Silabasi Ya Kcse Kiswahili Kiswahili-Books Pdf

SILABASI YA KCSE KISWAHILI KISWAHILI
29 Jul 2020 | 21 views | 1 downloads | 232 Pages | 1.13 MB

Share Pdf : Silabasi Ya Kcse Kiswahili Kiswahili

Download and Preview : Silabasi Ya Kcse Kiswahili Kiswahili

Report CopyRight/DMCA Form For : Silabasi Ya Kcse Kiswahili KiswahiliTranscription

a Kutambua na kuzingatia matamshi bora, b Kutumia msamiati wa aina tofauti katika mawasiliano mbalimbali. c Kutambua na kurekebisha makosa yatokanayo na lugha za kimama na. athari zitokanazo na lugha nyingine, d Kustawisha mawasiliano mwafaka. e Kusikiliza kwa ufahamu na kujibu ipasavyo kulingana na maagizo na. 1 11 Matamshi shada mkazo katika neno mtamko semi tanakali za sauti msamiati. kutokana na maongezi, 1 12 Mazungumzo, 1 13 Fasihi andishi na simulizi kama vile. a Tofauti zilizokokatiyatamthilia riwayanamashairi. b Hadithi maigizo semi na mashairi, 1 14 Kandazakunasia sauti naredio. 1 15 Maagizo mapendekezo taarifa, 1 16 Maamkuzi ya nyakati tofauti tofauti maamkuzi ya asubuhi bukrafa mchana.
jioni na adabu zake, 1 17 Mazoeziya, a Majadiliano. c Maananamatumiziyamethali, d Matamshi namanenoyanayotatanisha. WWW KCPE KCSE COM, 1 18 Miikonaitikadizatamaduni tofauti. 1 19 Tamthilia, i Lughayamwandishi ii, Tabia za wahusika. iii Ainazatamthilia iv Maudhui ya, mchezo na funzo katika maisha.
v Mpango maonyeshotofautiyamchezo, 1 20 Mashairi, 1 Ufahamuwa mashairi. ii Ufafanuzi wa msamiati wa shairi iii Uandishi wa beti. kwa lugha ya natharia utoshelezaji wa beti iv Ujumbe wa mshairi. katika kila ubeti na shairi nzima kwa ujumla, Ainazaushairi. Arudhizauandishiwamashairi, vii Vinanamizani, viii Kibwagizo. 1 21 Riwaya, i Tabia za wahusika, ii Lughayamwandishi. iii Ainayariwaya, Lengo maudhui ya maandishi na mafunzo yake katika jamii.
1 22 Nahau, 1 23 Isitiara jazanda, 1 24 Marekebishoyamatamshiyanayoathiriwakimazingara. WWW KCPE KCSE COM, Yaliyomo 2 11 SARUFI, a Ngeli za majina A Wa U 1 Ki Vi Li ya u u ya ya i zi i i ku. na u ya MAHALI, b Sifa Kjvumishi na viashiria, c i Sifazakawaida. ii Sifahalisi iii, Sifazisizohalisi iv Sifa za, asili ya kigeni. v Sifa za kugawanyia k m fulani ingine ingineo baadhi chache n k. vi Sifa za idadi, d Visifa vielezi vihusiano viunganisho vishangao.
e Nyakati na hali nyakati na kukanusha, f Mnyambuliko wa viarifa jinsi kaiili asilia na vya kigeni. g Sentensi ya neon mqja fupi na ya mseto, Umoja na wingi katika sentensi. Aina za sentensi, Miundo ya manebya sentensi mpangilio wa maneno katika sentensi. h Viungo muhimu vya rnaneno, i Kuakifisha vituo vikomo herufi kubwa n k. j Matumizi ya amba katika ngeli zote, Matumzi ya enye enyewe o te kiishio ni katika ndani ya n k.
Matumizi ya PO KO MO matumizi ya ckwa, Matumizi ya ki na ka. WWW KCPE KCSE COM, Matumizi ya maneno mbalimbali kama kuja usije msije huenda kuweza. jiweza kupata kutaka kupita k m Huenda ikawaatafuaulumtihani. Jinsi vile ndivyo nusura tangu licha n k, Matumizi ya kwa cna ni na matumizi ya neno hapana. Matumizi ya mahali k m mahali huku humu hapa n k Ngeli ya Pa Ku Mu. k Viambishi vya uhusiano, I Viulizi k m ngapi nini ipi gani lini nani. Maswali ambayo hayahitaji majibu n k Unafikiri waweza kunifundisha mimi. Maswali ya utani k m Ungali hai, m Msemo halisi na msemo wa taarifa.
Semi za Kiswahili, i Kula umanga kula riba kula mwande kula kitanzi n k. ii Kuwa macho kuwasugu n k, iii Piga ramli piga mbiu piga kithembe n k. n Udogo na ukubwa wa majina, o i Kuundamajinakutokananavitenzi ii Kuunda majina. kutokana na majina iii Kuundavitenzi kutokananasifa. p i Kutilia mkazo matumizi ya herufi kubwa ipasavyo ii. Maendelezoya maneno, q Viashiria ya kuthibitisha k m yuyu huyu wawa hawa kufoatana na ngeli zote. r Virejeleo kufuatanana ngeli zote k m Aliijenga nyumba Aliupiga mpira. s Manenoyakutiliamkazo k m dhahirishahiri burebilashi balaanabelua. t Njia ya mkato ya kuzungumzia k m baba yangu babangu mama yangu. mamangu n k, WWW KCPE KCSE COM, u Ufafanuzi wa po ya wakati na po ya mahali.
v Jinsi zote pamoja na kufanyama kufanyata kufanyiza. w Kihusiano cha kati na kihusiano cha mwisho k m anayesoma asomaye. anayelala alalaye, x Mnyambuliko wa vitenzi vyenye silabi moja k m fa la ya nywa pa pwa wa. y Taz kupa, k m Nimekupakalamu yangu a, Umenipa kalamu yako. Tumepeana alamu, A unganifu, viwakilishi, mwingiliano wa maneno. mziziwakitenzi, viambishi vya vitenzi, vinyume vya vitenzi. shamirisho, chagizo n k, 2 12 MSAMIATI, WWW KCPE KCSE COM.
a i Maneno yenye maana sawa visawe ii Maneno yenye. maanakinyume k m Mbele nyuma iii Maneno yanye maana zaidiy a. moj a vitawe vi Maneno yanayotatanisha vitate, b Umbo la maneno katika maandishi yanayohusiana na isitiara na tashbihi. c Dira saa majina ya mwaka na misimu, d Magonjwa ukimwi mba saflira matubwitubwi malale mchochoto wa bongo. e Rangi Damu ya mzee maroon urujuani zari nyeupe nyeusi hudhurungi n k. f Madini Yakuti feruzi lulu zinduna ambari marumaru zebaki n k. g Wanyama wa porini ndovu twiga chuibwika kuchakuro paa simba marara. Sungura n k, h Sehemu za mwili figo kongosho ini matumbo koromeo paja pua kisugudi. i Uvuvi samaki na wanyama wa majini, j i Majinayawadudu ndege sisimizi nyigu kereng ende bata tausi mbuni. ii Majinayanchimbalimbali majina ya makundi n k, k Maumbo k m mraba pembe n k n.
I Tarakimu l 2 3 4 5 67 h k, m Akisami k m 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7n k. n Majinayapekee maalum ya kawaida ya dhahania, o Ala za muziki tarumbeta zeze piano gitaa ngoma n k. p Kazinauflindiwaainambalimbali sanaa zakazimbalimbali. WWW KCPE KCSE COM, k m ufimdi mapishi useremala n k. q i Msamiati wa zaraa kilimo mathalan pembej eo fyekeo matuta sesa n k. ii Msamiati wahatuambalimbalizamaishayabinadamu k m. kuzaliwa malezi utu uzima n k iii Msamiati wawizaranaidarambalimbali. k m msamiatiwamahakama iv Msamiati unaotokananashina moj a k m. kitabu katibu maktaba n k, r Mapambonavyombovyakutiliavitu. s Sayari zaibaki mirihi mushtarii n k, t Hospitali uyoka hadubini machela kombeo sadaruki makafani n k.
u IstilaWzatBalumambalimbali, v i Michezo mbalimbali tenisi sataranji judo miereka soka gofu vikapu. ii Tamasha na ngoma mbalimbali chakacha isukuti mserego mdurenge n k w. Adabu heshima utu uzalendo wajibunanidhamu mlahaka. x Msamiati wa uhusiano wajamii k m mpwa mjomba shangazi wifi shemeji. wavyele n k, y Isimujamii, 3 0 KUSOMA, 3 1 Madhumuni maalum. Mwanafunzi aweze, a Kusoma kwa sauti, b Kusoma kimya. c Kusoma upesi na kufahamu ipasavyo, d Kusoma kwa makini na kudondoa yaliyo muhimu. WWW KCPE KCSE COM, e Kusoma kwa starehe, f Kukuza uwezo wa kusoma kwa ufasaha.
g Kukuza uwezo wa kusoma kwa uhakiki na uteuzi, h Kuwa na mshawasha wa kusoma kwa ziada kwa minaj ill ya kupanua ujuzi. f Kupanua msamiatinamiundoyasentensi, j KushirMkatU amaturnizimbalimbaliyalu. k Kusoma Wstoria na maendeleo ya Kiswahli umuhimu, wake na lugha nyingine. Yaliyomo Mazoezi, a Kusoma kwa sauti, b Kusoma kwa undani ubatini. d Muhtasari, e Kusoma kwa ziada k m maktaba magazeti na majarida.
f Tamthilia, ii Wahusika na tofauti zao iii, Vitushi mtiririko wa. WWW KCPE KCSE COM, ii Matumiziyawahlisikakatikanwaya. iii Mkondo wa hadithi, h Mashairi, i Mifano ya tenzi mashairi na maudhui dhamira ii. Mpango wa mashairi tofauti yake na maandishi ya, kawaida arudhi. i Majarida na magazeti ya Kiswaihili, j Wanafunzi wasomeane kazi zao na kusahihishiana.
k Kusoma vitabu vya fasihi vilivyoteuliwa na kupendekezwa. I Umuhimu wa Kiswahili kama lugha yataifa na chembuko la lugha ya Kiswahili. 4 0 KUANDIKA, 4 1 Madhumuni maalum, Mwanafunzi aweze. a Kuandika hati nadhifu zinazo someka na tahajia sahihi. b Kukuza na kuendeleza mawazo kwa kiwango kinachohitajika. c Kutumia ipasavyo msamiati wa aina mbalimbali, d Kutumia miundo sahihi ya sentensi. e Kuwakifisha vilivyo sentensi na maneno, f Kujieleza na kufululiza mawazo kimantiki kwa lugha sanifu. g Kutumia lugha inayokubalika kimaandishi katika miktadha mbalimbali. WWW KCPE KCSE COM, 4 11 Yaliyomo, a Insha za aina mbali mbali. b Muhtasari, c Kutunga mashairi, d Uandishi wa barua.
e Kurnbukumbu, f Orodha dibaji ilani maagizo siimi taarifa mazungumzo imla majadiliano. g Kujibu maswali ya ufahamu na masahihisho, h Ripoti mbalimbali. i Maendelezo tahajia hijai, j Uchambuziwa maandishi na vitabu vilivyopendekezwa. k Maendelezo wanafUnzi waandike maneno sawasawa, 1 Makala kwa gazeti la darasa. m Kuandikakwahatiinayosomeka, n Jinsi ya kuelewa maswali kabla ya kuyajibu.
o Jinsi ya kujua matumizi ya lugha katika miktadha mbalimbali na sifa za lugha. WWW KCPE KCSE COM, SEHEMU YA KWANZA, Soma makala yafuatayo kisha ujibu maswali. Ama kweli maishaya vijana wa kisasa yanatofautiana na kuhitilafiana pakubwa na. yale ya wazee wao Sio katika mavazi mienendo mitazamo mawazo na mielekeo tu ball. pia katika kipengele kingine chochote utakachofikiria Yote haya ni vielelezo vya jinsi. kizazi cha leo kinavyoishi katika ulimwengu ambao ni kivuli tu cha ule wa vizazi. vilivyotangulia Baadhi ya watu wameieleza hali hii kuwa maisha sio jiwe Kwao basi si. ajabu katu kuwaona vijana wakizungumza lugha yao ya kipekee au wakivaa nguo. zinazobana ajabu na kudhiirisha bay ana maungo yao badala yakuyasitiri. Hata hivyo watu wengi wameonelea kwamba hali ya maisha ya vij ana wa leo ni. maasia yanayotokana na utundu na hata ukatili wao Upande huu umetoa rai kwamba. kizazi hiki kisingepotoka kama tu kingezingatia na kustahi utamaduni wa wahenga wao. ambamo wazazi wao ndimo walimokulia Wanazidi kufafanua kuwa nyendo hizi za. miaka ya nyuma zilithamini sana amali kama uaminifu heshima kwa wazee ama wakuu. bidii ushirikiano ukarimu unyenyekevu hadhari katika kiia jambo utiifii na pia. kujitegemea Yote haya yamesahaulika ama tuseme yamepuuzwa katika utamaduni wa. Swali linalozuka sasa ni je tunapaswa kuwahukumu vijana wa leo kwa kutumia. vigezo au masharti gani Tuwapige darubini kwa kutegemea hali ili vyo hivi leo duniani. ama tuwapime kwa muj ibu wa j insi maisha ya baba na babu zao yalivyokuwa Jibu la. swali hili ni gumu na sharti lifafanuliwe kwa makini lisije likaegemea upande wowote. Mathalan ni jambo lisilopingika kuwa maisha ni utaratibu unaothirika na hi vyo. kubadilika daima Angalia kwa mfano jinsi maendeleo ya elimu sayansi mawasiliano na. hata ufundi yalivyoyageuza maisha siku hizi Yamkini vijana wa barani Afrika wakaona. na hata kuzungumza kwa wenzao kutoka Uropa Asia na Marikani bila hata kimyanyuka. hapakwao nyumbani Athari ya filamu video vitabu magazeti majaridan k haikadiriki. Kiasi yamewafanya vijana hata kupevuka kabla ya wakati wao Isitoshe mambo haya. yameweza kuwazuzu kuwaaminisha kuwa yale wanayojifunza ni kweli Matokeo. yamekuwa ni wao kuudunisha utamaduni wao wa asm na kuupapia ule wa wageni. waiiowaathiri Tusisahau kuwa ujana ni tembo la mnazi na rahisi kwao kubadili mawazo. Lakini hatuwezi kuwasamehe vijana wanaokosa akiii razini kwa kupotoshwa na. kucharika na yote wanayoyapokea kutoka ugenini na hivyo kuanza kudhalilisha. utamaduni wa Waafrika Hata hivyo badala ya kiiwakashifu wanapotea njia ama. kuwapongeza wanapotenda yale tunayoyategemea tu ni wajibu mkubwa wa wrazazi. WWW KCPE KCSE COM, kuwaongoza na kuwasaidia vijana kuwa na uwezo mkubwa na kufanya uteuzi mwafaka. katika maisha yao, a Kulingana na mwandishi kundi linalodai kuwa maisha siojiwe linamaoni gani. Kulingana na taarifa uliyoisoma ni jinsi gani vijana wa kisasa wangeziepuka. athari mbaya alama2, c Kwa mujibu wa taarifa hii utamaduni wa Kiafiika una manufaa Yataje. d Mwandishi anaposema Mambo haya yameweza kuwazuzua na kuwaaminisha. vijana kuwa yale wanayojifunza ni kweli anamaanisha nini alama 4. e Mbalina wazazi mmakundiganimengineya watu, Ambayo yanapaswa kutoa mawaidha kwa vijana alama 3.
f Kwa maoni yako vij ana wanapas wa kufanya uteuzi wa namna gani katika m. vutano him wa tamaduni alama2, g Eleza msamiati ufuatao kama ulivyotiimiwa katika makala. ii razini alama2, h Andika methali moja ambayo inaafiki taarifa hii alama 1. WWW KCPE KCSE COM, Soma makala yafuatayo kisha ujibu maswali. Zamani sana na hata hivi karibuni watii wengi wote duniani walikuwa wakiamini. kuwa kuna ardhi na mbingu tu basi Imani hii ilijikita katika mantiki yanayosema. kwamba ardhi au dunia ipo katikati ya maumbile yote na isitoshe ni tamb rare. Juu ya ardhi ni mbingu ambayo imejaa vimulimuli vidogo vidogo sana viitwavyo. nyota Baina ya vimulimuli hivyo vipo viwili vikubwa viitwavyo mwezi na jua Hivi. viwili japo ni vikubwa kuliko vile vingine bado ni vidogo kuliko ardhi. Hii ndiyo imani iliyoutawala ulimwengu kwa miaka na mikaka na ikawa imekita. mizizi Lakini jinsi wanajimu walivyozidi kuelimika waligundua kwamba ukweli wa. mambo umejitenga kando kabisa na imani hii, Ukweli wenyewe ni kwamba bwaka zima tulionalo la rangi ya samawati. nusumviringo juu ya paaa zetu za vichwa ni kubwa sana tena Nasi kubwa tu bali lazidi. kupanuka Katika bwaka hili lipanukalo kila uchao mna galaksi nyingi ajabu. zisizokadirika Ndani ya kila galaksi mna nyota mamilioni na mabilioni malaki na kunui. Imejulikana kuwa nyota hizi japo huonekana kama vimulimuli vidogo sana usiku usiku. ni kubwa ajabu Kadiria mwenyewe Jua letu ni nyota kubwa sana Ukubwa wake. umezidi wa dunia yetu mara nyingi sana zaidi ya elfu moja Basi fikiria juu ya ukubwa. wote huo Imegunduliwa ya kwamba jua ni nyota ndogo sana ikilinganishwa na zingine. zilizo katika galaksi yetu tu lichaya galaksi nyinginezo zilizoko katika bwaka. Na haya sio maajabu peke yake Wataalam wamevumbua mengi ya kushangaza. zaidi Mathalan imekuja kufahamika kuwa jua letu ambalo ni nyota lina sayari tisa. zinazolizunguka Baadhi ya sayari hizi ni Ardhi yetu Zaibaki Zuhurua Miiihi na. Mpango wa mashairi tofauti yake na maandishi ya kawaida arudhi i Majarida na magazeti ya Kiswaihili j Wanafunzi wasomeane kazi zao na kusahihishiana k Kusoma vitabu vya fasihi vilivyoteuliwa na kupendekezwa I Umuhimu wa Kiswahili kama lugha yataifa na chembuko la lugha ya Kiswahili 4 0 KUANDIKA 4 1 Madhumuni maalum

Related Books

Inventory Accuracy Fundamental Strategies for Getting It

Inventory Accuracy Fundamental Strategies for Getting It

Inventory Accuracy Fundamental Strategies for Getting It Right 3 www ParkerAvery com be selective counts based on what they are able to see all in the name of staying in stock When more product arrives inventory levels increase and the labor required to deal with it is once again shifted away from direct interaction with customers

Fundamental Issues in Strategy Time to Reassess

Fundamental Issues in Strategy Time to Reassess

for formulating viable strategies to create and capture value under potentially adverse and volatile conditions and to shape the business environment in more favorable ways through market and non market activity 2 I Introduction Twenty five years ago Dick Rumelt Dan Schendel and I in the preface to Fundamental Issues in Strategy 1994 declared our intent to map the intellectual

Chapter 5 Fundamental Strategies Dover Kent MPO

Chapter 5 Fundamental Strategies Dover Kent MPO

Chapter 5 Fundamental Strategies Five fundamental strategies form the framework of the Long Range Transportation Plan and subsequent transportation actions These five strategies are presented in this chapter Chapter Six contains more specific actions to implement each strategy These actions are designed to contribute directly to supporting the Vision and achieving the transportation goals

Horizon Fitness 2005 Elliptical Service Manual

Horizon Fitness 2005 Elliptical Service Manual

Service Manual E51 E52 E53 E54hr 2 1E 3 1E 4 1E CSE2 CSE3 E6050 and 30150 If you have any questions please call the Horizon Fitness Service Hotline at 1 800 244 4192 TABLE OF CONTENTS Warranty 3 Safety Instructions 6 Basic Troubleshooting Tips 7 Required Tools 8 Preventive Maintenance 9 Console Troubleshooting 10 Resistance Troubleshooting 18 Drive Train Troubleshooting 23 Voltage

Integration Throughout and Beyond the Enterprise

Integration Throughout and Beyond the Enterprise

Integration Throughout and Beyond the Enterprise Ian Heritage Claus T Jensen Tamjit Kumar Maria Luisa Lopez de Silanes Ruiz Sambasivarao Nanduri Juan Carlos Pineda Abhinav Priyadarshi Katherine Sanders David Shute Jaime Martin Talavera Mark Taylor John M Zoltek Jr Change the enterprise with integration patterns Learn the recipe for business integration Discover the topology of an engaging

Service Oriented Architecture Based Integration

Service Oriented Architecture Based Integration

Chief Enterprise Architect for service and component based systems Finance Insurance Telecom SOA EA MDA implementation and training 20 years experience in distributed applications Author Cutter Consortium Service Oriented Integration Aligning SOA with Enterprise Integration

Understanding Patterns for System of Systems Integration

Understanding Patterns for System of Systems Integration

integration of systems and hence on patterns that describe the interaction of systems To characterize the architectural problem in a SoS context we first must differentiate two funda mentally different situations integrating a new system into an existing SoS and establishing a new

Enterprise Application Integration EAI Reference

Enterprise Application Integration EAI Reference

Enterprise Application Integration EAI Reference Architecture RA Version 1 0 Final v January 2 2014 LIST OFIGURES F Figure 2 1 EAI Data Consistency Integration Pattern

Enterprise Service Bus Int gration besoins

Enterprise Service Bus Int gration besoins

Les EAI Enterprise Application Integration Mule is a Java based enterprise service bus ESB and integration platform that allows developers to quickly and easily connect applications to exchange data following the service oriented architecture SOA methodology Mule enables easy integration of existing systems regardless of the different technologies that the applications use

Patterns Integrating Enterprise Service Buses in a

Patterns Integrating Enterprise Service Buses in a

Patterns Integrating Enterprise Service Buses in a Service Oriented Architecture Martin Keen Jonathan Bond Jerry Denman Stuart Foster Stepan Husek Ben Thompson Helen Wylie Integrate ESBs in WebSphere V6 and Message Broker V5 Patterns for integrating ESBs Learn by example with practical scenarios Front cover Patterns Integrating Ente rprise Service Buses in a Service Oriented Architecture

Enterprise Integration Patterns Designing Building and

Enterprise Integration Patterns Designing Building and

Enterprise Integration Patterns Designing Building and Deploying Messaging Solutions Gregor Hohpe Bobby Woolf With Contributions by Kyle Brown Conrad F D Cruz Martin Fowler Sean Neville Michael J Rettig Jonathan Simon Boston San Francisco New York Toronto Montreal London Munich Paris Madrid Capetown Sydney Tokyo Singapore Mexico City Many of