Universiteti I Gjakov S-Books Pdf

UNIVERSITETI I GJAKOV S
02 Aug 2020 | 15 views | 0 downloads | 31 Pages | 1.10 MB

Share Pdf : Universiteti I Gjakov S

Download and Preview : Universiteti I Gjakov S

Report CopyRight/DMCA Form For : Universiteti I Gjakov STranscription

Punimi i tem s s diplom s NDRYSHIMET N SISTEMIN, GASTROINTENSINAL TE T MOSHUARIT t kandidat ve Teuta Lleshaj dhe. Leutrim Halili u punua n Fakultetin e Mjek sis t Universitetit Fehmi Agani. Mentori Prof Dr Dardan Ko inaj, Profesor i Fakultetit t Mjek sis i Universitetit Fehmi Agani Gjakov. Punimi p rfshin, DEKLARAT STUDENTORE, Ne student t Teuta Lleshaj dhe Leutrim Halili deklarojm se tema e Diplom s. NDRYSHIMET N SISTEMIN GASTROINTENSINAL TE T MOSHUARIT. sht punim i yni origjinal, N n p rgjegj sin ton deklarojm se ky punim sht shkruar prej nesh nuk sht. prezantuar asnj her p rpara nj institucioni tjet r p r vler sim dhe nuk sht botuar i. t ri ose pjes t ve anta t tij Punimi nuk p rmban material t shkruar nga nj person. tjet r p rve rasteve t cituara dhe t referuara, MIR NJOHJE.
Pik s pari p rpara se t filloj t paraqes punimin tim nuk mund t harroj pa. fal nderuar ata persona q dhan ndihmes n e tyre p r t realizuar k t detyr. N radh t par fal nderoj udh heq sin tim Prof Dr Dardan Ko inaj i cili ofroi. ndihmes n e tij n hartimin e studimit metodologjin kryerjen e vler simit dhe. shkrimin e saj paraprak si dhe t gjith grupin e pun s p r plot simet komentet. redaktimin dhe mb shtetjen e vazhdueshme, Po k shtu u jam mir njoh s dhe punonj sve t Bibliotek s q mu gjend n n do. moment p r t m ndihmuar me informacione dhe materiale nga m t ndryshmet. duke treguar ndaj meje nj p rkushtim t madh, Mir njohje e ve ant shkon p r Universitetin e Gjakov s FEHMI AGANI p r. mund sin e ofruar si dhe p r t gjith pedagog t me t cil t kam patur k naq sin t. ndajm s bashku or t e leksioneve duke na u p rkushtuar n maksimum. Faleminderit, Me respekt, Teuta Lleshaj, Leutrim Halili. TABELA E P RMBAJTJES, 1 Abstrakti fq 5, 2 Hyrje fq 6. 2 1 P rshkrimi i sistemit t tretjes fq 9, 2 2 Anatomia dhe funksionet e sistemit gastrointestinal fq 10.
2 3 Anatomia dhe funksioni i lukthit fq 12, 2 4 Fiziologjia e sistemit t tretjes fq 16. 2 5 Funskionet e sistemit t tretjes fq 16, 2 6 Kujdesi p r sistemin e tretjes fq 17. 2 7 S mundjet e sistemit gastrointestinal fq 17, 2 7 1 Gastriti fq 17. 2 7 2 Ulqera gastro duodenale fq 18, 2 7 3 Pankreatiti fq 19. 3 Q llimi fq 20, 4 Metodologjia fq 21, 5 Rezultatet fq 22.
6 Diskutimi fq 24, 7 P rfundimi fq 25, 8 Rezyme fq 27. 9 Referencat fq 29, 10 CV e shkurt r e kandidat ve fq 30 31. SHKURTESAT, Obstruksioni intestinal OI, Obstruksioni intestinal mekanik OIM. Obstruksioni i zorr ve t holla OZH, Obstruksion i zorr ve t trasha OZT. Elektrokardiogram EKG, Intraven IV, Gram negativ G.
Gram pozitiv G, Sistemi nervor qendror SNQ, Pehashi PH. Tensioni arterial TA, Presioni venoz central PVC, Natrium Na. Kalcium Ca, 1 ABSTRAKTI, T gjitha sistemet e gjalla kalojn n p r procese t rritjes ushqimit prodhimit t. energjis tajitjen e materieve t panevojshme shum zimin etj T gjitha k to procese. i mbajn n jet sistemet e gjalla dhe i jan n nshtruar nj organizimi fizik dhe. fiziologjik q p rmban shtat nivele K to nivele renditen sipas madh sis dhe. funksionit duke filluar prej atomeve komponent m t vegj l strukturor t. organizmit t gjall Atomet formojn molekul n e cila nd rton komponimet e shumta. organike dhe joorganike, K to komponent formojn organelet qelizore t cilat e nd rtojn qeliz n dhe jan. nj sit kryesore strukturore ku kryhen proceset metabolike Si p rmend m qeliza. paraqet nj sin themelore dhe funksionale t organizmit Ajo paraqet nivelin m t. thjesht t organizmit n t cil n zhvillohen funksionet jet sore Grupi m i madh i. qelizave me origjin dhe funksion t nj jt p rb jn indin. Organizmi i njeriut p rb het prej kat r llojeve t indeve Indit epitelial lidhor. muskulor dhe nervor Grup indesh me funksion t caktuar nd rtojn organet Organet. jan vendosur n zbraz tirat esht rore truri n zgavr n e kafk s palca kurrizore. n kanalin kurrizor ose prap n zgavrat trupore kraharorin stomakut ose zgavr n. e pelvikut, Organet kan form n e tyre karakteristike rolin p r t cil n jan t specializuar dhe.
vendpozit n Grup i organeve me funksion t p rbashk t anatomik dhe funksionale. formojn nivelin m t lart t organizimit t quajtur sisteme N organizmin e njeriut. ka m shum sisteme organike t cilat kryejn funksione t caktuara. P r shembull sistemi gastrointestinal ka rol ta pranoj ta tret ushqimin dhe ta. p rthith at n gjak kurse p rb r sit e patretsh m dhe t d msh m t i hedh. Organizmi sht niveli m i lart i organizimit i p rb r prej shum sistemeve. organike t lidhura n m nyr morfologjike dhe funksionale. P r funksionimin normal organizmi i njeriut ka nevoj p r disa l nd dhe p r energji. t cilat sigurohen me an n e ushqimeve Me an n e tyre merren proteinat yndyrat. karbohidratet uji vitaminat krip rat minerale etj Ushqimet duhet t i n nshtrohen. nj p rpunimi t plot dhe t thell p r t u p rthithur n gjak dhe p r t shkuar n do. qeliz t trupit Kjo gj kryhet n sistemin gastrointestinal. Sistemi gastrointestinal GI p rb het nga pjes t kryesore kaviteti oral faringu. ezofagu lukthi zorr t e holla zorra e trash, V SHTRIM I P RGJITHSH M. 2 1 P RSHKRIMI I SISTEMIT T TRETJES, Sistemi GI sht i nd rtuar prej kanalit t tretjes dhe gj ndrave t tretjes Kanali i. tretjes fillon nga goja dhe mbaron n anusin Karakteristik sht se nd rtohet prej nj. muskulature t l muar q mund son peristaltik n Pjesa e brendshme e k tij kanali. mukoza sht e nd rtuar nga indi epitelial pa l n anash edhe organet si m l ia dhe. pankreasi t cilat jan t lidhura me sistemin GI dhe derdhin n te l ngjet e nevojshme. p r tretje e funksionim, Figure 1 Anatomia e sistemit gastrointensinal1. http www doktoriim com tag sistemi i tretjes, 2 2 ANATOMIA DHE FUNKSIONET E SISTEMIT. GASTROINTENSTINAL, Tretja fillon me goj n Oral cavity.
Pjesa fillestare e sistemit t tretjes sht goja P shtyma si produkt i gj ndrave. p shtymore p rpos ujit e krip rave minerale p rmban edhe enzime Ushqimi me. ndihm n e dh mb ve p rpunohet mekanikisht me gjuh p rzihet me p shtym kurse. enzimat ndihmojn zhb rjen Ushqimin gjuha e shtyn n fyt i cili e lidh goj n me. kap rcellin 1 2, Figura 2 Goja2, Gjuha sht organ muskulor i mbuluar me mukoz sh rben p r p rb rjen dhe. g lltitjen e ushqimit si shqis e shijes dhe p r t folur. Figura 3 Gjuha3, https en wikipedia org wiki Human mouth media File Blausen 0653 MouthAnatomy png. http anatomiweb blogspot com 2016 06 dil anatomisi lingua html. Fyti Pharynx, N fyt kryq zohen rrug t e ushqimit dhe frym marrjes Gjat g lltitjes n se nuk. flasim laringu mbyllet p rmes epiglotit dhe ushqimi kalon n ezofag Var sisht nga. lidhjet e tij ndahet n tre kate, pjes n hundore pars nasalis. pjes n e goj s pars oralis dhe, pjes n e laringut pars laringale.
Figura 4 Fyti4, Ezofagu Oesophagus, Ezofagu sht gyp i holl elastik e lidh fytin me lukthin Ai kalon n p r kafazin e. kraharorit dhe sht i vendosur pas trakes N pjes n e poshtme dep rton n. diafragm dhe arrin deri te lukthi Ezofagu paraqet organ gypor muskulor i cili. p rcjell ushqimin p r n lukth Vendoset midis faringut dhe lukthit dhe dallojm tri. ngushtica 5, https en wikipedia org wiki Pharynx media File Illu pharynx jpg. N Behxheti S Cerkezi A Muca ANATOMIA E NJERIUT faqe 114. Figura 5 Ezofagu6, 2 3 ANATOMIA DHE FUNKSIONET E LUKTHIT. Zb rthimi n lukth, Ushqimi prej kap rcellit kalon n lukth Lukthi sht i zgjeruar n form t nj. strajce sht i vendosur n zgavr n e barkut n an n e majt n n diafragm Lukthi. sht segmenti m i gjer i tubit digjestiv i vendosur midis ezofagut dhe zorr s s. holl Lukthi gaster gjendet n kavitetin abdominal menj her n n diafragm. Lukthi paraqet organ intraperitoneal dhe n t tretja e ushqimit kryhet n n ndikim te. acidit klohridrik HCl dhe pepsin s Me aktivitetin e muskujve t lukthit ushqimi. p rzihet imt sohet dhe ndryshon nga pik pamja fizike por edhe me ndihm n e acidit. q ka efekt baktericid Ushqimi n lukth nuk tretet plot sisht prej tij p rcillet n. Figura 6 Lukthi8, https www researchgate net figure Illustrates the three parts of esophagus on basis of.
anatomy cervical thoracic and fig1 301702784, N Behxheti S Cerkezi A Muca ANATOMIA E NJERIUT faqe 116. https eref thieme de ebooks 1132962 ebook 1132962 SL47160118. Tretja n zorr n holl Small Intestine Duodenum Jejunum Ileum. Zorra e holl sht pjesa m e holl dhe m e gjat e traktit digjestiv Me tkurrjen dhe. relaksimin e k tyre muskujve shfaqen l vizje valore peristaltike q mund sojn. p rcjelljen e ushqimit kah zorra e trash Pareti i brendsh m i saj sht i veshur me. rezhde zorrore q kan edhe en gjaku Pjesa fillestare e zorr s s holl quhet. duodenum ku derdhet l ngu vezik s biliare dhe l ngjet tret se t pankreasit Vreri b n. emulsionin e yndyrave kurse enzimat q lirohen nga pankreasi ekzokrin zb rthejn. p rb r sit e ndrysh m Kapilar t e gjakut dhe limfatik q gjenden n rrezhdet e. zorr ve mund sojn resorbimin e materieve ushqyese t zb rthyera Pjes t tjera t. zorr s s holl jan jejunumi dhe ileumi, Figura 7 Zorra e holle9. M l ia hepar, M l ia peshon rreth 1500gr e lidhur me organet e sistemit t tretjes M l ia sht e. lokalizuar n n diafragm kryesisht n n harkun brinjor t djatht Karakteristikat e saj. jan vaskularizim i pasur aft si p r metaboliz m dhe depo t proteinave yndyrave. dhe karbohidrateve aft si p r detokiskim dhe eliminim te materieve toksike. hormoneve dhe medikamenteve prodhim t bil s e cila merr pjes n digjestionin e. yndyrave sinteza e faktor ve t koagulimit etj M l ia sht organ me konsistenc t. but ka ngjyr t kuq rremt kafe dhe te ajo dallojm Faqen e sip rme facies. diapharagmatica Faqen e poshtme facies visceralis, https www scoop it t gjenerale by rapitful p 4006217423 2013 08 17 cka eshte zorra e holle e. trashe dhe e verber, Figure 8 M l ia10, Pankreasi sht gj ndra kryesore e aparatit tret s q ndodhet prapa lukthit e.
zhvendosur pak n an n e majt Pjesa ekzokrine e tij tajon l ngun pankreatik alkalin. q n p rmjet t kanaleve ekskretore derdhet n duodenum Pjesa endokrine e. pankreasit p rb het nga ishujt e Langerhans it t cil t prodhojn hormone q kan. rol esencial n metabolizmin e karbohidrateve insulina e glukagoni Pankreasi. peshon rreth 70 90gram, Te pankreasi dallojm k to pjes Kok n caput pancreatis Trupi corpus. pancreatis dhe Bishti cauda pancreatis, Figura 9 Pankreasi11. https www mjeket al index php go article id 38, https www rtvpresheva com attachment id 10989. Zorra e trash, N an n e djatht t abdomenit zorra e holl kalon n zorr n e trash Ajo sht e. rrudhur dhe p r 2 3 her m e gjer se zorra e holl Ajo p rmes pjes s s drejt kalon. n vrim n anale Roli kryesor i saj sht thithja e ujit nga ushqimi i patretur S. bashku me ujin thithen edhe materiet minerale dhe vitaminat Me l vizje produktet e. panevojshme t ushqimit hidhen jasht p rmes zgavr s anale. Figura 10 Zorra e trash 12, Pjesa fillestare e zgjeruar e zorr s s trash quhet cekum ku gjendet edhe nj shtojc.
krimbore appendix vermiformis e cila sht e gjat rreth 7 8cm kurse e gjer 5. 10mm dhe gabimisht te popullata quhet si zorra qorre Coloni paraqet pjes n m t. gjat t zorr s s trash dhe fillon prej cekumit deri te rektumi sht i p rb r prej. kat r pjes ve koloni ngjit s colon ascendens koloni gjer sor colon transversum. koloni zbrit s colon descendens dhe koloni sigmoid colon sigmoideum 1 2. Zorra e Drejt Rectum, Paraqet pjes n p rfundimtare t tubit t tretjes Gjendet para sakrumit n pelvis. minor dhe shtrihet prej te colon sigmoideum deri te vrima anale anus Rreth anusit. gjenden dy muskuj rrethor t cil t e mbyllin anusin m sphincter ani exterrnus i. nd rtuar nga fije muskulore t rthore dhe i kontrolluar nga SNQ dhe m sphincter ani. internus i nd rtuar nga fije muskulore t l muara dhe i kontrolluar nga SNV 13. http www revistawho com jete 10 ushqimet qe pastrojne zorren e trashe. N Behxheti S Cerkezi A Muca ANATOMIA E NJERIUT faqe 117 121. muskulature t l muar q mund son peristaltik n Pjesa e brendshme e k tij kanali mukoza sht e nd rtuar nga indi epitelial pa l n anash edhe organet si m l ia dhe pankreasi t cilat jan t lidhura me sistemin GI dhe derdhin n te l ngjet e nevojshme p r tretje e funksionim 1Figure 1 Anatomia e sistemit gastrointensinal

Related Books

Index of Ozone Therapy Doctors

Index of Ozone Therapy Doctors

How to Look for an Ozone Therapy Doctor Step 1 Scroll Down to see the Index of Ozone Therapy Doctors or click Step 2 Choose the Area of the World where you would like to find the Ozone Therapy Doctor Step 3 Review the services provided by the Ozone Therapy Doctor and then Call the Doctor of your choice for an appointment Ozone Practitioners

CLINICAL GUIDELINES eviCore

CLINICAL GUIDELINES eviCore

ULGJH6SDQ CMM 200 Epidural Steroid Injections ESI CMM 200 1 Definitions 4 CMM 200 2 General Guidelines 5 CMM 200 3 Indications Selective Nerve Root Block SNRB 6

A comparison study between core stability and trunk

A comparison study between core stability and trunk

the management of acute low back pain in field hockey players by Lloyed Clarke Dissertation submitted in partial compliance with the requirements for the Master s Degree in Technology Chiropractic at the Durban University of Technology I Lloyed Irwin Clarke do declare that this dissertation is representative of my own work in both conception and execution Lloyed I Clarke Date APPROVED

New Patient Biopuncture Form

New Patient Biopuncture Form

Biopuncture is a treatment used to deliver ultra low doses of natural products that are FDA regulated into the tissue under the skin into a muscle myofascial trigger point ligament tendon or periosteum Treatments are typically well tolerated without any adverse reactions Sometimes a series of injections are recommended for a satisfactory outcome Potential side effects include but are

BROKER DEALER SERVICES Broker Dealer Clearance BDC

BROKER DEALER SERVICES Broker Dealer Clearance BDC

NEXEN API store to close functional gaps and streamline processes Monitor intraday for liquidity credit usage and asset holdings ools to assist in complying with regulatory mandates e g IHC T ASEL FRB regulation BCBS 239 B utomate remedial manual tasks and better integrate with A m s internal operational and reporting systemsfir ccess to alternate communication links A

PRECISION MOTION CONTROL Steven Engineering

PRECISION MOTION CONTROL Steven Engineering

Nexen expects spring engaged products to be used correctly and is not responsible for injuries damages and operational malfunctions if he product s User Manual instructions are ignored or neglected T he brakes are used inappropriately T he brakes are modified T he brakes are handled operated or maintained incorrectly T

Nexen Overview Take It To the Nexen Level

Nexen Overview Take It To the Nexen Level

TAKE IT TO THE NEXEN LEVEL 0038 fullBro Final 5 23 06 7 51 AM Page 1 Courtesy of Steven Engineering Inc 800 258 9200 sales steveneng com www stevenengineering com INDUSTRIAL MOTION CONTROL Nexen Group Inc has been producing industrial clutches brakes and web tension control products for over 50 years and remains the leader in pneumatic power transmission components worldwide

User Manual Nexen Group

User Manual Nexen Group

In accordance with Nexen s established policy of constant product improvement the specifications contained in this manual are subject to change without notice Technical data listed in this manual are based on the latest information available at the time of printing and are also subject to change without notice Technical Support 800 843 7445

ANALISIS KESULITAN MAHASISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL UJIAN

ANALISIS KESULITAN MAHASISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL UJIAN

mengerjakan soal ujian semester Akuntansi Perpajakan dapat diterima ditunjukkan melalui uji F yang menunjukkan nilai F hitung gt F tabel yaitu 44 039 gt 3 065 dan nilai probabilitas signifikan 0 05 yaitu 0 000 dengan koefisien determinasi R2 sebesar 40 sedangkan sisanya 60 dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini Kata kunci kemampuan kognitif media pembelajaran kesulitan

Petunjuk Teknis Penyelesaian Tugas Akhir daring Ujian PKM

Petunjuk Teknis Penyelesaian Tugas Akhir daring Ujian PKM

untuk nilai ujian Form nilai PKM dapat didownload melalui link berikut bit ly HasilPKMFpik 5 Pelaksanaan kegiatan ujian PKM daring dikelola oleh mahasiswa ataupun dosen pembimbing sesuai dengan SE Dekan FPIK No 2217 UN10 F06 PP 2020 bagian 3 2b Tools yang digunakan untuk ujian PKM daring menyesuaikan kesepakatan mahasiswa dan dosen 6

Manual Prosedur Pelaksanaan UJIAN TENGAH SEMESTER UTS

Manual Prosedur Pelaksanaan UJIAN TENGAH SEMESTER UTS

Ujian Akhir Semester UAS adalah kegiatan akademis yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa FTP dalam menyelesaikan studinya UAS merupakan bentuk evaluasi akhir mata kuliah yang menekankan pada aspek kognitif untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada tiap mata kuliah 3 Panitia UTS UAS adalah tim yang dibentuk FTP UB untuk melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan UTS