Junie 2015 Graad 10 Besigheidstudies Best Education-Books Pdf

JUNIE 2015 GRAAD 10 BESIGHEIDSTUDIES Best Education
10 Mar 2020 | 282 views | 3 downloads | 42 Pages | 1.03 MB

Share Pdf : Junie 2015 Graad 10 Besigheidstudies Best Education

Download and Preview : Junie 2015 Graad 10 Besigheidstudies Best Education

Report CopyRight/DMCA Form For : Junie 2015 Graad 10 Besigheidstudies Best EducationTranscription

INSTRUKSIES EN INLIGTING, Lees die volgende instruksies aandagtig deur voordat die vrae beantwoord word. 1 Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings, AFDELING A VERPLIGTEND. AFDELING B Bestaan uit VYF vrae beantwoord enige DRIE vrae. AFDELING C Bestaan uit VIER vrae beantwoord enige TWEE vrae. 2 Neem die geallokeerde tyd vir elke vraag in ag wanneer die vrae beantwoord. 3 Nommer die antwoorde volgens die vraagnommer soos wat dit in die vraestel. gebruik word, 4 Beantwoord die vrae in volsinne tensy anders aangedui. 5 Die puntetoekenning by elke vraag is n aanduiding van die lengte van die. 6 Begin die antwoord van elke vraag op n nuwe bladsy Byvoorbeeld Vraag 1. nuwe bladsy Vraag 2 nuwe bladsy ensovoorts, 7 Gebruik die onderstaande tabel as n riglyn vir puntetoekening en die. bestuur van tyd per afdeling, AFDELING A, VERPLIGTEND 30 PUNTE 15 MINUTE.
AFDELING B, DRIE vrae moet DRIE VRAE 45 MINUTE, beantwoord word in 3X30 90. hierdie afdeling, AFDELING C TWEE VRAE, TWEE vrae moet 2X40 80 60 MINUTE. beantwoord word in, hierdie afdeling, TOTAAL 200 PUNTE 120 MINUTE 2 URE. AFDELING A VERPLIGTEND, 1 1 Vier moontlike antwoorde word op die volgende vrae voorsien Kies die. korrekte antwoord en skryf slegs die letter A D langs die vraagnommer neer. Voorbeeld 1 1 1 A, 1 1 1 Spesifieke en eng omskrewe uitkomste waarna die besigheid sal streef om te.
C Doelwitte, D Oogmerke, 1 1 2 Retail Holdings Bpk is n. A Publieke maatskappy, B Vennootskap, C Privaat maatskappy. D Beslote korporasie, 1 1 3 Hierdie wet gee nuwe regte aan verbuikers deur hulle te help om ingelig te. wees en die regte besluite te neem voor hulle op krediet koop. A Nasionale Kredietwet, B Wet op Verbruikersbeskerming. C Nasionale Vebruikers Beskermngs Kommissie, D Nie een van die bogenoemde nie.
1 1 4 Die basiese take van n bestuurder is, A Produksie organisasie bemarking en administrasie. B Motivering kommunikasie delegering en aktivering. Lleiding kommunikasie organisering en beheer, C Beplanning organisering leiding en beheer. D Beheer organisering leiding en beplanning, 1 1 5 Vodacom is n voorbeeld van n besigheid wat in die sektor van die. ekonomie bedryf word, B Tersi re, C Sekond re, D Industri le. 1 2 Kies n beskrywing in KOLOM A wat by die term in KOLOM B pas Skryf. slegs die korrekte letter A E langs die vraagnommer neer Voorbeeld. KOLOM A KOLOM B, 1 2 1 Hierdie funksie is verantwoordelik vir die A Demografies.
rekordering van inligting om bestuur te assisteer, gedurende die besluitnemingsproses B Rowery. 1 2 2 Alle leerders het gesamentlik toegang tot C Administratiewe funksie. basiese onderwys, D Memorandum van Inkorporasie, 1 2 3 Wanneer n persoon onregmatige toegang tot. die besigheidsperseel verkry E Diefstal, 1 2 4 Verwys na die ouderdom geslag opleiding F Basiese reg. vaardighede en rassegroepe in n, gemeenskap G Produksie funksie. 1 2 5 n Dokument wat benodig word tydens die H Prospektus. stigtingsprosedure volgens die Nuwe, Maatskappywet Wet 71 van 2008.
1 3 Kies die regte woord e tussen hakkies Skryf slegs die korrekte antwoord langs. die vraagnommer, 1 3 1 Middel vlak bestuur Top vlak bestuur beheer die langtermyn besluite van die. 1 3 2 Die analise van geleenthede wanneer n SWOT ontleding gedoen word is deel. van die interne omgewing eksterne omgewing van n besigheid. 1 3 3 Smokkelary Dobbelary behels die waag van geld op n spesifieke. geleentheid sonder om te weet wat die uitkoms sal wees met die hoop om. geld te wen, 1 3 4 Die prim re sektor tersi re sektor speel n belangrikr rol deur natuurlike. hulpbronne aan die sekond re sektor te voorsien, 1 3 5 n Alleeneienaar het beperkte onbeperkte aanspreeklikheid. TOTAAL AFDELING A 30, AFDELING B, Beantwoord ENIGE DRIE vrae. Lees die onderstaande gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg. Ahmed s Fabric Store, Ahmed se Materiaalwinkel was die enigste materiaal en naaldwerkmasjien verskaffer.
in Napier vir n aantal jare Onlangs het daar twee nuwe materiaalwinkels. oopgemaak Een van die winkels bied naaldwerkklasse aan en verkoop die. naaldwerkmasjiene teen n afslagprys Werkers voel omgekrap omdat die ander. besighede die werkers se lone met 6 verhoog het Naaldwerk is nie meer so. gewild soos in die verlede nie en baie verbruikers besoek die naaste stad vir n. groter verskeidenheid materiaal Die Wet op Verbruikersbeskerming en die. Nasionale Kredietwet het ook beteken dat Ahmed die manier hoe hy die besigheid. se finansi le department bestuur moet verander Ahmed het ook besef dat sy. besigheid verwaarloos en baie outyds is, 2 1 Identifiseer die besigheidsektor in die bogenoemde gevallestudie 2. 2 2 Analiseer die beheer en invloed wat Ahmed het oor sy omgekrapte werkers. en die mededinging in die naaste stad 6, 2 3 Lys enige VIER regte van Ahmed se verbruikers volgens die. Verbruikersbeskermingswet 68 van 2008 8, 2 4 Maak n aanbeveling van maniere hoe Ahmed veranderinge in sy besigheid. kan aanbring om te voldoen aan die Nasionale Kredietwet 4. 2 5 Bespreek kortliks wat bedoel word met die konsep sosio ekonomiese. kwessies 2, 2 6 Lys VYF sosio ekonomiese kwessies wat Suid Afrika verteenwoordig 5. 2 7 Noem enige DRIE elemente wat ons in die mikro omgewing aantref. Lees die onderstaande gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg. Marc se Matte, Marc Mothiba het as n matle r gewerk en toe as n verkoopspersoon vir 29 jaar met.
n lae salaris en slegte werksomstandighede Die besigheid is verkoop aan nuwe. eienaars en dinge het versleg Elf jaar terug het Marc bedank en uitgevind dat die. besigheid geen bydrae tot die Werkloosheidsversekeringsfonds WVF of n. pensioenfonds namens hom gemaak het nie Hy het geen ander keuse gehad as om. sy eie besigheid te begin nie Marc se Matte In die begin moes Marc kontant betaal. vir die matte wat hy bestel het en het hy geleer om streng toesig te hou oor die. finansies nadat n werker voorraad met n waarde van R8 000 gesteel het Een van. Marc se kli nte het verhuis na n ander dorp sonder om te betaal vir matte en die. arbeid om dit te l Marc beskou dit as n wonderlike ervaring om sy eie besigheid te. 3 1 Definieer die term entrepreneur 2, 3 2 Noem en bespreek kortliks DRIE entrepreneuriese eienskappe wat Marc sal. assisteer om n suksevolle entrepreneur te word 6, 3 3 Identifiseer die vorm van eienaarskap in die bogenoemde gevallestudie. Motiveer jou antwoord 3, 3 4 Gee TWEE voordele en TWEE nadele van die vorm van eienaarskap wat. geidentifiseer is in vraag 3 3 8, 3 5 Die bestuur van enige besigheid funksioneer op verskillende vlakke Noem. die verskillende vlakke van bestuur in n besigheid 3. 3 6 Marc moes in die begin kontant betaal vir die bestelling van matte. 3 6 1 Verduidelik die verskil tussen kontanthandel en krediethandel 4. 3 6 2 Identifiseer enige TWEE voordele van krediet aankope 4. Lees die volgende gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg. Edwardo Konstruksie, Edwardo Concalves het marknavorsing gedoen en besef dat daar n behoefte aan.
n konstruksie maatskappy in die Nelspruit omgewing is Hy noem sy besigheid. Edwardo Konstruksie Die diens wat hy wil voorsien sluit die uitleg van tuine. bouwerk en aanbouings in Hy benodig vyf toesighouers om hom te assisteer met. die werk en n sekretaresse om die administratiewe werk te verrig en met kli nte. te skakel Hy kan nie bekostig om duursame kantoortoerusting te koop nie. as gevolg van onvoldoende fondse maar benodig n lessenaar stoel. en rekenaar vir sy sekretaresse, 4 1 Edwardo het nie genoeg fondse om kantoortoerusting te koop nie. 4 1 1 Adviseer Edwardo oor enige ander bron van finansiering wat hy kan. 4 1 2 Verduidelik waarom hierdie tipe finansiering gekies het 2. 4 3 3 Gee n beskrywing van die take van die finansi le funksie 2. 4 2 Lys enige DRIE voordele om inligtingtegnologie in die administratiewe. funksie te gebruik 6, 4 3 Noem en beskryf kortliks die stappe om inligting in n besigheid te hanteer 6. 4 4 n Maand voordat Edwardo sy besigheid begin het het sommige industrie in. Suid Afrika dit as n goeie tyd bestempel om te staak. 4 4 1 Definieer staking 2, 4 4 2 Definieer sloerstaking 2. 4 5 Gehalte is die vlak van uitnemendheid wat n besigheid behaal Hoe kan. Edwardo gehalte verseker in die volgende funksies, 4 5 1 Menslike Hulpbronne funksie 2. 4 5 2 Algemene Bestuur funksie 2, Lees die volgende artikel en beantwoord die vrae wat volg.
Suid Afrika se waghonde sny mobiele telefoon tariewe. Gugulakhe Lourie, JOHANNESBURG 20 Okt Suid Afrika se telefoon reguleerder het ges dat hulle. mobiele telefoon maatskappye sal dwing om ander verskaffes se tariewe te verlaag. in n poging om oproepe van verbruikers te verlaag en mededining aan te moedig. Die Onafhanklike Kommunikasie Owerheid van Suid Afrika OKOSA het. aangekondig dat hulle mobiele tariewe sal verminder gedurende spitstye na73 sent. vanaf 89 sent per minuut vanaf Maart 2011 Die reguleerder het aangekondig dat. koste verbonde aan nie spitstye sal verminder word na 65 sent per minuut Die doel. is om fooie te verminder tot en met 40 sent teen Maart 2013 In Oktober het Suid. Afrika se grootste sellul re operateur Vodacom gewaarsku dat n dramatiese. verlaging van sellul re tariewe nadelig sou wees vir die land se ekonomie en. kommunikasie sektor, Geneem uit die artikel op www reuters com 29 Oktober 2010 Vertaal. 5 1 Identifiseer VIER elemente van die markomgewing in die bogenoemde. 5 2 Verduiderlik tot watter mate die besigheid hierdie omgewing kan beheer 2. 5 3 Noem enige ander TWEE mobiele telefoonondernemings wat met Vodacom. 5 4 Diffirensieer tussen die formele en informele sektore in Suid Afrika 4. 5 5 Identifiseer die hoofrol van OKOSA 2, 5 6 Die regering het n aantal reguleerders geskep wat verantwoordelik is vir die. toesighouding oor spesifieke dele van die burgerlike samelewing. 5 6 1 Definieer burgerlike samelewing 2, 5 6 2 Verduidelik en gee DRIE redes waarom n besigheid goeie. verhoudings moet handhaaf met die burgerlike samelewing rondom die. besigheid 6, 5 7 Bespreek die rol van die openbare betrekkinge funksie van n onderneming.
om mededingend te bly 4, 6 1 Skryf die onderstaande afkortings volledig uit. 6 1 1 SAID 2, 6 1 2 NGO s 2, 6 1 3 SABS 2, 6 2 Lys die VIER groepe organisatoriese hulpbronne en identifiseer die vergoeding. van elk om goedere en dienste te produseer om die doelwitte van die. besigheid te bereik 8, 6 3 Verduidelik kortliks wat is n Artikel 21 maatskappy 2. 6 4 Lees deur die volgende gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg. IMAGE projek in Suid Afrika stel die gebruik van mikro finansiering voor in die. stryd teen MIV en VIGS, Huishoudelike geweld en vigs infeksies teister al lank die agt dorpe buite Burgersfort in. Limpopo provinsie waar die IMAGE projek tans bedryf word Vroue van die armste. huishoudings in die ekonomie word ge dentifiseer en dan aangemoedig om by die. program aan te sluit IMAGE glo dat die oplossing is om vroue se mag te verhoog by. die huis met n inkomste deur n mikrofinansieringsprogram Die mikrofinansierings. program ondersteun vroue deur SEF Small Entrerprise Foundation wat. groeplenings bied vir vroue met bestaande en nuwe klein besighede soos vrugte of. klerestalletjies Die groepe vergader elke twee weke om lenings terug te betaal en om. verslag te doen oor sakevordering aanSEF veldwerkers. 6 4 1 Verduidelik wat bedoel word met mikro finansiering 2. 6 4 2 Die IMAGE program glo dat vroue wat ekonomies bemagtig word belangrik. is om HIV en VIGS infeksie aan te spreek Gee redes daarvoor 2. 6 5 Bespreek EEN nadelige impak van MIV en VIGS in n onderneming. 6 6 Definieer die volgende konsepte, 6 6 1 Ongelykhede 2.
6 6 2 Werkloosheid 2, 6 6 3 Armoede 2, TOTAAL AFDELING B 90. AFDELING C, Beantwoord enige TWEE vrae in hierdie afdeling. Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid KSV is n vorm van self regulering wat. geintegreer word in die besigheidmodel Elke besigheid probeer om verskillende. doelwitte te bereik Die beginsel van sosiale verantwoordelikheid dikteer dat hierdie. entiteite klein hoeveelhede hulpbronne skenk wat bydrae tot die algemene welstand. van die mensdom Hierdie aksies moet nie in enige manier winsgewend wees nie. Skryf n opstel waarin jy n kritiese bespreking gee van die volgende aspekte. Verskil tussen KMV en KMI Korporatiewe Maatskaplike Investering. KSV proses, Doel en inisiatiewe van KSV, Voordele van KSV en KSI vir besighede en die gemeenskap. Jy het n vriendin wat beplan om n nuwe besigheid te begin wat gesonde. vegetariese kitskos in een van die stede in Suid Afrika sal voorsien Sy het jou gevra. om haar te help om die invloed van die makro omgewing op haar besigheid in. oorweging te bring, Verwys na die gevallestudie en. Bespreek die components van die makro omgewing, Analiseer die impak van die makro omgewing op besigheid in Suid Afrika.
Die aankoopfunksie speel n belangrike rol in die winsgewendfheid van enige. besigheid aangesien besighede sekere goedere en dienste benodig. Skryf n opstel waarin al die aspekte rakende die aankoopfunksie bespreek word. Sluit die die volgende in jou verslag by, Aktiwiteite van die aankoopfunksie. Aankoopprosedure, Voorraadbeheer, Let s Dance het n kein plaaslike besigheid begin Megan Precious en Lindo het die. besigheid as n vennootskap begin en bied dansklasse aan as deel van die buite. Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye BESIGHEIDSTUDIES GRAAD 10 JUNIE 2015 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die volgende instruksies aandagtig deur voordat die vrae beantwoord word 1 Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings AFDELING A VERPLIGTEND AFDELING B Bestaan uit VYF vrae beantwoord enige DRIE vrae AFDELING C Bestaan uit VIER vrae beantwoord enige TWEE vrae 2 Neem die

Related Books

CHAPTER 2 QUANTITY TAKE OFF Mans

CHAPTER 2 QUANTITY TAKE OFF Mans

CHAPTER 2 QUANTITY TAKE OFF The quantity takeoff is an important part of the cost estimate It must be as accurate as possible and should be based on all available engineering and design data Use of appropriate automation tools is highly recommended Accuracy and completeness are critical factors in all cost estimates An accurate and complete estimate establishes accountability and

LUXURIOUS BOATING EXPERIENCES FROM START TO FINISH

LUXURIOUS BOATING EXPERIENCES FROM START TO FINISH

engineering evident in every boat they manu facture Plus every boat purchase is backed by Strong s service that goes above and beyond to make sure you maximize your fun your way LUXURY DAY BOATING Nothing matches Cobalt s luxury and performance Built to ocean standards with unrivaled handling an excep tional experience is assured whether the day brings tubing wakeboarding or

1998 COBALT BOATS

1998 COBALT BOATS

1998 COBALT BOATS INTRODUCTION Your new Cobalt is a high quality luxury marine vehicle designed and built to provide safe and pleasurable boating It is manufactured from the finest materials available to the highest standards in the industry Like a fine automobile or aircraft given good care regular service and proper operation your Cobalt will deliver outstanding performance for many

Frontier C48 RD5 RD6 RD7 US 2009 06 09

Frontier C48 RD5 RD6 RD7 US 2009 06 09

INDEX 3 FRONTIER 1 GENERAL INFORMATION Thank you and congratulations for having chosen our implement Your new grooming mower is a technologically advanced machine constructed of high quality sturdy components that will fulfill your working expectations Read this manual carefully It will instruct you on how to operate and service your mower safely and correctly Failure to do so could

GM1060 GM1072 GM1084 REAR DISCHARGE John Deere

GM1060 GM1072 GM1084 REAR DISCHARGE John Deere

GM1060 GM1072 GM1084 REAR DISCHARGE 5WPMAN0511 Rev 10 18 2012 2 Introduction Frontier Rev 12 5 2011 TO THE DEALER Assembly and proper installation of this product is the responsibility of the Frontier dealer Read manual instructions and safety rules Make sure all items on the Dealer s Pre Delivery and Delivery Check Lists in the Operator s Manual are completed before releasing

Bu uel s Liebestod Wagner s Tristan in Luis Bu uel s

Bu uel s Liebestod Wagner s Tristan in Luis Bu uel s

JMM The Journal of Music and Meaning vol 13 2014 2015 21 1 Introduction

Altijd tot uw dienst Philips

Altijd tot uw dienst Philips

NL 1 Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid2 Compliance3 De zorg voor het milieu 3 Kennisgeving 4 2 Uw DJ geluidssysteem 5 Introductie 5 Wat zit er in de doos 5 Overzicht van de DJ soundmachine 6 3 Aan de slag 8 De schouderband gebruiken 8 Stroomvoorziening 8 Inschakelen 9 4 Mix uw muziek met djay 2 10 Compatibele iPod iPhone iPad 10

TM Sony

TM Sony

TM and symbols are not included in this booklet Screen displays and effects used to illustrate some functions are simulated Camer 4D FOCUS Conventional autofocus has until now dealt with space alone Sony goes one step further a big step with an innovative image sensor that picks up both space and time to capture moving subjects with new clarity 4D FOCUS allows you to take

The New Trading for a Living Study Guide DropPDF

The New Trading for a Living Study Guide DropPDF

Each question in this Guide is linked to a specific chapter in The New Trading for a Living psychology risk management indicators and so on Write down your answers and compare them with those in the book When answering chart related questions cover each chart with a sheet of paper and move it slowly from left to right to imitate the unfolding of market action Practice dealing with the

HOW TO DAY TRADE Warrior Trading

HOW TO DAY TRADE Warrior Trading

The act of day trading is simply buying shares of a stock with the intention of selling those shares for a pro t within minutes or hours In order to pro t in such a short window of time we trade shares of companies that have just released breaking news made a big earnings announcement or have any type of fundamental catalyst that results in above average interest from retail traders

Price Action Forex Trading with Nial Fuller

Price Action Forex Trading with Nial Fuller

course you will learn what trading masters have done for decades and that is Trade Price Action You are going to learn to art of chart reading and price action analysis You will learn how to think how to act and when to act You will live breath and sleep trading With one goal in mind to win