Punim Diplome Kopje Uamd Edu Al-Books Pdf

PUNIM DIPLOME kopje uamd edu al
17 Nov 2019 | 424 views | 2 downloads | 46 Pages | 1.07 MB

Share Pdf : Punim Diplome Kopje Uamd Edu Al

Download and Preview : Punim Diplome Kopje Uamd Edu Al

Report CopyRight/DMCA Form For : Punim Diplome Kopje Uamd Edu AlTranscription

Mirenjohje, Mirenjohja dhe falenderimi shkon per te gjithe pedagoget e universitetit. Aleksander Moisiu Durres Ne saj te profesionalizmit te tyre dhe. perkushtimit per te percuar njohuri kam arritur deri ne diplomim . METODOLOGJIA Per realizimin e ketij studimi u be nje krahasimim midis gjendjes. aktulale te gjykimit te konflikteve administrativete dhe ndryshimeve qe do pesoje kjo. strukture si pasoje e implementimit te gjykatave administrative dhe aplikimit te. reformave te vazhduesme te cilat duhet jene te mbeshtetura ne praktikat europiane . Gjithashtu ana metodologjike kam ndjekur edhe konceptin e ligj rimit n p rmjet t . shtruarjes s pyetjeve dhe p rgjigjeve n to , QELLIMI N trajtimin e k saj teme kam si q llim kryesor t b j nj interpretim t . legjislacionit ton n gjykimin e shtjeve administrative t nxjerr n pah gjendjen. aktuale t k tyre gjykimeve n Shqip ri sa p rafrohet ky legjislacion me standartet. evropiane cilat jan zgjidhjet e mundshme p r vendin ton dhe premisat p r krijimin e. gjykatave autonome administrative , TABELA E P RMBAJTJES. HYRJA , KREU I KONFLIKTI ADMINISTRATIV, 1 2 Kuptimi per konfliktin administrativ. 1 3 Llojet e konflikteve administrative, Konfliktet administrative objektive dhe subjektive.
kopnflikte mbi ligjshmerine e akteve, Konflikti i juridiksionit te plote. KREU II KONTROLLI I BR NDSH M ADMINISTRATIV, 2 1 K rkesa joformale. 2 2 Ankimi administrativ, KREU III PADIA GJYQ SORE. 3 1 Si paditet nj akt administrativ, 3 2 Aktet p r t cilat nuk ngrihet padi. KREU IV RISHIKIMI GJYQ SOR I AKTEVE TE ADMINISTRATES. 4 1 Instituti i rishikimit gjyq sor, 4 2 Q llimi i rishikimit gjyq sor.
4 3 Shkaqet e rishikimit, KREU V AKTUALITET DHE PREMISAT P R T ARDHMEN. 5 1 Gj ndja aktuale e rishikimit gjyq sor t akteve administrative n Shqip ri. 5 2 Eksperienca p rkat se n v nde t tjera evropiane. 5 3 Standartet evropiane p r shqyrtimin gjyq sor t akteve administrative. 5 4 Zgjidhje t mundshme p r Shqip rin , KREU VI ZGJIDHJA E KONFLIKTIT NE GJYKATEN ADMINISTRATIVE. 6 1 Shqyrtimi ligjor i akteve administrative nga gjykatat e pavarura. 6 2 Avantazhet q ofron n zgjidhjen e mosmarr veshjeve administrative Gjykata. Administrative, 6 3 Disavantazhet e krijimit s gjykatave administrative. 6 4 Gjykata Administrative redukton arbitraritetin e shtetit ndaj biznesit. KREU VII INSTALIMI I GJYKTAVE ADMINISTRATIVE, Pyetje pergjigje. Pse duhet gjykata administrative , Si u instalua gjykata administrative n vendet e Unionit Europian .
N raport jan gjykata kushtetuese dhe gjykata administrative . C kuptohet me europianizimin e gjykimit administrativ . N drejtim po zhvillohet dhe mund t zhvillohet reforma e gjykimeve. administrative , Cfar b n t mundshme gjykata administrative . Cili do jete raportin institucional t gjukatave administrative me procedur n. administrative , Cilat jane funksionet themelore t gjykatave administrative . Cilat probleme mund t paraqiten n praktik n e gjykatave administrative . A duhet administrata t i frik sohet kontrollit gjyq sor . Ku e gjente veten legjislacioni shqiptar n fush n e gjykimeve administrative . p rpara se t p rgatitej projektligji p r gjykatat administrative . Cilat rrug mund t ndiqen n Shqip ri , Cfar do t duhej pritur prej kontrollit gjyq sor n Shqip ri . P RFUNDIMI , BIBLIOGRAFIA , Legjislacioni q rregullon veprimtarin e administrat s shtet rore p r nj periudh . kohore ka q n boshll ku m i madh legjislativ q kemi trash guar nga periudha para. vendosjes s demokracis N ligjet e miratuara pas k saj periudhe u pasqyruan n . nivelin e duhur masat p r garantimin e lirive dhe t drejtave themelore t shtetasve edhe. n fush n e s drejt s administrative V m ndje t ve ant n vazhdim si iu kushtua. kontrollit t ligjshm ris n veprimtarin e organeve administrative Mund t mendohet. nga dokush se aktet me karakter rregullues ose individual t administrat s shtet rore . mund t prekin t drejtat dhe lirite themelore t personave fizik e juridik t njohura nga. Konventa Europiane e t Drejtave t Njeriut Kushtetuta dhe ligje t tjera pasi nuk mund. t mohohet disekuilibri i efekteve midis tagrave t administrat s shtet rore dhe t . administruarve sht e nevojshme q k to marr dh nie t vendosen n n nj kontroll t . efektsh m n m nyre q shtetasve e personave juridik tu njihen e tu sigurohen t drejtat e. garantuara me ligj sipas parimit se n nj shtet t s drejt s shteti dhe administrata e tij. duhet ti n nshtrohen vet s drejt s E drejta p r t kontrolluar ligjshm rin e nj akti. administrativ duhet t jet gj r sisht e hapur n m nyr q personat t cil t pretendojne. se u jan prekur apo c nuar t drejtat e tyre t njohura nga ligji dhe kan interes t . kund rshtojn aktin e administrat s shtet rore tu jepet mund sia t rivendosin t drejtat e. c nuara Gjykata sht organi q mund t ushtroj nj kontroll efektiv mbi akte t . administrat s shtet rore kur gjyqtari g zon autoritet t mjaftuesh m profesional . pavar sine e duhur dhe kur vendimi i dh n sht i ekzekutuesh m plot sisht Nuk. mohohet roli pozitiv i sistemit t kontrollit administrativ mbi ligjshm rin e akteve. administrative por kontrolli i sistemit gjyq sor sht m i efeksh m dhe i pavarur N t . gjith temen objekt trajtimi sht Komflikti administrativ prandaj n fillim e kam. gjykuar t arsyeshme t flas p r te P r t arritur tek kontrolli gjyq sor dhe te krijimi I. gjykatave administrative sipas legjislacionit ton n fuqi duhet ezauruar pro edura. administrative e kontrollit ndaj e kam gjykuar t domosdoshme q n trajtimin e tem s t . paraqes n fillim procedur n e ankimit administrativ pastaj t arrij te rishikimi gjyq sor. dhe te zgjidhja qe I jep gjykata administrative konflikteve te kesaj natyre Kam paraqitur . sipas legjislacionit ton t gjith pro edur n dhe mjetet juridike me t cilat i drejtrohesh. si organit q e ka nxjerr aktin q kund rshtohet po ashtu edhe organit epror t tij n . baz t hierarkis administrative Pasi kam mbaruar me kontrollin. administrativ dhe kam nxjerr n pah t gjitha hallkat e tij t pro edimit kam paraqitur. pro edur n se si mund ti drejtohesh gjykat s dhe mjeti juridik q e v n l vzje at Pas. trajtimit t rishikimit gjyq sor si institut m vete i s drejt s administrative kam b r nj . pasqyrim t gj ndjes aktuale t rishikimit gjyq sor t aktit administrativ n v ndin ton . dhe n disa v nde t tjera evropiane N fund kam shtjelluar disa nga standartet evropiane. q jan t paraqitura te nj material i p rgatitur nga Jean Marie Woehrling Kontrolli. Gjyq sor i Autoriteteve Administrative n Europ Drejt nj Modeli t P rbashk t i. redaktuar nga SIGMA nj iniciativ e p rbashk t e OSBE s dhe BE s N k t . material gjenden shum standarte por un kam paraqitur vet m disa prej tyre tek t cilat e. ndiej veten t aft p r ti shpjeguar , Se fundi flitet per Krijimin e Gjykatave administrative si mundesia me e mire per.
zgjidhjen e konflikteve me karakter administrative Jam perpjekur te shpjegoj avantazhet. dhe disavantazhet qe sjell krijimi I gjykatave administrative ne vendin tone Kam. perzgjedhur praktikat e disa vendeve te Bashkimit Europian qe kane impementuar ne. sistemin e tyre juridik gjykimin e konflikteve administrative nepermjet gjykatave te. vecanta P rfshirja e standarteve evropiane n trajtimin e tem s sht b r me q llimin se. n vendin ton po synohet gjithmon e m shum p rafrimi i legjislacionit t brendsh m. me standartet evropiane , KONFLIKTI ADMINISTRATIV. 1 1 Kuptimi per konfliktin administrativ, Ne doktrinen juridike administrative ekzistojne pikepamje te ndryshme ne. percaktimin e kuptimit te konfliktit administrativ Disa autore e konfliktin. administrative e percaktojne sipas kriterit formal me te cilin nenkuptojne konfliktin. qe zgjidhet prane gjykatave te vecanta administrative Ai eshte nje konflikt qe. zgjidhet ne procedure te vecante gjyqesore Autore te tjere nisen nga llojet e paleve qe. marrin pjese ne konfliktin administrative Sipas tyre konflikti nadministrativ eshte. konflikti ne te cilin administrata publike paraqitet si pale qofte si padites ose e. paditur Nje tjeter grupim si kriter per percaktimin e konfliktit administrativ marrin. natyren e dispozites juridike shkelja e se ciles shkakton konfliktin Sipas pikepamjes. se ketyre te fundit konflikti krijohet qe me lindjen e marredhenies juridiko . administrative Legjislacioni Shqiptar aktualisht e gjen veten me afer pikepamjes qe. mbron grupimi I trete Konstatimi per cdo rast konkret I dispozites ligjore te shkelur. dhe rregullimi I pasojave juridike te cenuara padrejtesisht duke I kthyer palet ne. gjendjen e meparshme percakton llojin dhe natyren e konfliktit qe duhet te zgjidhe. gjykata sipas legjislacionit tone procedurial Mbrojtjen me te plote te ligjshmerise se. akteve administrative mund te ofroje vetem nje kontroll gjyqesor Gjykata eshte ne. gjendje te vleresoje drejte ligjshmerine e ushtrimit te veprimtarise administrative si. dhe te vereje rastet se kur shkelet ose jo norma ligjore Mbrojtja gjyqesore nuk zbeh. kontrollin administrative por ndihmon ne rivendosjen ne vend te ligjit te shkelur ne. ato raste kur vete kontrolli administrative nuk ka arritur te garantoje ne menyre te. mjaftueshme dhe efektive ligjshmerine e akteve administrative Pikerisht eshtye. kontrolli gjyqesor I cili siguron mbrojtjen e ligjshmerise ne funksionimin e. administrates publike dhe qe perben njekohesisht njekohesisht nje garanci. kushtetuese per shtetasit per mbrojtjen e te drejtave te tyre nepermjet nje gjykimi te. drejte publik nga nje gjykate e pavarur dhe e paaneshme e caktuar me ligj Konflikti. administrative u mundeson paleve qe te paraqesin qendrimet e veta nepermjet nje. debati kontradiktor Konflikti administrativ paraqitet midis individeve dhe organit te. administrates publike ose e thene ndryshe midis subjekteve qe nxjerrin akte. administrative te cilat me ate rast manifestojne pushtetin dhe te atyre subjekteve qe. ndodhen ne pozite te nenshtruar ne marredhenien juridike administrative Prandaj. gjykata ne konfliktin administrativ ne menyre autoritare objektivisht dhe. profesionalisht shqyrton ceshtjen e kontestuar administrative . Me ane te konfliktit administrative realizohen dy qellime themelore te lidhura. reciprokisht , Ne njeren ane konflikti administrativ ka per qellim realizimin dhe forcimin e parimit. te ligjshmerise ne punen e administrates qellimi objektiv Forcimi I ligjshmerise. ne punen e administrates perkatesisht me evitimin e paligjshmerise ne punen e. administrates qe te permirsohet puna e saj , Ne anen tjeter konfilkti administrative ka per qellim realizimin sa me te plote te. mbrojtjes se te drejtave subjektive te qytetareve dhe personave juridike te percaktuar. me ligj nga shkeljet eventuale qe mund te behen me rastin e nxjerrjes se akteve. administrative perfundimtare , Konfliktet administrative lindin nga marredheniet juridike administrative ne rastin kur me.
aktin administrativ perfundimtar te organit shteteror ose te organizates e cila ushtron. autorizime publike eshte shkelur ligji ne dem teindividit apo te personit juridik . perkatesisht ne favor te individit ose te personit te caktuar juridik Konflikti. administrative eshte konflikt qe lind midis individit apo personit juridik nga njera ane dhe. organit shteteror nga ana tjeter dhe I cili zhvillohet tek gjykata kompetente . Te drejten per te filluar konfliktin administrative e ka personi I vecante ose personi. juridik ne qofte se konsideron se me aktin administrative I eshte shkelur ndonje e drejte. apo interes direkt personal I bazuar ne ligj Konfliktin admin mund ta fillojee dhe avokati. I popullit ne qofte se me aktin administrative eshte shkelur ligji ne dem te bashkesise. shoqerore respektivisht te insticionit te cilin e mbron ai ne baze te ligjit . Padyshim permes institucionit te konfliktit Administrativ pershkohen harmonizohen dhe. plotesohen si qellimet subjective po ashtu edhe ato objective te konfliktit administrative . sigurohet realizimi I ligjshmerise te te drejtave dhe interesave te individeve ashtu sic. realizohen edhe qellimet e pergjithshme per mbrojtjen dhe sigurimin e ligjshmerise ne. 1 2 Llojet e konflikteve administrative, Njihen disa lloje ndarjesh te konfliteve administrative por me te perdorurat jane . 1 Konfliktet administrative objektive dhe subjektive. 2 Konfliktet mbi ligjshmerine e aktit, 3 Konfliktet e juridiksionit te plote. Konfliktet administrative objektive e subjektive, Ne dallimin e ketyre konflikteve ndikojne qellimi si dhe lloji I aktit Nisur nga qellimi. trezulton se zgjidhja e konfliktit administrative subjektiv synon mbrojtjen e te drejtes. subjective dhe bte situates juridike subjective ndersa zgjidhja e konfliktit administrative. objektiv ka per qellim e siruates juridike objective . Lloji I aktit mbi te cilin lind konflikti administrativ Jane konflikte administrative te. natyres subjective ato raste kur objekt shqyrtimi behen aktet administrative individuale . ndersa konfliktet administrative objective jane ato konflikte te cilat mund te hapen. kunder akteve te pergjithshme normative , Ne kete rast duhet te kihet parasysh se konfliktet objective dhe subjective nuk mund te. perputhen perhere sipas kritereve te qellimit Pra eshte e mundshme qe nje konflikt sipas. qellimit te jete I percaktuar si objektiv sepse synon mbrojtjen e ligjshmerise nderkaq. sipas llojit te aktit qe kundershtohet do te grupohej ne konfliktet administrative subjektive. kontrollin administrative por ndihmon ne rivendosjen ne vend te ligjit te shkelur ne ato raste kur vete kontrolli administrative nuk ka arritur te garantoje ne menyre te mjaftueshme dhe efektive ligjshmerine e akteve administrative Pikerisht eshtye kontrolli gjyqesor I cili siguron mbrojtjen e ligjshmerise ne funksionimin e

Related Books

REVEALING CHRIST IN ALL WE TEACH SCIENCE 4 Saskatchewan

REVEALING CHRIST IN ALL WE TEACH SCIENCE 4 Saskatchewan

the Revealing Christ in All We Teach resources to permeate the Ministry curriculum with the Catholic world view Our Catholic schools seek to create a learning environment that reflects the identity and character of the Catholic Church In each of our Catholic schools throughout Saskatchewan we strive to become learning environments in which the uniqueness of our Catholic faith is

Explorations 2 Saskatchewan Pearson Education

Explorations 2 Saskatchewan Pearson Education

Social Studies Dynamic Relationships DR2 3 Identify physical representations as constructed models of real things b Locate the local community on a map of Saskatchewan and Canada and the community s relative location on a globe

Bleu Nature Collection

Bleu Nature Collection

Lefebvre sur une mati re brute et naturelle le bois flott Depuis 1995 il s merveille devant ce naufrag oubli et faconn par le temps et les courants Sa passion redonner vie au bois flott faire entrer la nature dans les int rieurs contemporains Aujourd hui Bleu Nature est le leader incontestable du design d objet et mobilier en bois flott Driftwood designer

How 179 Pounds of Candy Can Change the World Untitled

How 179 Pounds of Candy Can Change the World Untitled

Untitled 12th Istanbul Biennial Istanbul September 17 November 13 2011 Curated by Adriano Pedrosa and Jens Hoffmann the 12th Istanbul Biennial 2011 has the vision to provide a deep understanding of the aesthetic political aspects of the world we live in The exhibition is structured around artworks key to the development and conceptual

Confronting Genocide Latin America adventure fiction and

Confronting Genocide Latin America adventure fiction and

Confronting Genocide Latin America adventure fiction and the moral crisis of British imperialism 61 half civilised governments that require a dressing down every eight or ten years to keep them in order Their minds are too shallow to receive any impression that will last longer than some such period and warning is of little use They care little for words and they must not only see the

Rediscover the pit bull StubbyDog

Rediscover the pit bull StubbyDog

Rediscover the pit bull Organization StubbyDog is a non profit 501 c 3 transmedia organization focused on changing public perceptions of pit bulls and dismantling the associated stereotypical thinking We develop and disseminate emotionally resonant and entertaining content showing pit bulls as the loyal and loving dogs they are Our vision is a world where every pit bull has the right

Hertford to Hartford Lecture 2006 David Hume

Hertford to Hartford Lecture 2006 David Hume

discovery of the New World America etc of brute matter which is necessarily passive or inert as demonstrated by the phenomenon of inertia in particular cannot possibly give rise to mental activity such as perception or thought This point was pressed by Ward 1656 More 1659 Stillingfleet 1662 Tenison 1670 Cudworth 1678 Glanvill 1682 Locke 1690

doi S X X First published online September First

doi S X X First published online September First

Gregory Brute New World The Rediscovery of Latin America in the Early Nineteenth Century London British Academic Press and Adriana M ndez Rodenas Transatlantic Travels in Nineteenth Century Latin America European Women Pilgrims Lewisburg PA Bucknell University Press

Animal Welfare Act Animal Welfare Prince Edward Island

Animal Welfare Act Animal Welfare Prince Edward Island

on the Prince Edward Island Government web site www princeedwardisland ca If you find any errors or omissions in this consolidation please contact Legislative Counsel Office Tel 902 368 4292 Email legislation gov pe ca Animal Welfare Act Animal Welfare Regulations GENERAL MATTERS Section 1 c t Updated April 15 2017 Page 3 c ANIMAL WELFARE ACT Chapter A 11 2 ANIMAL WELFARE

Climate UPEI Projects

Climate UPEI Projects

University of Prince Edward Island Climate Lab Charlottetown Canada Report submitted to the Department of Commu nities Land and Environment Government of Prince Edward Island 172p COVER PHOTOS Top left photo Government of PEI Three remaining photos Don Jardine all used with permission DESIGNED BY Graphically Speaking PEI www gspeak ca 2017 University of Prince Edward Island

Mathematics Curriculum Grade 3 Prince Edward Island

Mathematics Curriculum Grade 3 Prince Edward Island

PRINCE EDWARD ISLAND GRADE 3 MATHEMATICS CURRICULUM GUIDE Page 2 Curriculum Focus There is an emphasis in the Prince Edward Island mathematics curriculum on particular key concepts at each grade which will result in greater depth of understanding There is also more emphasis on number