distribution is unlimited HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY DODDOA 025400 ACLU RDI 443 p 1 This publication is available at Army Knowledge Online www us army mil and the General Dennis J Reimer Training and Doctrine Digital Library at www adtdl army

COMBAT ENGINEERS OF WORLD WAR II LESSONS ON TRAINING AND

COMBAT ENGINEERS OF WORLD WAR II LESSONS ON TRAINING AND

United States Army combat engineers were not properly trained to conduct their mission during World War II Research of combat engineer training and operations during the interwar period and subsequently in the Pacific North African and European theaters revealed the extraordinary efforts required both to train new engineers and to develop selectees into capable combat engineer units This

FM 3 34 working edit US Army Combined Arms Center

FM 3 34 working edit US Army Combined Arms Center

FM 3 34 applies to Army engineer forces The principal audience for this manual is engineer commanders and staff officers but all Army leaders will benefit from reading it Trainers educators and combat developers throughout the Army also use this manual

Lotus Service Notes Section EMN The Sands Mechanical Museum

Lotus Service Notes Section EMN The Sands Mechanical Museum

Lotus Service Notes Section EMN Page 1 ENGINE MANAGEMENT amp FUEL INJECTION SECTION EMN M111 ELISE above about 2 000 rpm indicating engine overrun the fuel supply is shut off to enhance economy and reduce emissions Overspeed fuel cut off At a specified engine speed the injectors are cut off in order to protect the engine from overspeeding Oxygen sensor feedback By measuring the

ASTM STANDARDS The Big 5

ASTM STANDARDS The Big 5

ASTM STANDARDS Understanding Stone Testing Presented by Charles Muehlbauer Technical Director NATURAL STONE INSTITUTE Learning Objectives Awareness of Performance Requirements of Stone Products Options for Stone Testing Services when no Existing Data is Available Identify the Pertinent Properties of Stone and the Test Methods that Measure those Properties Using Materials

UNDERSTANDING DIFFERENT IMPACT TESTS USING ASTM amp ISO

UNDERSTANDING DIFFERENT IMPACT TESTS USING ASTM amp ISO

TESTING STANDARDS FOR ASTM AND ISO ASTM D256 Standard Test Method for Determining the IZOD Pendulum Impact Resistance of Plastics ISO 180 Plastics Determination of Izod Impact Strength of Rigid Materials CHARPY IMPACT TESTING IZOD IMPACT TESTING Tested Materials Plastics Plastics Types of Notches 0 25mm Preferred V notch V notch Specimen Position Horizontally Notch facing