Noordwes Provinsiale Assessering Graad 9-Books Pdf

NOORDWES PROVINSIALE ASSESSERING GRAAD 9
03 Mar 2020 | 194 views | 3 downloads | 17 Pages | 779.10 KB

Share Pdf : Noordwes Provinsiale Assessering Graad 9

Download and Preview : Noordwes Provinsiale Assessering Graad 9

Report CopyRight/DMCA Form For : Noordwes Provinsiale Assessering Graad 9Transcription

Tegnologie Graad 9 2 NWPA November 2017, Instruksies aan leerders. 1 Lees alle instruksies noukeurig deur, 2 Beantwoord alle vrae. 3 Skryf netjies en leeesbaar, 4 Gebruik die roosterpapiere wat voorsien word om vrae 5 3 en 10. te beantwoord, Benodighede vir tekeninge, 1 Potlood HB. 3 Sakrekenaar, 4 Wiskunde instrumente, Tegnologie Graad 9 3 NWPA November 2017.
AFDELING A, 1 1 Kies die korrekte antwoord uit die 4 moontlikhede Skryf slegs die regte letter. van die korrekte antwoord langs die regte nommer neer Voorbeeld 1 1 6 D. 1 1 1 Wanneer ontwerpe ondersoek word moet oorweeg word. A geskiktheid vir die doel waarvoor dit gebruik gaan word. B enige ontwerp, C ander dinge wat verband hou met die ontwerp. D wat die ontwerper nie graag wil h nie 1, 1 1 2 Evaluering van ontwerp geskied om te kyk na. A wat dink jy van die ontwerp, B ontwerp spesifikasies. C ontwerplyne, D sisteme 1, 1 1 3 Watter tipe lyne word in tegnologie gebruik om te kommunikeer.
A Konstruksielyne, B Ontwerplyne, C Konvensielyne, D Sketslyne 1. 1 1 4 Die tussenrat laat die dryfrat en gedrewe rat. A draai sonder enige verlies, B vinnig draai, C in teenoorgestelde rigtings draai. D in dieselfde rigting draai 1, 1 1 5 Watter woord hieronder beskryf hoe die ontwerper probleem. A Ontwerpproses, B Evaluering, C Kommunikeer, D Ontwerpvoorstel 1. Tegnologie Graad 9 4 NWPA November 2017, 1 1 6 Die krag wat struktuur op sy punte laat weg beweeg staan bekend.
A drukkrag, B draaikrag, C skeurkrag, D trekkrag 1. 1 1 7 Kruisverspanning word gebruik om, A te verhoed dat balke pale en stutte draai of buig. B op strukture in te werk, C ho kabels in posisie te hou. D strukture te laat buig 1, 1 1 8 Die onderstaande struktuur staan bekend as. C takelstel, D getande rat met ketting 1, 1 1 9 Volgens die beginsel van Pascal word die druk uitgeoefen op een.
deel van hidrouliese stelsel oorgedra, A eweredig na alle dele van die stelsel. B sonder enige verlies, C in alle rigtings van die stelsel. D al bogenoemde 1, 1 1 10 Balk wat slegs by een punt ondersteun word word genoem. A deurlopend ondersteunde balk, D kantelbalk 1, Tegnologie Graad 9 5 NWPA November 2017. 1 2 Is die volgende stellings waar of vals Skryf slegs waar of vals langs die regte. nommer neer, 1 2 1 Nok en klos word gebruik as beheermeganismes in katrolle en toue 1.
1 2 2 Galvanisering verhoed korrosie 1, 1 2 3 Tandstang en kleinrat word in fietse gebruik 1. 1 2 4 Skyfremstelsel bestaan uit remskyf knyper en remskoene 1. 1 2 5 Statiese las staan ook bekend as dinamiese las 1. 2 1 Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg. Landelike gemeenskap in die Karoo is in die middel verdeel deur donga. ingrawing In die Karoo word lang periodes van droogtes gewoonlik ervaar. gevolg deur swaar re n en vloede Klein sloot in die straat het later diep. donga ingrawing geword gevul met water Aan die een kant van die donga is. daar winkels die skool en die gemeenskapsaal Aan die ander kant is die huise. Dit is moeilik en gevaarlik vir die kinders en ouer rmense om hierdie donga oor. Die munisipale bestuurder het die graad 9 tegnologie leerders gevra om model. vir lae koste brug vir voetgangers te ontwerp Hierdie brug moet gebou word. waar die donga 6m wyd is, 2 1 1 Identifiseer die probleem in bostaande scenario 2. 2 1 2 Skryf ontwerpvoorstel wat n oplossing sal bied vir die probleem. in die scenario hierbo 2, 2 1 3 Gee EEN rede waarom dit gevaarlik is om donga te oor te steek 1. 2 1 4 Watter negatiewe effek sal brug op die omgewing h 1. 2 1 5 Noem TWEE tipe materiale wat gebruik kan word om die brug te bou 2. 2 1 6 Stel voor enige TWEE maniere hoe hierdie probleem opgelos kan word 2. Tegnologie Graad 9 6 NWPA November 2017, 2 1 7 Watter inheemse metode kan gebruik word om hierdie probleem. op te los 1, 2 1 8 Teken vryhandskets om aan te dui hoe jy die probleem sal oplos 4.
3 1 Kies uit die onderstaande lys woorde die een wat die beste sal pas by die. beskrywing oor die eienskappe van materiaal Skryf slegs die regte woord. langs die regte nommer neer Voorbeeld 3 1 6 brosheid. pletbaarheid styfheid rekbaarheid hardheid geleibaar sterkte brosheid. 3 1 1 Bepaal hoe goed materiaal is as dit nie misvorm word wanneer kragte. daarop inwerk nie 1, 3 1 2 Die vermo van materiaal om skrape duike en snye te weerstaan 1. 3 1 3 Die vermo wat materiaal het om gerek te kan word 1. 3 1 4 Die vermo van materiaal om sy vorm te verander sonder om te kraak 1. 3 1 5 Die vermo van materiaal om nie sy vorm te verander wanneer dit. gebuig word nie 1, Tegnologie Graad 9 7 NWPA November 2017. Pas die beskrywing in kolom A met die regte antwoord in kolom B. Skryf slegs die letter langs die regte nommer neer. KOLOM A KOLOM B, 4 1 Meganisme wat rotasie slegs in een rigting toelaat A Lig emmisie dioide. B Sorg toerusting en, 4 2 Stelsel waar saamgeperste vloeistof gebruik word gereedskap. C Hidrouliese stelsel, 4 3 Wanneer met skerp voorwerpe gewerk word moet.
handskoene gedra word D Sperrat en pal klik, 4 4 Verfkwasse moet skoon gemaak word na gebruik E EN hek. 4 5 Die logikahek waar 2 skakelaars in parallel gekoppel F Veiligheidsmaatre l. is kan die beste beskryf word as G OF hek, Tegnologie Graad 9 8 NWPA November 2017. 5 1 Bestudeer die diagram hieronder en verduidelik wat gebeur in die scenario 2. 5 2 Hoe kan die ontwerp van die struktuur verbeter word 1. 5 3 Teken die oplossing wat jy voorstel op die rooster papier wat aan jou. voorsien is 4, TOTAAL AFDELING A 47, Tegnologie Graad 9 9 NWPA November 2017. AFDELING B, Bestudeer die volgende tipe br e en beantwoord die vrae wat volg. 6 1 Skryf neer EEN voordeel en een nadeel van elk van die drie br e 6. 6 2 Identifiseer TWEE laste wat op hierdie br e sal inwerk 2. 6 3 Noem TWEE faktore wat kan bydra dat hierdie strukture in duie stort 2. 6 4 Daar is faktore wat strukture sterk maak wat te doen het met die. materiaal ens Noem DRIE van hierdie faktore wat bydra tot die sterkte. van strukture 3, TOTAAL AFDELING B 13, Tegnologie Graad 9 10 NWPA November 2017.
AFDELING C, STELSELS EN BEHEER MEGANIES, 7 1 Noem voorbeeld in die alledaagse lewe waar elk van die komponente. gebruik word of voorkom 1, 7 1 1 Sperrat en klik 1. 7 1 2 Klos 1, 7 1 3 Eenrigtingklep 1, 7 2 Maak tekening van nokklos en verduidelik hoe dit werk 4. 7 3 Teken stelseldiagram van die rattetrein hieronder Die dryfrat het. 45 tande en die gedrewe rat het 15 tande 6, 7 4 Hoeveel omwentelinge sal die gedrewe rat maak vir elke omwenteling. wat die dryfrat maak 2, Tegnologie Graad 9 11 NWPA November 2017.
7 5 Bestudeer die diagram hieronder en beantwoord die vrae wat volg. 7 5 1 Wanneer die suier aan die linkerkant in gedruk word word die. suier aan die regterkant teen die hand gedruk Sal die druk. dieselfde wees wanneer dit met pneumatiese as hidrouliese. stelsel gedoen word Verduidelik jou antwoord 3, 7 6 Identifiseer die tipe rat hieronder 1. 7 7 Waarvoor word hierdie tipe rat gebruik 1, TOTAAL AFDELING C 20. Tegnologie Graad 9 12 NWPA November 2017, AFDELING D. STELSELS EN BEHEER ELEKTRIES, 8 1 Bestudeer die stroombaandiagram hieronder. 8 1 1 Bereken die waarde van die weerstand R in die stroombaan hieronder. as die stroom waarde van 2A het en die spanning oor die resistor is 6V. Gebruik die formule hieronder, 8 2 Die diagram hieronder stel voor lig verdower stroombaan.
Bestudeer dit en beantwoord die vrae wat volg, 8 2 1 Gee die name van komponente A F 6. 8 3 Defineer Ohm se wet 2, TOTAAL AFDELING D 11, Tegnologie Graad 9 13 NWPA November 2017. AFDELING E, PROSESSERING, 9 1 Noem DRIE maniere hoedat metale gepreserveer kan word 3. 9 2 Noem EEN struktuur waar graanprodukte gestoor kan word 1. 9 3 Die diagram hieronder toon herwinningsprojek by n skool. Bestudeer die diagram en beantwoord die vrae wat volg. PAPIER GLAS, 9 3 1 Identifiseer die TWEE materiale wat versamel word 3. 9 3 2 Watter een van die DRIE materiale sal die meeste verdien as dit. verkoop word 2, 9 4 Noem TWEE voordele van herwinning van hierdie materiale 2.
9 5 Noem TWEE gevare waaraan die gemeenskap blootgestel kan word. wanneer hulle die materiaal verbrand in plaas van herwin 2. 9 6 Waarom moet plastiek eers gesorteer word volgens tipe voordat dit. herwin word 2, 9 7 In baie skole vind ons stoele wat van plastiek gemaak is in plaas van. staal of hout Wat is die rede hiervoor 2, 9 8 Van hout en plastiek watter materiaal is buigbaar. Gee rede vir jou antwoord 2, TOTAAL AFDELING E 19, Tegnologie Graad 9 14 NWPA November 2017. AFDELING F GRAFIESE KOMMUNIKASIE, Teken die objek hieronder in Eerstehoek Ortografiese Projeksie Gebruik die. roosterpapier aan jou voorsien en toon die Vooraansig Linkeraansig en die. Bo aansig 10, Linkeraansig, Vooraansig, LW Afmetings op rooster 1 Blok 10mm.
Rubriek vir Vraag 10, Kriteria Toale punt Punt behaal. Korrekte plasing 2, van aansigte, Korrektheid van 2. Vooraansig, Korrektheid van 2, Linkeraansig, Korrektheid van Bo 2. GROOTTOTAAL 120, Tegnologie Graad 9 15 NWPA November 2017. 8 1 1 Bereken die waarde van die weerstand R in die stroombaan hieronder as die stroom waarde van 2A het en die spanning oor die resistor is 6V Gebruik die formule hieronder Stroom I 3 8 2 Die diagram hieronder stel voor lig verdower stroombaan

Related Books

Miniature limit Switch ZL VL series S arauzsl com

Miniature limit Switch ZL VL series S arauzsl com

Miniature limit Switch ZL VL series Sensing and Control S FEATURES z Compact design for small mounting space z Special design for easy wiring with ample wiring space z Single Pole Double Throw Double break z Zinc Diecast base and plastic cover z Standard mounting dimensions z 5 Ampere current capacity z Long mechanical life z Neon Lamp and LED indicator z Flexible cable gland

MICRO SWITCH SZL VL Miniature Industrial Limit Switches

MICRO SWITCH SZL VL Miniature Industrial Limit Switches

Miniature Industrial Limit Switches The SZL VL Series miniature type limit switch is specially designed for use in applications where limited mounting space is available These switches are suitable for OEM machinery that requires a rugged and reliable limit switch capable of being mounted in space restricted applications Its special design provides ease of wiring with ample wiring space and

WeatherSense AccessoryManual Motocraft

WeatherSense AccessoryManual Motocraft

Thank you for choosing Humminbird the 1 name in marine electronics Humminbird has built its reputation by designing and manufacturing top quality thoroughly reliable marine equipment Genuine Humminbird accessories offer the opportunity to upgrade and expand the capabilities of your Humminbird product Your Humminbird is designed for trouble free use in even the harshest marine

www reelschematic User Manual Search Engine

www reelschematic User Manual Search Engine

Complete details are included at the end of this manual We encourage you to read this operations manual carefully in order to get full benefit from all the features and uses of your Humminbird product Also to register your purchase and help us learn more about you please fill out the warranty registration card at the back of this manual WARNING This device should not be used as a

PiranhaMAX 150 160 170 180 190c

PiranhaMAX 150 160 170 180 190c

atwww humminbird com ThePiranhaMAX comesinfivemodels PiranhaMAX 150 SingleBeam 160Vx128 HMonochromeDisplay PiranhaMAX 160 DualBeam 160Vx128 HMonochromeDisplay

386ciCombo and 386ciDICombo OperationsManual

386ciCombo and 386ciDICombo OperationsManual

Humminbird is not responsible for incorrect translations or discrepanciesbetweendocuments 300 Series Down Imaging DualBeam PLUS Fish ID Humminbird LakeMaster

PiranhaMAX143 153 and180

PiranhaMAX143 153 and180

InstallationandOperationsManual 532044 1 B PiranhaMAX143 153 and180 PiranhaMAX Manual 532044 1EN B qxp Layout 1 4 25 12 12 47 PM Page A

PIRANHA I amp 2 OPERATION GUIDE

PIRANHA I amp 2 OPERATION GUIDE

Humminbird America s 1 Manufacturer of quality con sumer marine electronics WARNING This device should not be used as a navigational aid to prevent collision grounding boat damage or personal injury When the boat is moving water depth may change too quickly to allow time for you to react Always operate the boat at very slow speeds if you suspect shallow water or submerged objects

346c DI Operations Manual Humminbird Australia

346c DI Operations Manual Humminbird Australia

Thank you for choosing Humminbird the 1 name in fishfinders Humminbird has built its reputation by designing and manufacturing top quality thoroughly reliable marine equipment

Humminbird HDR 610 Installation and Operations Manual

Humminbird HDR 610 Installation and Operations Manual

Your Humminbird is designed for trouble free use in even the harshest marine environment In the unlikely event that your Humminbird does require repairs we offer an exclusive Service Policy free of charge during the first year after purchase and available at a reasonable rate after the one year period For complete details see the Warranty section included in this manual Contact our

Humminbird VHF255S VHF255SW Operations Manual

Humminbird VHF255S VHF255SW Operations Manual

manual We encourage you to read this operations manual carefully in order to get full benefit from all the features and applications of your Humminbird product Contact our Customer Resource Center at either 1 800 633 1468 or visit our website at www humminbird com