J Zyka Angielskiego Macmillan Polska-Books Pdf

j zyka angielskiego Macmillan Polska
19 Mar 2020 | 40 views | 0 downloads | 58 Pages | 595.94 KB

Share Pdf : J Zyka Angielskiego Macmillan Polska

Download and Preview : J Zyka Angielskiego Macmillan Polska

Report CopyRight/DMCA Form For : J Zyka Angielskiego Macmillan PolskaTranscription

Spis tre ci, A OG LNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU I JEGO G WNE ZA O ENIA 3. B ADRESACI PROGRAMU 4, C WARUNKI REALIZACJI ZA O E PROGRAMOWYCH 6. D CHARAKTERYSTYKA UCZNI W 8, II CELE KSZTA CENIA I WYCHOWANIA 10. A CELE KSZTA CENIA OG LNEGO 10, B CELE KSZTA CENIA J ZYKOWEGO WYMAGANIA OG LNE 11. III TRE CI NAUCZANIA 15, IV REALIZACJA PROGRAMU 24.
A METODY 24, B FORMY PRACY 26, C TECHNIKI PRACY 27. 1 S uchanie 27, 2 M wienie 28, 3 Czytanie 30, 4 Pisanie 32. 5 Nauczanie s ownictwa 32, 6 Nauczanie gramatyki 33. 7 Techniki kszta cenia samodzielnego uczenia si 34. 8 Techniki indywidualizacji pracy 35, 9 Korelacja tre ci z r nych przedmiot w prace projektowe 37. 10 Nauczanie zagadnie kulturowych 38, 11 Inne techniki pracy uatrakcyjniaj ce lekcje 40.
V OCENIANIE 41, A OCENA OSI GNI UCZNI W 41, 1 Przedmiotowy system oceniania 42. 2 Kontrakt 43, 3 Szczeg owe kryteria oceniania 45, 4 Sprawdziany 52. 5 Ocenianie kszta tuj ce 53, B OCENA PRACY NAUCZYCIELA 55. Program nauczania j zyka angielskiego dla szko y podstawowej w klasach IV VIII. MACMILLAN POLSKA 2017, Skuteczne porozumiewanie si w j zyku obcym nowo ytnym zar wno w mowie jak i w. pi mie stanowi nadrz dny cel kszta cenia j zykowego. Podstawa programowa kszta cenia og lnego, Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
A Og lna charakterystyka programu i jego g wne za o enia. Niniejszy program jest przeznaczony do realizacji w klasach IV VIII szko y. podstawowej w kt rych obowi zuje podstawa programowa okre lona w Rozporz dzeniu. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej. wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta cenia og lnego dla szko y. podstawowej za cznik 2 Zgodnie z tre ci uzasadnienia do nadmienionego rozporz dzenia. od roku szkolnego 2017 2018 nowa podstawa programowa obejmuje klasy IV i VII a w latach. nast pnych zacznie r wnie obowi zywa w kolejnych klasach szko y podstawowej. Nowa podstawa programowa zak ada spiralny uk ad tre ci nauczania w rozumieniu. powtarzania i utrwalania materia u na kolejnych etapach nauczania Oznacza to e wymagania. stawiane uczniom na kolejnych etapach edukacyjnych powinny by sp jne i charakteryzowa. si w my l zasady kumulatywno ci rosn cym stopniem trudno ci i z o ono ci tak aby ucze. na kolejnych etapach kszta cenia pog bia zdobywane wiadomo ci oraz rozwijane. umiej tno ci W zakresie nauki j zyka obcego nowo ytnego ta ci g o kszta cenia jest. szczeg lnie wa na ze wzgl du na wyj tkowy charakter nauki j zyka jako narz dzia. komunikacji umiej tno ci j zykowe ucze musi rozwija nieprzerwanie stopniowo. i systematycznie, Nowa podstawa programowa dla szko y podstawowej podkre la istot wszechstronnego. integralnego rozwoju ka dego ucznia W r d g wnych cel w szko y zak ada m in rozwijanie. kompetencji takich jak kreatywno innowacyjno przedsi biorczo oraz umiej tno ci. krytycznego i logicznego my lenia argumentowania i wnioskowania K adzie nacisk na. rozbudzanie naturalnej ciekawo ci poznawczej uczni w kszta towanie postawy otwartej wobec. wiata a tak e ukierunkowanie uczni w ku warto ciom i postawom w tym wsp pracy i. szacunku dla innych, W my l nowej podstawy programowej komunikacja i wsp praca w grupie to kluczowe. umiej tno ci dla rozwoju m odego cz owieka Jedn z nadrz dnych umiej tno ci jakie. zgodnie z za o eniami nowej podstawy programowej powinny by rozwijane w ramach. kszta cenia og lnego w szkole podstawowej jest sprawne komunikowanie si w j zyku polskim. oraz w j zykach nowo ytnych Dlatego te w niniejszym programie nauczania umiej tno ciom. tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz reagowania na us yszane b d odczytane. komunikaty przypisano nadrz dn warto, Program nauczania j zyka angielskiego dla szko y podstawowej w klasach IV VIII. MACMILLAN POLSKA 2017, Obowi zkiem ca ej szko y jak i ka dego nauczyciela jest realizowanie wymaga. opisanych w podstawie programowej Wszystkie cele i tre ci nauczania zawarte w dokumencie. podstawy programowej musz by uwzgl dnione w dzia alno ci edukacyjnej szko y okre lonej. przez zestaw program w nauczania oraz program wychowawczo profilaktyczny szko y Dlatego. te niniejszy program nauczania zawiera szczeg owe cele kszta cenia i wychowania tre ci. zgodne z tre ciami nauczania zawartymi w podstawie programowej kszta cenia og lnego oraz. opis za o onych osi gni ucznia na koniec drugiego etapu edukacyjnego Ponadto. w programie uj te zosta y sposoby osi gania cel w kszta cenia i wychowania formy i techniki. pracy z uczniami szko y podstawowej oraz propozycje kryteri w oceny i metod sprawdzania. osi gni uczni w, B Adresaci programu, Adresatami niniejszego programu nauczania s nauczyciele j zyka angielskiego w szkole.
podstawowej prowadz cy zaj cia j zykowe w klasach IV VIII z uczniami kontynuuj cymi. nauk j zyka angielskiego rozpocz t na pierwszym etapie edukacyjnym. W my l nowej podstawy programowej w szkole podstawowej uczniowie ucz si dw ch. j zyk w obcych nowo ytnych pierwszego j zyka od klasy I drugiego od klasy VII Niniejszy. program zak ada i j zyk angielski jest pierwszym j zykiem obcym a zatem na drugim etapie. edukacyjnym uczniowie kontynuuj nauk angielskiego rozpocz t w klasach I III. Dodatkowo zgodnie z now podstaw programow przewidziano mo liwo nauczania. jednego z dw ch obowi zkowych j zyk w obcych nowo ytnych w zwi kszonej liczbie godzin. w oddzia ach dwuj zycznych Zgodnie z Ustaw Prawo o wiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. przez oddzia dwuj zyczny nale y rozumie oddzia szkolny w kt rym nauczanie jest. prowadzone w dw ch j zykach polskim oraz obcym nowo ytnym w zakresie co najmniej. dw ch przedmiot w W takich oddzia ach uczniowie maj r wnie wi cej godzin j zyka. angielskiego w tygodniu, Niniejszy program uwzgl dnia zatem dwa warianty nauki j zyka angielskiego na. drugim etapie edukacyjnym, 1 jako kontynuacja z klas I III w standardowym wymiarze godzin. 2 jako kontynuacja z klas I III w zwi kszonym wymiarze godzin w oddzia ach. dwuj zycznych od klasy VII, Zakresy tematyczne podobnie jak makro i mikroumiej tno ci uwzgl dnione w wymaganiach. podstawy programowej dla obu nadmienionych wariant w s jednakowe Kluczow r nic s. okre lenia zawarte w opisie poszczeg lnych wymaga og lnych i szczeg owych tj bardzo. podstawowy i podstawowy co oznacza e uczniowie w oddzia ach dwuj zycznych na. zako czenie danego etapu kszta cenia powinni wykaza si opanowaniem bardziej. zaawansowanych tre ci j zykowych jak r wnie osi gni ciem wy szego poziomu rozwijanych. Program nauczania j zyka angielskiego dla szko y podstawowej w klasach IV VIII. MACMILLAN POLSKA 2017, umiej tno ci j zykowych Zgodnie z za o eniami nowej podstawy programowej na zako czenie. drugiego etapu edukacyjnego uczniowie kontynuuj cy nauk j zyka angielskiego z klas I III w. standardowym wymiarze godzin powinni osi gn poziom zaawansowania odpowiadaj cy. poziomowi A2 B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi i na takim poziomie j zykowym. opracowywane b d zadania na egzaminie smoklasisty za uczniowie w oddzia ach. dwuj zycznych poziom A2 B1 w sze ciostopniowej skali poziom w bieg o ci w zakresie. poszczeg lnych umiej tno ci j zykowych okre lonych w Europejskim Systemie Opisu. Kszta cenia J zykowego ESOKJ z ang CEFR Common European Framework of Reference. for Languages opracowanym przez Rad Europy Nale y jednak podkre li e jest to. minimalny stopie zaawansowania jaki powinien osi gn przeci tny ucze ko cz cy szko. podstawow Wskazane jest aby uczniowie osi gali poziom wy szy je li tylko wykazuj takie. ch ci i umiej tno ci, Etap edukacyjny Opis Nawi zanie do.
poziomu ESOKJ, Etap I J zyk angielski jako pierwszy j zyk obcy A1. klasy I III nauczany od klasy I, J zyk angielski jako pierwszy j zyk obcy A2. kontynuacja z klas I III B1 w zakresie, rozumienia. wypowiedzi, klasy IV VIII, J zyk angielski jako pierwszy j zyk obcy A2 B1. kontynuacja z klas I III dla oddzia w, dwuj zycznych.
Przewidywany poziom zaawansowania j zykowego na zako czenie danego etapu kszta cenia. W niniejszym programie nauczania nauczyciele znajd pomoc i wskaz wki dotycz ce. sposob w realizacji zada szko y i nauczyciela okre lonych przez now podstaw programow. w tym wskaz wki odno nie okre lenia cel w nauczania a tak e wykaz przydatnych metod. form i technik pracy wraz ze standardami osi gni zgodnych z za o eniami nowej podstawy. programowej Program umo liwia r wnie opracowanie systemu kontroli bie cej i okresowej. oraz dokonanie w a ciwego wyboru materia w do nauczania j zyka Program adresowany jest. r wnie do rodzic w kt rzy chcieliby pozna zakres tre ci nauczania metody pracy standardy. osi gni i kryteria oceniania poszczeg lnych sprawno ci j zykowych i innych form aktywno ci. Program nauczania j zyka angielskiego dla szko y podstawowej w klasach IV VIII. MACMILLAN POLSKA 2017, C Warunki realizacji za o e programowych. W wyniku reformy zmianie uleg nie tylko dokument opisuj cy podstaw programow. ale tak e warunki jego realizacji Zasadnicz zmian jest wprowadzenie ramowych plan w. nauczania kt re okre laj tygodniowy wymiar godzin danego przedmiotu w danej klasie a. nie jak dotychczas liczb godzin przeznaczonych na realizacj podstawy programowej w. ca ym cyklu kszta cenia, W przypadku klas IV VIII szko y podstawowej na nauk pierwszego j zyka obcego. nowo ytnego przewidziano po 3 jednostki lekcyjne na tydzie czyli 90 godzin rocznie 450. godzin lekcyjnych na ca y drugi etap kszta cenia W oddzia ach dwuj zycznych uczniowie. otrzymaj w klasie VII i VIII dodatkow pul godzin j zyka w wymiarze 2 jednostki. lekcyjne tygodniowo, SZKO A PODSTAWOWA II etap edukacyjny. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8, Pierwszy j zyk obcy 3 3 3 3 3. Oddzia y dwuj zyczne 3 2 3 2, Drugi j zyk obcy 2 2.
Tygodniowa liczba godzin przeznaczona na nauk j zyk w obcych nowo ytnych w szkole. podstawowej, Nowa podstawa programowa jako nadrz dny cel kszta cenia j zykowego na wszystkich. etapach kszta cenia stawia skuteczne porozumiewanie si w j zyku obcym nowo ytnym. zar wno w mowie jak i w pi mie Nadaj c priorytetowe znaczenie rozwijaniu kompetencji. komunikowania si w j zyku obcym dokument zobowi zuje szko y do zapewnienia takich. warunk w w kt rych godziny przeznaczone na kszta cenie j zykowe zostan wykorzystane w. spos b optymalny, Jednym z niezb dnych warunk w aby osi gn nadmieniony cel jest zapewnienie przez. szko na II etapie kszta cenia zaj z j zyka obcego nowo ytnego kt rego ucze uczy si na I. etapie edukacyjnym i kt rego nauka b dzie mog a by kontynuowana na III etapie kszta cenia. Dlatego te niniejszy program przeznaczony dla nauczycieli klas IV VIII zak ada jedynie. kontynuacj nauki j zyka angielskiego rozpocz tej w klasie I. Drugim kluczowym rozwi zaniem organizacyjnym maj cym na celu zoptymalizowanie. procesu nauczania jest zapewnienie przez szko kszta cenia uczni w w grupach o zbli onym. poziomie bieg o ci w zakresie j zyka obcego nowo ytnego Podzia na grupy zgodnie. z za o eniami nowej podstawy programowej mo e wi za si z podzia em klasy na grupy. o r nym poziomie zaawansowania b d ze stworzeniem grup j zykowych. mi dzyoddzia owych Spos b podzia u na poziomy zaawansowania oraz liczba grup. j zykowych zale od liczby uczni w mo liwo ci danej szko y i decyzji dyrektora. Program nauczania j zyka angielskiego dla szko y podstawowej w klasach IV VIII. MACMILLAN POLSKA 2017, Kolejnym zadaniem szko y umo liwiaj cym optymalizacj kszta cenia j zykowego jest. odpowiednie wyposa enie sali Wa ne jest aby w pracowni j zykowej znalaz y si s owniki. rozmaite pomoce wizualne tj plansze plakaty prace projektowe wykonane przez uczni w. odtwarzacz p yt CD plik w d wi kowych oraz komputer ze sta ym czem internetowym. Wa ne jest aby uczniowie mieli jak najlepsze warunki do wyszukiwania i wykorzystywania. informacji z r nych r de r wnie z zastosowaniem technologii informacyjno. komunikacyjnych Jednym z priorytet w wsp czesnego nauczyciela powinno by rozwijanie. u dzieci autonomii w uczeniu si przygotowanie ich do samokszta cenia oraz wiadomego. i krytycznego selekcjonowania informacji docieraj cych do nich z r nych r de Dodatkowym. elementem wyposa enia sali jest r wnie tablica interaktywna kt ra z pewno ci uatrakcyjni. zaj cia i zaktywizuje uczni w Ponadto sala powinna zapewnia przestrze niezb dn. nauczycielowi i uczniom do przeprowadzenia wicze Uk ad stolik w i krzese powinien. umo liwia nauczycielowi podzia klasy na grupy swobodne przemieszczanie si dzieci. w trakcie prowadzonych zaj oraz przestrze do wykonania prac projektowych. Opr cz dobrze wyposa onej sali niezb dne jest tak e zapewnienie uczniom dost pu do. rozmaitych materia w r d owych tj zdj film w nagra audio tekst w w tym z u yciem. narz dzi zwi zanych z technologiami informacyjno komunikacyjnymi np tablicy. interaktywnej czy urz dze mobilnych Przydatne b d r wnie uproszczone wersje angielskich. ksi ek np z serii Macmillan Readers multimedialne programy komputerowe do nauki j zyka. czy angloj zyczne czasopisma dla dzieci ucz cych si j zyka angielskiego Nie nale y. zapomnie tak e o r norodnych materia ach przybli aj cych ycie i kultur kraj w. angloj zycznych W my l nowej podstawy programowej zaj cia j zykowe powinny rozwija. wra liwo mi dzykulturow oraz kszta towa postaw szacunku i otwarto ci wobec innych. kultur W szkole powinny odbywa si r ne wydarzenia zwi zane z j zykami obcymi tj dni. j zyk w obcych zaj cia teatralne czy konkursy, Wreszcie niezb dnym warunkiem rozwijania umiej tno ci j zykowych . program zak ada i j zyk angielski jest pierwszym j zykiem obcym a zatem na drugim etapie edukacyjnym uczniowie kontynuuj nauk angielskiego rozpocz t w klasach I III Dodatkowo zgodnie z now podstaw programow przewidziano mo liwo nauczania

Related Books

69 2605EF 01 RTH2300 RTH221 Series

69 2605EF 01 RTH2300 RTH221 Series

RTH2300 RTH221 3 69 2605EF 01 This thermostat is ready to go Your new thermostat is pre programmed and ready to go All you have to do is set the time and day Then check the settings below and change if needed 1 Set time and day required for proper operation See page 6 2

69 2603ES 01 RTH111 Series Honeywell

69 2603ES 01 RTH111 Series Honeywell

Your new Honeywell thermostat has been designed to give you many years of reliable service and easy to use push button climate control Features Displays ambient measured temperature at all times One touch access to setpoint temperature Built in compressor protection Operating Manual Operating Manual 69 2603ES 01 2 About your new thermostatThis thermostat is ready to go

RTH2300 RTH221 Thermostat Series

RTH2300 RTH221 Thermostat Series

RTH2300 RTH221 Series Programmable Thermostat M37777 Heat Off Cool Auto On Fan Heat Off Cool Auto On Fan Set Hold Run Identify System Type This thermostat is compatible with the following systems Gas oil or electric furnace Central air conditioner Hot water system with or without pump Millivolt system Central heating and cooling system Heat pump without auxiliary

RTH111 RTH221 Honeywell

RTH111 RTH221 Honeywell

RTH111 RTH221 69 2060EFS 02 1 8 The RTH111 RTH221 thermostats can be used to control a gas oil or electric furnace 2 or 3 wires a central air conditioner 2 or 3 wires a hot water system steam or gravit y with or without pump 2 wires a millivolt system 2 wires a central heating system with air conditioning 4 or 5 wires NOTE This thermostat is not

69 2448ES 03 RTH2300 RTH221 Honeywell Customer Portal

69 2448ES 03 RTH2300 RTH221 Honeywell Customer Portal

3 69 2448ES 03 RTH2300 RTH221 If any wires are not attached to your old thermostat or are attached to a terminal marked C or C1 they will not be connected to your new thermostat Wrap the bare metal end of each of these wires with electrical tape so it can not touch and short other wires 3 Identify Wires M29988

Non Programmable RTH111 Thermostat Series Owner s Manual

Non Programmable RTH111 Thermostat Series Owner s Manual

yourhome honeywell com RTH111 Series Non Programmable Thermostat Identify System Type This thermostat is compatible with the following systems Gas oil or electric furnace Central air conditioner Hot water system with or without pump Millivolt system Central heating and cooling system Heat pump without auxiliary backup heat Do you need assistance We are here to help

RTH221 Honeywell Thermostat Manual Pdf

RTH221 Honeywell Thermostat Manual Pdf

RTH221 User Guide Programmable Thermostat 69 2062EFS 01 RTH221 2 8 2 3 Modifying the schedule Press the Set Honeywell warrants this product excluding battery to be free from defects in the workmanship or materials under normal use and service for a period of one 1 year from the date of purchase by the consumer If at any time during the warranty period the product is determined to

Part No M015731S Hadley

Part No M015731S Hadley

Part No M015731S This Kit Contains 1 M015729 Flat Glass Assembly with OAT 1 M15723 Orange Wire Harness 1 M15724 Butt Splice Connector 1 M15725 Instruction Sheet Pack Part M15725 Date March 7 2005 Revision C Page 1 of 6 Kenworth T2000 Peterbilt 387 Mirrors RETROFIT INSTRUCTIONS Part M15725 Date March 7 2005 Revision C Page 2 of 6 The following

Logic Automata and Games Sciencesconf org

Logic Automata and Games Sciencesconf org

play is accessible to all players i e nothing is hidden no chance when a play is over there is a winner and a looser 6 Poker 6 Battleship 6 Game of the goose 6 Chess 6 Checkers J Duparc amp Logic Automata and Games Lyon 23 27 January 2017 11 97

Topics in Positional Games Yale University

Topics in Positional Games Yale University

School of Mathematical Sciences Topics in Positional Games THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY by Asaf Ferber The research work for this thesis has been carried out under the supervision of Prof Michael Krivelevich Submitted to the senate of Tel Aviv University July 2013 iii Acknowledgements It would not have been possible to write this dissertation without the help and

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING GAMES IN

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING GAMES IN

first disadvantage of applying games in teaching learning process was the noisy condition make the teacher difficult to control the students The second disadvantage was by doing games the teacher only had a little time to explain the material and gave some new vocabularies So there was no longer time for teacher to explain more and help them to