Medi Ambient L Impacte Hum-Books Pdf

MEDI AMBIENT L IMPACTE HUM
29 Jun 2020 | 5 views | 0 downloads | 16 Pages | 8.13 MB

Share Pdf : Medi Ambient L Impacte Hum

Download and Preview : Medi Ambient L Impacte Hum


Report CopyRight/DMCA Form For : Medi Ambient L Impacte HumTranscription

Energ es f ssils o renovables malbaratar o estalviar energia. La major part de l energia que consumim no s renovable. El petroli el carb el gas natural i l urani s n materials f ssils sorgits de. restes geol giques que s han format amb el pas del temps Aquestes energies. tarden mil lennis a formar se s n uns recursos naturals limitats i s n utilitzats. sobretot pels pa sos m s industrialitzats, Existeixen per altres energies renovables que no s esgoten com ara. l energia solar l e lica del vent i d altres que s n m s r pides d obtenir. com l energia hidr ulica de l aigua Algunes d aquestes fonts sobretot. l aigua tamb es podrien acabar per nom s si se n continua fent un consum. En el mapa seg ent es representa el consum d energia total per c pita. des de cadascun del pa sos del m n i per tant podem comparar els nivells. de consum energ tic dels diferents pa sos i pensar a quins factors s deuen. aquestes difer ncies i quines conseq ncies poden tenir aquests fets. CONSUM D ENERGIA PER CAPITA,Unitat Tones d equivalent de petroli. Font Internacional Energy Agency IEA 2006, Elaboraci Departament de Geograf a i Sociologia Udl. Per qu canvia el clima Com influ m nosaltres en el canvi clim tic. El di xid de carboni CO2 que es despr n en exc s s el principal causant del canvi clim tic. El di xid de carboni CO2 s una subst ncia natural que agafa. la calor del sol i permet que a la Terra hi hagi una bona temperatura. evita que ens congelem Per un exc s de CO2 provocat pel consum. excessiu de petroli la benzina materials agressius de la construc. ci etc escalfa massa la Terra Aleshores s quan es produeixen. canvis bruscos en el clima, Les sequeres els terrenys des rtics el desgla dels pols els. huracans s n fen mens derivats d aquestes emissions des. mesurades de CO2 sobretot als pa sos industrialitzats per que. acaben afectant la totalitat del planeta,EMISSI DE CO2.
Font PNUD 2006, Elaboraci Departament de Geograf a i Sociologia Udl. Aturem la desertitzaci i la desforestaci, La tala de boscos s un factor que incideix en que cada cop plogui menys i com a. conseq ncia s empobreixin els terrenys f rtils, Els incendis i la tala desmesurada d arbres s n la causa de. la desforestaci Aquesta sobreexplotaci dels recursos naturals. es d na sobretot als pa sos tropicals i en vies de desenvolupa. ment que s on es troben els grans boscos els pulmons de la Terra. Amaz nia Abusar ne t com a resultat una reducci de les pluges. i un canvi en el clima de la zona i del planeta, De la mateixa manera la mala gesti de la terra agr cola el. pasturatge massiu l erosi provoquen la desertitzaci dels s ls i. l empobriment dels terrenys Aquestes terres es queden sense els. minerals l aigua i els adobs necessaris perqu hi creixi la veget. aci Cal alertar que cada cop s n menys les zones f rtils que hi ha. DESFORESTACI A FINALS DEL SEGLE XX, Font Millennium Indicator United Nations Statistics Division 2007.
Elaboraci Departament de Geograf a i Sociologia Udl. L agriculatura i la contaminaci dels sols i de les aig es. Els adobs qu mics agr coles contribueixen a la contaminaci de la terra i l aigua. Avui en dia encara hi ha pa sos on es cultiva com ho feien els. nostres besavis sense maquin ria sense fertilitzants ni plaguicides. una agricultura que s anomena tradicional perqu respecta el ritme. de producci de la terra, Per la tend ncia actual de l agricultura s una altra. A partir de la Segona Guerra Mundial es comencen a utilitzar pro. ductes qu mics herbicides fertilitzants que fan que la planta creixi. molt m s r pid i sense plagues D aquesta manera en un mateix any. es poden obtenir m s collites Aquesta agricultura que s anomena. intensiva contamina enormement els camps i les aig es. Ara b un augment de la demanda d aliments no manipulats ge. n ticament no transg nics i frescos fa que cada cop triomfi m s. 70 l agricultura ecol gica que es basa en conreus variats locals i amb. unes t cniques agr coles respectuoses amb l entorn. CONSUM DE FERTILITZANTS, Font UNEP Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient 2002. Elaboraci Departament de Geograf a i Sociologia Udl. L aigua s un be esc s, No tota la poblaci t la possibilitat de beure aigua potable o no contaminada. La nostra salut en dep n, Sabem que l aigua s un b un recurs natural cada cop m s es. c s Nom s un 3 de l aigua de la Terra s dol a i una part d aquest. 3 est contaminada per l s dom stic industrial i agr cola de pro. ductes i energies contaminants Aquestes aig es contaminades. anomenades residuals s n una font d infeccions Per aquest motiu. s tan important tenir acc s a l aigua potable ja sigui a partir de. canaleres cisternes d aigua de la pluja pous protegits amb bombes. manuals o fonts p bliques Sovint si l aigua dol a est contaminada. es pot aprofitar per s necessari tractar la per millorar ne la quali. tat El cost d aquest tractament fa que no tota la poblaci del planeta. tingui aquesta possibilitat,ACC S A L AIGUA POTABLE.
Font PNUD 2007 08, Elaboraci Departament de Geograf a i Sociologia Udl. Residus i m s residus, L increment dels residus a les grans ciutats s un problema que encara no t solucions eficaces. Avui una mica m s de la meitat de la poblaci viu en nuclis ur. bans L impacte d aquests en el medi ambient s molt important. Les zones urbanes demanen grans quantitats d energia aigua i. aliments com a conseq ncia generen molt ssims residus que. van a parar al s l a l aire i a l aigua Per qu se n fa d aquests. residus que poden ser contaminants, Es dipositen en abocadors incontrolats muntanyes de dei. xalles o b es cremen a cel obert Existeixen tamb sistemes. menys contaminants com abocadors controlats o les plantes in. cineradores on s hi tracten la terra els gasos i les cendres resul. tants poden contaminar menys, 74 Ara b la millor manera d estalviar energia i contaminar me. nys s reduir reutilitzar i reciclar llei de les 3 R Reduir el consum. de productes envasats o contaminats s el primer que s ha de fer. Reutilitzar els envasos abans de llen ar los Reciclar els materi. als per poder los utilitzar de nou com a mat ries primeres Per fer. possibles aquestes tres alternatives hem de canviar d h bits tant. ciutadans i ciutadanes com empreses i governs,REDUIR REUTILITZAR I RECICLAR.
EUTILITZAR,Tornar a utilitzar all que pugui te,nir alguna alternativa d s o tingui. v ries maneres de ser usat,EDUIR ECICLAR,consisteix en disminuir els Sotmetre al proc s de. productes innecessaris que reciclatge tot transfor. adquirim di riament mant un material per,a sser reutilitzat no. necess riament en la,seva forma original i es,sotmet a un reciclatge. Font Elaboraci pr pia i es dreamstime com,activitats.
a Qu passaria si alguns dels pa sos amb m s poblaci com l ndia la Xina el Brasil emetessin el mateix nivell de. CO2 que altres pa sos com els EUA Austr lia o el Canad. b La desertitzaci s una amena a per al planeta el 40 de la Terra s n zones seques Creieu que aquest fet s una. amena a per a la gent que viu en aquestes zones Per qu. c Compareu el consum d energia d un ciutad espanyol amb el d un et op i un nord americ Expliqueu per qu. diferents pa sos tenen diferents nivell de consum La poblaci dels pa sos industrialitzats 20 del total mundial gasta. un 75 del total d energia que es produeix Creieu que el consum d energia est relacionat amb les formes de vida als. diferents pa sos Per qu, d Creieu que hi ha alguna relaci entre l acc s a l aigua tractada i la salut de la poblaci Per qu. e Per qu creieu que des de l any 1980 es d na un augment del 35 de residus urbans al continent europeu A qu. es deu aquest fet sabent que la recollida selectiva i el reciclatge van en augment. f A Lleida la bossa d escombraries est formada per 40 de mat ria org nica 25 de paper i cartr 10 de vidre. 9 de pl stics i 15 d altres Qu et semblen aquestes dades. g Coneixeu algun dels sistemes de gesti de residus urbans Quins avantatges i inconvenients hi trobeu Creieu que. hi ha cap relaci entre aquests i la salut al l rgies asma de la poblaci Per qu. h Imagina que arriba un dia en qu l aigua dol a al m n s tan escassa que per utilitzar la s ha de pagar a un preu. molt alt Quines conseq ncies tindria aix per a nosaltres I per a la gent dels pa sos m s empobrits. 76 i Intenteu esbrinar consultant la regidoria de Medi Ambient o les associacions ecologistes quines mesures s estan. prenent per tenir unes empreses i unes ciutats menys contaminants i m s sostenibles. j Visiteu la deixalleria de Lleida, k Sab eu que un camp de golf necessita 1 500 m3 d aigua cada dia de mitjana I que aquesta quantitat d aigua s la. necess ria per proveir 15 000 ve ns d una comunitat per al seu consum dom stic. Informeu vos en i prepareu un debat sobre els avantatges i inconvenients de l exist ncia i proliferaci dels camps de. golf a Catalunya,tend ncies xarxa, Davant la insostenibilitat del model de vida dels pa sos rics i http www arc cat net Ag ncia de Residus de Catalunya. tenint en compte les conseq ncies que aquest t per als pa sos http www earthday org. pobres i sobre tot el planeta s hora d actuar s a les nostres http www unep net Programa de les Nacions Unides per al Medi. mans replantejar les pr ctiques industrials agr coles i sobretot Ambient PNUMA. les m s quotidianes L aplicaci de la llei de les 3 R l agricultura http www fao org Organitzaci de les Nacions Unides per. ecol gica les energies renovables la construcci ecol gica s n l Alimentaci i l Agricultura. un exemple de propostes que s estan duent a terme http www foei org es Amigos de la Tierra. http www ecologistasenaccion org Ecologistes en acci. Us proposem que feu un debat per tal de buscar m s. http www pangea org directori, alternatives a aquelles activitats que veiem que estan destruint el. http www greenpeace org Greenpeace,nostre planeta,http www tots net Revista Tots.
El consum excessiu d energia http www mma es Ministeri de Medi Ambient. L exc s d emissions de CO2 http www ceroco2 org Iniciativa para el Cuidado del Clima. http www mediambient gencat cat Medi Ambient Generalitat de. La tala desmesurada de boscos, L agricultura agressiva i intensiva http www gloobal net La cooperaci internacional en xarxa. La contaminaci i el mal s de l aigua dol a,L augment dels residus urbans. Elaboreu ne unes conclusions,Entreu a les p gines, http www vidasostenible org ciudadanos a1 01 asp castell. http earthday net footprint index html angl s, Calculeu el vostre ndex de contaminaci ser la vostra petjada. mantenir el seu nivell de consum i el seu nivell paral lel de residus Sabies que Qu ens penses 64 FITXA 6 El petroli el carb el gas natural i l urani s n materials f ssils sorgits de restes geol giques que s han format amb el pas del temps Aquestes energies tarden mil lennis a formar se s n uns recursos naturals limitats i s n utilitzats sobretot pels pa sos m s

Related Books

ELECTRONIC DRUM KIT DTX400K DTX430K DTX450K Yamaha

ELECTRONIC DRUM KIT DTX400K DTX430K DTX450K Yamaha

DTX400K DTX430K DTX450K Owner s Manual 3 SPECIAL MESSAGE SECTION This product utilizes batteries or an external power supply adapter DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual on the name plate or specifically recommended by Yamaha

PSR S950 PSR S750 Owner s Manual Yamaha Corporation

PSR S950 PSR S750 Owner s Manual Yamaha Corporation

PSR S950 S750 Owner s Manual 3 SPECIAL MESSAGE SECTION This product utilizes batteries or an external power supply adapter DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual on the name plate or specifically recommended by Yamaha WARNING Do not place this product in a position where any

November 2015 Curriculum Vitae

November 2015 Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Dr Med Faidi Omar Mahmoud Scientific and Clinical Education Education Qualifications 10 24 1972 Graduation from Damascus University as a M D with a good rating 08 21 1976 Medicine College Damascus Obtained a Diploma in Ophthalmology from the Medical College Damascus with a very good rating

UNIVERGE SV9100 DT410 DT430 DT830 User Guide Issue 1

UNIVERGE SV9100 DT410 DT430 DT830 User Guide Issue 1

DT410 DT430 DT830 NEC Corporation of America September 2014 NDA 31593 ISSUE 1 0 USER GUIDE SV9100 NEC Corporation of America reserves the right to change the specifications functions or features at any time without notice NEC Corporation of America has prepared this document for use by its employees and customers The information contained herein is the property of NEC Corporation of

DIGITAL MULTIMETER

DIGITAL MULTIMETER

1 INSTRUCTION MANUAL MODEL 89017 DIGITAL MULTIMETER DA MULTITESTER Brugsanvisning NO MULTIMETER Bruksanvisning SV MULTITESTARE Bruksanvisning FI YLEISMITTARI

INSTRUCTION MANUAL DIGITAL MULTIMETER

INSTRUCTION MANUAL DIGITAL MULTIMETER

INSTRUCTION MANUAL DIGITAL MULTIMETER C 10A MAX EEBC 10A COM V mA UNFUSED 200mA MAX DC MAX 600V FUSED 200 20 2 200 m 600 600 2m 10A NPN PNP 2k 200 20k 200k 2M hFE CAT II 600V OFF 20m O 1 Thanks for buying our products please go through the instruction manual before starting to use the meter and carefully follow these safety rules GENERAL This series 1are a series of compact pocket sized

Format Title Published Date Course Angular Fundamentals

Format Title Published Date Course Angular Fundamentals

Book Mastering Xamarin UI Development 19 01 2017 Book Augmented Reality Game Development 19 01 2017 Book Implementing Oracle Integration Cloud Service 19 01 2017 Video Functional PHP 7 v 18 01 2017 Book Extending Microsoft Dynamics NAV 2016 Cookbook 18 01 2017 Course Penetration Testing A Survival Guide 17 01 2017

Software Engineering Department List of e Books

Software Engineering Department List of e Books

Software Engineering Department List of e Books Below are the lists of e books for Software Engineering Department available to GCET students faculty and staff from international partner institution UWE Anyone with a UWE Bristol login can access these e books Clicking on the links will direct you to UWE Library website Kindly visit the GCET admission and registration department for

ffirs indd ii 6 24 2010 2 47 19 PM

ffirs indd ii 6 24 2010 2 47 19 PM

Platinum Edition Mastering CISSP and CAP and the Certi ed Ethical Hacker CEH Prep Guide Security Testing 94 Cloud Penetration Testing 99 Legal and Ethical Implications 100 The Three Pre Test Phases 103 Penetration Testing Tools and Techniques 105 Regression Testing 111 Cloud Computing and Business Continuity Planning Disaster Recovery 113 De nitions 113 General Principles and

Improving Web Vulnerability Scanning DEF CON

Improving Web Vulnerability Scanning DEF CON

I do some penetration testing as well 2 More Introduction Today I m going to talk about vulnerability scanning Primary on the web The cloud is involved as well Network security too I ll show some things so there is plenty of demo time Have fun thanks for being here 3 Some Facts There are a lot of web vulnerability scanners fuzzers and penetration testing tools out there already

Characteristics of the Cloud Computing Model as a

Characteristics of the Cloud Computing Model as a

Characteristics of the Cloud Computing Model as a Disruptive Innovation Ioana C TINEAN1 Dan C NDEA Abstract The increasing complexity and management costs of enterprise information technology forces organizations to find improved ways of fulfilling their computing needs Cloud Computing model evolved as a new means of delivering and consuming information technology services in organizations