Funda Ia Alexandru I Aristia Aman-Books Pdf

FUNDA IA ALEXANDRU I ARISTIA AMAN
23 Sep 2020 | 1 views | 0 downloads | 43 Pages | 451.31 KB

Share Pdf : Funda Ia Alexandru I Aristia Aman

Download and Preview : Funda Ia Alexandru I Aristia Aman

Report CopyRight/DMCA Form For : Funda Ia Alexandru I Aristia AmanTranscription

Funda ia Alexandru i Aristia Aman n anul 1911, Pepica Aman str bunica Maria Titulescu mama i Nicolae. Titulescu copil ez nd n 1899, iasc un spital i s ntre in o bibliotec i un muzeu vezi Anexa 2. De asemenea Aristia Aman ne spune n acela i testament cum dore te. s fie organizate biblioteca i muzeul n casele sale Muzeul va cu. prinde ntr un apartament din etajul de sus colec iuni de istorie. natural antichit i na ionale i istorice put ndu se m ri f r. ns de a se introduce n el sec ii de alt gen n cel lalt apartament. o galerie de tablouri acolo unde se i g sesc actualmente tablourile. testate de so ul meu ora ului, n etajul de jos al caselor se va instala biblioteca utiliz ndu. se c r ile testate de so ul meu i m rindu se anual cu c r i de tiin. proprii a contribui la r sp ndirea i fortificarea cuno tiin elor. or enilor doritori a se instrui, n bugetul fiec rui an se va prevedea o sum de bani cu. care s se navu easc n propor iile cuvenite muzeul galeria de. tablouri i biblioteca vezi Anexa 2, Funda ia Alexandru i Aristia Aman a fost conceput ca o.
institu ie cultural complex cuprinz nd o bibliotec un muzeu i o. pinacotec la care au acces gratuit to i cei interesa i conform dorin ei. testatorilor, Prim ria Craiovei legatara universal a Amanilor l ns rcineaz. pe Toma Herescu s se ocupe de Funda ie Acesta este la nceput. intendent i apoi director al Funda iei din 1905 Toma Herescu a fost i. primul director al colii Petrache Tri cu din Craiova inaugurat n 1890. datorit tot unui gest filantropic al celui care a dat numele s u acestei. insitu ii de nv m nt 1 n iulie 1905 personalul Funda iei este format. din director intendent doi servitori i un gardian, Directorul Toma Herescu pentru a ti ce are de f cut n conti. nuare solicit prim riei aprobarea deplas rii la alte funda ii similare. respectiv la Funda ia Universitar Carol I din Bucure ti pentru a. vedea cum este organizat 2 Preocupat de soarta averii institu iei scrie. prim riei c arenda ii comunelor Poiana i Corl elu spun c acare. turile i conacurile p tulele i magaziile sunt n stare improprie pentru a. fi utilizate deci veniturile sunt mic orate iar primarul ar trebui s n. s rcineze pe cineva cu verificarea celor spuse pentru a ti ce e de. f cut 3 De asemenea ntocme te o list cu obiectele propuse pentru. licita ie Adresa din 7 mai 1905, n 1905 se primesc de la Prim rie 16 tablouri bro uri cu Anuarul. Baroului Monografia Spitalului Preda 2 tablouri Aman i Grigorescu. cump rate de la d na Irina G Peseacov 4, Din 1906 directorul Funda iei este preocupat de preg tirile pen. tru nceperea lucr rilor de transformare a cl dirii principale pivni a. trebuie eliberat sobele trebuie desf cute ca i grind ria veche i t mpl. ria Cl direa intr n repara ii pentru a fi o institu ie cultural func ional. n anul urm tor pe l ng lucr rile care se fac cl dirii se continu. constituirea colec iilor bibliotecii i muzeului prin achizi ii i dona ii Astfel. noul director Theodor Popescu profesor de limba rom n la Liceul. Carol I consemneaz n inventarul funda iei pe anul 1907 urm toarele. intr ri c r i Nouveau Larousse Illustr 7 volume Grand Diction. naire Universel Larousse Der Stein der Weisen 95 fascicule Bro. khause 17 volume Caton Theodorian Prima durere Socolescu. Analele arhitecturii etc i tablouri 21 tablouri printre care Par. cul i Sup de N Grant Capul de evreu de N Grigorescu etc. n 1908 se continu lucr rile pentru amenajarea cl dirii n acela i. timp se fac achizi ii pentru Funda ie o colec ie de monede cump rate. de Prim rie de la lt col S Demetriad estimate i catalogate de dl. Luigi Paulon pentru a pune bazele unei sec iuni numismatice bustul. lui Ion Heliade R dulescu de G Cire escu cump rat de la sculptor. c r i de la Maria Bildinescu i c r i de la Libr ria Na ional din Bucure ti. Elefterie Cornetti doneaz un tablou n ulei reprezent nd familia so iei. Tasie Atanasiu g sind o m sea de mastodont o d muzeului iar maiorul. Othon Moschuna doneaz 110 c r i 5, Pe 21 iunie 1908 se face recep ia lucr rilor.
de la cl direa Aman Procesul verbal e semnat de, primarul N M Boboc executorul testamentar I. A Mitescu arhitectul Petre Antonescu directorul, Th Popescu i inginerul ef D Stamatopol Comisia. consemneaz lucr rile care trebuie remediate 6, Pictorii craioveni Titi Stoenescu Ion St ncescu. i Grig Untu se ofer s selecteze i s aranjeze, tablourile n mod gratuit Astfel sunt aranjate definitiv. cele dou saloane comunic Th Popescu prim riei I A Mitescu. pe 12 iulie n continuare se fac ultimele preg tiri se paveaz curtea se. Interior din Casa Aman 1914, pun transperante se instaleaz contorul electric etc Pe 7 octombrie 1908.
d nii I Cu ana i Th Defleury sunt numi i bibliotecari la funda ie. Pe 21 decembrie 1908 se inaugureaz Funda ia Alexandru i. Aristia Aman n prezen a ministrului Instruc iunii Publice de atunci Spiru. Haret Evenimentul este consemnat i pe prima pagin a unui volum. legat n piele care are gravat pe coperta I cu auriu Muzeul Aman i. care este un registru al vizitatorilor acestei institu ii Al turi de Spiru Haret. semneaz general I Gigurtu comandant Corp Armat C M Ciocazan. primarul ora ului Craiova Ion G Plessia senator Iulian Vr biescu depu. tat Th Popescu directorul Muzeului J Cu ana i T Defleury bibliotecari. a vezi Anexa 3 n cele 287 de pagini numerotate de m n nt lnim. semn turile unor personalit i care au vizitat Funda ia Alexandru i Aristia. Aman n perioada 1908 1929 i celelalte registre ale vizitatorilor p n. n 1949 sunt m rturia prestigiului de care s a bucurat acest complex. cultural n prima jum tate a secolului XX, Dintre vizitatorii anului 1909 cit m c teva nume respect nd for. mula lor de prezentare Dr Alexandru Bogdan Octav Erbiceanu prof. Ia i Ana Conta Kernbach Severin Ghenadie Georgescu Episcopul. R mnicului i Noului Severin Al Tzigara Samurca K t Cesianu Ioan. Rusu irianu C tin G v nescu Bucure ti N Vulovici D Tomescu. G I Ionescu i e ti C S F ge el M Strajan Ana Th Aman a 7. n continuarea acestui capitol ne vom ocupa cronologic de evolu ia. funda iei n special de sec iile muzeului Despre biblioteca funda iei. care exist i ast zi n aceea i cl dire la aceea i adres i poart nu. mele testatorilor va fi un capitol separat n aceast lucrare. Din raportul de activitate pentru anul 1910 afl m informa ii des. pre c r ile i cititorii bibliotecii despre colec iile muzeului i pinacotecii. Astfel s au primit bijuteriile l sate prin testament de r posa ii so i Aman. i care fuseser p strate la Prim rie p n acum un medalion cu pe. ruzele de alam o bro de malahit un ceasornic de aur cu lan de aur. al lui Alexandru Aman av nd o cheie de aur i dou medalioane dintre. care unul cu ini ialele A A 3 butoni cu pietre de briliant un ceasornic. vechi de dam cu perle un inel cu briliant un ceasornic dam de aur. etc 8 Bijuteriile s au expus ntr o vitrin, n august s au primit dou medalii de aur de la Expozi ia Universal. Interna ional de la Paris din 1900 una medalie de metal de la Jubileul. Batalionului I V n tori un tablou n ram cu semn tura M S Regina. Pe 21 decembrie 1908 se inaugureaz Funda ia Alexandru i. Aristia Aman n prezen a ministrului Instruc iunii Publice de atunci. Spiru Haret, Semn turi din Cartea de Onoare a, Funda iei Alexandru i Aristia Aman. trimis drept recuno tiin pentru ajutorul dat de Prim rie Vetrei. Rom ne ti a, Directorul Th Popescu descoper n spatele unei acuarele de. Th Aman reprezent nd portretul lui Alexandru Aman un alt tablou. reprezent nd o pe mama pictorului datat 19 octombrie 1848 i semnat. n acela i an se achizi ioneaz 48 schi e n peni creion i acua. rel toate lucrate de Aman Prim ria este de acord s se cumpere de. la Magazinul Gluckman lucr rile lui Theodor Aman, Primarul C M Ciocazan aprob organizarea unei expozi ii a pic.
torilor olteni n sala nr 2 a Funda iei ntre 15 mai 15 iunie 1910 c nd. expun I Gheorghiu St ncescu B l nescu N R dulescu Gr Untu. M Gelep Gr Romano a, Prim ria trimite 10 bro uri cu Regulamentul Funda iunei. Alexandru Aman i so ia sa Aristia n scut Grigorie L ceanu din. Craiova Vezi Anexa 4 Funda ia are 3 sec ii biblioteca pinacoteca i. muzeul reunite n casele Aman Consiliul de administra ie al funda iei. se compune din primarul ora ului executorul testamentar special. I Ath Mitescu prim pre edintele i procurorul general al Cur ii de Apel. din Craiova executori testamentari i directorul institu iei. Executorul testamentar special Ion Ath Mitescu 1852 1928 a f cut. studii de drept la Geneva fiind licen iat n 1874 A fost avocat al Barou. lui Dolj i procuror la Curtea de Apel din Craiova A intrat n politic ca. membru al Partidului Liberal fiind i deputat Al turi de Petre Chi u a. condus ziarul craiovean Carpa ii 9, Primarii Craiovei i avocatul Mitescu c t este n via aveau obli. ga ia de a se ocupa de funda ie respect nd testamentul Aristiei Aman. Din registrul vizitatorilor afl m c Pe 23 apr 3 mai 1910 Institu. iunea a fost vizitat de A A L L R R Principele Ferdinand i Principesa. Maria mo tenitorii tronului i personagiile din anturajul lor i urmeaz. semn turile Maria Ferdinand A Constantinescu ministrul Agriculturii. lt col Grecianu Elise Grecianu C M Ciocazan primar Mi u N Pop a. n acela i an mai semneaz printre vizitatori G Breazul cu cei din Socie. tatea de muzic Hora Titu Frumu anu Nicolae Fleva Leon Bocu Dir. ziarului Tribuna Arad Alex Otetele anu Bucure ti i S Stoilow Craiova. D G Kiriac Al C Satmary a 10, Semn turi din Cartea de Onoare. a Funda iei Alexandru i Aristia Aman, Din 1 februarie 1911 directorul funda iei este profesorul tefan. Ciuceanu 1875 1936 Licen iat n tiin e istorice la Bucure ti 1900. av nd ca profesori pe V A Urechea Gr Tocilescu i Nicolae Iorga a. predat el nsu i istoria la Gimnaziul T Vladimirescu din Tg Jiu Cole. giul Carol I din Craiova i Liceul Moise Nicoar din Arad A colabo. rat la Arhivele Olteniei i a inut conferin e n cadrul Societ ii Priete. nii tiin ei Lui i se datoreaz nfiin area unor sec ii de istorie i etnografie. la Funda ia Aman dar i a Muzeului Olteniei n 1915 11. Implicarea profesorului Ciuceanu n conducerea activit ii funda. iei este benefic pentru dezvoltarea colec iilor i aranjarea muzeului. dup criterii tiin ifice Funda ia prime te dona ii n 1911 de la G. Mileticiu medic la Sanatoriul Madona Dudu lt col Ch Conta Ionel C. Filliti director al Cabinetului Ministrului Afacerilor Str ine din. Rom nia Epitropia Bisericii Har u prin preotul paroh M Constantinescu. i de la Liceul Carol I din Craiova Am cump rat spune t Ciuceanu. de la licita ia public organizat pentru v nzarea averii defunc ilor so i. Elefterie Cornetti c r i vechi monede un piedestal de lemn sculptat i. trei tablouri printre care i portretul lui Th Aman n aqua forte 12 De. la Salonul Oficial din Bucure ti a achizi ionat trei tablouri de Marius. Bunescu H H rlescu i Nelyes iar de la N B nchis fost librar n. Craiova 5 monede vechi de aur antice De la C Alexandrescu din. Bucure ti a cump rat monede rom ne ti de argint din timpul lui Mircea. cel Mare Petru Mu at Alexandru cel Bun Bogdan II tefan L cust. i de la I Eschenasy ceasornicar un inel de bronz roman i alte monede. Pe 9 iulie 1911 directorul funda iei i scrie ministrului Instruc iunii. i Cultelor Spiru Haret despre situa ia institu iei Biblioteca cuprinde. 3000 de volume Pinacoteca are tablouri de Grigorescu Aman Mirea. a pe l ng c pii dup capodoperele Rena terii italiene Muzeul are. un caracter familiar cu obiecte artistice l sate de defunc i dar se. dore te s capete c t mai cur nd un caracter regional oltenesc 13. tefan Ciuceanu i scrie lui N Iorga c a g sit n podul funda iei. valoroase acte vechi de la sf r itul secolului al XVIII lea i nceputul. secolului al XIX lea care au apar inut familiei Aman Profesorul le cere. printr o scrisoare din 14 noiembrie 1911 vezi Anexa 5 i le public doi. ani mai t rziu intitul nd cartea Coresponden a lui Dimitrie Aman. negustor din Craiova 1794 1834 Cartea este volumul XXV al Stu. diilor i documentelor privind istoria rom nilor, De la Prefectur Funda ia prime te 281.
monede vechi i 18 buc i oal g site de Ion, Gh M r cine din comuna Dobre ti pe c nd pescuia. raci ntr un p r ia Din aceste monede directorul, trimite o parte la Academia Rom n pentru. Cabinetul de numismatic secretarul general, D Sturza mul ume te printr o scrisoare i 10. monede la Gimnaziul Ioni Aslan din Caracal, directorul S B leanu mul ume te i el. Directorul Teatrului Na ional din Craiova Emil tefan Ciuceanu. G rleanu solicit din mobilierul funda iei 6 scaune 2 fotolii i 2 canapele. pentru decoruri t Ciuceanu printr un referat adresat prim riei este. de acord cu aceast colaborare pentru a ridica i ine nivelul artistic al. acestui teatru bun modern n care s se fac art adev rat i care. pe c t i ng duie puterile i mijloacele s i ndeplineasc con tiincios. greaua sarcin de templu al artei i culturii I Ath Mitescu executorul. testamentar se opune scoaterii oric rei mobile de la funda ie i nu. este de acord ca mobila Amanilor s fie expus pe scen tefan. Ciuceanu dore te colaborarea institu iilor culturale din Craiova. mp rt ind ideile lui Emil G rleanu pentru c n Apus sunt muzee pe. l ng teatre iar la funda ie prezen a numerosului mobilier din. pinacotec tulbur n adev r impresiunea general artistic a operelor. de pictur subordon nd tablourile elementului decorativ principalul. accesorului i d s lii nf i area unui magazin de diferite obiecte de. art Afar de aceasta garnitura de mobil de m tase portocalie solicitat. pentru ora ul Craiova publicate n Arhivele Olteniei revist ap rut la Craiova ntre 1922 1943 sunt i cele ale lui Alexandru i Aristia Aman vezi Anexa 1 i 2 Alexandru Aman n testamentul s u din 14 noiembrie 1884 l sa mo iile sale Poiana Dolj i Corl elu Mehedin i pentru cl direa i n urm pentru ntre inerea n ora ul Craiova a unui

Related Books

Elementary Education Curriculum Instruction and

Elementary Education Curriculum Instruction and

This guide can help keep you on track and make the most efficient use of your study time The Study Companion contains practical information and helpful tools including An overview of the Praxis tests Specific information on the Praxis test you are taking A template study plan Study topics Practice questions and explanations of correct answers Test taking tips and

The Ultimate Student s Guide to AP US Government

The Ultimate Student s Guide to AP US Government

central concepts and their relevance to the test as well as study strategies and tips It features information from the Albert Blog If youre looking for additional help in preparing for the APs be sure to regularly check the blog and subscribe to hear about our new posts

UNIT OF STUDY 3 GRADE 3 Reading Language Arts Grade

UNIT OF STUDY 3 GRADE 3 Reading Language Arts Grade

UNIT OF STUDY 3 GRADE 3 Reading Language Arts Grade 3 Unit of Study Understanding Structure guide words title page table of contents index glossary heading subheading keywords illustrations photographs captions diagrams labels text box maps charts schedules tables etc bold text These features and others guide readers to notice important information Sequence of Events

AP US Government and Politics Study Guide

AP US Government and Politics Study Guide

This guide will give you a review of all major exam topics with an emphasis on the terms covered in each exam section Following every topic overview are sample AP multiple choice questions so you can get a sense of how information will be presented on test day Foundations of American Democracy About 15 22 of the questions on your AP exam will cover the topic Foundations of American

Lucy Calkins and TCRWP Colleagues Order Form

Lucy Calkins and TCRWP Colleagues Order Form

Lucy Calkins and TCRWP Colleagues Order Form Product Name ISBN School Price Qty Total Cost SerieS BundleS Units of Study in Opinion Information and Narrative Writing Grades K 5 Bundle with Trade Packs 978 0 325 08973 7 1 290 60 Units of Study in Opinion Information and Narrative Writing Grades K 5 Bundle without Trade Packs 978 0 325 08999 7 1 161 00 Units of Study in Argument

NITS OF STUDY Heinemann

NITS OF STUDY Heinemann

Units of Study in Opinion Information and Narrative Writing Unit 1 Overview and Contents Launching the Writing Workshop Lucy Calkins and Amanda Hartman OVERVIEW and CONTENTS for UNIT 1 Kindergarten Components Professional and Classroom Support A Guide to the Common Core Writing Workshop Primary Grades crystallizes the essential principles methods and structures of effective writing

Graduate Nursing Student Handbook nursing jmu edu

Graduate Nursing Student Handbook nursing jmu edu

students at JMU In addition to these handbooks the SON website www nursing jmu edu contains information for students including clinical policies and procedure and web based course information All students are responsible for following the policies and procedures in this handbook The plans policies and procedures described in this handbook are subject to change by the SON at any time

Clinical Mental Health Counseling PROGRAM HANDBOOK JMU

Clinical Mental Health Counseling PROGRAM HANDBOOK JMU

Clinical Mental Health Counseling PROGRAM HANDBOOK JAMES MADISON UNIVERSITY 2019 2020 2 Table of Contents 1 Introduction 3 2 Admissions Process 10 3 Mission Statement Learning Outcomes and Expectations for Students 13 4 Aid Housing Parking and Advising 16 5 Program Rituals 21 6 Our Learning Community 24 7 Progress Reviews Retention and Awards 28 8 Policies and

CS 159 Programming Fundamentals

CS 159 Programming Fundamentals

https canvas jmu edu We will use Canvas as the primary course organization resource Here you will submit labs and in class activities take quizzes find solutions and see your grades A preliminary schedule is

James Madison University Libraries

James Madison University Libraries

James Madison University Libraries How to download ProQuest Ebook Central e books to PC Click the download button next to an ProQuest Ebook Central title Follow the 1 2 3 prompts to select your device get Adobe Digital Editions and download your e book If your e book does not open automatically in Adobe Digital Editions after downloading select it from your Recent Downloads and choose to

ANG Pinapatnubayan ng Marxismo Leninismo Maoismo Pahayagan

ANG Pinapatnubayan ng Marxismo Leninismo Maoismo Pahayagan

bureaucrat capi talist co horts Aquino persists in blocking genuine land re form and has been regime for its perpetuation of neoliberal policies and its re fusal to implement genuine land reform and nationalist economic policies Aquino must pay for betraying the people because of his failure to put in force policies that would en able the economy to stand on its own two feet Aquino must