Institut Pendidikan Guru 2012 Jpmipgmtaa Webs Com-Books Pdf

INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012 jpmipgmtaa webs com
04 Dec 2019 | 29 views | 0 downloads | 22 Pages | 350.02 KB

Share Pdf : Institut Pendidikan Guru 2012 Jpmipgmtaa Webs Com

Download and Preview : Institut Pendidikan Guru 2012 Jpmipgmtaa Webs Com

Report CopyRight/DMCA Form For : Institut Pendidikan Guru 2012 Jpmipgmtaa Webs ComTranscription

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS, INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012. e Membantu pelajar mencari makna daripada pengalaman sendiri mencari. kebenaran dalam kepercayaan pengetahuan dan tindakannya bagi. meningkatkan kualiti diri dan kehidupan seterusnya menjadi pengamal. f Membina kepekaan pelajar terhadap keperluan untuk menjadi seorang guru. yang beretika beradab berilmu dan berakhlak mulia sebagaimana. kehendak Falsafah Pendidikan Guru dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2 0 KERANGKA PEMBINAAN ILMU, INSAN GURU, ILMU BINAAN. ILMU KONTEKSTUAL, ILMU SUBJEKTIF, ILMU TERIMAAN, TEORI PRAKTIS. Rajah 1 Model Konseptual Kerja Kursus Adaptasi daripada Davis 1993. Pelaksanaan kerja kursus adalah berteraskan pembinaan ilmu berdasarkan Model. Konseptual Kerja Kursus UPP 2004 Model ini bertujuan menghasilkan insan. guru selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru FPG yang. menekankan kepada penguasaan i l m u k e m a h i r a n d a n a m a l a n n i l a i. n i l a i k e g u r u a n b a g i perkembangan profesional keguruan dan sahsiah. guru yang unggul Pembentukan insan guru ditentukan oleh dua fokus. utama iaitu ilmu berdasarkan teori dan ilmu yang dipraktikkan Model ini. Jun 2012 2, PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS, INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012. menekankan proses pembinaan ilmu profesional keguruan secara sistematik. dan beransur maju developmental dengan mengintegrasi pengetahuan. berasaskan penyelidikan research based knowledge dan pengetahuan. berasaskan pengalaman experiential knowledge, 2 1 Persekitaran Pembelajaran.
Pelaksanaan Kerja Kursus ini berlandaskan tiga persekitaran pembelajaran. yang dilalui oleh setiap pelajar bagi mencapai matlamat pembinaan ilmu. kendiri yang mantap dan jati diri guru yang unggul Persekitaran ini terdiri. a Situasi sebenar, Situasi sebenar bermaksud pelbagai konteks dan situasi untuk. mengamalkan ilmu dan kemahiran yang dipelajari bagi mengukuhkan. penguasaan dan pemindahan pembelajaran Antara konteks dan pelbagai. situasi tersebut termasuklah mempraktikkan ilmu dan kemahiran di IPG. prasekolah yang ada di IPG sekolah dalam IPG pengalaman berasaskan. sekolah lawatan ke tempat tempat dan situasi sekolah sebenar. Situasi sebenar boleh juga diwujudkan secara formal di IPG sendiri untuk. tujuan mempraktikkan teori dan amali kemahiran sebenar sebagai bakal. guru Sebagai contoh pengendalian majlis rasmi di IPG boleh dianggap. sebagai situasi sebenar Pengajaran mikro dan makro tidak boleh dianggap. situasi sebenar kerana konteks dan pelajar bukan sebenar. b Amalan Kemahiran Belajar Learning How To Learn, Sebagai bakal guru pelajar perlu mengamalkan kemahiran belajar untuk. meningkatkan penguasaan ilmu dan kemahiran sesuai dengan amalan. pembelajaran sepanjang hayat Amalan kemahiran belajar ini akan dapat. mengukuhkan profesionalisme keguruan dan pembinaan watak guru. Jun 2012 3, PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS, INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012. c Pembentukan Sikap, Insan guru yang ingin dibentuk atau dihasratkan perlu mempunyai nilai. murni sahsiah guru dan mengamalkan Etika Keguruan Pelaksanaan kerja. kursus dalam pelbagai situasi dan konteks membolehkan bakal guru melalui. pelbagai cabaran dalam melaksanakan tugas Pelbagai cabaran ini akan. membantu pemupukan dan pembentukan nilai dan sahsiah guru yang. 2 2 Proses Pembinaan Ilmu, Proses perkembangan intelektual pelajar bermula dengan tahap pemerolehan ilmu.
penguasaan ilmu dan kemahiran seterusnya kepada pembinaan ilmu baru dan. pembelajaran bermakna melalui integrasi pembelajaran dan pengalaman Ini dapat. dicapai dengan menggunakan pemeringkatan proses pembinaan ilmu seperti. dijelaskan dalam Jadual 1 Struktur Pembinaan Ilmu, 2 3 Bimbingan. Pensyarah boleh memberi maklum balas semasa pelaksanaan kerja kursus. berdasarkan aspek berikut, i menekankan proses membina kemahiran pembelajaran kendiri. Independent Learning yang bersifat ansur maju, ii menekankan cara membuat rujukan dan penulisan teks ilmiah yang betul. bagi mengelakkan plagiat dan menghormati hak intelek individu. Jun 2012 4, PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS, INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012. Struktur Pembinaan Ilmu, JENIS ILMU TERIMAAN ILMU SUBJEKTIF ILMU ILMU BINAAN.
ILMU Received Subjective KONTEKSTUAL, Constructed Knowledge. Knowledge Knowledge, ASPEK Contextual, Ilmu yang diterima Ilmu yang diterima Ilmu yang Ilmu yang terbina. KONSEP benar berdasarkan benar berdasarkan diterima benar daripada hasil analisis. autoriti hujah dan bukti mengikut konteks dan refleksi kendiri. dan situasi berdasarkan himpunan, ilmu pengalaman dan. Percaya tentang Sedar tiada satu Pelajar melihat Pelajar mempunyai. satu jawapan jawapan yang tetap kebenaran pendirian tentang. sahaja yang betul untuk sesuatu kefungsian ilmu sesuatu isu berdasarkan. perkara dan kemahiran analisis sendiri yang, berdasarkan dipengaruhi oleh nilai. konteks situasi pengalaman dan ilmu, binaan kendiri.
Semua ilmu yang Ilmu yang diterima Ilmu yang Ilmu dibina sendiri oleh. diterima benar benar berdasarkan diterima benar pelajar. hujah dan bukti berdasarkan, konteks situasi, Pensyarah sebagai Pelajar berhak Pelajar berhak Pelajar boleh. penyampai ilmu memberi memberi mengingtegrasi ilmu yang. pandangan dan pandangan dan dipelajari daripada, memberi bukti memberi bukti pelbagai sumber dengan. untuk menyokong untuk menyokong ilmu yang diperolehi. pandangan pandangan daripada pengalaman, dan refleksi kendiri. Pensyarah sebagai Pensyarah, fasilitator sebagai fasilitator Pensyarah sebagai. pembimbing dalam, proses binaan ilmu, CONTOH Menerima kaedah Selepas merujuk Setelah Pelajar dapat menilai.
pembelajaran pelbagai sumber mengaplikasi kekuatan dan. koperatif dalam pelajar sedar kaedah kelemahan sesuatu. terdapat banyak pembelajaran kaedah P P, P P adalah. kaedah lain seperti koperatif dalam berdasarkan, induktif deduktif konteks dan pengalaman penilaian. dan pembelajaran situasi kendiri dan himpunan, koperatif yang pembelajaran ilmu yang dimilikinya. boleh digunakan pelajar, Pelajar dapat, dalam P P mendapati. menghasilkan, pembelaajran, menentukan kaedah, koperatif hanya.
terbaik untuk P P bagi, sesuai untuk, tajuk tertentu. topik tertentu, sahaja Bagi, topik lain kaedah, ekspositori atau. deduktif adalah, lebih sesuai, Jun 2012 5, PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS. INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012, 3 0 CIRI CIRI KERJA KURSUS. Pelaksanaan kerja kursus merangkumi ciri ciri yang berikut. a mengambil kira skop kandungan dan hasil pembelajaran kursus kurikulum. yang ditetapkan, b membantu meningkatkan proses pembelajaran pelajar sesuai dengan.
kebolehannya, c penilaian bersifat autentik pengalaman sebenar. d tugasan kerja kursus bersifat terbuka mencabar dan melibatkan pemikiran. aras tinggi higher order thinking skills, e mementingkan amalan refleksi dalam proses pembinaan ilmu. f meningkatkan daya kreativiti dan inovasi, g meningkatkan tahap kesedaran keperluan profesionalisme keguruan. 4 0 BENTUK KERJA KURSUS, Kerja kursus terdiri daripada tiga bentuk iaitu. 4 1 Projek Merupakan bentuk kerja kursus yang melibatkan satu set aktiviti. yang berkait dengan hasil pembelajaran pelajar Bagi kursus major dan. elektif tugasan projek perlu dilaksanakan dalam tempoh 4 hingga 6. minggu manakala bagi kursus bukan major Wajib dan Pengajian. Profesional tugasan projek dilaksanakan dalam tempoh 2 hingga 4. minggu Projek yang digubal dapat menguji kefahaman pelajar dalam. kemahiran mencari bahan merancang menganalisis menghubungkait dan. menilai maklumat untuk menghasilkan tugasan yang berkualiti serta. menepati ciri ciri kerja kursus Contoh contoh projek adalah seperti yang. tertera dalam Jadual 2, Jun 2012 6, PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS.
INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012, Contoh contoh Projek. 1 Penghasilan Produk 2 Kajian laporan, Alat bantu mengajar Laporan kajian kes tindakan. Model 3 dimensi replika Laporan amali sains, prototaip Laporan temubual. Pakej modul kit Projek penyiasatan, pembelajaran Laporan lawatan. Hasil seni contoh gubahan Laporan pemerhatian, lagu lukisan arca.
Brosur Prospektus Pamplet, Instrumen item ujian, Lanskap taman Matematik. Dokumentari iklan, Video bahan digital multimedia, 3 Ulasan Kritis 4 Ujian Kertas dan Pensel. Artikel jurnal Kuiz hanya sebahagian daripada, Video klip pentaksiran projek. 5 Penulisan 6 Kerja Amali, Catatan log Amali sains. Penulisan jurnal Ujian lisan, Esei contoh reflektif deskriptif Ujian vokal.
Refleksi berdasarkan model Pergerakan motor, tertentu Contoh Model Schon Penggunaan alatan muzik. Kertas kerja, Kertas cadangan kajian, Ringkasan eksekutif. 7 Persembahan 8 Penganjuran, Main peranan Forum, Teater drama pentomen Pertandingan cerita nyanyian. Syarahan pidato musabaqah nasyid poster, Pembentangan Pameran ekspo. Mini konsert ensembel Seminar, Pengajaran mikro Sukan.
Outdoor maths, Hari Keusahawanan, Jun 2012 7, PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS. INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012, 4 2 Ujian Amali Ujian Amali dilaksanakan bagi kursus yang berteraskan. kemahiran Ujian amali ini bertujuan untuk mengukur kebolehan pelajar. mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam bentuk penguasaan kemahiran. psikomotor kemahiran manipulatif kreativiti dan sikap yang dipamerkan. secara langsung semasa ujian dijalankan atau melalui penghasilkan produk. Panduan khusus pelaksanaan ujian amali ini hendaklah merujuk kepada. Buku Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Amali yang berkaitan. 4 3 Ujian Akhir Kursus UAK Ujian Akhir Kursus dilaksanakan untuk. menguji penguasaan pelajar terhadap teori yang dipelajari dalam kursus. tersebut Jadual Spesifikasi Ujian JSU diguna sebagai panduan. menyediakan soalan pada aras dan kemahiran tertentu Jika sesuatu kursus. yang tidak mempunyai JSU pensyarah kampus perlu menyediakannya. 5 0 PELAKSANAAN KERJA KURSUS, Kerja kursus yang terdiri daripada projek amali dan ujian akhir kursus perlu. dilaksanakan mengikut prosedur tertentu yang sistematik seperti dalam carta alir. Pelaksanaan Kerja Kursus Rajah 2 bagi memastikan ianya konsisten dan. mematuhi standard yang diharapkan, Jun 2012 8, PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS. INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012, Menerima Arahan Ketua Jabatan Akademik.
Membina JST Menggubal Soalan Tugasan dan Rubrik mengikut Proforma. il Pembelajaran Kursus, Memurnikan Soalan Tugasan dan Rubrik Peringkat Jabatan. Pengesahan soalan tugasan dan rubrik oleh KJA, Mengedar Memberikan Taklimat Tugasan Kepada Pelajar. Mengumpul hasil tugasan pelajar, MenyemakSampel Hasil Tugasan. Tidak Buat, Pemeriksaan penambahbaikan, kepada rubrik. Meneruskan Penyemakan Akhir Hasilan Kerja Kursus, Moderasi Markah Kerja Kursus Pusingan I Moderasi.
pusingan II, Ya Penyelarasan, Merekod Markah Dalam Borang Markah Kerja Kursus. Kawal Mutu oleh, oleh iEE Ya, Merekod Markah Akhir Dalam BKKP. Rajah 2 Carta Alir Pelaksanaan Kerja Kursus, Jun 2012 9. PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS, INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012. 5 1 Prosedur Pentaksiran Projek, Penggubalan tugasan projek dibuat berdasarkan hasil pembelajaran yang.
ditetapkan dalam pro forma sukatan pelajaran Peruntukan masa bebanan. dan kerencaman tugasan sangat bergantung kepada jenis kursus sama. ada kursus Major Elektif Wajib Pengajian Profesional dan jumlah jam. kredit kursus seperti yang ditetapkan dalam pro forma sukatan pelajaran. Selain itu wajaran kerja kursus yang ditetapkan juga harus dipatuhi. Persediaan pentaksiran projek harus dilaksanakan mengikut prosedur yang. merangkumi tiga peringkat seperti berikut, i penggubalan Jadual Spesifikasi Tugasan JST. ii penggubalan tugasan, iii penggubalan rubrik skema pemarkahan. 5 1 1 Penggubalan Jadual Spesifikasi Tugasan JST, Jadual Spesifikasi Tugasan JST merupakan satu spesifikasi pentaksiran. projek yang akan dilaksanakan JST disediakan dalam bentuk matrik dua. paksi menegak dan melintang Paksi menegak mengandungi topik topik. yang hendak dinilai melalui tugasan projek Paksi melintang mengandungi. spesifikasi tugasan yang terdiri daripada huraian tugasan wajaran dan. kriteria penilaian Rujuk Lampiran 1, Dalam pembinaan JST penggubal perlu melaksanakan tindakan berikut. a Menentukan Objektif Tugasan, Penentuan objektif tugasan projek dibuat berdasarkan hasil pembelajaran.
proforma sukatan pelajaran kursus berkenaan Ia merupakan suatu. pernyataan mengenai pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai. pelajar melalui pelaksanaan projek berkenaan, b Menganalisis Proforma Sukatan Pelajaran. Tujuan menganalisis proforma sukatan pelajaran adalah untuk menentukan. tajuk tajuk yang akan diuji bagi mencapai hasil pembelajaran berkenaan. Skop kandungan proforma sukatan pelajaran yang diuji mestilah merentasi. beberapa topik utama Penggubal juga perlu mengunjurkan kemahiran. Jun 2012 10, PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS, INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012. dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh pelajar agar tugasan kerja. kursus yang dikemukakan dapat membantu pelajar menguasai pemahaman. c Menentukan Set Aktiviti Tugasan, Penggubal perlu menentukan bilangan aktiviti tugasan yang perlu. disempurnakan oleh pelajar berdasarkan objektif projek dan tajuk tajuk. yang dinilai, Tugasan projek yang tersedia harus berciri pemikiran beraras tinggi dan. mencerminkan pemeringkatan ilmu secara hierarki daripada. Penilaian kerja kursus juga membantu pelajar membina daya fikir yang kreatif dan inovatif Pelaksanaan kerja kursus bertujuan mentaksir kebolehan pelajar dari segi pemerolehan ilmu penguasaan ilmu dan kemahiran keupayaan pelajar membuat pemindahan pembelajaran dalam situasi dan konteks sebenar di sekolah serta penerapan nilai nilai dan etika keguruan Pelaksanaan kerja kursus juga dapat

Related Books

Glanbia plc Full year results Global Nutrition Group

Glanbia plc Full year results Global Nutrition Group

Glanbia plc Full year results Delivering better nutrition for every step of life s journey 2016 Wednesday 22 February 2017 2 THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION RELATING TO THE PROPOSED SALE OF 60 OF DAIRY IRELAND WITHIN THE SECTION TITLED STRATEGIC INITIATIVES Glanbia delivers seventh year of double digit earnings growth Announces proposed sale of 60 of Dairy Ireland

Ethical Values and Business Ethics in Multinational

Ethical Values and Business Ethics in Multinational

Ethical Values and Business Ethics in Multinational Companies in India in Context of Globalization An Empirical Study Hardeep Singh1 and Bikram Pal Singh 2 1 Ferozepur College of Engineering and Technology FCET Ferozepur Punjab INDIA 2 Global Institutes Amritsar Punjab INDIA Abstract Ethics deal with what that ought to be Patrick and Quinn 1997 defined ethics as the study

BUSINESS ETHICS Journal

BUSINESS ETHICS Journal

BUSINESS ETHICS 4 1 Business loyalty A topic that could be considered important in the broad concept of business ethics is employee s loyalty to the company In a study conducted by Mathew A Foust and presented in his book Loyalty to Loyalty Josiah Royce and the Genuine Moral Life he debates the issue of

Global Business Ethics

Global Business Ethics

The realm of ethics is where people have some degree of choice in how they are to handle dilemmas and take actions that will affect both themselves and others It concerns how we interpret the rules and norms that evolve organically in society through our own practice and how we in turn affect those norms The realm of ethics is far from other worldly It is the world we all inhabit

1 Business Ethics Case study of Primark Topic Business

1 Business Ethics Case study of Primark Topic Business

Business ethics can be defined a set of principles and moral values that guide the behaviour of an organisation and its employees Business ethics are based on principle moral values that a business and its employees embrace while conducting the business and pursuing business goals and objectives Most businesses have a code of ethics that is shared throughout the organisation and is followed

Chapter 3 Business Ethics and Social Responsibility

Chapter 3 Business Ethics and Social Responsibility

Chapter 3 Business Ethics and Social Responsibility Business Ethics What Role Should Ethics Play in Business Business ethics are based on society s ethics and those of the people who work for and buy from them A Code of Ethics Some companies write a code of ethics a document that explains specifically how employees should respond in certain situations Canadian laws address acceptable

occasion du 75e anniversaire de la lib ration du camp de

occasion du 75e anniversaire de la lib ration du camp de

1 Barbara Piotrowska Club des anciennes d tenues du camp de concentration de Ravensbr ck Varsovie Pologne D tenue au camp de concentration de Ravensbr ck l ge de 9 ans Discours l occasion du 75e anniversaire de la lib ration du camp de concentration de Ravensbr ck

Barbara Piotrowska Club of Former KL Ravensbr ck Prisoners

Barbara Piotrowska Club of Former KL Ravensbr ck Prisoners

Barbara Piotrowska Club of Former KL Ravensbr ck Prisoners Warsaw Poland KL Ravensbr ck prisoner at the age of 9 Speech for the 75th anniversary of the liberation of KL Ravensbr ck at the Ravensbr ck Memorial Site 19 April 2020 Honourable survivors with your families and friends All

200 225 OptiMax Marine Motors

200 225 OptiMax Marine Motors

This outboard motor manufactured by Mercury Marine Fond du Lac WI USA or Marine Power Europe Inc Park Industrel de Petit Rechain Belgium complies with the requirements of the following directives and standards as amended Recreational Craft Directive 94 25 EC std ISO 8665 ISO 11547 Machinery Directive 98 37 EC EMC Directive 89 336 EC std EN50081 1 SAE J551 CISPR Pub 12 EN

ALL OF ME PBworks

ALL OF ME PBworks

all of me loves Fm all of you Love your B m D curves and all your edg es All your D E per fect im per fec tions E Give your A all to me I ll give my Fm all to you Y ou re my end B m D and my be gin ning E ven B m 7 E

CAP TULO 1 Vocabulario de Camping A PRIMERA VISTA 1

CAP TULO 1 Vocabulario de Camping A PRIMERA VISTA 1

CAP TULO 1 Vocabulario de Camping A PRIMERA VISTA 1 1 Acercarse a 2 Andar 3 Dar un paseo 4 Dejar de infinitive 5 Escalar 6 Perderse e ie 7 Refugiar se 8 El bosque 9 El desierto 10 Hermoso 11 La naturaleza 12 El paisaje 13 El refugio 14 La roca 15 La sierra 16 El valle 17 Los binoculares 18 La br jula 19 La linterna 20 La pila 21 El repelente de insectos 22