Kssm Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 2-Books Pdf

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2
04 Mar 2020 | 30 views | 0 downloads | 55 Pages | 1.21 MB

Share Pdf : Kssm Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 2

Download and Preview : Kssm Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 2

Report CopyRight/DMCA Form For : Kssm Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 2Transcription

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2, KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. Reka Bentuk dan Teknologi, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Tingkatan 2, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2. Terbitan 2016, Kementerian Pendidikan Malaysia, Hak Cipta Terpelihara Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana mana bahagian artikel ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga.
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik fotokopi mekanik rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis. daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4 8 Blok E9 Parcel E. KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya. KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2, Rukun Negara v. Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi, Definisi Kurikulum Kebangsaan vii. Kata Pengantar ix, Pendahuluan 1, Matlamat 2, Objektif 2. Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah 3, Kemahiran Abad Ke 21 6. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 8, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 9.
Elemen Merentas Kurikulum 13, Pentaksiran Sekolah 16. Organisasi Kandungan 18, Perincian Kandungan, Penyelesaian Masalah Secara Inventif 19. Aplikasi Teknologi, Teknologi Pembuatan 24, Reka Bentuk Mekanikal 28. Reka Bentuk Elektrik 30, KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2. Reka Bentuk Elektronik 33, Reka Bentuk Sistem Akuaponik 36.
Reka Bentuk Makanan 38, Panel Penggubal 41, KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2. RUKUN NEGARA, BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita cita hendak. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Memelihara satu cara hidup demokratik, Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara. akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi tradisi. kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan. sains dan teknologi moden, MAKA KAMI rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha.
kami untuk mencapai cita cita tersebut berdasarkan prinsip prinsip yang berikut. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN, KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA. KELUHURAN PERLEMBAGAAN, KEDAULATAN UNDANG UNDANG, KESOPANAN DAN KESUSILAAN. KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2, FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan. ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh. dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis. dari segi intelek rohani emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan. dan kepatuhan kepada Tuhan Usaha ini adalah bertujuan. untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan berakhlak mulia bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara, Sumber Akta Pendidikan 1996 Akta 550.
KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2, DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN. 3 Kurikulum Kebangsaan, 1 Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk. kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. kemahiran norma nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk. membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi. jasmani rohani mental dan emosi serta untuk menanam dan. mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan. pengetahuan, Sumber Peraturan Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1996. PU A 531 97, KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2. KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2, KATA PENGANTAR.
Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM yang, dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan kerangka KSSM mengintegrasikan pengetahuan kemahiran dan. dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan. menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah nilai serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke 21. menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, KBSM yang mula dilaksanakan pada tahun 1989 KSSM dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KBAT Penyepaduan. KBSM yang mula dilaksanakan pada tahun 1989 KSSM, digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan. digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan. Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 2025 agar harmonis dari segi intelek rohani emosi dan jasmani. Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 2025 agar. kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah. setanding dengan standard antarabangsa Kurikulum, setanding dengan standard antarabangsa Kurikulum. berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM pengajaran dan. berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah. dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT. dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen. Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP untuk semua mata dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran. Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP untuk semua. pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek supaya. mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan. Pembelajaran dan Standard Pentaksiran murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad. Standard Pembelajaran dan Standard Pentaksiran, Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen.
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen. kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi tinggi. kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum. Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang. Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan. Kebangsaan Menerusinya murid dapat ditaksir secara terlibat dalam penggubalan KSSM Semoga pelaksanaan KSSM. Kebangsaan Menerusinya murid dapat ditaksir secara. berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan. berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam. sesuatu mata pelajaran serta membolehkan guru membuat Kebangsaan. sesuatu mata pelajaran serta membolehkan guru membuat. tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid Dr SARIAH BINTI ABD JALIL. Bahagian Pembangunan Kurikulum, KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2. PENDAHULUAN, Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM Reka Bentuk manusia Murid membangunkan rangkaian kemahiran yang. dan Teknologi RBT ialah satu mata pelajaran baharu yang seiring dengan industri moden. diperkenalkan kepada murid bermula dari tingkatan 1 hingga. ke tingkatan 3 RBT menggantikan mata pelajaran Kemahiran. Hidup Bersepadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 1988 Murid belajar menggunakan teknologi terkini dan peka kepada. kesan perubahan teknologi Murid juga berfikiran kreatif. Sejajar dengan hasrat untuk menghasilkan murid yang dengan mengambil bahagian dalam meningkatkan kualiti hidup. mempunyai kemahiran berfikir seperti yang terkandung dalam dan menyelesaikan masalah sebagai individu serta ahli dalam. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 PPPM masyarakat Dalam Kemahiran Abad ke 21 murid bukan hanya. maka mata pelajaran RBT diperkenalkan RBT diajar kepada bertindak sebagai pengguna teknologi yang berpengetahuan. murid mengenai kriteria reka bentuk menggunakan teknologi malah menyediakan mereka ke arah pencipta produk dan. dalam pembinaan dan pembuatan produk supaya menjadi pencetus idea baharu. individu yang mempunyai pemikiran global serta memahami. teknologi terkini yang mampu menyelesaikan masalah masa. RBT memberi peluang kepada murid menggabungjalinkan. kemahiran mereka bentuk dan teknologi dengan berfikir secara. kreatif untuk menghasilkan produk bagi memenuhi keperluan. KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2, KSSM RBT bermatlamat memberi pengetahuan kemahiran 4 Membuat keputusan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. nilai estetika dan teknologi dalam dunia reka bentuk Murid menggunakan teknologi yang bersesuaian. dapat membentuk kemahiran berkomunikasi serta menjana 5 Mereka bentuk melalui pendekatan Jujukan Reka Bentuk. idea untuk menghasilkan produk baharu dan menjadi pereka Design Cycle dan membuat projek dengan berkesan. bentuk yang membudayakan pemikiran kritis kreatif inovatif 6 Membangunkan produk melalui proses reka bentuk yang. inventif dan keusahawanan menggunakan teknologi, 7 Mengamalkan nilai murni yang relevan untuk mereka bentuk. OBJEKTIF sesuatu produk yang lebih ergonomik mesra pengguna. berkualiti tinggi dengan kos yang efisien, KSSM RBT bertujuan untuk membolehkan murid mencapai 8 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berintegriti.
objektif berikut, 1 Mempunyai kesedaran terhadap perkembangan reka. bentuk pembangunan produk sesuai dengan kehidupan, 2 Memperoleh kemahiran menggunakan peralatan bahan. dan perisian komputer yang sesuai dalam menghasilkan. sesuatu produk, 3 Menghasilkan produk yang direka bentuk mempunyai. konsep teknologi hijau, KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2. KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis kreatif. MENENGAH dan inovatif Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal. Standard Kurikulum Sekolah Menengah KSSM dibina insan yang menghayati nilai nilai murni berteraskan. berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi Kerohanian Sikap keagamaan berpengetahuan berketerampilan berpemikiran. dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan. Fizikal dan Estetika serta Sains dan Teknologi Enam tunjang dalam Rajah 1 Kurikulum RBT digubal berdasarkan enam. tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara tunjang KSSM. Rajah 1 Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah. KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2, KSSM RBT memberi fokus kepada empat domain seperti Penerangan setiap domain adalah seperti dalam Jadual 1.
dalam Rajah 2 Murid akan mengaplikasikan pengetahuan dan. Jadual 1 Domain dalam RBT, kemahiran melalui aktiviti reka bentuk dan penghasilan produk. DOMAIN PENERANGAN, Mensyukuri dan menghayati sesuatu reka. bentuk di sekeliling untuk tujuan, penambahbaikan reka bentuk atau membuat. Reka Bentuk, reka bentuk baharu yang lebih baik murah. Mempelajari dan mengaplikasikan teknologi, dalam reka bentuk yang merangkumi pelbagai.
disiplin ilmu, Penghasilan reka bentuk dan produk yang. lebih efisien yang melibatkan proses reka, Rajah 2 Domain Reka Bentuk dan Teknologi Menekankan nilai nilai murni dalam. pembelajaran bagi memastikan produk dapat, Reka Bentuk. menyelesaikan masalah individu dan, masyarakat di samping berdaya saing. sains dan teknologi moden MAKA KAMI rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita cita tersebut berdasarkan prinsip prinsip yang berikut KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2 vi FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Related Books

qarTuli ena da literatura 7

qarTuli ena da literatura 7

moswavlis wigni qarTuli ena da literatura VII klasi Sedgenilia ganaxle buli erovnuli saswavlo gegmis mixedviT da cdilobs daicvas is moTxovnebi rac gaTvaliswinebulia qarTuli enisa da literaturis sagnobrivi standartis mi xedviT sakiTxavi masalis ZiriTad nawils warmoadgens erovnuli saswavlo gegmis mixedviT gaTvaliswinebuli savaldebuli literatura 1 i abaSiZe xma katamonTan 2 i

qarTuli ena da literatura 9 EPRINTS

qarTuli ena da literatura 9 EPRINTS

3 meToduri miTiTebani maswavleblebisaTvis saswavlo kompleqti Sedgeba ori komponentisagan a moswavlis wigni b maswavleblis wigni a moswavlis wigni qarTuli ena da literatura IX klasi Sedgenilia ganaxlebuli erovnuli saswavlo gegmis mixedviT da cdilobs daicvas is moTxovnebi rac gaTvaliswi

Manual del Usuario para Nokia 500 files customersaas com

Manual del Usuario para Nokia 500 files customersaas com

Manual del Usuario para Nokia 500 Edici n 2 0 Contenido Seguridad 5 Inicio 7 Teclas y partes 7 Insertar la tarjeta SIM 9 Insertar una tarjeta de memoria 10 Carga 12 Encender o apagar el tel fono 14 Usar el tel fono por primera vez 14 Copiar contactos o fotos desde el tel fono anterior 15 Bloquear o desbloquear las teclas y la pantalla 16 Ubicaciones de la antena 17 Cambiar el volumen de

Nokia C5 00 User Guide download support webapps

Nokia C5 00 User Guide download support webapps

Ovi by Nokia 12 About Ovi Store 13 Remove a memory card 13 Remove battery and SIM card 13 Basic use 14 Write text 14 Menu 15 Display indicators 15 Shortcuts 17 Offline profile 17 Access codes 18 Configuration settings 18 Settings wizard 18 Remote lock 19 Personalise your device 20 Home screen 20 Contacts bar 20 Themes 20 Profiles 21 Telephone 23 Make a call 23 Answer a call 23 Make a video

Manual del Usuario para Nokia E5 00

Manual del Usuario para Nokia E5 00

Manual del Usuario para Nokia E5 00 Edici n 2 1 Contenido Seguridad 6 Acerca de su dispositivo 7 Servicios de red 8 Acerca de la administraci n de derechos digitales 9 Retirar la bater a 10 Inicio 11 Teclas y partes 11 Insertar la tarjeta SIM y la bater a 13 Insertar la tarjeta de memoria 15 Retirar la tarjeta de memoria 16 Correa de mano 16 Cargar la bater a 17 Bloquear o desbloquear el

Nokia E5 00 User Guide vodafone co nz

Nokia E5 00 User Guide vodafone co nz

Nokia Switch 16 Nokia Ovi Suite 18 Visit Ovi by Nokia 19 About Ovi Store 20 Access codes 20 Basic use 21 Home screen 21 One touch keys 22 Write text 23 Contacts 25 Calendar 27 Multitasking 29 Flashlight 30 Ovi Files 30 Make calls 30 Voice calls 30 During a call 31 Voice mail 32 Answer or decline a call 32 Make a conference call 33 Speed dial a phone number 33 Call waiting 34 Call divert 34

Nokia E5 00 User Guide download support webapps

Nokia E5 00 User Guide download support webapps

Nokia Switch 16 Nokia Ovi Suite 18 Ovi by Nokia 19 About Ovi Store 20 Access codes 20 Basic use 21 Home screen 21 One touch keys 22 Write text 23 Contacts 24 Calendar 27 Clock 29 Multitasking 30 Flashlight 31 Make calls 31 Voice calls 31 During a call 32 Voice mail 32 Answer or decline a call 33 Make a conference call 33 Speed dial a phone number 34 Call waiting 34 Call divert 35 Call barring

INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 1 2012 SARINGAN 3

INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 1 2012 SARINGAN 3

6 Tulis perkataan berdasarkan gambar Contoh 1 Nota guru Konstruk 6 Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 7 dung ding 3 din sung seng 4 le song sing 5 let dang ding u tong ting 2 gun tong sotong teng

MP3 Juices und andere 18 Musik Downloaders

MP3 Juices und andere 18 Musik Downloaders

K A N J I L

K A N J I L

Extract Natasha did not go out much when it was so cold She preferred to stay inside where it was nice and warm to play with her dolls her matryoshkas For her these little painted wooden dolls were not toys They were her friends or better still members of her family There were five dolls and Natasha adored all of them They nested inside

Thomas Walden ciando ebooks

Thomas Walden ciando ebooks

2 3 2 Der Trickster in der Lesart von Joseph Campbell 65 2 4 Der Trickster im digitalen Zeitalter 66 2 5 Trickster in zeitgen ssischen Filmen 68 2 6 Beispiele f r Trickster in Film und Fernsehen 70 2 6 1 Captain Jack Sparrow 70 2 6 2 James Bond 71 2 6 3 Indiana Jones 72 2 6 4 Mark Zuckerberg und Steve Jobs 73 2 6 5 John Keating 74 2 6 6 Charlie Harper 75 2 6 7 Dr King Schultz 76 2 6 8