Het Boek Voor Coaches-Books Pdf

Het Boek voor Coaches
24 Jun 2020 | 20 views | 1 downloads | 29 Pages | 211.15 KB

Share Pdf : Het Boek Voor Coaches

Download and Preview : Het Boek Voor Coaches

Report CopyRight/DMCA Form For : Het Boek Voor CoachesTranscription

Vincent A M van der Burg, Het Boek voor, BraveNewBooks. Eerste druk september 2018, Copyright 2018 Dr Vincent A M van der Burg. Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden. verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of. openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch. door fotokopie n opnamen of enige andere manier zonder. voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Eindredactie Perdiep Ramesar, Boekomslag illustraties Koen Ahn. isbn 978 94 0218 026 8, www bravenewbooks nl, Introductie 7. Deel 1 De psychologie van Coaching 15, Hoofdstuk 1 Ons reptielenbrein en hoe je het onder.
controle krijgt 17, Hoofdstuk 2 De wet van de roze olifant 29. Hoofdstuk 3 Het pijn plezier principe De onbewuste kracht. bij iedere beslissing 43, Hoofdstuk 4 Fundamentele drijfveren Waarom doen we. wat we doen 51, Deel 2 Mindset van een succesvolle coach 71. Hoofdstuk 5 Error in je mindset De valkuilen waar iedere. coach in kan trappen 73, Hoofdstuk 6 De kunst van het niets doen Schakel je mind. even uit 87, Hoofdstuk 7 Succes verzekerd Programmeer dagelijks.
jouw mindset 101, Hoofdstuk 8 Het talent van de succesvolle coach. Stem jouw mindset af op de cli nt 109, DEEL 3 Fundamentele vaardigheden 117. Hoofdstuk 9 De kunst van de verbinding 14 manieren. met instant resultaat 119, Hoofdstuk 10 Mindful aanwezig zijn in verbinding met de ander 131. Hoofdstuk 11 IJzersterke manieren om met moeilijke cli nten. om te gaan 143, Hoofdstuk 12 Het geheime wapen de coach. 101 vragen voor inzicht en transformatie 155, Hoofdstuk 13 Toegang tot de kern Effectieve sleutels om.
laag voor laag af te pellen 173, Deel 4 Transformerende strategie n 185. Hoofdstuk 14 Functioneel opruimen Hoe het verleden nog. steeds je leven bepaalt 187, Hoofdstuk 15 Het lef van de cli nt Haal de handrem eraf 197. Hoofdstuk 16 Ontdek het brandende verlangen van je cli nt 207. Hoofdstuk 17 Benut het vlindereffect Begin klein voor. groots resultaat 217, Hoofdstuk 18 De kracht van overtuigingen Doorbreek de. negatieve mindset van je cli nt 225, Hoofdstuk 19 Zet het lichaam in als snelweg tot het veranderen van. emoties 235, Hoofdstuk 20 Symptoom of dieperliggende oorzaak.
Verwijder obstakels maar staar je niet blind 247, Deel 5 Hoe alles op zijn plek valt 259. Hoofdstuk 21 Persoonlijk actieplan om in 12 stappen te. bereiken wat je wilt 261, Dankbetuiging 287, inTRoduCTiE. Al onze dromen kunnen werkelijkheid worden, zolang we maar de moed hebben om ze te realiseren. Walt Disney filmproducent, introductie, We leven in een tijd waarin we veel waarde hechten aan persoonlijke ont. wikkeling We willen ons maximale potentieel benutten en in ons leven. groeien en bloeien Maar in het streven naar voortdurende verbetering lo. pen we weleens tegen onszelf aan Oude gewoonten en ongewenste patro. nen zijn niet zo gemakkelijk te veranderen Enerzijds willen we iets graag. maar anderzijds is het ook gemakkelijk en veilig om alles te laten bij het. oude Dat je het niet alleen hoeft te doen maar dat je een coach naast je. hebt staan is hierbij van onschatbare waarde Meer en meer mensen ont. dekken dit en coaching is dan ook populairder dan ooit Het is een van de. meest snelgroeiende bedrijfstakken ter wereld en de vraag naar coaches. is inmiddels groter dan het aanbod Terwijl iedereen zichzelf coach mag. noemen is het een vak waarin je ongelooflijk veel kunt betekenen voor. een ander als je beschikt over de juiste kennis vaardigheden en strategie. en Dit boek is erop gericht om jou met 21 hoofdstukken in 21 dagen alles. te leren wat je nodig hebt om succesvol veranderingen teweeg te brengen. bij je cli nt, Waarom 21 dagen, We willen graag dat onze cli nten het nodige doen om hun doel te berei.
ken vroeg opstaan meer water drinken sporten positief denken meer. geld verdienen enzovoort Om van A naar B te komen zullen ze vroeg of. laat hun denken doen en voelen moeten veranderen Volgens plastisch. chirurg dr Maxwell Maltz bestsellerauteur van het boek Psycho Cybernet. ics duurt het tenminste 21 dagen voor oude gewoonten worden vervangen. door nieuwe gewoonten Nu zijn er mensen die beweren dat het langer. duurt of zelfs dat oude gewoonten helemaal niet te veranderen zijn De. praktijk bewijst het tegendeel Mensen zijn in staat om veel sneller te ver. anderen dan we altijd hebben gedacht Laat ik een voorbeeld geven Stel je. reist al je hele leven en het aantal keren dat je probleemloos in een vliegtuig. bent gestapt is niet meer op n hand te tellen Maar nu komt het sinds. je een vliegtuigramp hebt meegemaakt en ter nauwer nood aan de dood. bent ontsnapt ben je angstig Daar gingen geen dagen weken of maanden. overheen om dat aan te leren In n seconde was het gebeurd Als kind. inTRoduCTiE, had ik nooit moeite met het geven van spreekbeurten tot die ene keer. dat ik niet meer uit mijn woorden kon komen ik ging stotteren en kreeg. een black out Het ging faliekant mis en ik werd uitgelachen door andere. kinderen en in de steek gelaten door de leraar In n seconde had ik een. ongelooflijke angst voor spreken in het openbaar Nu zijn dit voorbeelden. waarin de desbetreffende persoon niet met intentie wilde leren Het was. niet de intentie van de persoon die een vliegtuigramp heeft overleefd om. angstig te worden voor vliegen Net zo min als ik bang wilde worden voor. het spreken in het openbaar, Wat maakt dit boek uniek. Het goede nieuws is dat vandaag de dag met alle technieken en interven. ties die we tot onze beschikking hebben je als coach veranderingen doel. gericht in gang kunt zetten Wanneer ik spreek voor een publiek van 500. 1000 mensen is het inmiddels een min of meer vast onderdeel geworden. dat ik mensen op het podium vraag die angstig zijn voor spreken in het. openbaar Niet omdat ik deze mensen voor gek wil laten staan of ze pijn. lijke herinneringen naar boven wil laten halen maar omdat ik wil laten. zien hoe snel verandering mogelijk is Binnen maximaal 15 minuten vaak. genoeg sneller help ik mensen van hun spreekangst af die ze soms al 10 20. of 30 jaar hebben Zo snel is verandering mogelijk, Nu weet ik dat 21 dagen om je te ontwikkelen tot een briljante coach snel is. Coaching is een ingewikkeld samenspel waarin je kennis nodig hebt van. psychologie beschikking moet hebben over de juiste mindset essenti le. coachvaardigheden moet ontwikkelen en weten welke strategie n je kunt. inzetten voor snelle en langdurige verandering Dit boek pretendeert niet. een uitgebreid handboek te zijn waarin je alles leert over saaie psycho. logische theorie n en modellen Er zijn al genoeg boeken geschreven op. dit gebied Dit boek is anders Eigenwijs anders Allereerst zal ik slechts. summier praten over inzichten en vaardigheden die zelfs de meest begin. nende coaches wel hebben Open deuren als leren luisteren is belangrijk. en vragen stellen is een essenti le vaardigheid voor iedere coach worden. zoveel mogelijk vermeden Terwijl ik niet ontken dat dit belangrijke vaar. digheden zijn ga ik in dit boek een stap verder en geef ik je geavanceerde. inzichten en technieken om zelfs deze basale vaardigheden op een hoger. niveau te brengen die zelfs bij de meest ervaren coaches niet aanwezig zijn. Op deze manier is dit zowel een boek voor de beginnende coach als de. inTRoduCTiE, coach met jarenlange ervaring Het geeft je de ingredi nten die het ver. schil maken tussen gemiddelde coaches en excellente coaches Het is geba. seerd op het jarenlang bestuderen van succesvolle coaches en therapeuten. als Anthony Robbins dr Milton Erickson en vele anderen Dit boek is een. verzameling van de strategie n inzichten en kennis van deze experts Het. zijn niet de verschillen maar de overeenkomsten tussen deze experts die dit. boek kenmerken, Voor wie is dit boek bedoeld, Dit boek is bedoeld voor coaches in de ruimste zin van het woord De.
essentie van coaching ligt in het helpen van de ander om van de huidige. situatie naar de gewenste situatie te komen Het is gericht op het delen van. informatie motiveren tot gedrags en of identiteitsverandering transfor. matie in denken doen voelen cre ren van een hoger bewustzijn of het. verbeteren van vaardigheden en inzichten Iedereen die een ander helpt. om van A naar B te komen heeft baat bij dit boek Met het woord coach. bedoel ik een ieder die op n of meerdere van deze vlakken actief is in de. functie van, Personal coach mental coach of life coach. Leidinggevende, Adviseur of consultant, Hulpverlener. Projectleider, Stafmedewerker, In dit boek geef ik je de krenten uit de pap die je nodig hebt om snel en. blijvend resultaat te boeken bij je cli nt medewerker of collega Om de. technieken en inzichten die ik bespreek volledig te kunnen benutten hoef. je niet je huidige manier van werken overboord te gooien Het mooie van. Het Boek voor Coaches is dat het trans theoretisch is het stijgt boven iede. re school of manier van werken uit, inTRoduCTiE, Geloof niets Ongeacht waar je het hebt gelezen of wie het heeft. gezegd zelfs als ik het heb gezegd tenzij het in overeenstemming. is met je eigen logica and boerenverstand, Coaching is populairder dan ooit.
We leven in een spannende tijd Nog nooit waren er zoveel mogelijkheden. om je denken doen en voelen snel en blijvend te veranderen Nog maar. 100 jaar geleden was de enige weg naar zelfontplooiing naar de psycho. analist te gaan Vier vijf keer per week mocht je bij hem langskomen om. op de sofa te liggen en vrij te associ ren over je kindertijd je diepgelegen. frustraties en behoeften Mits je uiteraard over voldoende tijd en geld be. schikte want psychoanalyse was kostbaar en alleen weggelegd voor een. selecte groep van mannen en vrouwen De beste garantie van psychoana. lyse na een gemiddelde duur van vijf jaar was niet dat je gelukkig zou wor. den maar enigszins minder ongelukkig, De tijden zijn veranderd Coaching is populairder dan ooit Niet voor. niets want een coach is van onschatbare waarde als het gaat om enerzijds. het bereiken van je maximale potentieel en het vergroten van persoonlij. ke effectiviteit anderzijds het oplossen van obstakels die ons tegenhouden. om dat te bereiken Eindeloos wroeten in de kindertijd is niet meer nodig. Vandaag de dag hebben we onze blik richting de toekomst We willen re. sultaat En snel Psychoanalyse de oermoeder van alle therapie n wordt. ingehaald door innovatieve en oplossingsgerichte scholen die erop gericht. zijn om de cli nt snel en geruisloos van A naar B te krijgen Wie tegenwoor. dig besluit om hulp te zoeken op wat voor gebied dan ook heeft een ruime. keuze aan life coaches carri recoaches mental coaches maar ook coaches. gericht op het behandelen van directe klachten als stress relatieproblemen. of burn out Een goede coach is in staat om in n of enkele sessies helder. te krijgen wat de cli nt wil en wat hem tegenhoudt beperkende overtui. gingen te transformeren en innerlijke conflicten op te lossen Welk doel je. ook hebt of welk pad je als coach ook bewandelt het uiteindelijke resultaat. voor je cli nt is meer vrijheid in het denken doen of voelen. inTRoduCTiE, De organisatie van dit boek, Dit boek is er voor jou Het is niet bedoeld als een wetenschappelijk boek of. als alomvattend handboek voor coaching Het is een praktisch boek dat er. op gericht is om je effectiever te laten zijn in het werken met andere mensen. Het biedt je praktische inzichten en geeft je de mogelijkheid om coachings. vaardigheden op een hoog niveau te ontwikkelen Mijn opleidingen aan on. der meer de Erasmus Universiteit Rotterdam de Universiteit van Amster. dam en het Institute of Transpersonal Psychology hebben mij veel geleerd. over psychologie en wetenschappelijk onderzoek Maar in dit boek ga ik je. niet vervelen met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en evidence ba. sed therapie n Ik geef je de krenten uit de pap van al die duizenden semi. wetenschappelijke studies en artikelen die er op dit moment bestaan op het. gebied van coaching leiderschap verandertrajecten communicatie klini. sche psychologie sociale psychologie en ontwikkelingspsychologie Om. maar een aantal gebieden te noemen die relevant zijn voor het beroep van. coach Als het relevant is noem ik het desbetreffende onderzoek of verwijs. ik ernaar in een voetnoot Op andere momenten in het boek vermeld ik dit. niet om zodoende het boek leesbaar en transparant te houden. Om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken je dit boek eigen te maken. heb ik het onderverdeeld in vijf delen, Deel 1 De Psychologie van Coaching. In dit deel leer je de onderliggende fundamentele processen en dynamie. ken die ten grondslag liggen aan iedere succesvolle verandering Kennis. hierover is onmisbaar en is de eerste bouwsteen van jouw succes als coach. In dit deel krijg je vragen beantwoord als, Waarom doen we wat we doen. Wat zijn de drijfveren van ons gedrag, Hoe werkt ons brein niet als we gedrag willen veranderen.
Deel 2 Mindset van een Succesvolle Coach, De tweede bouwsteen is jouw eigen mindset als coach Iedere transforma. tie van een ander begint bij bewustwording van je eigen perceptie gedach. ten waarden en idee n In dit deel leer je wat de mindset de verzameling. van overtuigingen perceptie waarden en idee n zijn van succesvolle coa. ches Na het lezen van dit hoofdstuk weet je het antwoord op vragen als. inTRoduCTiE, Waarom saboteer ik mezelf op de weg na. chirurg dr Maxwell Maltz bestsellerauteur van het boek Psycho Cybernet ics duurt het tenminste dagen voor oude gewoonten worden vervangen door nieuwe gewoonten Nu zijn er mensen die beweren dat het langer duurt of zelfs dat oude gewoonten helemaal niet te veranderen zijn De praktijk bewijst het tegendeel Mensen zijn in staat om veel sneller te ver anderen dan we altijd hebben

Related Books

SPIRITUAL PROGRESS SURVEY southroanoke org

SPIRITUAL PROGRESS SURVEY southroanoke org

SPIRITUAL GROWTH PROGRESS SURVEY 2 WWW D M M ORG How strong is your inner being How strong is the foundation of your life SGPS section 1 can be seen as the very heart of the tree Section 1 helps to establish a strong foundation for every Christian It is the confirmation of your salvation and your understanding of your salvation

STR EAM Importec

STR EAM Importec

Software SINTRA HD con gr fica moder na e intuitiva para una gesti n sencilla de la canteadora M xima utilizabilidad gracias a la pantalla de 21 5 Full HD que garantiza una excelente visibilidad Una programaci n inmediata al alcance de todos gracias al panel de control t ctil 21 L Stream A 5 0 mm 6450 Stream A 6 0 mm 7450 Stream A 6 5 mm 7950 STREAM A STREAM A L Unidad rectificadora

Roxyl sonamakina com

Roxyl sonamakina com

4 Roxyl Solid robust and easy to use Solides robustes et faciles utiliser Solid robust und einfach zu bedienen Panel conveyor system Strong safe and reliable for optimum support of panels of all

STR EAM Ineichen

STR EAM Ineichen

Software SINTRA HD mit moderner und intuitiver Grafik f r eine einfache Steue rung der Kantenanleimmaschine Ma ximale Nutzbarkeit dank des 21 5 Full HD Bildschirms der eine optimale Sicht barkeit garantiert Eine sofortige allgemein verst ndliche Programmierung dank des Touchscreen Bedienpanels 21 L Stream A 5 0 mm 6450 Stream A 6 0 mm 7450 Stream A 6 5 mm 7950 STREAM A STREAM A L

STR EAM kuper de

STR EAM kuper de

Software SINTRA HD mit moderner und intuitiver Grafik f r eine einfache Steue rung der Kantenanleimmaschine Ma ximale Nutzbarkeit dank des 21 5 Full HD Bildschirms der eine optimale Sicht barkeit garantiert Eine sofortige allgemein verst ndliche Programmierung dank des Touchscreen Bedienpanels 21 L Stream A 5 0 mm 6450 Stream A 6 0 mm 7450 Stream A 6 5 mm 7950 STREAM A STREAM A L

SINTRA SINTRA PLUS Manual de uso

SINTRA SINTRA PLUS Manual de uso

El SINTRA SINTRA PLUS es un horno sinterizador dental indicado solamente para cocci n de materiales de zirconia dental Cualquier otro uso de horno est contraindicado y el fabricante no aceptar responsabilidad alguna pro da os resultantes de un mal uso Es responsabilidad exclusiva del usuario garantizar un uso adecuado seg n las instrucciones de este manual o de un t cnico

STR EAM biesse com

STR EAM biesse com

SINTRA HD software with modern intui tive graphics for simplified edgebanding machine management Maximum usa bility thanks to the 21 5 Full HD screen which guarantees optimal visibility Easy program management and usability Rapid transition from one machin ing operation to the next Modern intuitive graphic interface 21 STREAM A STREAM A L L Stream A 5 0 mm 6450 Stream A 6 0 mm 7450

Reversible and irreversible heat engine and refrigerator

Reversible and irreversible heat engine and refrigerator

Reversible and irreversible heat engine and refrigerator cycles Harvey S Leffa California State Polytechnic University Pomona Pomona CA 91768 and Reed College Portland OR 97202 Received 26 June 2017 accepted 26 December 2017 Although no reversible thermodynamic cycles exist in nature nearly all cycles covered in textbooks are

Equilibrium implies the existence of a thermodynamic

Equilibrium implies the existence of a thermodynamic

Reversible Process when every step for the system and its surroundings can be reversed A reversible process involves a series of equilibrium states Irreversible Process when the direction of the arrow of time is important IRREVERSIBILITY DEFINES THE CONCEPT OF TIME Graeme Ackland Lecture 2 Reversibility and Work September 20 2018 2 18

Y Typical examples of irreversible processes

Y Typical examples of irreversible processes

Y Typical examples of irreversible processes Y 1 The Joule free expansion of a gas As there should be a reversible process connecting the initial and final states of this process one may write the fundamental equation of Thermodynamics TdS dU PdV d 1 As the internal energy and the mass of the gas should be the same in both states dU 0 and d 0 so that Eq 1 becomes Figure 1