Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam-Books Pdf

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM
15 May 2020 | 26 views | 0 downloads | 42 Pages | 498.93 KB

Share Pdf : Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam

Download and Preview : Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam


Report CopyRight/DMCA Form For : Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi DalamTranscription

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN,KOMUNIKASI DALAM AKTIVITI PERNIAGAAN WANITA. LUAR BANDAR,SITI MASAYU ROSLIAH BINTI ABDUL RASHID. Tesis yang diserahkan untuk,memenuhi keperluan bagi. Ijazah Doktor Falsafah,SEPTEMBER 2014,PENGHARGAAN, Alhamdulillah dengan lafaz penuh kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan. limpah kurniaNYA maka dapat saya siapkan tesis ini dengan jayanya serta berkat. doa kedua ibu bapa suami dan anak anak juga membolehkan saya. menyempurnakan penulisan tesis ini Semoga usaha dalam penghasilan tesis ini. diterima sebagai ibadah dalam memperkayakan ilmu Allah dan mendapat keredhaan. daripadaNYA, Sejuta penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr Fatimah Hassan.
selaku penyelia yang banyak meluangkan masa memberi bimbingan tunjuk ajar. panduan bermakna cadangan cadangan yang bermanfaat dalam proses penghasilan. tesis ini Semoga Allah memberkati segala jasa baik dan sifat dedikasi yang. diberikan Sekalung penghargaan juga ditujukan kepada semua pensyarah di. bahagian Geografi Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Universiti Sains. Malaysia yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan tesis. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga ditujukan kepada semua responden. yang terlibat dalam kajian ini kerana sudi meluangkan masa dan memberi kerjasama. dalam kajian penyelidikan ini, Penghargaan juga ditujukan kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang. menjadi penyumbang utama pembiayaan pengajian saya di bawah Program Mybrain. MyPhD Melalui pembiayaan ini dapat menampung keperluan pengajian saya. sekaligus meringankan beban dari sudut kewangan Terima kasih juga diucapkan. kepada pihak Universiti Sains Malaysia yang memberikan pembiayaan di bawah. Skim Fellowship pada tahun pertama pengajian saya, Akhir sekali ucapan penghargaan ini ditujukan kepada semua yang memberi. sokongan dan dorongan secara langsung atau tidak langsung terutamanya kepada ke. dua ibu bapa iaitu Haji Abdul Rashid bin Haji Mohammad dan Hajjah Siti Mariam bt. Haji Man suami Ahmad Fikri bin Ahmad anak anak Ahmad Hadif dan Hanan Sufi. serta seisi keluarga yang telah banyak berkorban juga kepada teman teman. seperjuangan yang turut menyumbangkan buah fikiran serta dorongan sepanjang. penyelidikan dan penulisan tesis ini Terima kasih di atas segalanya. Siti Masayu Rosliah Binti Abdul Rashid,Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh. Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang,ISI KANDUNGAN. PENGHARGAAN ii,ISI KANDUNGAN iv,SENARAI JADUAL viii.
SENARAI RAJAH xi,SENARAI FOTO xi,SENARAI SINGKATAN xii. ABSTRAK xiv,ABSTRACT xvi,BAB 1 PENGENALAN KEPADA KAJIAN. 1 1 Latar belakang kajian 1,1 2 Isu dan permasalahan kajian 6. 1 3 Persoalan kajian 14,1 4 Matlamat kajian 15,1 5 Objektif kajian 15. 1 6 Andaian kajian 16,1 7 Skop dan batasan kajian 16.
1 8 Kepentingan kajian 18,1 9 Organisasi kajian 19. 1 10 Kesimpulan 20,BAB 2 TINJAUAN LITERATUR,2 1 Pendahuluan 23. 2 2 Definisi dan konsep TMK 23,2 3 Konsep Jurang Digital 25. 2 3 1 Jurang Digital Gender 27,2 4 Definisi dan Konsep Luar Bandar 29. 2 5 Konsep Kemiskinan 32,2 6 Perkembangan TMK di Luar Bandar 34.
2 6 1 Perkembangan TMK di Luar Bandar Peringkat Dunia 35. 2 6 2 Perkembangan TMK di Luar Bandar Peringkat Asia 38. 2 6 3 Perkembangan TMK Luar Bandar di Malaysia 41,2 7 Produk produk TMK di Luar Bandar Malaysia 48. 2 8 Perkembangan Wanita dan TMK di Luar Bandar 58, 2 8 1 Perkembangan Wanita dan TMK di Luar Bandar 59. Peringkat Dunia, 2 8 2 Perkembangan Wanita dan TMK di Luar Bandar 68. Peringkat Asia, 2 8 3 Perkembangan Wanita dan TMK di Luar Bandar 70. 2 9 Peranan TMK dalam Masyarakat 75,2 10 Peranan TMK kepada Wanita 76.
2 11 Kesan Positif dan Negatif Penggunaan TMK dan Masyarakat 77. Luar Bandar,2 11 1 Kesan Positif 78,2 11 2 Kesan Negatif 79. 2 12 Konsep Pembangunan TMK dan Masyarakat Luar Bandar 80. 2 12 1 Aspek Penerimaan 80,2 12 2 Aspek Pembangunan 82. 2 13 Kerangka Teoritikal 84,2 14 Konsep dan Definisi Indikator 87. 2 15 Petunjuk Penggunaan TMK 87,2 16 Kesimpulan 91. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN,3 1 Pendahuluan 93,3 2 Rangka kerja penyelidikan 94.
3 3 Tatacara Persampelan Kawasan Populasi dan 96,Sampel kajian. 3 3 1 Kawasan Kajian 96,3 3 2 Rasional Pemilihan Responden Wanita 98. 3 3 3 Pemilihan Populasi 100,3 3 4 Persampelan Purposive Bertujuan 101. 3 3 5 Persampelan Snowball 101,3 3 6 Sampel kajian 102. 3 4 Kaedah Pengumpulan Data 104,3 4 1 Data Primer 104.
3 4 2 Kebolehpercayaan 106,3 5 Kaedah Analisis Data 109. 3 5 1 Analisis Deskriptif 110,frekuensi min sisihan piawai jadual Crosstabs. 3 5 2 Korelasi Pearson 110,3 5 3 Ujian T 111,3 6 Operasionalisasi Pembolehubah 111. 3 7 Kerangka Matrik Penyelidikan 114,3 8 Isu isu Etika dalam Penyelidikan 116. 3 9 Kesimpulan 117,BAB 4 ANALISIS DAN PERBINCANGAN.
4 1 Pendahuluan 118,4 2 Profil Sosio Ekonomi 119, 4 3 Sikap dan pengetahuan responden terhadap TMK 124. 4 4 Petunjuk penggunaan TMK 129, 4 4 1 Andaian kajian berhubung wujudnya hubung kait langsung 135. di antara penggunaan TMK dengan aktiviti perniagaan. dalam kalangan wanita di luar bandar, 4 5 Menganalisis kaedah penggunaan Internet dan teknologi 136. mobil telefon bimbit dalam kegiatan ekonomi dan,amalan harian wanita di luar bandar. 4 5 1 Tahap kemahiran penggunaan internet dalam aktiviti 149. perniagaan, 4 5 2 Andaian kajian berhubung pengaplikasian penggunaan 155.
TMK secara maksimum mempunyai pertalian yang erat, dengan faktor faktor yang dihadapi oleh penggunanya. 4 6 Aktiviti Ekonomi 155, 4 7 Hubungan pendapatan dengan aktiviti perniagaan 159. 4 7 1 Perubahan pendapatan sebelum dan selepas 165. aktiviti perniagaan, 4 7 2 Andaian kajian berhubung wujudnya hubung kait yang 172. erat antara peningkatan tahap pendapatan dengan kaedah. penggunaan TMK dalam kalangan wanita luar bandar,4 8 Kesimpulan 172. BAB 5 KESIMPULAN IMPLIKASI DASAR DAN CADANGAN,5 1 Pendahuluan 176.
5 2 Penemuan Utama Kajian 176,5 3 Analisis Dasar dasar TMK 179. 5 4 Implikasi Dasar dan Cadangan 183,5 5 Kesimpulan 190. BAB 6 PENUTUP,6 1 Rumusan dan penutup 192,6 2 Kesimpulan 196. BIBLIOGRAFI 198,LAMPIRAN 1 Contoh Soal Selidik 219. LAMPIRAN 2 Senarai Penerbitan 229,LAMPIRAN 3 Jadual Output SPSS 230.
SENARAI JADUAL, 2 1 Pendapatan Purata Bulanan Isi Rumah di Malaysia 33. bagi tahun 2009 dan 2012, 2 2 Program Pembangunan TMK di bawah agensi kerajaan pusat 48. 2 3 Program Pembangunan TMK kendalian oleh pihak korporat 50. 2 4 Program Pembangunan TMK kendalian oleh pihak kerajaan 51. 2 5 Jumlah Capaian Komuniti di Malaysia sehingga 2013 57. 2 6 Peranan TMK dalam masyarakat 75, 2 7 Petunjuk penggunaan TMK dalam kalangan wanita 88. 2 8 Petunjuk penggunaan Internet bagi Isi rumah di Malaysia 2005 89. 2 9 Petunjuk penggunaan TMK bagi setiap Isi rumah di negara 89. yang terlibat, 2 10 Petunjuk penggunaan TMK dalam kalangan responden kajian 90. 3 1 Senarai PID terpilih di Malaysia 97,3 2 Senarai MID terpilih di Malaysia 97.
3 3 Kaedah Penggunaan TMK dalam aktiviti perniagaan 99. 3 4 Pengumpulan maklum balas jadual soal selidik 103. 3 5 Skala Likert untuk amalan penggunaan internet 105. 3 6 Skala Likert untuk persepsi 106,3 7 Ujian Kebolehpercayaan Nilai Cronbach 108. 4 1 Profil sosio ekonomi responden kajian 119,4 2 Pendapatan semasa responden 122. 4 3 Persepsi responden terhadap penggunaan TMK 124. 4 4 Status pemilikan komputer 125, 4 5 Jadual bersilang jumlah pendapatan dan pemilikan 126. 4 6 Petunjuk penggunaan TMK 129, 4 7 Status penggunaan komputer dan Internet dalam kalangan 137. 4 8 Tahap kemahiran asas dalam melayari Internet responden 138. 4 9 Kumpulan umur dan kaedah pengguna berhubungan dengan 140. 4 10 Status pemilikan telefon bimbit 143,4 11 Jenis telefon bimbit 143.
4 12 Kaedah penggunaan telefon mengikut pilihan responden 145. 4 13 Tahap kemahiran Internet dalam aktiviti perniagaan 150. 4 14 Korelasi antara tempoh dan kemahiran penggunaan 154. 4 15 Aktiviti perniagaan 156,4 16 Tempoh perniagaan atas talian 157. 4 17 Bantuan individu yang banyak memberi bantuan 157. dalam menjalankan perniagaan atas talian, 4 18 Faktor faktor yang mendorong perniagaan atas talian 158. 4 19 Korelasi dorongan dan bantuan rakan 159, 4 20 Perkembangan perniagaan melalui penggunaan TMK 160. 4 21 Perolehan pendapatan bulanan berdasarkan aktiviti 161. perniagaan, 4 22 Jenis perniagaan dan jumlah pendapatan bulanan 162. melalui perniagaan, 4 23 Korelasi antara tempoh dan keuntungan dalam perniagaan 164.
4 24 Perbezaan pendapatan sebelum dan selepas 166,melakukan perniagaan. 4 25 Ujian T antara pembolehubah pendapatan 167,sebelum dan selepas perniagaan. 4 26 Peningkatan tahap pendapatan melalui Purata 168. Garis Kemiskinan,SENARAI RAJAH, 2 1 Bilangan Pusat Internet Desa mengikut Negeri 53. di Malaysia pada tahun 2010,2 2 Jumlah penggunaan komputer dan internet 66. mengikut jantina di Turki pada tahun 2004,2 3 Model Penerimaan Teknologi 81.
2 4 Model TMK untuk pembangunan 83, 2 5 Rangka Teori penggunaan TMK dan faktor faktor yang 85. mempengaruhi penggunaan TMK dalam kalangan wanita,luar bandar. 3 1 Rangka kerja penyelidikan 95,3 2 Peta lokasi negeri negeri yang 96. mempunyai PID dan MID di Malaysia,3 3 Kerangka Matrik Penyelidikan 115. 4 1 Status pemilikan perkakasan komputer dalam 127. kalangan responden,4 2 Kaedah responden untuk mengambil 142.
tempahan dengan pelanggan, 4 3 Alasan penggunaan telefon bimbit dan pesanan ringkas 148. SENARAI FOTO, 3 1 Pusat Internet Desa Balik Pulau Pulau Pinang 108. SENARAI SINGKATAN,TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi. ICT Information Communication and Technology,MID Medan Info Desa. PID Pusat Internet Desa,NITC National Information Technology Council.
DAGS Demonstrator Application Grant Scheme,NBI Projek Inisiatif Jalur Lebar Negara. MCMC Malaysian Communication and Multimedia Comission. SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. PGK Purata Garis Kemiskinan,TAM Technology Acceptance Model. UNDP United Nation Development Programme,SME Small Medium Enterprise. IKS Industri Kecil dan Sederhana,SARI Sustainable Access in Rural Area. HSBB High Speed Broadband,MEB Model Ekonomi Baru,IP Internet Protocol.
NGO Non Governmental Organization,KTAK Kementerian Teknologi Air dan Komunikasi. KKLW Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah,PJK Pusat Jalur Lebar Komuniti. PJL Perpustakaan Jalur Lebar,PPKR Program Pembangunan Komunikasi Rakyat. SMS Short Message System,KUSPID Kelab Usahawan Pusat Internet Desa. SPSS Statistical Package for Social Science,RMK10 Rancangan Malaysia Kesepuluh.
MEBLB Model Ekonomi Baru Luar Bandar,PSH Program Pembelajaran Sepanjang Hayat. PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM. AKTIVITI PERNIAGAAN WANITA LUAR BANDAR, Masyarakat luar bandar seringkali dikaitkan dengan keadaan hidup serba. kekurangan Walaupun terdapat pelbagai pembangunan dilaksanakan di luar bandar. namun masalah yang dihadapi tidak pernah dapat diselesaikan Pada masa kini. pendedahan tentang perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi TMK. dalam kalangan masyarakat luar bandar mampu membuka peluang untuk. dimanfaatkan sepenuhnya Ini kerana TMK mampu membawa impak ekonomi yang. besar kepada golongan wanita luar bandar Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti. petunjuk penggunaan TMK dalam kalangan wanita luar bandar Selain itu kajian. turut mengenal pasti kaedah penggunaan TMK dalam aktiviti perniagaan yang. mempunyai perkaitan yang rapat dengan pendapatan bulanan Kajian ini melibatkan. 202 responden wanita luar bandar yang menjalankan perniagaan atas talian di bawah. pengendalian Pusat Internet Desa PID dan Medan Info Desa MID di seluruh. Malaysia Pemilihan sampel adalah berdasarkan Persampelan Bertujuan dan kaedah. Snowball Hasil dapatan menunjukkan bahawa 92 peratus daripada keseluruhan. responden mengaplikasikan sepenuhnya penggunaan TMK Kajian mendapati. walaupun responden menyedari tentang kepentingan TMK dalam aktiviti perniagaan. namun kaedah yang berkesan tidak dipraktikkan sepenuhnya Hasilnya aktiviti. perniagaan dapat meningkatkan pendapatan bulanan sebanyak 17 2 peratus sahaja. LAMPIRAN 1 Contoh Soal Selidik 219 LAMPIRAN 2 Senarai Penerbitan 229 LAMPIRAN 3 Jadual Output SPSS 230 viii SENARAI JADUAL 2 1 Pendapatan Purata Bulanan Isi Rumah di Malaysia 33 bagi tahun 2009 dan 2012 2 2 Program Pembangunan TMK di bawah agensi kerajaan pusat 48

Related Books

KESAN PENGGUNAAN TMK ipbl edu my

KESAN PENGGUNAAN TMK ipbl edu my

MURID TAHUN DUA DALAM SAINS DI KUCHING Annie Chau King Nu IPG Kampus Batu Lintang Kuching Sarawak anniechau7 gmail com Dr Tan Ming Tang Jabatan Sains IPG Kampus Batu Lintang Sarawak ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengaji kesan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran ke atas minat dan pencapaian murid dalam mata pelajaran Sains Tahun Dua

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TMK DALAM

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TMK DALAM

BAB 4 ANALISIS DATA 4 0 Pengenalan 72 4 1 Latar Belakang responden kajian 73 4 1 1 Maklumat Kursus 73 4 1 2 Tahap penguasaan komputer 74 4 1 3 Maklumat

Wind PowerWind Power Fundamentals MIT

Wind PowerWind Power Fundamentals MIT

Wind PowerWind Power Fundamentals Presented by Alex Kalmikov and Katherine Dykes With contributions from Kathy Araujo PhD Candidates MIT Mechanical Engineering Engineering Systems and Ub Pl iUrban Planning MIT Wind Energy Group amp Renewable Energy Projects in ActionRenewable Energy Projects in Action Email wind mit edu Overview History of Wind PowerHistory of Wind Power Wind Physics

Blood Based Analyses of Cancer Circulating Tumor Cells

Blood Based Analyses of Cancer Circulating Tumor Cells

Blood Based Analyses of Cancer Circulating Tumor Cells and Circulating Tumor DNA are susceptible to detailed molecular analysis intact circulat ing tumor cells CTC and cell free circulating tumor DNA ctDNA The former are shed from primary or metastatic tumor deposits and although they are rare they are thought to be enriched for metastatic precursors Initially detected in an 1869

Lab on a Chip Dynamic Article Links OptiGene

Lab on a Chip Dynamic Article Links OptiGene

molecular diagnostics market saw revenues of 3 21 billion expected to reach 5 42 billion by 2012 9 Thus as a corollary of the socio medical benefits there are also financial incentives for pursuing nucleic acid based diagnostics R amp D Recent advancements have seen miniaturisation of NAT instrumentation Genie II OptiGene Horsham UK shown in Fig 1 and Twista TwistDx Cambridge UK

Measurement of the wall pressure and shear stress

Measurement of the wall pressure and shear stress

1 3 Exp Fluids 2015 56 171 DOI 10 1007 s00348 015 2039 y LETTER Measurement of the wall pressure and shear stress distribution using molecular tagging diagnostics

High resolution DNA melting analysis for simple and

High resolution DNA melting analysis for simple and

High resolution DNA melting analysis for molecular diagnostics REVIEW future science groupfuture science group www futuremedicine com 599 attribute of fluorescence as the temperature is raised fluorescence decreases At lower temper atures an exponential component of back ground becomes apparent that arises from dye binding to high concentrations of primers Methods to remove linear 4

100 mouvements d int gration Ton Corps te parle

100 mouvements d int gration Ton Corps te parle

4 Des jeux et des activit s d velopp s par Jean Ayres l auteur de la Sensory Integration Int gration sensorielle tr s populaire aux USA ainsi que des activit s base de sacs de grains cr s par Brendan O Hara d Australie 5 Des exercices de renforcement posturaux et musculaire avec des

LES D FICITS D INT GRATION SENSORIELLE

LES D FICITS D INT GRATION SENSORIELLE

Ayres Sensory Integration O JIMENEZ NODET Ergoth rapeute D E Dijon avril 2015 L int gration sensorielle O JIMENEZ NODET Ergoth rapeute D E Dijon avril 2015 L int gration sensorielle est le processus neurologique qui organise les inputs sensoriels issus de l organisme et de l environnement pour permettre d utiliser le corps efficacement dans l environnement

Sensory Integration and Speech Therapy

Sensory Integration and Speech Therapy

Sensory Integration and Speech Therapy Emalee Kioski MS CCC SLP Ashley Springer MS CCC SLP March 17th 2017 CSHA Disclosure Statement Presenter Emalee Kioski MS CCC SLP has no relevant relationships to the products or services described Co presenter Ashley Springer MS CCC SLP has the following non financial relationship with the products or services described reviewed evaluated or