Modyul 1 I Adarna-Books Pdf

MODYUL 1 i adarna
14 Dec 2019 | 368 views | 0 downloads | 11 Pages | 406.10 KB

Share Pdf : Modyul 1 I Adarna

Download and Preview : Modyul 1 I Adarna


Report CopyRight/DMCA Form For : Modyul 1 I AdarnaTranscription

Aralin 15 Ang Mahiwagang Balon Saknong Bilang 477 506. Aralin 16 Ang Unang Babaeng Nagpatibok sa Puso ni Don Juan Si Do a Juana. Saknong Bilang 507 566, Aralin 17 Si Do a Leonora at ang Serpyente Saknong Bilang 567 650. Aralin 18 Si Don Pedro at ang Puno ng Piedras Platas Saknong Bilang 46 80. Aralin 19 Ang Kahilingan ni Do a Leonora sa Hari ng Berbanya. Saknong Bilang 681 725, Aralin 20 Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo Saknong Bilang 726 748. Aralin 21 Ang Payo ng Ibong Adarna Saknong Bilang 744 778. Aralin 22 Ang Panaghoy ni Donya Leonora Saknong Bilang 779 794. Aralin 23 Ang Paglalakbay ni Don Juan Saknong Bilang 795 856. Aralin 24 Sa Dulo ng Paghihirap Saknong Bilang 857 935. Aralin 25 Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales Saknong Bilang 936 987. Aralin 26 Mga Pagsubok ni Haring Salermo Saknong Bilang 988 1060. Aralin 27 Pagpapatuloy ng Mga Pagsubok Saknong Bilang 1061 1285. Aralin 28 Ang Pagtakas nina Don Juan at Do a Maria. Saknong Bilang 1286 1381, Aralin 29 Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya Saknong Bilang 1382 1437. Aralin 30 Poot ng Naunsiyaming Pag ibig Saknong Bilang 1438 1574. Aralin 31 Ang Pagwawakas Saknong Bilang 1575 1717,Aralin 32 Pagpapahalagang Pilipino. Maaari ka nang magsimulang maglakbay sa mundo ng panitikang. mayroong mga tauhang may kapangyarihan at may kakayahang gumawa ng. kababalaghan o supernatural Pasukin mo ang mundo ng mga tauhang magilas na. nakipaglaban alang alang sa pag ibig Damhin mo ang butil ng karunungang. nagtataglay ng aral sa buhay Halika na at pasukin ang mundo ng Ibong Adarna. Masayang paglalakbay sa iyo,na Markahan,Ibong Adarna.
Modyul 4 1,Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. TUKLASIN ang Iyong Pag unawa, Tingnan at suriin mo ang mga larawan Kilalanin kung anong klaseng ibon ang. Pamilyar ka ba sa mga ibong nasa larawan Marahil ay nakita mo na ang mga. ito nang personal maliban sa nasa ikatlong larawan Nakikilala mo ba ang ibong ito Ito. ang tinatawag na Ibong Adarna Batay sa pagkakasuri mo rito sa larawan ibigay mo. ang mga katangian ng Ibong Adarna gamit ang mga kuwadro ng impormasyon sa. kabilang pahina Gawin sa sagutang papel, Nalagyan mo ba ng mga impormasyon ang mga kuwadro Kung nalagyan mo. lahat binabati kita Kung hindi naman okay lang yan sapagkat sa araling ito ay. bibigyan ka ng mga impormasyong kakailanganin mo sa pagkilala sa Ibong Adarna. Mahalagang Tanong Para sa Aralin, Magbigay ka ng hinuha para sa mahalagang tanong ng aralin gamit ang T Chart. Bakit mahalagang,unawain ang,Ibong Adarna, Mahalagang masagot mo at tandaan ang tanong na iyan sapagkat iyan ang.
iyong magiging gabay para matamo ang Kakailanganing Pag unawa para sa aralin. Inaasahang Pagganap para sa Aralin, Mahalagang magkaroon ng kaalaman sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong. Adarna Maraming paraan upang makakalap ng mga impormasyon Sa araling ito ay. inaasahang makapagtatala ka ng mga impormasyong kaugnay ng kaligirang. pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa pamamagitan ng pananaliksik tungkol sa paksa. Basahin ang pamantayang gagamitin sa pagtataya,A Batay sa pananaliksik. B Angkop sa paksa,C Makatotohanan ang mga impormasyong inilahad. D Taglay ang mga elemento ng wastong pagtatala,E Pagtataglay ng mga ebidensiya. F Naglalahad ng nabuong paglalahat at kongklusyon, Bago ang gawaing ito hinihikayat kitang gumawa ng panayam sa isang taong.
may malawak na kaalaman sa ating paksa Subukin mong bumuo muna ng mga. tanong na kakailanganin para sa panayam Isulat mo sa kahon ang mga nabuong. Mga Nabuong Tanong, Bago mo itanong ang mga nabuong tanong sa taong kakapanayamin ipabasa. mo muna ang mga ito sa iyong guro Irekord ang iyong isasagawang panayam. pakinggan ang nairekord at itala sa iyong kuwaderno ang mahahalagang impormasyon. Mga tanong na dapat isaalang alang sa pakikipanayam. 1 Mahalaga bang ihanda na ang mga tanong bago pumunta sa kakapanayamin. 2 Bukod sa tanong ano ano pa ang iyong inihanda sa pakikipanayam. 3 Makatutulong ba ito bilang paghahanda para sa pagsasagawa ng colloquium. Ipaliwanag ang sagot, Nahirapan ka ba sa gawaing nasa itaas Ipinagawa ito sa iyo bilang paghahanda sa. panghuling pagtataya, Bilang pagsukat sa iyong kakayahan bago magsimula ang aralin hinihikayat kitang. sagutin ang hinihinging pagtataya sa kasunod na pahina. Pagtataya sa Kaalaman Knowledge ng mga Mag aaral, Magsaliksik ng isa sa mga kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga uri ng. panitikang kinagigiliwan pa rin sa kasalukuyan tulad ng pabula alamat at epiko. Ihambing ito sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Upang malaman. ang panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan magsarbey sa 10. mag aaral sa inyong paaralan Ilakip ang ginawang pagsasarbey Palagyan ng. tsek ang hanay ng kanilang sagot Gawin sa sagutang papel. Paghawan ng Sagabal, Magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa pariralang tulang romansa.
Upang magkaroon ng kasanayan sa pagsulat gamitin ang mga salitang ibinigay sa. pagbuo ng talata Gawin sa sagutang papel,tulang romansa. LINANGIN ang Iyong Pag unawa, Sa paglinang ng iyong pag unawa bibigyan ka ng mga katanungan o gawain na. makatutulong upang madagdagan pa ang iyong kaalaman Bibigyan ka ng. pagkakataong magsaliksik sa pamamagitan ng internet pumunta sa silid aklatan o kaya. ay muling magtanong sa mga taong eksperto sa ating paksa Simulan mo na ang mga. gawain sa bahaging ito, 1 Bakit sa kabila ng pagiging mahigpit ng mga Espa ol ay pinalaganap pa rin ang. pagpapalaganap ng mga korido kabilang ang Ibong Adarna. 2 Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna, 3 Ilahad ang pagbabagong naganap sa sarili paniniwala saloobin at kaisipan. matapos maunawaan ang kaligirang pangkasaysyan ng Ibong Adarna. Ibong AdarnaPagbabagong naganap sa sarili,Paniniwala.
Pagtataya sa Proseso at Kasanayan Process and Skill ng mga. 1 Ihambing ang Ibong Adarna,Ibong bilang halimbawaFlorante. Paghahambing ng korido sa Florante, at Laura bilang isang awit Gamitin ang Venn Diagram sa. paghahambing,Ibong Adarna Florante at,Paghahambing. Rubriks sa pagmamarka sa paghahambing, 10 naghahambing sapat ang impormasyong ibinigay naglalahad ng. kongklusyon batay sa pananaliksik,9 taglay ang 3 elemento ng pagmamarka.
8 taglay ang 2 elemento ng pagmamarka,7 taglay ang 1 elemento ng pagmamarka. 5 hindi taglay ang 1 man sa mga elemento ng pagmamarka. PALALIMIN ang Iyong Pag unawa, Bilang kabataan o mag aaral sa unang taon sa hayskul tungkulin. mo ang magpakita ng interes pagpapahalaga at pagmamahal sa ating sariling. panitikan Bagamat ang Ibong Adarna ay hindi likha ng Pilipino kundi isang dayuhang. panitikan nararapat lamang na ito ay pag aralan sapagkat masasalamin dito ang. kahusayan at kasiningan ng nagsalin sa Wikang Filipino Masasalamin din dito ang. pagpapahalaga sa ating kultura, Subukin mong sagutin at gawin ang sumusunod na tanong at gawain Gawin sa. sagutang papel, 1 Ilahad ang iyong pananaw tungkol sa korido kabilang na ang Ibong Adarna. 2 Bilang isang uri ng tula ano ang pinakamabuting paraan ng pagsasadula ng. Ibong Adarna,Ang Aking Pananaw,Sa aking palagay, 3 Kung ikaw ang may likha ng akdang Ibong Adarna bibigyan mo ba ng pahintulot.
ang pagsasalin nito Bakit, Pagtataya sa Pag unawa Understanding ng mga Mag aaral. Mahalaga bang pag aralan ang akdang Ibong Adarna Ipaliwanag ang. iyong sagot,Oo Hindi Pagpapaliwanag,Rubriks sa pagmamarka sa pagpapaliwanag. 10 nagpapaliwanag tapat makatotohanan naglalahad ng kongklusyon. 9 taglay ang tatlong 3 elemento ng pagmamarka,8 taglay ang dalawang 2 elemento ng pagmamarka. 7 taglay ang isang 1 elemento ng pagmamarka, 5 hindi taglay ang isa man sa elemento ng pagmamarka. Ang matagumpay mong pagsagot at pagsasagawa sa mga tanong at gawain ay. matibay na ebidensya na ikaw ay nakaunawa sa aralin Ang pagsisikap mong. maunawaan ito ay nangangahulugan ng pagpapahalaga at pagtanggap mo sa. akdang ito bilang bahagi ng aralin,ILAPAT ng Iyong Pag unawa.
Upang matiyak na lubos mong naunawaan ang aralin sagutin mo ang huling. pagtataya ng iyong kaalaman para sa araling ito, Pagtataya sa Paglilipat ng Pag unawa Products and Performances. ng mga mag aaral, Magtala ka ng mga impormasyong kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng. Ibong Adarna sa pamamagitan ng pananaliksik tungkol sa paksa Itala ito sa. coupon bond,Rubriks sa pagmamarka sa pananaliksik, 10 batay sa pananaliksik angkop sa paksa makatotohanan ang mga. 8 taglay ang 4 na elemento ng pagmamarka,7 taglay ang 3 elemento ng pagmamarka. 6 taglay ang 2 elemento ng pagmamarka,5 taglay ang 1 na elemento ng pagmamarka.
Alam Mo Ba, Ang pananaliksik ay isang sistematikong paraan ng pag aaral at. pagsusuring lohikal sa pamamagitan ng matiyagang pagkuha ng mga datos o. impormasyong mula sa mga pangunahing materyales ukol sa isang paksa na. matiyagang isinusulat para sa kaalaman at impormasyon ng mga tao.

Related Books

TRINITY - d3p2750kqzf48b.cloudfront.net

TRINITY d3p2750kqzf48b cloudfront net

Low-Carb Calzone Omelette 15 Double-Chocolate Proats 17 Carrot Cake Baked Oats Bliss 19 Almighty Almond Shake 21 Low-Carb Vitamin Booster 21 Paleo Breakfast Fry-Up 23 Bacon & Syrup Pancakes 25 Smoked Mackerel Kedgeree 27 MAIN MEALS 29 Quick Tasty Thai Red Curry 31 Salmon & Coconut Curry 33 Healthy Turkey Curry 35 Lean Mean Chilli Con Carne 37. 4 Must-Have Mexican Chicken 39 Honey Grilled .

Boy Scouts of America Surveying Merit Badge Program

Boy Scouts of America Surveying Merit Badge Program

Boy Scouts of America Surveying Merit Badge Program California Land Surveyors Association P.O. Box 9098, Santa Rosa, CA 95405 Phone: (707) 578-6016

The Running Board - Classic Car Clubs - Hemmings Motor News

The Running Board Classic Car Clubs Hemmings Motor News

Your 2018 Executive President Steve Bemount Past Pres. Bert Hoogewoonink ... (1925 to 1948) (Defined by The Classic Car Club of America.) Our objectives also include encouraging the retention of such vehicles in Al-berta, promoting driving tours, displays and other activities our vehicles can participate in, and educating the general public in the historical contribution of the automobile in ...

Cognitive-Behavioral Coping Skills Therapy Manual - NIAAA

Cognitive Behavioral Coping Skills Therapy Manual NIAAA

iv. Cognitive-Behavioral Coping Skills Therapy Manual. Dale Walker, M.D. Dennis Donovan, Ph.D. University of Washington and Seattle VA Medical Center

The Southern Illinois Mustang Times

The Southern Illinois Mustang Times

Mustang Club of St Louis car show: June 16th at Transportation Museum. 10-2:00pm Shoe Me Mustang: Aug.4-18 th at Putman Ford in St. Charles, MO. Central Illinois Mustang club shoe: Aug. 19 th .

CORNELL NOTES UNIT 3: Genetics Chapter 6: Meiosis and Mendel

CORNELL NOTES UNIT 3 Genetics Chapter 6 Meiosis and Mendel

UNIT 3: Genetics Chapter 6: Meiosis and Mendel I. Chromosomes and Meiosis (6.1) A. You have many types of specialized cells in your body 1. Cells can be divided into _____ types a. _____ Cells- body cells. Make up most of your body tissues and organs. b. _____ Cells- cells in your reproductive organs, the ovaries and testes 1).

RECENT LIST OF ADDITIONS MAY 2015 - NITI Aayog

RECENT LIST OF ADDITIONS MAY 2015 NITI Aayog

GENERAL KNOWLEDGE 1 Kumar, Alok ... 25 Kiran Prakashan Kiran's banking and financial awareness / Kiran.Prakashan-- Delhi: Kiran Institute of Career Excellence, 2015. 352p. Useful for IBPS banks PO/MT, IBPS bank clerk, SBI PO, SBI clerk, Insurance and other competitive exams. 332.1 K58K 153240 ** BANK AND BANKING 26 Majumdar, Gautam Upakar's general awareness basic banking and financial issues ...

Banking - hse.ru

Banking hse ru

Banking Course Syllabus Lecturers Dr. Luca Gelsomini (e-mail: lgelsomini@hse.ru) Dr. Vladimir N. Sokolov (e-mail: vsokolov@hse.ru) 1. Course Description and Format Banking is an optional course for the master level students at ICEF. The course runs in the second semester and is divided into parts. The first part of the course (part A) is theoretical and is taught by Dr. Luca Gelsomini. The ...

Orange Public Schools

Orange Public Schools

Agile Mind Geometry: https: ... Students began their study of geometric concepts in elementary and middle school mathematics. In middle school, they studied area, surface area, and volume and informally investigated lines, angles, and triangles. Students in middle school also explored transformations, including translations, reflections, rotations, and dilations. The Charles A. Dana Center and ...

R U OK? Limited 2013-2014 Annual Report

R U OK Limited 2013 2014 Annual Report

Our Story R U OK? hosted its inaugural national day of action in 2009, with the ambitious goal of preventing suicide by encouraging Australians to start conversations ...