Instrukcja Obs Ugi Po Polsku Archos-Books Pdf

INSTRUKCJA OBS UGI PO POLSKU Archos
08 Feb 2020 | 24 views | 0 downloads | 60 Pages | 2.02 MB

Share Pdf : Instrukcja Obs Ugi Po Polsku Archos

Download and Preview : Instrukcja Obs Ugi Po Polsku Archos


Report CopyRight/DMCA Form For : Instrukcja Obs Ugi Po Polsku ArchosTranscription

504 604 INSTRUKCJA V2 2 SPIS TRE CI p,Spis tre ci,Opis urz dzenia ARCHOS 3. J ZYK INTERFEJSU 5,DBA O O PRODUKT 7,1 Odtwarzanie plik w wideo 8. 1 1 PRZEGL DANIE PLIK W WIDEO 8,1 2 Odtwarzanie wideo 10. 1 3 USTAWIENIA WIDEO 11,1 4 Zapisywanie film w w urz dzeniu ARCHOS 12. 1 5 Nagrywanie wideo 13,2 Odtwarzanie muzyki 14, 2 1 Arclibrary i przegl darka plik w muzycznych 14.
2 2 Odtwarzanie muzyki 16,2 3 USTAWIENIA ODTWARZANIA MUZYKI 17. 2 4 Ustawienia d wi ku 18,2 5 Listy odtwarzania 20. 2 6 Zapisywanie muzyki w urz dzeniu ARCHOS 22,2 7 Nagrywanie d wi ku 23. 3 Korzystanie z funkcji AudioCorder 24,3 1 Ekran ustawie AudioCorder 24. 3 2 Spos b nagrywania za pomoc wbudowanego mikrofonu 25. 3 3 Nagrania z wej cia liniowego 25,4 Wy wietlanie zdj 26.
4 1 Podgl d miniatur i biblioteka zdj 26,4 2 WY WIETLANIE ZDJ 28. 4 3 USTAWIENIA WY WIETLANIA ZDJ 29,4 4 Pokaz slajd w 30. 4 5 WY WIETLANIE ZDJ PODCZAS ODTWARZANIA MUZYKI 30. 4 6 Przesy anie zdj do urz dzenia ARCHOS 30,5 Korzystanie z przegl darki 31. 5 1 Nawigacja 31,5 2 Korzystanie z wirtualnej klawiatury 33. 5 3 Korzystanie z czytnika plik w PDF 34,6 Po czenie z komputerem 36.
6 1 Dysk twardy lub Urz dzenie Windows 36,6 2 Pod czanie 36. 6 3 Od czanie 38,7 Ekran z ustawieniami 40,7 1 Ustawienia j zyka 40. 7 2 Ustawienia wy wietlacza 41,7 3 Appearance settings Ustawienia wygl du 41. 7 4 Ustawienia zegara 42,7 5 Ustawienia zasilania 43. 7 6 Sterowanie telewizorem 44,7 7 Ustawienia systemowe 44.
7 8 Aktualizacja oprogramowania 45,8 Funkcje dodatkowe 47. 8 1 Prezentacja stacji DVR i DVR Travel Kit 47,8 2 Nagrywanie wideo 47. 8 3 Ustawienia terminarza 50,8 4 Nagrywanie d wi ku r d o zewn trzne 54. 8 5 Po czenie z hostem USB 55,Specyfikacja techniczna 57. Pomoc techniczna 60,504 604 INSTRUKCJA V2 2 Wst p p.
Opis urz dzenia ARCHOS,U g ry urz dzenia,Naci nij i przytrzymaj aby w czy wy czy. Naci nij raz aby prze czy wy wietlanie obrazu mi dzy telewizorem a. LCD wbudowanym wy wietlaczem LCD, Naci nij i przytrzymaj aby zablokowa przyciski urz dzenia ARCHOS. G wne przyciski nawigacji,przyciski nawigacji,w g r w d przyciski przyspieszenia. wyj cie wstecz stop,OK enter dalej odtwarzanie pauza. przej cie mi dzy dost pnymi ekranami,MENU wy wietlanie dost pnych pozycji menu.
Pod urz dzeniem z cza dokuj ce,Pod czanie urz dzenia ARCHOS do komputera. adowanie baterii urz dzenia ARCHOS poprzez port USB. Pod czanie kompatybilnego urz dzenia zewn trznego do odtwarzacza ARCHOS. za pomoc opcjonalnego adaptera dokuj cego, Nagrywanie zewn trznego obrazu wideo poprzez opcjonaln stacj DVR. Po prawej stronie wyj cie AV typu jack,Audio pod cz za czone s uchawki. Wideo w kabel AV Archos aby,pod czy urz dzenie do telewizora. wie y Hi Fi itd,504 604 INSTRUKCJA V2 2 Wst p p,Wbudowany mikrofon i g o nik.
Wbudowany mikrofon znajduje si po lewej stronie urz dzenia. Patrz Korzystanie z funkcji AudioCorder, Wbudowany g o nik znajduje si po prawej stronie pod przyciskami. Wska niki LED,Wska nik W WY,Wska nik adowania baterii. wiec cy adowanie baterii CHG,migaj cy bateria ca kowicie na adowana. Wska nik aktywno ci twardego dysku, dioda miga je eli twardy dysk jest aktywny odtwarzanie. przesy anie plik w,TV Wska nik wy wietlacza, LCD dioda pali si je eli obraz wy wietlany jest na zewn trznym.
wy wietlaczu,Opis interfejsu,Pasek statusu,Pasek statusu w prawym g rnym rogu ekranu wska. zuje g o no poziom na adowania baterii aktualn,godzin status odtwarzania urz dzenia itd. W lewym g rnym rogu ekranu karty pokazuj inne dost pne. aplikacje i ekrany ustawienia ekran g wny itd R ni si. one w zale no ci od miejsca w interfejsie w kt rym aktualnie. znajduje si u ytkownik,Naci nij aby prze czy mi dzy tymi r nymi ekranami. 504 604 INSTRUKCJA V2 2 Wst p p,W prawym dolnym rogu ekranu znajduj si ikony menu. Naci nij MENU aby wy wietli dost pne pozycje menu, Jest to menu kontekstowe dost pne opcj b d r ni si w.
zale no ci od miejsca w interfejsie,Ekran g wny,To jest ekran g wny urz dzenia ARCHOS kt ry. zawiera jego g wne funkcje,Wybierz ikon za pomoc przycisk w nawigacji i. naci nij OK aby skorzysta z danej funkcji,Ikona wznowienia. Niekiedy ikona wznowienia jest zaznaczona na ekranie g wnym po. w czeniu urz dzenia ARCHOS Oznacza to e istnieje mo liwo pow. rotu do odtwarzania ostatniego utworu lub pliku wideo je eli odtwarzanie. zosta o przerwane, Je eli ikona wznowienia jest wyszarzona oznacza to e nie mo na. wznowi odtwarzania pliku muzycznego lub pliku wideo. J ZYK INTERFEJSU,Zmiana j zyka, Interfejs urz dzenia ARCHOS dost pny jest w j zyku angielskim francus.
kim oraz niemieckim, Wi cej wersji j zykowych dost pnych jest na stronie www archos com. Patrz Aktualizacja oprogramowania gdzie znajduj si instrukcje na temat. instalowania tych pakiet w j zykowych,Aby zmieni j zyk systemu. 1 Przy wy wietlonym ekranie g wnym naci nij aby przej do ekranu Setup. Ustawienia,2 Zaznacz ikon j zyka i naci nij OK, 3 Wybierz inny j zyk za pomoc przycisk w ustawienia zostan natychmi. ast zapisane,4 Naci nij aby wyj z menu ustawie,504 604 INSTRUKCJA V2 2 Wst p p. Inny zestaw znak w, Nazwy plik w folder w oraz znaczniki plik w muzycznych tags mog by.
wy wietlane przy pomocy r nych zestaw w znak w takich jak japo ski. korea ski chi ski uproszczony itd, Na ekranie Language J zyk mo na w czy dany zestaw znak w patrz. Ustawienia j zykowe aby uzyska wi cej informacji,adowanie baterii. Przed pierwszym uruchomieniem urz dzenia ARCHOS bateri nale y adowa przez. dwie godziny, Bateri urz dzenia ARCHOS aduje si poprzez port USB komputera. 1 pod cz kabel USB ARCHOS do wy czonego urz dzenia ARCHOS. 2 pod cz kabel USB ARCHOS do w czonego komputera, 3 ARCHOS uruchomi si i rozpocznie si adowanie baterii. Symbol b yskawicy b dzie miga nad ikon baterii na pasku zada podczas. adowania baterii, Wska nik LED adowania wieci si podczas adowania baterii zacznie miga po.
zako czeniu adowania,Wymiana baterii, Urz dzenie ARCHOS posiada wymienn bateri Dodatkowe baterie mo na zam wi. na stronie www archos com, Aby wymieni bateri w modelu ARCHOS 604 wykonaj nast puj ce czynno ci. 504 604 INSTRUKCJA V2 2 Wst p p, Aby wymieni bateri w modelu ARCHOS 504 wykonaj nast puj ce czynno ci. Ostro nie Niew a ciwa wymiany baterii lub zwarcie jej biegun w mog. doprowadzi do uszkodzenia urz dzenia i lub powa nych obra e u ytkownika. Bateri nale y wymieni na oryginaln bateri ARCHOS,DBA O O PRODUKT. Dba o o urz dzenie ARCHOS, Urz dzenie ARCHOS jest produktem elektronicznym kt rym nale y si ostro nie.
Nie nale y wystawia go na zb dne uderzenia lub drgania. Nie nale y wystawia go na dzia anie ciep a i zas ania dop ywu powietrza szc. zeg lnie gdy urz dzenie pod czone jest do komputera. Urz dzenie nale y chroni przed wod i nadmiern wilgoci. Nie wystawia urz dzenia na dzia anie p l elektromagnetycznych o du ym. Wszystkie pod czone przewody musz by bezpiecznie u o one urz dzenie. mo e upa z wysoko ci je eli zostanie przypadkowo poci gni te przez dziecko. Nie otwiera urz dzenia Wewn trz nie ma adnych element w kt re mog by. obs ugiwane przez u ytkownika Otwarcie urz dzenia spowoduje utrat praw. gwarancyjnych,Reset sprz towy, W razie zawieszenia urz dzenia ARCHOS spowodowanego np zjawiskiem elek. trostatycznym mo na je zresetowa naciskaj c i przytrzymuj c przez 15 sekund. 504 604 INSTRUKCJA V2 2 ODTWARZANIE PLIK W WIDEO p. 1 Odtwarzanie plik w wideo, Przy wy wietlonym ekranie g wnym zaznacz ikon Video i naci nij OK. aby przej do trybu wideo,1 1 PRZEGL DANIE PLIK W WIDEO. S dwa rodzaje widok w podczas przegl dania plik w wideo. Video List Lista plik w wideo,Video Browser Przegl darka plik w wideo. Mo na w ka dej chwili zmieni spos b wy wietlania naciskaj c podczas. przegl dania plik w w trybie wideo, Podczas przegl dania plik w w trybie wideo widoczne s tylko pliki wideo.
Video List Lista plik w wideo,lista plik w wideo widok domy lny za. wiera tylko pliki wideo z folderu Video za,pisanego na twardym dysku urz dzenia. ARCHOS nie zawiera ona plik w wideo,umieszczonych w podkatalogach. Aby wy wietli pliki wideo z innego,folderu naci nij aby prze czy do. widoku Video Browser Przegl darka,plik w wideo przejd do innego folde.
ru i ponownie naci nij aby powr ci,do Video List Lista plik w wideo. Video Browser Przegl darka plik w wideo,przegl darka plik w wideo. umo liwia przej cie do innych,folder w umieszczonych w folderze. Video Pracuje ona w oparciu o,przegl dark plik w ARCHOS. Patrz Korzystanie z przegl darki, 504 604 INSTRUKCJA V2 2 ODTWARZANIE PLIK W WIDEO p.
W obu widokach wy wietlana jest animowana miniatura zaznaczonego pliku wideo. oraz r ne informacje na temat pliku, Je eli klatka filmu zosta a zapisana jako miniatura patrz Pozycje menu odtwar. zania plik w wideo w miniaturze nie b dzie odtwarzany zaznaczony plik wideo. lecz zamiast niego wy wietlony zostanie obrazek,Pozycje menu listy plik w wideo i przegl darki. Info Informacje, powoduje wy wietlenie okna ze wszystkimi dost pnymi informacjami na. temat zaznaczonego pliku wideo,Naci nij aby zamkn ekran informacyjny. Delete Usu, umo liwia usuni cie zaznaczonego pliku wideo Pojawi si ekran z potwi.
Rename Zmie nazw, umo liwia zmian nazwy zaznaczonego pliku wideo za pomoc wirtualnej klawiatury. patrz Korzystanie z wirtualnej klawiatury,Resume video Wzn w odtwarzanie wideo. spowoduje powr t do odtwarzania zaznaczonego pliku wideo od zak adki. Clear bookmark Usu zak adk, spowoduje usuni cie zak adki z zaznaczonego pliku wideo. Wzn w odtwarzanie wideo iUsu zak adk pojawiaj si w menu je li zaznaczony. jest plik wideo z zak adk ikona,Reset thumbnails Usu miniatury. spowoduje usuni cie miniatur wybranych przez u ytkownika i przywr cenie. filmowych miniatur,Sound D wi k, spowoduje wy wietlenie ekranu z ustawieniami d wi ku patrz Ustawienia.
d wi ku Naci nij aby powr ci do trybu wideo, 504 604 INSTRUKCJA V2 2 ODTWARZANIE PLIK W WIDEO p 10. 1 2 Odtwarzanie wideo,Zaznacz plik wideo naci nij OK aby go odtworzy. Ekran odtwarzania wideo,aktualny tryb odtwarzania,nazwa pliku wideo. aktualny format obrazu,poziom g o no ci,pasek post pu. odtwarzania wideo,Przyciski sterowania odtwarzaniem wideo.
Podczas odtwarzania wideo przyciski urz dzenia ARCHOS b d spe nia y. nast puj ce funkcje, przyspieszone przewijanie do przodu zwi kszanie g o no ci. przewijanie do ty u przewijanie do przodu, przyspieszone przewijanie do ty u zmniejszanie g o no ci. stop pauza odtwarzanie,wy wietlanie menu,Pozycje menu odtwarzania wideo. Info Informacje, powoduje wy wietlenie okna ze wszystkimi dost pnymi informacjami na. temat aktualnego pliku wideo,Naci nij aby zamkn ekran informacyjny.
504 604 INSTRUKCJA V2 2 ODTWARZANIE PLIK W WIDEO p 11. umo liwia zmian sposobu wy wietlania obrazu, Auto optymalnie dostosowuje rozmiar obrazu wideo do wbudowanego. wy wietlacza lub telewizora, Full Screen Pe ny ekran wy wietla ca y obraz na ekranie. Maximized Maksymalizuj powi ksza obraz dopasowuj c go do wielko ci ekranu. Original Rozmiar oryginalny wy wietla obraz w oryginalnym formacie. Speed Pr dko, powoduje wy wietlanie bie cego filmu w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. Set bookmark Wstaw zak adk,wstawia zak adk w aktualnym miejscu filmu. Mo liwa jest tylko jedna zak adka w jednym pliku,Mo na umie ci zak adki w maksymalnie 16 plikach.
Przy plikach z zak adkami pojawi si ikona,Save frame as Zapisz klatk jako. Thumbnail Miniatura zapisuje bie cy obraz jako now miniatur dla tego. pliku zast puje poprzednio wybran miniatur je eli jest. Wallpaper Tapeta bie cy obraz zostanie ustawiony jako grafika t a urz dzenia. Sound D wi k, spowoduje wy wietlenie ekranu z ustawieniami d wi ku patrz Ustawienia. d wi ku Naci nij aby zamkn ten ekran,Settings Ustawienia. spowoduje wy wietlenie ekranu z ustawieniami wideo patrz nast pny. 1 3 USTAWIENIA WIDEO, Do ekranu Video Settings Ustawienia wideo mo na przej poprzez pozycj menu. Settings Ustawienia podczas odtwarzania pliku wideo U yj aby zaznaczy. wybrany parametr nast pnie za pomoc wybierz kolejne ustawienie. 504 604 INSTRUKCJA V2 2 ODTWARZANIE PLIK W WIDEO p 12. PlayMode Tryb odtwarzania ikona na pasku statusu pokazuje aktualny tryb. Single Pojedynczy odtwarza tylko jeden plik wideo i zatrzymuje si. Folder odtwarza wszystkie pliki wideo z aktualnego folderu. Repeat Shuffle Powtarzanie i losowo ikona na pasku statusu pokazuje aktualny tryb. Norma brak ikony odtwarza jeden raz wybrany film i zatrzymuj si. Repeat Powtarzanie powtarza odtwarzanie wybranego pliku. Shuffle Losowo odtwarza filmy w przypadkowej kolejno ci. LCD Brightness Jasno wy wietlacza, dostosowuje poziom jasno ci wbudowanego wy wietlacza.
1 4 Zapisywanie film w w urz dzeniu ARCHOS, S dwa podstawowe sposoby przes ania w asnych film w do odtwarzacza ARCHOS. Synchronizowanie plik w wideo z Windows Media Player 10 lub jego. Ten spos b wymaga po czenia urz dzenia ARCHOS poprzez port USB w. trybie Windows Device patrz Ustawienia systemowe Windows Media. Player 10 lub jego skopiuje zaznaczone pliki wideo bezpo rednio do fol. deru Video odtwarzacza ARCHOS, Kopiowanie i wklejanie plik w wideo z komputera do folderu Video odtwarzacza. ARCHOS patrz Po czenie z komputerem aby zapozna si z informacjami na. temat pod czania odtwarzacza ARCHOS do komputera, Tworzenie kompatybilnych plik w wideo przy pomocy komputera. Je eli nie mo na odtworzy jaki plik w wideo za pomoc urz dzenia ARCHOS. mo e zaistnie konieczno przekonwertowania ich do kompatybilnego formatu. Naj atwiejszym sposobem jest przes anie film w do odtwarzacza ARCHOS. za pomoc Windows Media Player 10 lub jego w trybie Windows Device. Windows Media Player 10 lub jego dokona automatycznej konwersji. wi kszo ci format w do formatu WMV obs ugiwanego przez urz dzenie. Opr cz Windows Media Player 10 lub jego w Internecie mo na znale odpow. iednie programy u ytkowe do konwersji plik w, 504 604 INSTRUKCJA V2 2 ODTWARZANIE PLIK W WIDEO p 13. 1 5 Nagrywanie wideo, Urz dzenie ARCHOS umo liwia nagrywanie film w za pomoc funkcji.
VideoCorder, Konieczna jest do tego opcjonalna stacja DVR lub DVR Travel Kit aby. nagrywa filmy, Patrz Funkcje dodatkowe aby dowiedzie si wi cej o tej mo liwo ci. 504 604 INSTRUKCJA V2 2 ODTWARZANIE MUZYKI p 14,2 Odtwarzanie muzyki. Przy wy wietlonym ekranie g wnym zaznacz ikon Music i naci nij OK. aby przej do trybu muzyki,2 1 Arclibrary i przegl darka plik w muzycznych. S dwa rodzaje widok w podczas przegl dania plik w muzycznych. ARCLibrary Biblioteka ARC,Music Browser Przegl darka plik w muzycznych.
Podczas przegl dania plik w w trybie muzycznym widoczne s tylko pliki muzyczne. ArcLibrary,ArcLibrary widok domy lny pokazuje,pliki muzyczne u o one w kategoriach. Artist Artysta Album Title Tytu,Genre Gatunek itd je eli pliki. zawieraj takie informacje tags,Po dodaniu nowych plik w do fol. deru Music odtwarzacza ARCHOS,biblioteka ARCLibrary musi zosta. uaktualniona Domy lnie odbywa si,to automatycznie ale mo na wybra.
mo liwo r cznej aktualizacji w, opcji Update ARCLibrary w ARCLibrary patrz r wnie Ustawienia systemowe. Je eli jakie pliki nie zawieraj znacznik w tags zostaj one sklasyfikowane w. ARCLibrary jako Unknown Nieznane,Przegl darka plik w muzycznych. przegl darka plik w muzyc,znych umo liwia nawigacj w. folderze Music na twardym dysku,urz dzenia Pracuje ona w oparciu o. przegl dark plik w ARCHOS,Aby z niej skorzysta zaznacz.
Browse Hard Drive Przegl daj,dysk twardy w pocz tkowym wido. ku ArcLibrary i naci nij OK,Patrz Korzystanie z przegl darki. 504 604 INSTRUKCJA V2 2 ODTWARZANIE MUZYKI p 15, Pozycje menu ARCLibrary i przegl darki plik w muzycznych. Info Informacje, powoduje wy wietlenie okna ze wszystkimi dost pnymi informacjami na. temat zaznaczonego pliku muzycznego,Naci nij aby zamkn ekran informacyjny.
Delete Usu, umo liwia usuni cie zaznaczonego pliku muzycznego Pojawi si ekran. zawieraj cy potwierdzenie,Rename Zmie nazw, umo liwia zmian nazwy zaznaczonego pliku muzycznego za pomoc klawia. tury wirtualnej,patrz Korzystanie z klawiatury wirtualnej. Resume song Wzn w odtwarzanie utworu, spowoduje powr t do odtwarzania zaznaczonego pliku muzycznego od zak adki. Clear bookmark Usu zak adk, spowoduje usuni cie zak adki z zaznaczonego pliku muzycznego.
Wzn w odtwarzanie utworu iUsu zak adk pojawiaj si w menu je li zaznaczona. jest cie ka z zak adk ikona,Show playlist Wy wietl list odtwarzania. powoduje otwarcie okna edycji listy odtwarzania z prawej strony zobacz. Lista odtwarzania,Sound D wi k, spowoduje wy wietlenie ekranu z ustawieniami d wi ku patrz Ustawienia. d wi ku Naci nij aby powr ci do trybu muzycznego, w ArcLibrary dost pne s jedynie pozycje menu Wy wietl list odtwarzania i D wi k.


Related Books

D.M. 16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in ...

D M 16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in

B.8.1. Verifica secondo il metodo delle tensioni ammissibili. Si indichino con ? le sollecitazioni dovute al sisma convenzionale, e con ? p le sollecitazioni dovute agli altri carichi agenti contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni di calcolo che devono essere considerate agli effetti della verifica sono valutate

AUTHOR Thurston, Linda P.; Stone, Darla TITLE

AUTHOR Thurston Linda P Stone Darla TITLE

DOCUMENT RESUME. ED 337 310. RC 018 194. AUTHOR Thurston, Linda P.; Stone, Darla. TITLE. High Tech in the Heartland: Teachers Designing. Computer Activities for Rural ...

Wilmette

Wilmette

comprehensive annual financial report of the wilmette public schools district 39 wilmette, illinois for the fiscal year ended june 30, 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2012 ...

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2012

lampiran i peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor 9 tahun 2012 tentang sempadan jaringan irigasi daerah irigasi no nama daerah irigasi (d.i.) luas d ...

: Perc. PL Muntilan, Jl. Talun Km. 1, Muntilan 56411.

 Perc PL Muntilan Jl Talun Km 1 Muntilan 56411

Kehidupan ini diwarnai dengan suka dan duka, keberhasilan serta kegagalan. Karenanya, kegagalan sesungguhnya adalah satu dari dua sisi kehidupan. Atas kenyataan itu, sikap terhadap kegagalan mesti sama seperti ketika kita menyikapi keberhasilan. Kegagalan adalah bagian dari kenyataan kehidupan.

TEACHER PROFESSIONALISM - teachersrock.net

TEACHER PROFESSIONALISM teachersrock net

9.2 Existentialists prefer to free learners to choose what to study and also to determine what is true and by what criteria to determine these truths. Learners are free to choose from the many available learning situations. Learners are free to choose the knowledge they wish to possess.

OF CONSERVATION SCIENCE

OF CONSERVATION SCIENCE

Conventionally, conservators compensated for the losses by making paper infills. While this method improves the physical structure of the treated print, it creates an unacceptable appearance due to the large contrast between the tone of the original photograph and the blank paper. Manual retouching of the missing part does not provide a better ...

Crawford v. Washington: Reframing the Right to Confrontation

Crawford v Washington Reframing the Right to Confrontation

Crawford v. Washington: Reframing the Right to Confrontation By Jeffrey L. Fisher* * Professor at Stanford Law School and lead counsel for the petitioners in the U.S. Supreme Court in Crawford v.Washington, Davis v.Washington, Melendez-Diaz v.Massachusetts, and Bullcoming v. New Mexico.This outline incorporates post-Crawford decisions through August

IN THE SUPREME COURT OF OHIO

IN THE SUPREME COURT OF OHIO

including the accuser, to discuss the allegations and the investigation, while silencing the accused. The summary judgment mechanism should not be used to take away the right to a jury determination of contested issues of material fact in discrimination, as well as, all other cases. STATEMENT OF THE CASE AND FACTS

Core practical 7: Investigate the gas exchange system of a ...

Core practical 7 Investigate the gas exchange system of a

2. Opening and closing of the spiracles allow the rate of gas exchange to be controlled. But water vapour also diffuses out of spiracles, so sphincters allow spiracles to be kept closed as much as possible to minimise the amount of water lost. 3. Suitable approaches that students might describe include reducing the number of animals used