Skim Perkhidmatan Kejururawatan Moh Gov Bn-Books Pdf

SKIM PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN moh gov bn
01 Jan 2020 | 16 views | 0 downloads | 43 Pages | 778.77 KB

Share Pdf : Skim Perkhidmatan Kejururawatan Moh Gov Bn

Download and Preview : Skim Perkhidmatan Kejururawatan Moh Gov Bn


Report CopyRight/DMCA Form For : Skim Perkhidmatan Kejururawatan Moh Gov BnTranscription

Skim Perkhidmatan Kejururawatan,Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan. Kementerian Kesihatan, Level atau kelulusan yang diiktiraf sebanding dengannya oleh Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di. Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mata pelajaran yang sama. iv Lulus dengan kepujian atau kredit dalam dua 2 mata pelajaran DAN. dua 2 mata pelajaran lagi ditahap lulus dalam bidang sains iaitu. Mathematics Syllabus D Mathematics Syllabus E Additional. Mathematics Physics Chemistry Biology Science Physics. Chemistry Science Physics Biology Science Chemistry Biology. Human Social Biology Computer Studies Statistics dan lain lain. matapelajaran yang berkaitan dalam Peperiksaan Sijil Am Pelajaran. Peringkat Biasa GCE O Level atau kelulusan yang diiktiraf sebanding. dengannya oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri. Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam. mata pelajaran yang sama, Mempunyai kelulusan yang lebih tinggi adalah merupakan satu kelebihan. d Berumur tidak kurang dari 18 tahun,6 SYARAT SYARAT LAIN. a Pembantu Jururawat Pelatih akan menjalani kursus selama dua 2 tahun bagi. memperolehi kelulusan Sijil Pembantu Jururawat Kejururawatan Am atau Sijil. Pembantu Jururawat Perbidanan atau yang sebanding dan bersesuaian yang. diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda. Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. b Semasa dalam berkursus hendaklah bersedia bertugas pada bila bila masa jika. diperlukan termasuk secara bergilir shift atau On Call dan diaturkan bertugas. di mana mana perkhidmatan Hospital atau Kesihatan Masyarakat di seluruh. negara sebagaimana yang di arahkan, c Pembantu Jururawat Pelatih dikehendaki lulus Kursus Sijil Pembantu Jururawat.
Kejururawatan Am atau Sijil Pembantu Jururawat Perbidanan atau yang. sebanding dan bersesuaian Jika gagal Pembantu Jururawat Pelatih akan. diberikan satu 1 kali sahaja peluang untuk menduduki peperiksaan ulangan. mengikut syarat syarat akademik Institusi berkenaan dan jika gagal lagi. Pembantu Jururawat Pelatih akan dikeluarkan dari Skim Perkhidmatan. Kejururawatan, d Setelah memperolehi kelulusan Sijil Pembantu Jururawat Kejururawatan Am. atau Sijil Pembantu Jururawat Perbidanan atau yang sebanding dan. bersesuaian Pembantu Jururawat Pelatih akan dilantik ke jawatan Pembantu. Jururawat dengan tanggagaji M4 5 EB6, f Syarat syarat lain adalah dikawal oleh peraturan peraturan yang berkuatkuasa. dari semasa ke semasa, Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 2,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan.
SKIM PERKHIDMATAN,1 JAWATAN JURURAWAT PELATIH,2 TANGGA GAJI M4 930 1175. 3 BAHAGIAN IV, 4 JABATAN KEMENTERIAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN KEMENTERIAN. 5 SYARAT SYARAT KELAYAKAN, a Mestilah terdiri dari rakyat dan penduduk tetap Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. b Mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam Adat Istiadat. Negara Adat Resam dan Kebudayaan Orang Orang Melayu Brunei dan. Perkembangan Sosial Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam. c Lulus dengan kepujian atau kredit dalam lima 5 matapelajaran Sijil Am. Pelajaran Peringkat O Biasa termasuk matapelajaran Sains Matematik. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris atau IELTS dengan markah 6 0 atau. kelulusan yang sebanding dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli. Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara. Brunei Darussalam dalam mata pelajaran yang sama,d Berumur tidak kurang dari 18 tahun. 6 SYARAT SYARAT LAIN, a Jururawat Pelatih yang terpilih akan menjalani kursus selama tiga 3 tahun.
sepenuh masa bagi memperolehi kelulusan Diploma Kejururawatan atau. Perbidanan atau Pergigian atau bidang bidang kejururawatan yang sebanding. dan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. b Semasa dalam latihan hendaklah bersedia bertugas pada bila bila masa jika. diperlukan termasuk secara bergilir shift atau On Call dan diaturkan bertugas. di mana mana perkhidmatan Hospital atau Kesihatan Masyarakat di seluruh. negara sebagaimana yang di arahkan, c Jururawat Pelatih dikehendaki lulus Kursus Diploma Kejururawatan atau yang. sebanding dan bersesuaian Jika gagal Jururawat Pelatih akan diberikan satu 1. kali sahaja peluang untuk menduduki peperiksaan ulangan mengikut syarat. syarat akademik Institusi berkenaan dan jika gagal lagi Jururawat Pelatih akan. dikeluarkan dari Skim Perkhidmatan Kejururawatan, d Setelah memperolehi kelulusan Diploma Kejururawatan atau Perbidanan atau. Pergigian atau bidang bidang kejururawatan yang sebanding dan bersesuaian. Jururawat Pelatih akan dilantik ke jawatan Jururawat dengan tanggagaji M7 8. e Syarat syarat lain adalah dikawal oleh peraturan peraturan yang berkuatkuasa. dari semasa ke semasa, Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 3,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan.
SKIM PERKHIDMATAN,1 JAWATAN PEMBANTU JURURAWAT,2 TANGGAGAJI M4 5 EB6 930 1850. 3 BAHAGIAN IV, 4 JABATAN KEMENTERIAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN KEMENTERIAN. 5 SYARAT SYARAT KELAYAKAN, a Mestilah terdiri dari rakyat dan penduduk tetap Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. b Mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam Adat Istiadat. Negara Adat Resam dan Kebudayaan Orang Orang Melayu Brunei dan. Perkembangan Sosial Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam. c Mempunyai Kelulusan Sijil Pembantu Jururawat Kejururawatan Am atau Sijil. Pembantu Jururawat Perbidanan atau yang sebanding dan bersesuaian yang. diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda. Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. d Memenuhi syarat syarat kelayakan pendaftaran dengan Lembaga Jururawat. bagi Brunei Nursing Board for Brunei atau mana mana Lembaga yang. berkenaan dan diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka. Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. 6 SYARAT SYARAT LAIN, a Hendaklah bersedia bertugas pada bila bila masa jika diperlukan termasuk. secara bergilir shift atau On Call dan diaturkan bertugas di mana mana. perkhidmatan Hospital atau Kesihatan Masyarakat di seluruh negara. sebagaimana yang di arahkan, b Syarat syarat lain adalah dikawal oleh peraturan peraturan yang berkuatkuasa.
dari semasa ke semasa,7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB,PEMBANTU JURURAWAT KEJURURAWATAN AM. a Melaksanakan tugas tugas kejururawatan berdasarkan garis panduan dan. tatacara perawatan, b Melaksanakan jagaan perawatan mengikut amalan perawatan yang teratur. selamat dan bersistematik bagi keselesaan dan kesejahteraan pesakit klien. c Memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada pesakit klien serta keluarga. mengenai jagaan perawatan dan pendidikan kesihatan. d Membuat pemerhatian ke atas pesakit klien dan mencatit laporan dengan jelas. dan betul ke dalam dokumen dokumen yang tertentu, Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 4,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan.
e Melaporkan kepada jururawat yang lebih kanan jika menghadapi masalah dalam. bidang tugas,f Bekerjasama membantu kerja kerja rakan sejawat. g Bekerjasama dengan pihak pihak yang tertentu bagi memastikan pemeliharaan. dan kebersihan di bahagian tempat bertugas dikendalikan dengan teratur dan. PEMBANTU JURURAWAT PERBIDANAN, a Melaksanakan tugas tugas berdasarkan garispanduan dan tatacara perawatan. perbidanan, b Melaksanakan jagaan dan perawatan ke atas wanita atau ibu mengandong serta. anak damitnya mengikut pelan jagaan perbidanan yang teratur selamat dan. bersistematik, c Mendokumen kemajuan dan melapor kepada Jururawat Perbidanan yang. kanan tentang abnormal findings atau kesan sampingan keatas wanita atau ibu. mengandong serta anak damitnya, d Memberikan perhatian khusus kepada wanita atau ibu mengandong serta anak.
damitnya dari segi keperluan fizikal dan psychosocial. e Memberi nasihat dan pendidikan kesihatan kepada wanita atau ibu. mengandong serta keluarga mengenai persediaan yang diperlukan semasa. mengandong bersalin dan dalam pantang, f Bertanggungjawab memberi rawatan asas kecemasan perbidanan kepada. wanita ibu dan anak damit sebelum ketibaan doktor, g Membantu Pegawai Perbidanan yang kanan Pegawai Obstetrik dan Ginekologi. Pegawai Perubatan atau Doktor Pediatrik semasa menjalankan pemeriksaan. terhadap wanita ibu dan anak damit, h Membuat persediaan untuk ward round dan memberi maklumat tentang. pemerhatian dan kemajuan perawatan keatas wanita ibu dan anak damit. i Membuat pemeriksaan dan pengawasan keatas perkembangan kandungan bagi. ibu ibu mengandong, j Membantu semasa melahirkan conduct delivery dengan diawasi oleh. Jururawat Perbidanan yang lebih kanan bagi memastikan keselamatan ibu dan. anak damitnya semasa kelahiran, k Memberi bantuan dan tunjuk ajar kepada ibu bagi penyusuan susu ibu yang.
Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 5,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan. 8 TEMPOH PERCUBAAN DAN PENETAPAN JAWATAN, Adalah dikawal oleh peraturan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini yang. berkuatkuasa dari semasa ke semasa,9 KURSUS LATIHAN. a Dikehendaki mengikuti kursus Diploma Kejururawatan atau yang sebanding dan. bersesuaian dari semasa ke semasa, b Mengikuti program program latihan yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli.
Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara. Brunei Darussalam dalam berbagai bidang Kejururawatan atau yang sebanding. dengannya mengikut perancangan dan keperluan jabatan dari semasa ke. Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 6,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan. SKIM PERKHIDMATAN,1 JAWATAN JURURAWAT,2 TANGGA GAJI M7 8 EB9 1310 2315. 3 BAHAGIAN III, 4 JABATAN KEMENTERIAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN KEMENTERIAN. 5 SYARAT SYARAT KELAYAKAN, a Mestilah terdiri dari rakyat dan penduduk tetap Kebawah Duli Yang Maha Mulia.
Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. b Mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam Adat Istiadat. Negara Adat Resam dan Kebudayaan Orang Orang Melayu Brunei dan. Perkembangan Sosial Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam. c Mempunyai kelulusan Diploma dalam bidang Kejururawatan atau yang. sebanding dan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang. Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei. Darussalam, d Memenuhi syarat syarat kelayakan pendaftaran dengan Lembaga Jururawat. bagi Brunei Nursing Board for Brunei atau mana mana Lembaga yang. berkenaan dan diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka. Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. 6 SYARAT SYARAT LAIN, a Hendaklah bersedia bertugas pada bila bila masa jika diperlukan termasuk. secara bergilir shift atau On Call dan diaturkan bertugas di mana mana. perkhidmatan Hospital atau Kesihatan Masyarakat di seluruh negara. sebagaimana yang di arahkan, b Syarat syarat lain yang dikawal oleh peraturan peraturan yang berkuatkuasa. dari semasa ke semasa,7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB, a Melaksanakan tugas perawatan pesakit klien mengikut pelan tindakan jagaan. b Memastikan dasar dasar kejururawatan serta amalan perawatan dijalankan. dengan teratur selamat dan sistematik, c Menasihat dan menunjuk ajar pesakit klien serta keluarga mengenai rawatan.
dan pendidikan kesihatan, d Mencatat laporan dan pemerhatian ke atas pesakit klien ke dalam dokumen. dokumen yang tertentu dengan jelas dan betul, Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 7,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan. e Mengambil mencatat dan mentafsir pemerhatian penting termasuk vital signs. dan melaporkan dengan segera kepada jururawat yang lebih kanan jika terdapat. keadaan luar biasa abnormal findings, f Melaksanakan jagaan perawatan mengikut piawaian yang ditetapkan.
g Menyelia membimbing membantu dan menunjuk ajar Jururawat danPembantu. Jururawat dalam latihan bagi mempastikan penjagaan kesihatan dan perawatan. pesakit klien dilaksanakan dengan teratur selamat dan berkesan. h Menentukan dokumentasi dan pengumpulan data dilaksanakan dengan tepat. dan betul serta mengambil langkah langkah untuk memperbaiki perkhidmatan. i Bekerjasama dengan pihak pihak yang tertentu bagi pemeliharaan dan. kebersihan di bahagian tempat bertugas agar dikendalikan dengan teratur dan. 8 TEMPOH PERCUBAAN DAN PENETAPAN JAWATAN, Adalah dikawal oleh peraturan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini yang. berkuatkuasa dari semasa ke semasa,9 KURSUS LATIHAN. a Mengikuti program program latihan yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli. Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara. Brunei Darussalam dalam apa jua bidang Kejururawatan atau yang sebanding. dengannya mengikut perancangan dan keperluan jabatan dari semasa ke. b Dikehendaki mengikuti setiap kursus latihan yang dirancang oleh Jabatan. mengikut keperluan dari semasa ke semasa, Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 8,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan.
SKIM PERKHIDMATAN,1 JAWATAN JURURAWAT TINGKAT KHAS. 2 TANGGA GAJI M9 EB 10 2035 3030,3 BAHAGIAN III, 4 JABATAN KEMENTERIAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN KEMENTERIAN. 5 SYARAT SYARAT KELAYAKAN, a Mestilah terdiri dari rakyat dan penduduk tetap Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. b Mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam Adat Istiadat. Negara Adat Resam dan Kebudayaan Orang Orang Melayu Brunei dan. Perkembangan Sosial Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam. c i Mempunyai kelulusan Advanced Diploma dalam bidang Kejururawatan. atau yang sebanding dan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di. Pertuan Negara Brunei Darussalam, ii Mempunyai kelulusan Diploma dalam bidang Kejururawatan atau yang. sebanding dan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli. Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan. Negara Brunei Darussalam DAN telah berkhidmat dengan Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang. Di Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Jururawat atau jawatan. jawatan yang sebanding dan bersesuaian dalam tanggagaji M7 8EB9. selama tidak kurang dari lima 5 tahun dan telah ditetapkan didalam. jawatannya, Mempunyai kelulusan yang lebih tinggi dalam bidang kejururawatan atau yang.
sebanding dan bersesuaian adalah merupakan satu kelebihan. d Lulus Peperiksaan Kenaikan Pangkat,6 SYARAT SYARAT LAIN. a Mengikuti kursus tambahan Post Basic yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara. Brunei Darussalam dalam apa jua bidang Kejururawatan atau yang sebanding. dan bersesuaian mengikut perancangan dan keperluan jabatan dari semasa ke. Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 9,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan. Kursus kursus dan latihan dalam bidang kejururawatan adalah seperti berikut. Specialty Subspecialty,Accident and Emergency,Cardiac Emergency Nursing. Disaster Nursing,Disaster Management,1 Accident and Emergency Disaster Nursing.
Paediatric Emergency,Respiratory Emergency,Trauma Nursing. Anaesthetist Nurse,Practitioner,Cardiac Nurse Practitioner. Dental Nurse Practitioner,Emergency Nurse,Practitioner. Community Health Nurse,2 Advanced Nurse Practice Practitioner. Practitioner Mental Health Nurse,Practitioner,Midwifery Practitioner.
Neonatal Nurse Practitioner,Operating Theatre Nurse. Practitioner,Paediatric Nurse Practitioner,Paramedic Practitioner. Developmental Disability,3 Adult Nursing,Medical and Surgical Nursing. Pulmonary Nursing,Cardiac Catheter Laboratory,4 Cardiac Cardiology Nursing. Community Health Nursing,Health Promotion,Health Services.
Management Nursing,Health Visiting,Human Services in Child and. 5 Community Health Nursing,Occupational Health Nursing. Primary Health Care Nursing,Public Health Nursing,Quality Management in. School Health Nursing,Human Services in Child and,School Health Nursing. Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 10,Skim Perkhidmatan Kejururawatan.
Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan. Specialty Subspecialty,Dental Hygienist,Dental Therapist. 6 Dental Health,Dental Nurse Trainer,Orthodontics Therapist. 7 Geriatric Gerontology Nursing,8 Gynaecology Nursing. Evidence Based Nursing,Leadership in Health,9 Health Services Management Management.
Nursing Management Nursing,Quality Management in,10 Health Promotion. 11 Home Based Nursing,Cardiac Intensive Care,Medical Intensive Care. 12 Intensive Care Nursing Neonatal Intensive Care,Paediatric Intensive Care. Surgical Intensive Care,Adult Nursing,Cardiac Cardiology Nursing. Dermatology Nursing,Dermatology Nursing,Ear Nose and Throat ENT.
Endocrinology Nursing,Gastroenterology Nursing,Haematology Nursing. 13 Medical Nursing Neuroscience Nursing,Neuroscience Nursing. Ophthalmology Nursing,Otorhinolaryngology Nursing,Rehabilitation Nursing. Respiratory,Nursing Pulmonary Care,Rheumatology Nursing. Perinatal Nursing,14 Midwifery Obstetrics Midwifery.
Gynaecology Nursing,15 Nephrology Nursing,16 Nursing Law Law and Ethics in Nursing. 17 Nursing Education,Breast Care Nursing,Haemato Oncology Nursing. 18 Oncology Nursing,Palliative Care Nursing,Paediatric Oncology Nursing. Neurosurgery Nursing,Orthopedic Surgery Nursing,19 Operating Theatre Nursing Perioperative Care. Perianaesthetist Nursing,Recovery Room Nursing, Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua.
Pengarah Perkhidmatan Awam 11,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan. Specialty Subspecialty,Child and Adolescent Nursing. 20 Paediatric Nursing,Neonatology Nursing,21 Pain Management Nursing. Advanced Care Paramedic,22 Paramedic Critical Care Paramedic.
Primary Care Paramedic,Occupational Health Nursing. 23 Public Health Nursing,Primary Health Care Nursing. Child and Adolescent,Psychiatric Nursing,Community Mental Health. 24 Psychiatric Nursing Nursing,Mental Health Nursing. Substance Abuse Nursing,Psychiatry Nursing,25 Rehabilitation Nursing.
Burn Nursing,Ear Nose and Throat ENT,Neurosurgical Nursing. Opthalmology Nursing,Oromaxillofacial Nursing,26 Surgical Nursing. Orthopedic Nursing,Plastic and Reconstructive,Surgical Nursing. Stoma Care Nursing,Surgical Nursing,Wound Care Nursing. 27 Dan lain lain kursus yang bersesuaian dan sebanding dan diiktiraf oleh. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan. Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam dan tidak terhad kepada. senarai yang tersebut di atas, b Mengikut syarat syarat lain yang dikawal oleh peraturan peraturan yang.
berkuatkuasa dari semasa ke semasa,7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB. a Bertanggungjawab kepada jururawat yang kanan di bahagian tempat bertugas. dalam menjalankan tugas perawatan dan penjagaan pesakit klien. b Memastikan dasar dasar kejururawatan serta amalan perawatan dijalankan. dengan teratur selamat dan sistematik, c Menasihat dan menunjuk ajar pesakit klien serta keluarga mengenai rawatan. dan penjagaan kesihatan mengikut keperluan pesakit. d Mencatat laporan dan pemerhatian ke atas pesakit klien ke dalam dokumen. dokumen yang tertentu dengan jelas dan betul, e Menyelia membimbing membantu dan menunjuk ajar Jururawat dan Pembantu. Jururawat pelatih bagi memastikan pengendalian penjagaan kesihatan dan. perawatan pesakit klien dilaksanakan dengan teratur selamat dan berkesan. Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 12,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan.
f Bekerjasama dengan rakan sekerja dalam penyimpanan dan pemeliharaan. peralatan alat perkakas ubat ubatan dan lain lain perbekalan sentiasa cukup. berfungsi dan dalam keadaan baik, g Melibatkan diri dalam perkembangan professional berterusan Continuing. Professional Development dengan mengikuti kursus seminar bengkel dan. latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam amali. kejururawatan termasuk bidang pengkhususan yang diiktiraf. 8 TEMPOH MEMANGKU SEBELUM PENETAPAN JAWATAN, Adalah dikawal oleh peraturan peraturan berkaitan dengan perkara ini yang. berkuatkuasa dari semasa ke semasa,9 KURSUS LATIHAN. a Mengikuti latihan untuk Perkembangan Profesional Berterusan Continuing. Professional Development atau Pendidikan Kejururawatan Berterusan. Continuing Nursing Education, b Dikehendaki mengikuti setiap kursus latihan yang dirancang oleh Jabatan. mengikut keperluan dari semasa ke semasa, Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua.
Pengarah Perkhidmatan Awam 13,Skim Perkhidmatan Kejururawatan. Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan. SKIM PERKHIDMATAN,1 JAWATAN PEGAWAI JURURAWAT,2 TANGGA GAJI M11 1920 3250 M13 14EB15 2300 4220. 3 BAHAGIAN II, 4 JABATAN KEMENTERIAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN KEMENTERIAN. 5 SYARAT SYARAT KELAYAKAN, a Mestilah terdiri dari rakyat dan penduduk tetap Kebawah Duli Yang Maha Mulia.
Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. b Mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam Adat Istiadat. Negara Adat Resam dan Kebudayaan Orang Orang Melayu Brunei dan. Perkembangan Sosial Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam. BAGI TANGGAGAJI M11, c i Mempunyai kelulusan Advanced Diploma dalam bidang Kejururawatan. atau yang sebanding dan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di. Pertuan Negara Brunei Darussalam DAN telah berkhidmat dengan. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Jururawat. Tingkat Khas atau jawatan jawatan yang sebanding dan bersesuaian. dalam tanggagaji M9 selama tidak kurang dari lima 5 tahun dan telah. ditetapkan didalam jawatannya, c ii Mempunyai kelulusan Diploma dalam bidang Kejururawatan atau yang. sebanding dan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli. Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan. Negara Brunei Darussalam DAN telah berkhidmat dengan Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang. Di Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Jururawat Tingkat Khas. atau jawatan jawatan yang sebanding dan bersesuaian dalam tanggagaji. M9 selama tidak kurang dari tujuh 7 tahun dan telah ditetapkan. didalam jawatannya,BAGI TANGGAGAJI M13 14EB15, c Mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejururawatan atau. yang sebanding dan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang. Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei. Darussalam, Mempunyai kelulusan yang lebih tinggi dalam bidang kejururawatan atau yang. sebanding dan bersesuaian adalah merupakan satu kelebihan. Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua. Pengarah Perkhidmatan Awam 14,Skim Perkhidmatan Kejururawatan.
Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan. d Lulus Peperiksaan Kenaikan Pangkat, e Memenuhi syarat syarat kelayakan pendaftaran dengan Lembaga Jururawat. bagi Brunei Nursing Board for Brunei atau mana mana Lembaga yang. berkenaan dan diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka. Seri Baginda Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam. 5 SYARAT SYARAT LAIN, a Mengikuti latihan untuk Perkembangan Profesional Berterusan Continuing. Professional Development atau Pendidikan Kejururawatan Berterusan. Continuing Nursing Education, b Mengikut syarat syarat lain yang dikawal oleh peraturan peraturan yang. berkuatkuasa dari semasa ke semasa,6 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.
a Bertanggungjawab kepada Pegawai yang kanan dalam melaksanakan pengurusan di. bahagian tempat bertugas dengan teratur dan cekap, b Memastikan dasar dasar kejururawatan serta amalan perawatan dijalankan dengan teratur. selamat dan sistematik, c Melibatkan diri dalam perkembangan Pendidikan Kejururawatan dan menjadi fasilitator. dalam pembelajaran lanjutan kejururawatan dan bersedia untuk menjadi penceramah. d Memantau perancangan perawatan pesakit klien mengikut pelan tindakan jagaan. e Berbincang dan merancang bersama Pegawai yang kanan mengenai perkembangan kerjaya. kerja para jururawat ditempat bertugas, f Berhubung rapat dan bekerjasama dengan Pegawai Perubatan pegawai pegawai. kakitangan di lain lain bahagian di Kementerian Kesihatan bagi kesejahteraan pesakit klien. g Membuat penilaian prestasi Jururawat, h Melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan di persekitaran tempat bertugas supaya dalam. keadaan selamat dan terkawal, i Membuat pemantauan dan kawalan kualiti bagi memastikan keberkesanan amalan.
perawatan dan keselamatan pesakit, j Mempastikan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan alat perkakas ubat ubatan dan. lain lain perbekalan sentiasa cukup berfungsi dan dalam keadaan baik. k Bekerjasama dengan pihak pihak yang tertentu dalam pemeliharaan dan kebersihan di. bahagian tempat bertugas, l Membuat penilaian prestasi bagi jururawat dibawah pengawasan di bahagian tempat. Pindaan dan tambahan kepada Skim Perkhidmatan ke atas jawatan ini hendaklah dengan kebenaran Ketua.


Related Books

Sunflo Pumps - IPP

Sunflo Pumps IPP

02.10.11E, 2/00 Visit our website at www.sundyne.com 5 INTRODUCTION This manual presents installation, servicing, starting, pump control, trouble shooting, maintenance, and spare parts information for Sunflo Pumps. Information that may be required and is not included herein may be obtained from your Sundyne Corporation

CHAPTER IV EDIBLE OIL INDUSTRY IN INDIA 4.1INTRODUCTION

CHAPTER IV EDIBLE OIL INDUSTRY IN INDIA 4 1INTRODUCTION

CHAPTER IV EDIBLE OIL INDUSTRY IN INDIA 4.1INTRODUCTION Oilseeds and edible oils are two of the most sensitive essential commodities in any economy.

Overview of Edible Oil Markets Update 8-12 - CME Group

Overview of Edible Oil Markets Update 8 12 CME Group

An Overview of the Edible Oil Markets: ... India and China primarily use palm oil for cooking while the EU?27 imports palm oil for bio?fuels ...

2014 Edible Oil Outlook - India Ratings

2014 Edible Oil Outlook India Ratings

Corporates 2014 Edible Oil Outlook April 2014 2 What can change the Outlook Lower Capex: Any substantial reduction in proposed capex plans resulting in lower ...

KLEEN-FLO TUMBLER INDUSTRIES LIMITED MATERIAL SAFETY DATA ...

KLEEN FLO TUMBLER INDUSTRIES LIMITED MATERIAL SAFETY DATA

January 2, 2015 Kleen-Flo Tumbler Industries Limited . THIS SHEET SUPERSEDES ANY OTHER M.S.D.S. PREVIOUSLY PREPARED N/E: not established.

Introduction to Bioengineering - Welcome to the GMU ECE ...

Introduction to Bioengineering Welcome to the GMU ECE

Introduction to Bioengineering BENG 499.001 Spring 2011 Page 3 BENG 499 Day Date Registrar notes Lecture Presenter References or Readings Monday 3/28/2011 Room TBA Matlab workshop 5 Awais Khawar

COATINGS FOR ARCHITECTURAL METALS - PaintSquare

COATINGS FOR ARCHITECTURAL METALS PaintSquare

COATINGS FOR STRUCTURAL STEEL Proving Their Mettle by Jayson L. Helsel, KTA-Tator, Inc. N P P: M by Margaret Kendi, Pete Schmitt, and Raymond Stewart,

ASX Listing Rules Chapter 10 - Transactions with persons ...

ASX Listing Rules Chapter 10 Transactions with persons

Chapter 10 Transactions with persons in a position of influence + See chapter 19 for defined terms 1 July 2014 Page 1001 Chapter 10 . Transactions with persons in a ...

A GUIDE TO LISTING IN AUSTRALIA - ASX

A GUIDE TO LISTING IN AUSTRALIA ASX

4 | Listing in Australia SECTION 1: THE DECISION TO LIST The first step for a company considering listing on ASX is to weigh up the key advantages and potential ...

Assessing the Latest Impact of eBooks on the Publishing Market

Assessing the Latest Impact of eBooks on the Publishing Market

eBooks - A Second Look Assessing the Latest Impact of eBooks on the Publishing Market aptaracorp.com survey Survey Summary Fueled by a predicted 42% compounded annual growth rate for the eBook market