Mtaala Na Muhtasari Wa Elimu Ya Awali-Books Pdf

MTAALA NA MUHTASARI WA ELIMU YA AWALI
06 Nov 2019 | 859 views | 69 downloads | 40 Pages | 756.27 KB

Share Pdf : Mtaala Na Muhtasari Wa Elimu Ya Awali

Download and Preview : Mtaala Na Muhtasari Wa Elimu Ya Awali


Report CopyRight/DMCA Form For : Mtaala Na Muhtasari Wa Elimu Ya AwaliTranscription

Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia 2016,Toleo la Kwanza 2016. ISBN 978 9976 61 431 2,Taasisi ya Elimu Tanzania,S L P 35094. Dar es Salaam,Simu , 255 22 277 3005 255 22 277 1358. Nukushi 255 22 277 4420,Baruapepe director general tie go tz. Tovuti www tie go tz, Haki zote zimehifadhiwa Hairuhusiwi kunakili kurudufu kuchapisha kutafsiri.
wala kuutoa mtaala na muhtasari huu kwa namna yoyote ile bila idhini ya. maandishi kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania , ii, YALIYOMO. ORODHA YA MAJEDWALI v,VIFUPISHO vi,UJUMBE KUTOKA TAASISI YA ELIMU TANZANIA vii. DIBAJI viii, ,SEHEMU YA KWANZA MTAALA WA ELIMU YA AWALI. 1 0 UTANGULIZI 1,1 1 Usuli 1,1 2 Dhana ya Elimu ya Awali 1. 1 3 Muktadha wa Mtaala wa Elimu ya Awali 2, 1 4 Matamko ya Sera Mbalimbali Kuhusu Elimu ya Awali 2.
1 5 Malengo ya Elimu ya Awali 4,1 6 Umahiri Unaotarajiwa Kujengwa 4. 1 7 Walengwa wa Mtaala 4,2 0 MITAZAMO YA MTAALA 5, 2 1 Mtaala unaozingatia Umahiri na Elimu Jumuishi 5. 2 2 Falsafa ya Elimu 5, 2 3 Matumizi ya TEHAMA Katika Ufundishaji na Ujifunzaji 5. 2 4 Lugha ya Kufundishia Elimu ya Awali 6,2 5 Misingi ya Utoaji wa Elimu ya Awali 6. 2 6 Kipindi cha Mpito kwa Mtoto wa Elimu ya Awali 6. 3 0 MAUDHUI YA MTAALA 7,3 1 Maeneo ya Ujifunzaji 7.
3 2 Masuala Mtambuka 8,4 0 UTEKELEZAJI WA MTAALA 9. 4 1 Taratibu za Utoaji wa Elimu ya Awali 9,4 2 Rasilimali 9. 4 3 Muda wa Utekelezaji wa Mtaala na Idadi ya Vipindi 10. 4 4 Mazingira ya Ufundishaji na Ujifunzaji 11,4 5 Mbinu za Kufundishia na Kujifunzia 11. 4 6 Zana za Kufundishia na Kujifunzia 11, iii, 4 7 Upimaji wa Maendeleo ya Mtoto 11. 4 8 Uthibiti Ubora wa Utoaji wa Elimu ya Awali 14, 4 9 Ufuatiliaji na Tathmini ya Mtaala wa Elimu ya Awali 14.
4 10 Usimamizi wa Mtaala 14,4 11 Mafunzo Endelevu ya Walimu Kazini 15. 4 12 Ushiriki wa Wazazi Walezi na Jamii 15, 4 13 Ubia Kati ya Sekta ya Umma na Wadau Wengine 16. SEHEMU YA PILI MUHTASARI WA ELIMU YA AWALI 19,1 0 Utangulizi 19. 2 0 Mpangilio wa Muhtasari 19,2 1 Umahiri Mkuu 19,2 2 Umahiri Mahususi 19. 2 3 Shughuli za Kutendwa na Mtoto 19,2 4 Viashiria Pendekezwa vya Utendaji 19.
2 5 Idadi ya Vipindi 19,3 0 Maudhui ya Muhtasari 20. iv, ORODHA YA MAJEDWALI, Jedwali Na 1 Masuala Mtambuka katika Elimu ya Awali 8. Jedwali Na 2 Mgawanyo wa Muda na Shughuli za Siku 10. Jedwali Na 3 Umahiri na Mgawanyo wa Vipindi na Muda kwa Wiki 10. Jedwali Na 4 Vigezo vya Kupimwa na Viashiria vya Utendaji katika. Umahiri 12, v, VIFUPISHO, ,AZISE Asasi Zisizo za Serikali. KKK Kusoma Kuandika na Kuhesabu, MKUKUTA Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini. Tanzania,MMEM Mpango wa Maendeleo ya Elimu ya Msingi.
OR TAMISEMI Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. TEHAMA Teknolojia ya Habari na Mawasiliano,TET Taasisi ya Elimu Tanzania. UKIMWI Upungufu wa Kinga Mwilini, UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural. Organisation,VVU Virusi Vya Ukimwi,WyEST Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia. vi, UJUMBE KUTOKA TAASISI YA ELIMU TANZANIA, Miaka ya awali ya mtoto ni kipindi muhimu katika ukuaji na ujifunzaji wake . Katika kipindi hiki mtoto anajenga misingi ya ujifunzaji endelevu inayomwezesha. kukua kiakili kimwili kijamii na kimaadili Ufanisi katika kujenga misingi hii. unategemea kwa kiasi kikubwa ubora wa mtaala unaotumika katika Elimu ya. Awali , Ni suala la kujivunia kuwa na mtaala wa Elimu ya Awali unaoakisi jitihada za.
serikali katika kuleta mapinduzi ya kiuchumi nchini kupitia sekta ya elimu kama. inavyobainishwa katika Dira ya Maendeleo ya Taifa 2025 Natumaini kuwa. maudhui ya mtaala huu yatamwongoza mtumiaji katika kumwezesha mtoto. kujenga umahiri muhimu utakaomsaidia kujifunza na kujitawala Ninafahamu. kuwa tunaishi katika jamii inayobadilika ambayo mahitaji yake pia hutegemea. mabadiliko ya sayansi teknolojia na vigezo vya kiuchumi Hivyo mtaala huu. utahakikiwa na kuboreshwa pindi inapobidi ili uweze kuendana na mabadiliko. hayo , Ninapenda kuwashukuru wadau mbalimbali wa Elimu ya Awali kutoka taasisi za. Serikali na zisizo za Serikali ambao kwa namna moja au nyingine wamefanikisha. uandaaji wa mtaala huu Taasisi hizo ni pamoja na Chuo Kikuu cha Aga Khan . Dodoma na Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam Vilevile tunatoa. shukrani kwa Vyuo vya Ualimu Butimba na Nachingwea Shule za Awali. Chang ombe na Mlimani Idara ya Uthibiti Ubora wa Shule Wizara ya Elimu . Sayansi na Teknolojia na Baraza la Mitihani la Tanzania kwa mchango wao. mkubwa kufanikisha uandaaji wa Mtaala huu , Aidha kwa kuwa mabadiliko ya mtaala ni mchakato unaozingatia mahitaji ya. jamii Taasisi ya Elimu Tanzania inakaribisha maoni ya kuboresha mtaala huu. kutoka kwa wadau wote wa elimu Maoni yote yapelekwe kwa Mkurugenzi. Mkuu Taasisi ya Elimu Tanzania ,Dkt Aneth A Komba,Mkurugenzi Mkuu. Taasisi ya Elimu Tanzania, vii, DIBAJI, Mtaala ni nyenzo muhimu ya ufundishaji na ujifunzaji katika ngazi yoyote ya. elimu na huakisi ubora wa elimu inayotolewa Lengo la mtaala huu wa Elimu. ya Awali ni kumsaidia mwalimu na wadau wengine wa Elimu ya Awali nchini. Tanzania kutoa elimu na malezi yenye viwango vya ubora vinavyokubalika. kitaifa na kimataifa Mtaala huu umeandaliwa ili kujenga umahiri kwa mtoto. utakaomwezesha kumudu ujifunzaji katika Elimu ya Msingi na ngazi zingine za. elimu Umahiri utakaojengwa kutokana na mtaala huu utawezesha ukuaji wa utu. wote wa mtoto yaani kimwili kiakili kihisia na kijamii . Mtaala wa Elimu ya Awali umeandaliwa ili kutekeleza mabadiliko yaliyojitokeza. katika Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 inayoelekeza kuwa Elimu ya. Awali itatolewa kwa kipindi kisichopungua wa mwaka mmoja kwa watoto wenye. umri kati ya miaka mitatu hadi mitano Mtaala huu unamlenga mtoto mwenye. umri wa miaka mitano Watoto wenye umri wa miaka mitatu au minne wanaweza. kujiunga na Elimu ya Awali iwapo watathibitika kuwa na utayari wa kujiunga. na elimu hiyo Aidha mtaala huu umeandaliwa kwa kuzingatia mabadiliko ya. kiuchumi kisayansi na kiteknolojia ili kukidhi mahitaji ya mtoto wa kitanzania . Mtaala na Muhtasari huu wa Elimu ya Awali umendaliwa na wataalamu wenye. uzoefu katika Elimu ya Awali Ni matarajio yangu kuwa watekelezaji wa mtaala. huu watamwezesha mtoto kujenga umahiri uliokusudiwa kama ulivyoelekezwa. katika mtaala huu ,Dkt Edicome C Shirima,Kaimu Kamishna wa Elimu.
Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia, viii, SEHEMU YA KWANZA. MTAALA WA ELIMU YA AWALI, x, 1 0 UTANGULIZI,1 1 Usuli. Mnamo mwaka wa 2005 yalifanyika maboresho ya Mtaala wa Elimu ya Awali. ili kukidhi mahitaji ya Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 1995 Mpango wa. Maendeleo wa Sekta ya Elimu wa mwaka 1999 2009 na Dira ya Maendeleo. ya Taifa hadi mwaka 2025 Maboresho hayo pia yalizingatia Mpango wa. Maendeleo wa Elimu ya Msingi MMEM wa mwaka 2002 2006 . Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini Tanzania MKUKUTA . mapendekezo ya tafiti anuai za kielimu mahitaji ya kufundisha na kujifunza na. maoni ya wadau wa elimu Kabla ya mwaka 2005 mitaala katika ngazi za elimu. ikiwemo Elimu ya Awali Msingi na Sekondari iliweka msisitizo katika maudhui. ya masomo Mwaka 2005 mitaala iliboreshwa kwa kuweka msisitizo zaidi katika. ujenzi wa umahiri badala ya maudhui Pamoja na maboresho ya mwaka 2005 . ilibainika kuwa mtaala huo bado ulisisitiza zaidi maudhui kuliko ujenzi wa. umahiri , Mwaka 2015 Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi iliboresha Mtaala wa Elimu. ya Msingi kwa kuanza na ule wa darasa la I na II Mtaala huo umeweka mkazo. katika kukuza stadi za awali za Kusoma Kuandika na Kuhesabu KKK Baada. ya kuboresha mtaala wa darasa la I na II hatua iliyofuata ni kuboresha mitaala ya. ngazi nyingine ikiwemo Mtaala wa Elimu ya Awali ambao uliboreshwa mwaka. 2016 Maboresho hayo pia yalizingatia Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka. 2014 pamoja na matokeo mbalimbali ya tafiti na mapendekezo kutoka kwa. wadau wa elimu , Mtaala wa Elimu ya Awali umezingatia kwamba elimu bora ya awali ni muhimu. kwa maisha ya mtoto Mtoto akijenga msingi imara wa kujifunza katika Elimu ya. Awali atakuwa tayari kuanza darasa la I na kuendelea vizuri katika ngazi zingine. za elimu ,1 2 Dhana ya Elimu ya Awali, Dhana ya Elimu ya Awali imetafsiriwa kwa namna tofauti na wataalamu.
mbalimbali wa elimu Tofauti katika tafsiri hizo ni kutokana na mitazamo ya. wataalamu hao kuhusu ujifunzaji Hata hivyo wataalamu hao wanakubaliana. kuhusu umuhimu wa elimu bora katika miaka ya awali ya mtoto kabla ya kujiunga. 1, na shule ya msingi Elimu katika miaka hii ya awali imeelezewa kwa namna. tofauti katika muktadha tofauti kulingana na umri wa watoto Katika muktadha. wa Tanzania Elimu ya Awali ni elimu inayotolewa kwa watoto wadogo kabla ya. kujiunga na darasa la kwanza ,1 3 Muktadha wa Mtaala wa Elimu ya Awali. Mtaala huu umeandaliwa katika muktadha ambao elimu bora kwa watoto wote. imepewa mkazo zaidi Muktadha huu pia unahimiza utekelezaji wa mtaala. unaompa mtoto fursa ya kutenda zaidi katika ujifunzaji Maendeleo ya Sayansi na. Teknolojia hususani Teknolojia ya Habari na Mawasiliano TEHAMA yameleta. mabadiliko katika ufundishaji na ujifunzaji Ili kuendana na mabadiliko hayo . unahitajika mtaala unaoweka msisitizo kwa mtoto na matumizi ya TEHAMA ili. kuleta ufanisi katika ufundishaji na ujifunzaji , Kwa upande mwingine ushiriki wa sekta binafsi katika elimu unazidi kuimarika . Hii imechangiwa na utekelezaji wa dhana ya ubia katika utoaji wa elimu Ushiriki. wa sekta binafsi pia unaendana na mfumo wa soko huria ambao umekuza. ushindani katika utoaji wa huduma za kijamii Aidha utandawazi umechangia. kuongezeka kwa ushirikiano baina ya watu wa mataifa mbalimbali Hivyo . kuna umuhimu wa kuwa na mtaala unaozingatia matakwa ya kitaifa kikanda na. kimataifa kwa kutoa elimu bora ili kumwandaa mtoto wa kitanzania kuishi katika. ulimwengu wenye ushindani mkubwa , 1 4 Matamko ya Sera Mbalimbali Kuhusu Elimu ya Awali. Mtaala huu umeandaliwa kwa kuzingatia matamko na maazimio mbalimbali ya. kitaifa na kimataifa Matamko na maazimio hayo ni , i Mkataba wa Kimataifa kuhusu Haki za Mtoto wa Mwaka 1989.
Mtaala huu umezingatia mambo muhimu yaliyoainishwa kwenye mkataba. ambayo ni haki ya kuishi kuendelezwa kushirikishwa kutokubaguliwa na. kulindwa Mtaala umesisitiza pia kumwezesha mtoto kukua katika nyanja. zote yaani kimwili kiakili kijamii na kihisia , ii Tamko la Kimataifa kuhusu Elimu kwa Wote la Mwaka 1990 na. Mwongozo wa Mwaka 2000 Kuhusu Utekelezaji Wake, Tamko hili la kimataifa limeainisha malengo sita ambapo lengo la kwanza. 2, limejikita katika Elimu ya Awali Ili kufikia lengo hili serikali imepanua. wigo zaidi kwa kurasimisha Elimu ya Awali na kuifanya kuwa ya lazima. kwa watoto wote wanaostahili kujiunga na elimu hii Vilevile serikali. imedhamiria kuhakikisha elimu bora inatolewa kwa watoto wote . iii Mkataba wa Afrika kuhusu Haki na Ustawi wa Mtoto wa Mwaka 1990. Mtaala huu umezingatia mambo muhimu yaliyoainishwa katika mkataba. huu ikiwa ni pamoja na kuzingatia maslahi makuu ya mtoto ambayo ni. pamoja na kutobaguliwa ukuaji na ushiriki wa mtoto haki za kiuchumi . kijamii na kiutamaduni Vilevile mtaala umesisistiza ulinzi wa mtoto kwa. kuzingatia utamaduni historia mila na desturi za eneo husika Aidha . mtaala unawaelekeza walimu kuandaa mazingira ya ujifunzaji zana za. kufundishia na kujifunzia na kuwashirikisha watoto katika kujifunza kwa. kuzingatia mila na desturi za eneo husika , iv Sera ya Elimu na Mafunzo ya Mwaka 2014. Mtaala huu umezingatia mambo muhimu yaliyoainishwa kwenye Sera hii . Kuhusiana na Elimu ya Awali sera imebainisha muda wa mafunzo kuwa ni. kipindi kisichopungua mwaka mmoja na walengwa wa ngazi hii ya elimu. ni watoto wenye umri wa miaka kati ya 3 5 , v Mwongozo wa Sera ya Shirika la Kazi Duniani Kuhusu Uwezeshaji wa.
Kazi Stahiki kwa Watumishi wa Elimu ya Awali ya Mwaka 2014. Kwa kuzingatia mwongozo huu mtaala umebainisha mambo muhimu kwa. lengo la kutoa Elimu bora ya Awali inayokidhi viwango vya kimataifa . Baadhi ya mambo hayo ni malengo makuu ya Elimu ya Awali kimataifa . ushiriki wa wadau mbalimbali uongozi na usimamizi wa Elimu ya Awali . maadili kwa watoa huduma na mambo mengine muhimu kuhusu ufundishaji. na ujifunzaji wa watoto wadogo yaliyosisitizwa kwenye mwongozo huu . vi Mpango Mkakati wa Elimu Jumuishi 2009 2017, Mtaala umesisitiza mambo ya msingi yaliyoainishwa kwenye mpango huu. kwa kusisitiza kuwa watoto wote wapate fursa ya kupata elimu bila kujali. tofauti zao Mpango huu umeweka msisitizo kuwa ufundishaji na ujifunzaji. ukidhi mahitaji ya kila mtoto Vilevile mtaala umesisitiza matumizi ya. zana stahiki kwa watoto wenye mahitaji maalumu , 3. 1 5 Malengo ya Elimu ya Awali, Yafuatayo ni malengo ya utoaji wa Elimu ya Awali . i kukuza maendeleo ya jumla ya mtoto kiakili kimwili kijamii na. kihisia , ii kubaini mtoto mwenye mahitaji maalumu na kutoa afua stahiki . iii kumjenga mtoto kimaadili , iv kukuza uwezo wa mtoto wa kuthamini kudumisha kujivunia utaifa.
wake na utamaduni wa jamii yake , v kukuza stadi za awali za ujifunzaji wa mtoto na tabia ya kupenda. kujifunza , vi kujenga uwezo wa mtoto kujitambua kujiamini kujithamini na . kuthamini wengine , vii kukuza urazini wa mtoto katika kutunza mazingira na rasilimali. zilizopo , viii kukuza stadi za ubunifu na kufikiri kimantiki na

Related Books

Jim Rohn Professional Development Coaching

Jim Rohn Professional Development Coaching

Become part of a group that has committed to a plan a process a blueprint and a commitment to inspect and improve their lives The Jim Rohn One Year Success Plan including experts Jim Rohn Zig Ziglar Brian Tracy will help you do just that and become the person you desire to become

Jim Rohn s Sixth Pillar of Success Part Three

Jim Rohn s Sixth Pillar of Success Part Three

elcome to Week 24 of The Jim Rohn One Year Success Plan We hope you are having a great week and are ready for this week s journey This week Jim and Chris will talk about overcoming procrastination and eliminating time wasters I m reminded of Jim s half dozen things philosophy which says that there are about a half dozen things

Where to Go from Here videoplus vo llnwd net

Where to Go from Here videoplus vo llnwd net

Where to Go from Here 1 Letter from Darren HarDy Congratulations on Your Completion of the Jim Rohn one YeaR SucceSS Plan for the past year you ve committed yourself to a journey of self development and discovery You ve been introduced to the 12 Pillars of Success wherein you learned the power of setting and reaching higher goals the importance of going for your dreams the necessity

A Comprehensive Resource and Success Plan Designed to Help

A Comprehensive Resource and Success Plan Designed to Help

2010 Jim Rohn International One Year Success Plan 1 A Comprehensive Resource and Success Plan Designed to Help You Reach All of Your Goals over the Next 12 Months

OLLILife PANDEMIC 2 furman edu

OLLILife PANDEMIC 2 furman edu

jerking off too many I learned I can refrigerate ripe yellow bananas for weeks since I don t mind removing darker peel before eating one I learned there are more babies children dogs walkers runners bicycles skateboards strollers in my neighborhood than I formerly saw when walking my daily 10 000 steps I learned that every day I don t have to wear a bra take a shower dress in

Working With Your Leash Reactive Dog

Working With Your Leash Reactive Dog

Working With Your Leash Reactive Dog 1 Arizona Animal Welfare League 2014 Many dogs lunge and bark at other dogs when on leash a behavior that trainers call leash reactivity There are a number of reasons why dogs develop this problem Some fear or dislike other dogs because of a bad experience with another dog in the past or because they weren t well socialized to other dogs during

How To Perform Like The Pros s3 amazonaws com

How To Perform Like The Pros s3 amazonaws com

Most of them don t even realize that there are other people in the room when the fucking commences everyone from the director to the guys working the lights Imagine trying to get and hold an erection in a locker room full of dudes It s kind of like that 3 To make it as a porn star you have to take all of your physical and sexual insecurities and just throw that shit away It might

arkinson s aff

arkinson s aff

Some people with Parkinson s experience dyskinesia These are involuntary muscle movements such as jerking twitches or spasms which can affect any part of the body This is a side effect of some Parkinson s drugs when they have been used for a long time These random body movements can also make it hard to balance and walk

Get Rid of the Jerks Porchlight Books

Get Rid of the Jerks Porchlight Books

Get rid of the jerks Yes that s right get rid of those people who are bothering you the people who hold you back the ones who don t appreciate you the ones who complain all the time the ones who are always criticizing you the ones who drive you nuts the ones who just tolerate you In short the jerks I have had them in my life Too many of them Consulting clients who always

Como funciona o Deep Learning USP

Como funciona o Deep Learning USP

Deep Learning methods are currently the state of the art in many problems which can be tackled via machine learning in particular classication problems However there is still lack of understanding on how those methods work why they work and what are the limitations involved in using them In this chapter we will describe in detail the transition from shallow to deep networks include

Neural Networks D Kriesel

Neural Networks D Kriesel

Those of you who are up for learning by doing and or have to use a fast and stable neural networks implementation for some reasons should de netelyhavealookatSnipe