Graad 12 September 2012 Afrikaans Eerste Addisionele Taal V2-Books Pdf

GRAAD 12 SEPTEMBER 2012 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2
11 May 2020 | 23 views | 0 downloads | 35 Pages | 1.14 MB

Share Pdf : Graad 12 September 2012 Afrikaans Eerste Addisionele Taal V2

Download and Preview : Graad 12 September 2012 Afrikaans Eerste Addisionele Taal V2

Report CopyRight/DMCA Form For : Graad 12 September 2012 Afrikaans Eerste Addisionele Taal V2



Transcription

2 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 SEPTEMBER 2012. INSTRUKSIES EN INLIGTING, Lees die volgende instruksies aandagtig deur voordat jy die vrae beantwoord. 1 Hierdie vraestel bestaan uit VIER afdelings, AFDELING A ROMAN 35. AFDELING B DRAMA 35, AFDELING C KORTVERHALE 35, AFDELING D GEDIGTE 35. 2 Beantwoord TWEE vrae EEN uit ELK van die TWEE afdelings wat jou skool. gekies het Gebruik die inhoudsopgawe om jou met jou keuses te help. 3 Moenie probeer om die hele vraestel deur te lees nie. Raadpleeg die inhoudsopgawe op die volgende bladsy. Merk die vraagnommers van die letterkundeteks wat jy in die klas. behandel het, Lees daarna slegs die vrae oor die boeke wat jy gedoen het. Kies die tipe vraag wat jy wil doen, 4 Volg die instruksies aan die begin van elke afdeling.
5 Voorgestelde tydsaanduiding ongeveer 60 minute per afdeling. 6 Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie. vraestel gebruik is, 7 Begin elke afdeling op NUWE bladsy. 8 Skryf netjies en leesbaar, SEPTEMBER 2012 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 3. INHOUDSOPGAWE, Kies die TWEE genres wat jy vanjaar behandel het. Beantwoord EEN vraag uit AFDELING A of B of C maar beantwoord TWEE gedigte. 17 x 2 indien jy AFDELING D kies, AFDELING A ROMAN. Beantwoord ENIGE EEN van die volgende vrae, VRAAG 1 Kringe in Bos Opstelvraag 35 punte.
VRAAG 2 Kringe in Bos Kontekstuele vraag 35 punte, VRAAG 3 Die ongelooflike avonture van Opstelvraag. Hanna Hoekom 35 punte, VRAAG 4 Die ongelooflike avonture van Kontekstuele vraag. Hanna Hoekom 35 punte, VRAAG 5 Meeulanders Opstelvraag 35 punte. VRAAG 6 Meeulanders Kontekstuele vraag 35 punte, AFDELING B DRAMA. Beantwoord ENIGE EEN van die volgende vrae, VRAAG 7 Poppie die drama Opstelvraag 35 punte.
VRAAG 8 Poppie die drama Kontekstuele vraag 35 punte. VRAAG 9 Paljas Opstelvraag 35 punte, VRAAG 10 Paljas Kontekstuele vraag 35 punte. AFDELING C KORTVERHALE, Beantwoord ENIGE EEN van die volgende vrae. VRAAG 11 Astra castra Opstelvraag 35 punte, VRAAG 12 Die pakkie Kontekstuele vraag 35 punte. 4 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 SEPTEMBER 2012. AFDELING D GEDIGTE, Beantwoord vrae oor enige TWEE van die volgende gedigte. VRAAG 13 Woorde Kontekstuele vraag 17 punte, VRAAG 14 Thumela Kontekstuele vraag 17 punte.
VRAAG 15 Spore op die maan Kontekstuele vraag 17 punte. VRAAG 16 Wie s hy Kontekstuele vraag 17 punte, SEPTEMBER 2012 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 5. AFDELING A ROMAN, BEANTWOORD F DIE OPSTELVRAAG F DIE KONTEKSTUELE VRAAG. VRAAG 1 OPSTELVRAAG, KRINGE IN BOS Dalene Matthee, Van Saul se kindertyd af was Oupoot sy droom olifant. Skryf opstel van 250 300 woorde waarin jy die band tussen Saul en Oupoot. Jou opstel moet inleiding en slot h, Let veral op die volgende. Bespreek die kere dat Saul Oupoot raakgeloop het, Die verhouding tussen Saul en Oupoot.
Die ooreenkomste tussen Saul en Oupoot 35, 6 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 SEPTEMBER 2012. VRAAG 2 KONTEKSTUELE VRAAG, KRINGE IN BOS Dalene Matthee. Lees die volgende uittreksel goed deur en beantwoord dan die vrae wat volg. Dit het winter geword in die houtskuur Die koue en die klamte het soos muf in. sy liggaam ingetrek sodat sy lyf soggens stadig reguit moes kom. Dit was Sondagmiddag en hy het agter die skuur in die son gesit om warm te. Hallo Charles Dickens Sy het skielik op die hoek van die skuur gestaan Die. donkerblou fluweelband wat haar lang blink hare uit haar gesig gehou het was. dieselfde kleur as haar rok Angstig nuuskierig soos een wat geweet het sy trap op. verbode grond het sy nader gekom en guitigheid het in haar groot donker o. gespeel Ek s hallo Charles Dickens, My naam is Saul Barnard het hy botweg ges en anderpad gekyk MacDonald. het streep tussen die skuur en die huis getrek waaroor handlanger dit nie eens sou. waag om te k k nie Die streep was vir Kate ook getrek MacDonald moes haar gereeld. terugstuur na h r kant toe Maar keer op keer het sy dit maar weer na hierdie kant toe. oortree en Saul het geleer om te maak of hy haar nie sien nie. Sy het tot by hom gekom Die kinders by die skool is tog jaloers omdat ons ons. eie Charles Dickens het het sy vermakerig ges, Onthou net om vir jou pa te s dat jy self hiernatoe gekom het Ek wil niks met. julle te doen h nie, Charles Dickens moes onder in koue kelder waar daar rotte en vlermuise en.
spinnekoppe was papier op bottels plak En as hy nie goed genoeg geplak het nie het. hulle sy kos afgevat en sy ore getrek Dit het geklink of dit vir haar saak van groot. bewondering was, Hy had nie lus vir moeilikheid nie As jou pa jou hier kry sal hy my velle aftrek. ble 100 101, 2 1 By wie het mnr MacDonald van Kate se besoeke op Sondae aan Saul in die. houtskuur gehoor 1, 2 2 Wat van Kate wat as bewysstuk van haar besoeke dien is in die houtskuur. 2 3 Waarom was Kate se besoeke vir Saul belangrik Gee DRIE redes 3. 2 4 2 4 1 Met watter storieboekskrywer is Saul vergelyk 1. 2 4 2 Waarom is die vergelyking gemaak 2, 2 5 Hoe lank het Saul vir MacDonald as houtkneg gewerk 1. SEPTEMBER 2012 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 7. 2 6 Kies die korrekte antwoord, Die grootvoete waarna daar in die roman verwys word is.
A jakkalse, B die houtkappers, C olifante 1, 2 7 Gedurende die tyd wat Saul by MacDonald gewerk het het hy geleer dat. die lewe skewe sirkel is, Gee TWEE voorbeelde hiervan wat Saul in di tyd te gekom het 2. 2 8 Watter nuus het veroorsaak dat Saul by MacDonald ophou werk 2. 2 9 Noem TWEE maniere hoe Kate gestraf is omdat sy besoek by Saul afgel het 2. 2 10 Pas die naam in KOLOM B by die beskrywing in KOLOM A Skryf slegs die. nommer 2 10 1 2 10 5 en die LETTER A G van die antwoord wat jy kies. KOLOM A KOLOM B, 2 10 1 Saul se broer A Godsiekte, 2 10 2 Houtkapper in die dorp B Patterson. Saul se ma en suster is C Arend Botha, hieraan dood. Deur MacDonald gehuur om D MacDonald, goud in die bos te prospekteer.
2 10 5 Sterf aan bloedvergifting E waterpokkies, G Joram Barnard. 2 11 Wie is Harison 1, 2 12 Vul die korrekte antwoord in. 2 12 1 Patterson was sy gruis met 1, 2 12 2 Die beste manier volgens hom om gruis mee te was was met 1. 8 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 SEPTEMBER 2012. 2 13 Gee die korrekte antwoord, 2 13 1 In watter deel van die bos het Saul gaan delf 1. 2 13 2 Saul verkoop sy eerste goud aan 1, 2 13 3 Hoeveel het hy vir sy goud ontvang 1.
2 14 2 14 1 Wie het vir Saul van sy pa se dood kom vertel 1. 2 14 2 Hoe het sy pa gesterf 1, 2 15 Wat het Kate paar jaar lank in die Bos gedoen 1. 2 16 Is die volgende stellings WAAR of ONWAAR Motiveer jou antwoord Daar. sal geen punt toegeken word as daar nie motivering is nie. 2 16 1 Die dag van Oupoot se dood het Kate vir Saul in George gaan wag 2. 2 16 2 Saul kon hom nooit werklik van die Bos losmaak nie 2. 2 17 Waarom was Oupoot so groot trofee vir enige jagter 1. VRAAG 3 OPSTELVRAAG, DIE ONGELOOFLIKE AVONTURE VAN HANNA HOEKOM Marita van der Vyver. Hanna s dat haar ingewikkelde gesin een van die eienskappe is wat haar laat. Skryf OPSTEL van 250 300 woorde waarin jy die volgende bespreek. Jou opstel moet inleiding en slot h, Verwys in jou opstel na die volgende. Hoe Hanna se familie saamgestel is, Hanna se verhouding met Gavin. Hoe Hanna uiteindelik vir Gavin aanvaar soos hy is 35. SEPTEMBER 2012 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 9. VRAAG 4 KONTEKSTUELE VRAAG, DIE ONGELOOFLIKE AVONTURE VAN HANNA HOEKOM Marita van der Vyver.
Lees die onderstaande uittreksels sorgvuldig deur en beantwoord die vrae wat daarop. Dis huis waar Fabienne en Camille gebore is Natuurlik nie in die huis nie hulle. is soos normale babas in hospitaal gebore maar dis die huis waarheen die ma met. die groen vingers hulle gebring het toe hulle paar dae oud was En Fabienne het. gew t van sy haar verstand gekry het dat sy in hierdie huis hoort Dat sy by die. regte pa en ma beland het, Of miskien sal ek haar soms net so nou en dan laat wonder of haar ma nie. eerder mallerige kunstenares moes gewees het nie Net om haar bietjie. interessanter te maak Tot dusver klink sy darem te veel soos drip So kom ons. maak vir Fabienne kunstig Besonder kunstig Maar sonder kunstenaar se morsige. persoonlikheid, Op die ouderdom van twee teken sy volmaakte stokmannetjie Op ses skilder. sy stillewes blomme uit haar ma se tuin wat haar pa duidelik herken daardie een is. roos en daardie affodil en daardie magrietjie So dis normaal dat sy soms sal. wonder waar haar talent vandaan kom Met ma wat heeldag in die grond. rondgrawe en pa wat heeldag in ander mense se monde rondgrawe. En dan word sy die oggend wakker n eienaardige droom oor meisie met. die naam Hanna Hoekom wat saam met spul wilde broers in spektakel van huis. woon en sy onthou dat die meisie se ma woeste boskasie van haarstyl gehad het. wat met verfkwaste bo op haar kop vasgesteek was En haar eerste verwarde. gedagte is Miskien is daardie verfkwasvrou my ma En dan vryf sy haar o en skuif. regop en besluit dit was net nagmerrie, Maar die saadjie van twyfel is geplant Daardie aand aan tafel terwyl hulle. sappige biefstuk en gebakte aartappels eet kyk sy na haar pa wat nooit enigiets. teken nie behalwe tjeks en haar ma wat nooit enigiets verf nie behalwe haar lippe. soggens voor die spie l en sy kry die kriewelrige gevoel dat sy nie aan hierdie tafel. hoort nie Sy druk dit dadelik dood die ry miertjies wat deur haar maag marsjeer en. vra wat daar is vir nagereg Tuisgemaakte sjokolademousse antwoord haar suster. met trotse glimlag Camille het slag in die kombuis veral met soetgoed en. gewoonlik is Fabienne mal oor haar suster se poedings Maar vanaand proe die. mousse soos modder, 4 1 Wie skryf die storie van Fabienne 1. 4 2 Waarom is Mana die verfkwasvrou genoem 1, 4 3 Waarvan droom Fabienne elke keer 2.
10 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 SEPTEMBER 2012. 4 4 Waarom noem Fabienne haar, 4 4 1 ma groenvingers 2. 4 4 2 sussie suikervingers 2, 4 4 3 pa bloedvingers 2. 4 5 Vul die ontbrekende woorde in die volgende sinne in. Fabienne is Hanna se Die karakter Fabienne word dus in die verhaal. die karakter wat graag wil wees 2, 4 6 Beskryf die gesin se nagmerrierit na die huis op die berg 4. 4 7 Skryf TWEE verskille tussen Beyers en Gavin neer. Doen dit in tabelvorm soos aangedui, Beyers Gavin, 4 8 Kies die korrekte antwoord. 4 8 1 Sprokiesagtig beteken, A skepties, B geloofwaardig.
C fabelagtig, D onbeskryflik 1, 4 8 2 Beyer se gewese vrou is. A Fabienne, D Margot 1, 4 8 3 Tibo kan beskryf word as. A irriterend, B koel tiener, C rykmanskind, D eksentriek 1. 4 9 Watter moontlike nuwe name word vir die baba voorgestel Noem enige EEN 1. 4 10 Wat is die betekenis van hierdie naam 1, SEPTEMBER 2012 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 11. 4 11 Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR Gee rede vir jou antwoord. Mana is konserwatiewe ma en onderwyseres 2, 4 12 Vir my sal jy altyd Hanna Hoekom bly.
Wat kan mens uit hierdie aanhaling aflei oor Mana se gevoel vir Hanna 2. 4 13 Pas die naam in KOLOM B by die aanhaling in KOLOM A Skryf slegs die. NOMMER 4 13 1 4 13 5 en die LETTER A F van die antwoord wat jy. KOLOM A KOLOM B, 4 13 1 Ek hou van kortverhaal wat as slice A Yann. of life aangebied word, 4 13 2 Hoe gaan ek ooit enigiets hoor oor my B Hanna. 4 13 3 Jy lyk nie soos die vader van enige iets C Beyers. 4 13 4 Hoekom moet ek help afstof D Gavin, 4 13 5 As ons praat van mislukte ouers wel E Tibo. dan kyk jy na die w reldkampioen, 4 14 Watter tipe verteller vind ons in die verhaal 1. 4 15 Wat is die tema van die verhaal 2, 12 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 SEPTEMBER 2012.
VRAAG 5 OPSTELVRAAG, MEEULANDERS Esta Steyn, Die sentrale tema van die verhaal is geheimhouding en die gevolge daarvan. Skryf OPSTEL van 250 300 woorde waarin jy die volgende geheime bespreek en. watter invloed dit op Elsabet se lewe gehad het, Jou opstel moet inleiding en slot h. Let op die volgende in jou antwoord, Kinnie se geheim. Ryna Jacob en Jannerik se geheim, Elsabet se geheime verhouding met Fred. Fred se geheim tydens hulle huwelik 35, SEPTEMBER 2012 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V2 13.
VRAAG 6 KONTEKSTUELE VRAAG, MEEULANDERS Esta Steyn. In die lig van die vlamme het Jannerik na sy kaptein se gesig gekyk en gesien. hoe die groot man aan t breek was, Wat help dit Hier sal in elk geval nie n boot kan inkom nie. Toemaar kaptein Dis nie ons we nie Die Here sal voorsien. Ek hoop jou geloof is groot genoeg vir ons almal Jannerik. Hy s groot kaptein en sy ou gesig het stil geword in die lig van die vuur Baie. Hulle is terug kombuis toe Ryna het gebukkend by die tafel gestaan Sy was. besig om mond tot mond asemhaling op die ou babatjie toe te pas Sy t orent gekom. Ag nee Ag Here nee, Sy t die kind opgetel en hartverskeurend begin huil Sy t na Jacob gekyk waar. hy by die deur vasgenael bly staan het en haar o het van die ergste vertel Jacob. Hy t die kind uit haar arms geneem Hy het die kombersie van die koppie. afgetrek en wanhopig na die stil gesiggie gekyk En sy oor teen die mondjie gedruk en. sy kop geskud, En toe het Kinnie se kind skree geluidjie in die bruin sak gegee. Daar was meteens heilige stilte tussen die drie mense in die kombuis op. Ons het woordeloos na mekaar gekyk Jacob en Jannerlik en ek En die een. het geweet wat die ander dink Ons het kontrak geteken sonder pen of papier . 2 Beantwoord TWEE vrae EEN uit ELK van die TWEE afdelings wat jou skool gekies het Gebruik die inhoudsopgawe om jou met jou keuses te help 3 Moenie probeer om die hele vraestel deur te lees nie Raadpleeg die inhoudsopgawe op die volgende bladsy Merk die vraagnommers van die letterkundeteks wat jy in die klas behandel het Lees daarna slegs die vrae oor die boeke wat jy gedoen het

Related Books

LIEPP Working Paper pinguet free fr

LIEPP Working Paper pinguet free fr

Sciences Po LIEPP Working Paper n 74 2018 01 19 2018 01 2 France Rising Precariousness Supported by the Welfare state Abstract This paper describes that France is apparently one of the few rich countries to have avoided a significant increase in income inequality in recent decades However sta ble average inequalities mask an asymmetric trends of income between age groups the elderly

Empleo

Empleo

7 El Reino Unido de la Gran Breta a e Irlan da del Norte es miembro de la Uni n Eu ropea UE y del Espacio Econ mico Euro peo EEE Est constituido por Inglaterra

Trade Union Responses to Precarious Employment in Germany

Trade Union Responses to Precarious Employment in Germany

Trade Union Responses to Precarious Employment in Germany Dr Reinhard Bispinck Dr Thorsten Schulten WSI Diskussionspapier Nr 178 December 2011 German Report to the Project Bargaining for Social Rights BARSORI financed by the European Commission Agreement Ref VS 2010 0811 Wirtschafts und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans B ckler Stiftung D sseldorf Content

Sector level Strategies against Precarious Employment in

Sector level Strategies against Precarious Employment in

Sector level Strategies against Precarious Employment in Germany Evidence from Construction Commercial Cleaning Hospitals and Temporary Agency Work Abstract This study focuses on describing and analyzing the concrete initiatives taken by trade unions and employers to combat pre carious employment It is based on an evaluation of recent da ta research literature and policy documents as

Economics Department Working Papers The papers are in PDF

Economics Department Working Papers The papers are in PDF

Economics Department Working Papers The papers are in PDF format and may be downloaded for free Note The views expressed in these papers are those of the author s and do not necessarily reflect those of the OECD or of the governments of its Member countries Use Ctrl F to search by author See all Economics Department Working Papers 2020 1606 Measuring occupational entry regulations

AT DAR ES SALAAM LABOUR DISPUTE NO 4 OF 2018 MESHACK L N

AT DAR ES SALAAM LABOUR DISPUTE NO 4 OF 2018 MESHACK L N

Moreover Section 22 of the Employment and Labour Laws Miscellaneous Amendments Act 2015 provides that where there is inconsistency between Labour laws and Public Services Act the Public Services Act shall prevail It is therefore settled that servants in the executive agencies and government institutions shall be governed by provisions of the Laws 6 establishing the respective executive

THE IMPORTANCE OF INDIVIDUAL SELF GOVERNANCE IN LABOUR LAW

THE IMPORTANCE OF INDIVIDUAL SELF GOVERNANCE IN LABOUR LAW

THE IMPORTANCE OF INDIVIDUAL SELF GOVERNANCE IN LABOUR LAW Ab stract According to L szl Kelemen a contract is a lex contractus a real so ur ce of law when ma te rial right ena bles hu man self de ter mi na tion to cre a te law In the field of civil law this individual self governance indeed widely prevails whe reby le gal en ti ti es them sel ves sha pe the law to le gally un re gu

EU LABOUR FORCE SURVEY EXPLANATORY NOTES TO BE APPLIED

EU LABOUR FORCE SURVEY EXPLANATORY NOTES TO BE APPLIED

EUROPEAN COMMISSION EUROSTAT Directorate F Social statistics Unit F 3 Labour market and lifelong learning EU LABOUR FORCE SURVEY EXPLANATORY NOTES TO BE APPLIED FROM 2017Q1 ONWARDSTO BE APPLIED FROM 2017Q1 ONWARDS

Siervos liberados Los movimientos campesinos medievales y

Siervos liberados Los movimientos campesinos medievales y

We pray that all bonde men may be made ffre for god made all ffre w his precious blode sheddyng Pedimos que todos los siervos sean liberados pues Dios hizo libres a todos con el derrama miento de su preciosa sangre De una petici n formulada por Robert Kett y sus seguidores en Mousehold Heath en las afue ras de Norwich en 1549 recogida en Kett s re bellion in Norfolk

MESSAGE Wycliffe Global Alliance

MESSAGE Wycliffe Global Alliance

ismo esto se hizo a un lado para trabajar juntos There has been a spirit of cooperation through the Alliance uniting the various denom inations At these meetings nationalism was very strong but was set aside for the higher goal of working together We imagine a church more involved in vision 2025 participatory and we are

St Pius X Catholic Church d2y1pz2y630308 cloudfront net

St Pius X Catholic Church d2y1pz2y630308 cloudfront net

St Pius X Catholic Church 10827 South Pioneer Blvd Santa Fe Springs CA 90670 Rectory Office 562 863 8734 Website https saintpiusxla org Rectory Office Hours Mon Tues Fri 9 00am 8 30pm closed for Lunch 12 00pm 1 00pm Saturday 5 00 PM Vigil Wednesday 9 00am 12 00pm Thursday Closed all day Saturday Sunday 9 00am 1 00pm Religious Education 562 868 2389 Jr High