Philatelistenvereniging-Books Pdf

PHILATELISTENVERENIGING
14 Jan 2020 | 27 views | 0 downloads | 16 Pages | 890.24 KB

Share Pdf : Philatelistenvereniging

Download and Preview : Philatelistenvereniging


Report CopyRight/DMCA Form For : PhilatelistenverenigingTranscription

PHILATELISTENVERENIGING,ZUID LIMBURG,Koninklijk erkend. Opgericht 19 december 1921, Ingeschreven Kamer van Koophandel te Maastricht nr 40203374. Voorzitter Dhr B J Witter 043 4502126,Email bjwitter solcon nl. Penningmeester Dhr H J M Graat 043 3478801,Email graat home nl. Secretaris Dhr C L M Janssen 043 4071499,Christinastraat 25 6267 AS Cadier en Keer.
Email bert janssen hetnet nl,Bestuurslid Dhr M B E Smeets 043 3213744. Email maartensmeets planet nl,Rondzend com Mv M J Huijts Thewissen 043 3620216. Email huijts home nl, Veilingmeesters Dhr J Vinck Email joopvinck planet nl 043 3616447. Dhr F Vinck 043 3615798,www philatelisten zl nl,ING 1031165. t n v Filatelistenvereniging Zuid Limburg te Maastricht. IBAN NL25INGB0001031165,BIC INGBNL2A, Verenigingslokaal De grote zaal in het wijkcombinatiegebouw.
LA BELLETTSA,Kardinaal van Rossumplein 99,6221 SZ Maastricht. Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand, Zaal open vanaf 1900 uur aanvang bijeenkomst 19 30 uur. Twee ntwintigste jaargang nr 121 mrt apr 2016,Van de voorzitter. Na alle nattigheid en wind dan eindelijk een klein beetje. wintergevoel Een beetje vorst een beetje sneeuw een beetje. zon het lijkt wel een pingu n Van alles wat maar niet echt. iets Mijn tijd wordt desondanks gevuld door postzegels. molens dieren kleindochter En dit in een strikt willekeurige. volgorde Op de kalender van de komende maand staat weer. de Algemene Ledenvergadering op de agenda voor 21 maart. Er liggen wat voorstellen vanuit het bestuur en daar mag u. zich over uitspreken Naast een teruglopend ledental minder. inkomsten staan gelijke uitgaven Vraagt wel om een. aanpassing Dankzij de inzet van een paar mensen is de. rondzenddienst weer van start kunnen gaan en kunnen de. leden weer gebruik maken van deze dienstverlening vanuit de. vereniging Ook daarom bent u lid van onze vereniging Maar. de vereniging zijn wij allemaal niet alleen het bestuur Dit. jaar vieren wij het 95 jarig jubileum door het organiseren van. de 50e Limburgse Filatelistendag Persoonlijke postzegels en. een grote verzamelbeurs waar iedereen zijn hart kan ophalen. U komt toch ook Tot ziens,Bernard Witter voorzitter. Algemene ledenvergadering op 21 maart,2016 aanvang 19 30 uur.
2 Notulen ALV 23 maart 2015,3 Jaarverslagen,b Veilingmeester. c Rondzendcommissaris,d Bibliothecaris,e Commissie verkoop filatelistische. collecties,f Penningmeester,4 Verslag kascontrole commissie en voorstel. verlening decharge aan penningmeester,5 Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie. 6 Voorstel afschaffen koffievoorziening via,Servatius zie toelichting.
7 Voorstel verhoging contributie per 1 1 2017,zie toelichting. 8 Voorstel verhoging bijdrage rondzenddienst,zie toelichting. 9 Voorstel verlenen budget voor LFD 2016,zie toelichting. 10 Huldigingen,11 Bestuursverkiezing zie toelichting. 12 Rondvraag,13 Sluiting algemene ledenvergadering.
15 Tombola en veiling,16 Afsluiting avond,Toelichting en voorstellen. 6 Voorstel stopzetting koffievoorziening op bijeenkomsten. Het is gebleken dat er nauwelijks gebruik gemaakt wordt van. de koffievoorziening tijdens de bijeenkomsten Het daarvoor. benodigde werk brengt te weinig genot en daarom geeft het. bestuur in overweging om deze dienstverlening te stoppen. met ingang van het winterseizoen op 5 september 2016. Het bestuur van de Philatelistenvereniging Zuid Limburg te. Maastricht stelt de Algemene Ledenvergadering in,vergadering bijeen op 21 maart 2016 voor de. koffievoorziening tijdens de bijeenkomsten per 5 september. 2016 te staken, Aldus besloten op de vergadering van 21 maart 2016. 7 Voorstel verhoging contributie per 1 januari 2017. Uit de presentatie van de penningmeester op de Algemene. Ledenvergadering zal blijken dat een contributieverhoging. onvermijdelijk wordt Fors interen op het eigen vermogen. acht het bestuur ongewenst Alle vaste lasten van de. vereniging zijn de afgelopen jaren langzaam toegenomen en. de laatste contributieverhoging dateert van 1 januari 2009. Het bestuur van de Philatelistenvereniging Zuid Limburg te. Maastricht stelt de Algemene Ledenvergadering in, vergadering bijeen op 21 maart 2016 voor de contributie per. 1 januari 2017 vast te stellen op 35 per jaar, Aldus besloten op de vergadering van 21 maart 2016.
8 Voorstel verhoging bijdrage rondzenddienst per 1 januari. De dienstverlening van de rondzenddienst zal minstens. kostenneutraal moeten geschieden en mag niet of nauwelijks. drukken op de algemene middelen van de vereniging In de. afgelopen jaren zijn met name de bankkosten een flink. struikelblok geworden in het totale kostenpakket Het. bestuur wil daarom de bijdrage voor de gebruikmaking van. de rondzenddienst verhogen tot 2 50 per deelnemer jaar. Het bestuur van de Philatelistenvereniging Zuid Limburg te. Maastricht stelt de Algemene Ledenvergadering in, vergadering bijeen op 21 maart 2016 voor de bijdrage voor. de rondzenddienst per 1 januari 2017 vast te stellen op 2 50. Aldus besloten op de vergadering van 21 maart 2016. 9 Voorstel verlenen budget voor LFD 2016, Zoals reeds bekend is de LFD 2016 op 16 oktober 2016. Teneinde te kunnen investeren in de organisatie van deze dag. is een geschat werk budget nodig van 2500 Door, verkoop van persoonlijke zegels en de te gebruiken tafels. voor de handelaren is het streven een negatief saldo voor. deze dag zoveel mogelijk te beperken Deze dag wordt tevens. georganiseerd in het kader van ons 95 jarig bestaan Een. verjaardag mag gevierd worden, Het bestuur van de Philatelistenvereniging Zuid Limburg te. Maastricht stelt de Algemene Ledenvergadering in, vergadering bijeen op 21 maart 2016 voor de werkgroep voor.
de LFD 2016 een werk budget te verlenen van 2500, zegge vijfentwintighonderd euro teneinde deze dag te. kunnen organiseren, Aldus besloten op de vergadering van 21 maart 2016. 11 Bestuursverkiezing, Aftredend zijn de heren H Graat en B Janssen Statutair. kunnen zij niet meer verkozen worden Leden die interesse. hebben in een bestuursfunctie worden verzocht zich aan te. melden bij het bestuur voor verdere informatie,Van de redacteur. Al eeuwenlang ontstaan er dramatische vluchtelingen. stromen Niet alleen in Europa maar over de hele wereld het. is zo oud als de mensheid Van de Hunnen die de West. Goten rond 268 n C Europa in joegen tot de Syrische. vluchtelingen door Assad verjaagd Daarom hierbij een. kleine beperkte filatelistische bijdrage over dit onderwerp. Ook een bijdrage van Jos v d Bosch over de band tussen. Nederland en Indonesi,Maarten Smeets,Vluchtelingenzegel 1960 NVPH 736 37.
Een treurende en hulpeloze vrouw op de allegorische. voorstelling van deze Vluchtelingen postzegel NVPH. 736 37 zit voorover gebogen het hoofd met n arm, ondersteunend op haar bagage opgerolde deken en koffer. Deze zegel werd uitgegeven in het kader van het,Wereldvluchtelingenjaar van de VN 1960 Bate. Hylkema Allegorische voorbeeldpersonen met,zinnebeeldige symbolische betekenis. De band tussen,Nederland Indonesi,komt dit jaar aan bod op de. postzegelvelletjes van,Grenzeloos Nederland van,PostNL Grenzeloos.
Nederland Indonesi drie,bijzondere velletjes,Postzegelblog. Dit artikel is,geschreven gepubliceerd in het,kader van het. samenwerkingsverband van de,Zuid Limburgse verenigingen. door Jos van den Bosch Red,Faktuweeltje, De uitgifte Grenzeloos Nederland 2012 Indonesi bestaat uit. drie postzegelvelletjes met op ieder velletje steeds dezelfde. zes verschillende postzegels Elk velletje heeft zijn eigen. thema Het velletje met het thema literatuur behandelt de. invloeden daarop door de historische band tussen beide. landen Op het tweede velletje met het thema architectuur. komt de wederzijdse be nvloeding van modernistische. Nederlandse bouwwerken en gedecoreerde Indonesische. tempels aan de orde Het derde en laatste velletje over de. podiumkunsten staat in het teken van muziek en van. Javaanse poppenspelen Op de postzegels zelf staan zes. hoofdpersonen afgebeeld die op deze drie gebieden een. belangrijke rol in de relatie tussen Nederland en Indonesi. hebben gespeeld de architecten Hendrik Petrus Berlage en. Charles P Wolff Schoemaker de schrijvers Hella Haasse en. Tjalie Robinson de,muzikant Andy,Tielman en het hertje.
Kantjil uit het verhaal,Kantjil en de Tijger,Op elke postzegel slaat. een duim het portret,om en wordt een,afbeelding zichtbaar. waarin een aspect van, de geportretteerde of van het thema verder is uitgewerkt Bij. Berlage is dat het Gemeentemuseum in Den Haag bij Wolff. Schoemaker de Villa Isola in Bandung bij Hella Haasse de. omslag van haar boek Bij de les bij Tjalie Robinson de. omslag van het boek Tjies achter Andy Tielman zien we. Anneke Gr nloh schuilgaan en bij Kantjil maken we kennis. met een typische wajangpop Naast elke postzegel zijn. kerngegevens van de geportretteerden vermeld en op het. verlengde deel van de velrand staat in tekst en beeld een. achtergrondschets van de geportretteerden en hun betekenis. Literatuur Hella Haasse pagina Heren van de Thee uitgave. schoolplaat Rijstbouw van WCC Bleckman 2012,Noordhoff Uitgevers B V Groningen Houten Tjalie. Robinson pagina Tjies omslag Tjies uitgave Leopold. Amsterdam Architectuur H P Berlage plattegrond ontwerp. koopmansbeurs Gemeentemuseum Den Haag foto Roel, Wijnants C P Wolff Schoemaker plattegrond Villa Isola.
villa Isola Bandung foto KITLV Podiumkunsten Andy,Tielman podiumdoek Anneke Gr nloh Avonturen van. Kantjil Indro Kamadjoro en Wim Burger uitgave Kluitman. Alkmaar podiumdoek wajang Koetjil Tropenmuseum, Amsterdam Het postzegelvel Grenzeloos Nederland 2012. Indonesi is ontworpen door Studio Renate Boere uit Den. Haag De thema s en hoofdpersonen We hebben gezocht. naar personen die in beide culturen verankerd zijn of zich er. juist tussen in bevinden Hella Haasse is een van mijn. favorieten Zo kon ik gezien haar overlijden in september. 2011 op deze manier,een eerbetoon brengen,De keuze voor Tjalie. Robinson is mede,gemaakt omdat de,Indonesi rs hem als een. van hun belangrijke,schrijvers beschouwen,Daarnaast was Tjalie.
spreekbuis van zijn, generatie in Nederland De architecten Berlage en Wolff. Schoemaker vormen ook een bijzonder koppel Berlage. introduceerde namelijk zijn ervaringen uit Nederlands Indi. in Nederland Wolff Schoemaker deed het omgekeerde Voor. de podiumkunsten viel de keuze op Andy Tielman hij bracht. samen met zijn broers de eerste rock n roll naar Nederland. de indorock Het hertje Kantjil is zowel in Nederland als in. Indonesi een bekende persoonlijkheid de hoofdrolspeler in. verhalen over goed en kwaad,Jos v d Bosch,Chinese vluchtelingen zegels 1944 Toeslagzegels. Dit artikel is geschreven gepubliceerd in het kader van het. samenwerkingsverband van de Zuid Limburgse verenigingen. M Smeets red Mosaphil, Door de huidige toestand in Europa met zijn duizenden. vluchtelingen wilde ik aandacht schenken aan een dergelijk. probleem in China bijna 75 jaar geleden, Gedurende de Tweede Chinees Japanse oorlog 1937 1945. zwierven er door China,honderdduizenden,sommigen spreken over.
miljoenen vluchtelingen Zij,waren op de vlucht voor de. Japanners maar ook voor de,Chinese rivaliserende,groepen en op zoek naar. veilige plaatsen De Chinese,regeringen waren sterk. verdeeld in Nationalisten Chang Kai Shek en Communisten. Mao Zedong die elkaar ook nog eens hevig bevochten. Nergens was het veilig Veel werd er voor de vluchtelingen. niet gedaan maar n van de maatregelen was het uitgeven. van speciale postzegels Deze zouden verkocht worden voor. twee maal het bedrag van een reguliere postzegel De. aankoop van deze zegels was facultatief De toeslag zou. verzameld worden en voor hulpverlening naar de centrale. regering gestuurd worden,Het zegelontwerp toont de. erbarmelijke omstandigheden,van een vluchteling met zijn.
familie van vijf personen Er zijn,vijf coupures uitgegeven met. gelijk ontwerp maar met,verschillende randdecoraties en. kleuren De postzegels werden, in diepdruk gedrukt door de American Bank Note Co en. bedoeld om in 1941 te worde uitgegeven Helaas ging de hele. zending onderweg verloren door Japanse bombardementen. Er wordt een nieuwe druk besteld bij hetzelfde bedrijf Maar. als de zegels een jaar later in China aankomen is de. oorspronkelijke waarde niet meer geldig als gevolg van een. drastische verhoging van de posttarieven Alle zegels werden. in Chung King overgedrukt met de nieuwe posttarieven met. kleine Regular Writing Chinese karakters Over de, originele waarde heen werd een plantachtige decoratie. gedrukt Ook souvenir sheets die pas veel later aankwamen. moesten dezelfde behandeling ondergaan Aan de, rechterkant staat uitgegeven door het Directeur Generaal.
van de Post Ministerie van Communicatie Aan de linkerkant. 30 jaar Republiek China Dus toch Nationalistisch China. Kwomintang,Door al deze toestanden bombardementen en foute. drukken kwam er niet veel terecht van de financi le hulp Er. werden weinig zegels verkocht in deze oorlogssituatie maar. daarnaast bereikte het geld slechts moeizaam de centrale. regering De Nationalisten waren berucht om hun corruptie. en de communistische leiding zat vaak ver weg en voerde. overal overvallen uit De meeste van deze zegels komen dan. ook uit de kluis van de American Bank Note Co, De bedoelingen waren goed maar gedoemd om te mislukken. Bron Wikipedia Wikimedia en C Barat e a,03 juillet 2015 par JULLIEN Pierre. Histoire de plagiat philat lique en Alg rie,De schuldige postzegel. Een waakzame vriend van mij Mohamed Abdo Ali Ahmed. wees mij op een artikel,gepubliceerd op ElWatan com.
waarin hij vertelt over een,geschiedenis van plagiaat met. betrekking tot een zegel uitgegeven,door de Algerijnse post op. Wereldvluchtelingendag Ik citeer,Artistieke luiheid De afbeelding. op de zegel is in feite een,reproductie van twee foto s. beschikbaar op het,Internet n van de,beroemde auteur.
fotograaf en Amerikaanse,oorlogs correspondent,van Hongaarse afkomst. Robert Capa,Vluchtelingen uit de,burgeroorlog Waarop zijn. weergegeven Spaans,vluchtelingen te voet naar,de Franse grens de andere. foto is gepubliceerd in,2011 door de site Tunesi,Numerique Een illustratie. bij een artikel getiteld Kairouan stad in Tunesi red opent. zijn armen voor de Libische vluchtelingen geschiedenis. geografie iconografie zijn weggekrast Is het niet tijd om. een einde te maken aan deze schertsvertoning van de. Algerijnse zegel eenmaal bewonderd en gewild nu de. pispaal van de filatelisten in Algerije en in het buitenland. Contraflow Anachronisme Artistieke licentie Of zuivere. incompetentie Waarschijnlijk het laatste,Dag van de Vluchteling.
Gerrit Jan Hendriks van Postzegelblog,20 juni is de Internationale Dag van de. Vluchteling Echt een onderwerp dacht ik dat,zich leent voor postzegels Maar nee puur. over genoemde dag kon ik berhaupt geen,zegel vinden Natuurlijk het kan aan. mijn speurwerk liggen maar de oogst was zonder meer. teleurstellend, Over vluchtelingen in het algemeen ja daar zijn wel zegels. over te vinden Ik stuitte op een naar mijn smaak tenminste. hele mooie, Of is die woordkeuze in dit verband misschien niet zo.
gelukkig en is indringend een betere typering van wat de. Amerikaanse zegel uit,1960 met het World,Refugee Year als. thema ons laat zien,Nog even over,de Internationale Dag van. de Vluchteling mocht,iemand van jullie daar,wel een postzegel van. boven tafel weten te krijgen dan zien wij die natuurlijk heel. NB Hier even een berichtje tussendoor Ziet u PostNL dat. MICHEL News,Hulp voor vluchtelingen 28 10 2015, tb Deutsche Post ondersteunt de hulpacties voor vluchtelingen. Onder andere stelt ze een miljoen euro beschikbaar voor. integratieprogramma s Het zwaartepunt richt zich op. professionele voorbereiding en taal verwerving Daarbij werkt het. samen met partners zoals de Action Deutschland Hilft de SOS. Kinderdorpen de Stiftung Lesen en Teach First Deutschland. Deutsche Post stelt 1000 stageplaatsen voor vluchtelingen ter. beschikking Bij gebleken geschiktheid kunnen zij op een. opleidingsplaats of een werkplek in de onderneming hopen. Hieronder nog enkele zegels die in het kader van de. vluchtelingenproblematiek werden uitgegeven,U ziet hier de.
deportatie op 2 zegels,die zijn uitgegeven in,de serie De Canon van. Nederland Op het,bord voor de,Blauwhelmen staat,geschreven Tuzla. Airbase Refugee,Camp met een pijl, naar rechts Deze militaire actie die in Nederland bekend. staat als het drama van Srebrenica wordt gezien als de. ergste daad van genocide in Europa sedert de Tweede. Wereldoorlog met o a een vluchtelingenstroom als gevolg. Verenigde Arabische Republiek Egyptische bezetting. Palestina 1960 1967,Cyprus Stamps 1974 Refugee,Cyprus Stamps 1974 Refugee Fund. Israelische zegel gewijd aan het,Wereld vluchtelingen jaar tekst uit.
Exodus 19 4 de Isra lieten in de Sina,woestijn op hun vlucht uit Egypte. 0 25 Israeli lira uitg April 7 1960,From Wikimedia Commons the free. media repository,Israelische postzegel catalogus nr 224.

Related Books

Performing Vacuum Calculations Using ANSYS

Performing Vacuum Calculations Using ANSYS

Performing Vacuum Calculations Using ANSYS ANSYS does not have a module for performing vacuum calculations, but it does have a module for performing thermal calculations. Using analogies, we can set up a heat flow problem such that the solution is exactly the same as the solution for our desired vacuum problem. This paper will show how that is ...

More Christmas Mini Knits By Linda Slade More Christmas knits

More Christmas Mini Knits By Linda Slade More Christmas knits

More Christmas knits. I originally knitted the dolls in 2ply crochet cotton on 1mm needles. I recently knitted them in 1ply, 4ply and DK and they worked out really well. The pattern is knitted flat with single pointed needles. They are a sweet little doll and knit up very quickly. I hope you enjoy my pattern. Recommended needles and yarn: 1ply wool - 1mm 2ply crochet cotton - 1.2mm - 1.5mm ...

Aptis Candidate Guide - britishcouncil.cl

Aptis Candidate Guide britishcouncil cl

Introducing the Aptis test 2 Test structure 5 Aptis General test structure 6 Aptis core test (grammar and vocabulary) 8 Sample grammar questions 9 Sample vocabulary questions 10 Aptis reading test 12 Reading part 1: Sentence comprehension 14 Reading part 2: Text cohesion 15 Reading part 3: Opinion matching 16 Reading part 4: Long text comprehension 17 Aptis listening test 18 Listening part 1 ...

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO CON ALIMENTAZIONE A ...

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO CON ALIMENTAZIONE A

1 CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO CON ALIMENTAZIONE A PILE 3V SERIE MODULO CIVILE UNIVERSALE Settimanale - Inverno / Estate 3 livelli di temperatura regolabili ...

where inspiration, education and connections come alive!

where inspiration education and connections come alive

developed as a digital extension of the education and exhibition programming of the Inland empire Museum of Art. IEMAtv presents both curated and original videos to inform, educate and engage the audi-ence. Presently there are 21 videos with more being added all the time covering creativity, art, inspiration, IEMA and more. One of the truly won-derful things about art-making is that it gives ...

Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional ...

Introduction to Mediation Moderation and Conditional

2013, Hardcover ISBN 978-1-60918-230-4 7" x 10", 494 Pages, $65.00 DISCOUNT PRICE: $55.25 www.guilford.com/p/hayes3 Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional

1 PENGENALAN

1 PENGENALAN

untuk menyediakan garispandu menyelamatkan informasi, digital forensics, secure event management, IT security training dan Incident Response Team yang ditubuhkan pada tahun 2004 dengan nama Brunei Computer Emergency Response Team (BruCERT). Di bawah adalah peratus serangan siber yang telah dialami dari 2011-2015. Figure 1: Serangan Siber di Brunei , Source: BruCERT Dalam kes jenayah siber ...

chemistry - College of William & Mary

chemistry College of William amp Mary

chemistry (e.g. thirty-three majors in 2012 vs. sixty- five in 2014) chemistry was allowed to hire a visiting professor to help deal with the large number of students, especially at the introductory levels. We are happy that Professor Dana Lashley joined us in late July. Dana will be teaching primarily organic chemistry courses.

HASIL SELEKSI BEASISWA BANTUAN BELAJAR ... - budiluhur.ac.id

HASIL SELEKSI BEASISWA BANTUAN BELAJAR budiluhur ac id

38 Megawati Malinda P 1032500132 5 FE Akuntansi 39 Latipah P 1031500182 5 FE Manajemen 40 Wininda Ekita Sari P 1032502310 5 FE Akuntansi

September 2017 May 2017 - Constant Contact

September 2017 May 2017 Constant Contact

Are you a book lover? Want to meet some new friends? We have a book club which meets monthly to discuss our latest book and enjoy some friendship. Please contact: Barb Wedow at Barbara.wedow09comcast.net Meet your neighbors and make new friends at our monthly social events. Watch the bulletin board at the Club House for event dates and times.