Euskaltzai-Books Pdf

EUSKALTZAI
12 Feb 2020 | 675 views | 0 downloads | 566 Pages | 5.02 MB

Share Pdf : Euskaltzai

Download and Preview : Euskaltzai


Report CopyRight/DMCA Form For : EuskaltzaiTranscription

EUSKALTZAINDIA,UAI CADUollADELIlLE A 1ISU,ii E D E LA cuE iisQut. EUSKALTZAINDIA,GRAMATIKA BATZORDEA,EUSKAL GRAMATIKA LABURRA. PERPAUS BAKUNA,Euskaltzaindia R A L V,Plaza Barria 15. 48005 Bilbo,Azala Luis Alonso,ISBN 84 85479 70 X,Legezko gordailua BI 2693 02. Fotolitoak Rali S A Bilbo,Inprimaketa Gr ficas Munguia Mungia Bizkaia.
G ATIKABATZORDEA,Buro Patxi Altuna,ldazkari Patxi Goenaga. ldazkariorde Maria Pilar Lasarte,Kideak Miren Azkarate. Piarres Charritton,Andolin Eguzkitza,Jose M Larrarte. Jose Antonio Mujika,Be at Oihartzabal,Francisco Ondarra. Karmele Rotaetxe,Pello Salaburu,Euskal Gramatika Laburra.
Perpaus Bakuna,Liburu honen moldatzailea,Pello Salaburu. Oharra bigarren argitalpenari, Esku artean duzun hau Euskaltzaindiak 1993 urtean aurrenekoz. argitara eman zuen Euskal Gramatika Lahurra Perpaus Bakuna ren testu. bera da zegoen zegoenean berriz argitara emana, Urte hartatik gaur egundaino lan asko argitaratu dira gramatikaren. arloan Gramatika batzordeak berak ere beste bi liburuki osatu ditu. Euskal Gramatika Lehen Urratsak IV Juntagailuak eta Euskal. Gramatika Lehen Urratsak V Mendeko perpausak 1 eta hurrena lantzen. ari da orain Euskal Gramatika Lehen Urratsak VI Mendeko perpausak. 2 izango dena Araugintzari dagokionez ere azken urteotan hiztegiari. buruzkoak ez ezik gramatika egituren gaineko arau batzuk ere eman ditu. argitara Euskaltzaindiak, Hori hala gertatu da neurri handi batean azken urteotan Gramatika. batzordeak eta Euskaltzaindiak esku eskura izan dituelako euskal. literatura tradizioa aztertzeko baliabide erosoak batetik euskarazko. literatura tradizioa hasierako testuetatik jasotzen duen Orotariko Euskal. Hiztegiko corpus informatizatua OEH bestetik XX mendeko. euskarazko ekoizpena modu aleatorioan biltzen duen EgunRo Euskararen. Bilketa lan Sistematikoa EEBS corpusa Orotariko Euskal Hiztegia bera. ere gure lanerako ezinbestekoa dugun tresna hori aurrera doa eta urte. gutxian izango dugu osatua, Horrekin esan nahi duguna da gaur egungo ikuspegitik begiratuta.
zenbaitetan gerta litekeela liburu honetan egiten diren egin genituen. baieztapen batzuk zertxobait doitu abartu egokitu edo aldatu beharra. izatea nahiz funtsezko kontuak ez izan, Horrenjakitun gara Nolanahi ere geroko utzi nahi izan dugu lan hori. oraingoz Euskal Gramatika Lehen Urratsak lliburuarekin hasi genuen. saila EGLU ak bukatzea da gure lehentasuna eta gero etorriko dira. liburuki horietan guztietan bildutakoa egokitzea eguneratzea liburuki. guztietan bildutakoa esan dugu nahiz eta bereziki lehen aipatu ditugun. baliabideak eskura ez genituen garaikoak izango diren seguruenik. xehekien orraztu beharrekoak, Esanak esan gramatikagintzan egin diren ahaleginik. garrantzitsuenetariko baten emaitza dugu hau perpaus bakunaren. analisian ezinbestekotzat jotzen duguna Hona hemen bada berriz ere. euskalarien eskura Euskal Gramatika Laburra Perpaus Bakuna. Gramatika batzordea,2 2ko abendua,Aitzin solasa, Eskuetan duzun libum honek biltzen du funtsean orain arte. Euskaltzaindiko Gramatika batzordeak argitara eman dituen Euskal. Gramatika Lehen Urratsak izeneko liburuetan perpaus bakunari buruz. esaten dena Liburu horietako aztergaiak daude orrialde hauetan beraz. nahiz hemen jarri den ordena ez datorren bat hango hurrenkerarekin Ez. ordena ez gaiak aurkezteko modua ere sarri askotan. Ora ngo liburu honetan aldaketa zenbait egin dira hasteko badira. gauza berri batzuk aurreko liburuetan ageri ez direnak beste batzuetan. oinarrira jo da libum mardul haietako gaiak ahalik eta modu. trinkoenean aurkeztuz libum honen eskema bera ere aski da horretarako. aurkibideari begirada bat ematea ez da ordukoa gure artean izan ditugun. eztabaidek gramatika gaiak era egokiago batean aurkeztera bultzatu. baikaituzte han hemenka ageri ziren ohar h lictako batzuk kendu dira. orain agian froga argirik ez zegoelako edo aldiz hemen ohar berriak. sartu dira ikusiko denez batez ere literatura aldetik ongi aski. dokurnentaturik aurkitu ditugun gaietan hori dela eta handik eta. hemendik heldu zaizkigun oharrak eta bereziki Orotariko Euskal. Hiztegiko materiala oso baliotsu gertatu zaizkigu han ez bezala. Euskaltzaindiak azken hilabete hauetan onartu dituen gomendioak. kontuan hartu dira liburu hau egokitzeko orduan zer esanik ez azkenik. adibide guzti guztiak ez badira ere gehien gehienak euskara estandarrean. jarri ditugu horrela irakurketa ere erraztuko delakoan Adibide hauek. guztiak literaturak utzi digun lekukotasunean oinarritzen d ra baten bat. agian bitxiegi egiten bada ere Hori dela eta ez direla hutsetik asmatuak. esan behar da aski oinarrituak baizik, Ohartuko zarenez liburu honek ez darama ohi den gisan. bibliografiaren aipamenik Zalantza handiak izan ditugu honetan baina. arazoa eztabaidatu ondoren halaxe uztea erabaki dugu bibliografm egoki. bat egitea libum honek eman nahi duen maila didaktiko horretako. bibliografia behar diren libum guztiak sartuz eta sobran direnak. kanpoan utziz ez baita gauza erraza Dena dela Gramatika batzordeak. bere gain hartzen du hurrengo liburuxka batean halako bibliografia baten. egokitzapena, Aipa dezagun bestetik hemen terminologia bat proposatzen dela.
neurri batean aurreko liburuetarik hartua eta beste batzuetan ostera. aldaturik ematen dena Egia da oraingoz egiteke dela terminologia egoki. bat euskaraz ez akusatibo ez ergatibo absolutibo ala absolutu e a. baita gramatikari dagozkion punturik funtsezkoenetan ere sujetu. subjetu subjektu e a horrexek azal ditzake agian gure zalantzak ere. Zemahi gisaz bigarren mailako arazoa da hau eta horrela ulertu behar da. ez delarik komeni duen baino garrantzi handiagoa ematea. Liburu hau egitea erabaki zuen Gramatika batzordeak argi ikusten. baitzuen komeni zela perpaus bakunari buruz idatzitakoa bederen erraz. erabiltzeko gisa paratzea edonork hartu ulertu eta kontsultatzeko. moduan Eta hori guztia liburu batean bakarrik Hala lan hau egitea. Pello Salaburu batzordekideak bere gain hartu zuen eta bera izan da. libum hau moldatu eta izkiriatu duena batzordekide guztiek eta. euskaltzain osoek nahi izan dituzten oharrak egiteko liburua eskuartean. izan badute ere Gramatika batzordeko euskaltzain osoen P Altuna M. Azkarate B Oihartzabal P Salaburu eta A Irigoien X Kintana E. Knorr F Ondarra J San Martin I Sarasola eta L Villasante. euskaltzainen oharrak jaso dira Ohar horiek berriz ere eztabaidatu dira. gramatika batzordean lehenik eta osoko bilkuran ondoren eta zuzen. ikusi den guztietan behar bezala jaso dira, Hemen duzu hortaz libum hau irakurle gramatikari dagozkion. duda mudak dituzunean edo interesgarri suertatuko zaizulakoan Ongi. jasoa da hemen mamia eta irakurri ere erraz irakurrik o dituzu lerro. hauek nahiz batzuetan badiren itxuraz zail samarrak diruditen gaiak. Patxi Altuna,batzordeburua,Aurkibidea,1 Perpausa 1. 1 1 Perpaus motak 1,1 2 Perpausen sailkapena 6,1 2 1 Atribuzio perpausak 6. 1 2 2 Perpaus iragankorrak 8,1 2 3 Egitura pasiboak 16. 1 3 Perpausaren egitura 19, 1 4 Osagarrien ordena perpausaren barnean mintzagai hanpatua.
eta galdegaia 22,1 5 Gramatika honen egitura 31,2 Izena 35. 2 0 Sarrera 35,2 1 Izenen sailkapena 35,2 2 Izen bakunak eratorriak eta eIkartuak 42. 2 2 1 Izen eIkartu arruntak 42,2 2 2 Izen elkartu bereziak 46. 2 2 3 Izen elkartuen idazk era 47,2 3 Generoa euskaraz 51. 3 Izeonordainak 53,3 1 Pertsona izenordainak 53,3 1 1 Pertsona izenordain arruntak 53.
3 1 2 Pertsona izenordain indartuak 55,3 2 lzenordain zehaztugabeak 58. 3 2 1 Nor galdetzailea 58, 3 2 2 Galdelzaileetatik eratorritako izenordain zehaztugabeak. 3 3 Bihurkariak eta elkarkariak 67,3 3 1 X en burua 67. 3 3 2 Elkar 68,3 3 3 Neure heure fonna bihurkariak 70. 3 3 4 B era izenordaina hura berau berorz 74,3 4 Ezabaketa 75.
4 1 etenninalzaileak 79,4 1 Mugatzaileak 80,4 1 1 Artikulua 80. 4 1 2 Erakusleak 82,4 1 2 1 Funtzioa eta fonna 82,4 1 2 2 Erakusle indartuak 84. 4 2 Zenootzaileak 86,4 2 1 Zenbatzaile zehaztuak 86. 4 2 2 Zenbatzaile zehaztugabeak 104,4 2 3 Zenbatzaile orokorrak 110. 4 3 Detenninatzaile zehaztugabeak l13,5 Adjektibo sintagma izenondoak 115.
5 0 Sarrera adjektiboen sailkapena eta tokia 115,5 1 Izenondoak izen sintagrnaren barnean 118. 5 1 1 Izenondo OOt baino gehiago dugunean 118,5 1 2 Izenondo elkartuak 120. 5 1 3 Izenondoak juntaduran 121,5 1 4 Partizipioa eta izenondoa 122. 5 2 Izenondoa predikatu osagarrian 124,5 3 bera eta berdin 131. 5 4 Kategori aldaketak 134,5 5 Izenondoaren mailakatzea 135.
5 5 1 Marka fonetikoak 135,5 5 2 Marka morfologikoak 136. 5 6 Izenondoa malla aditzondoak eta konparazioak 138. 5 6 1 Malla aditzondoak 138,5 6 2 Konparazioak 140. 5 7 Mailakatzea eta determinazioa 148,5 8 Harridura perpausak eta izenondoak 149. 6 Adektibo sintagma izenlagunak 151,6 0 Sarrera 151. 6 1 Jabego genitiboa en 156,6 1 1 Forma 156,6 1 2 Funtzioa 157.
6 1 3 Erabilera 157,6 2 Leku genitiboa ko 162,6 2 1 Forma 162. 6 2 2 Funtzioa eta erabilera 168, 6 3 Izenlagunaren funtzioa bar dezaketen beste elementuak 175. 7 Aposizioa 179,7 1 Aposizio ez murrizgarriak 179,7 2 Aposizio murrizgarriak 180. 7 3 Aposizioan 181,7 4 San santa saindu done 182,7 5 faun andere 183. 7 6 Aposizioak eta kasu markak 184,8 Izen sintagmaren kasuak 185.
8 0 Sarrera 185,8 1 Absolutiboa 0 eta partitiboa ik 186. 8 1 1 Forma 186,8 1 2 Funtzioa 187,8 1 3 Erabilera 188. 8 2 Ergatiboa k 191,8 2 1 Forma 191,8 2 2 Funtzioa 192. 8 2 3 Erabilera 192,8 3 Datiboa i 194,8 3 1 Forma 194. 8 3 2 Funtzioa eta erabilera 195,8 4 Azken oharrak 197.
9 Aditz motak 199,9 0 Sarrera 199,9 1 Aditz bakunak 200. 9 1 1 Aditz bakunak 200,9 1 2 Aditz elkartuak 202,9 2 Aditz motak kasu gramatikalen arabera 205. 9 2 1 Nor eta nor nork motako aditzak 205,9 2 2 Sail aldaketak 208. 9 2 3 Nori sintagma 214,9 3 Aditz arazleak 215,10 Adizki jokatugabeak 221. 10 0 Sarrera 221,10 1 Aditzoina 222,10 1 1 Perpaus lokabeetan 222.
10 1 2 Perpaus juntatuetan 223,10 1 3 Perpaus txertatuetan 223. 10 2 Partizipioa 225,10 2 1 Partizipioa eta izenondoa 225. 10 2 2 Partizipioa eta izena 227, 10 2 3 Partizipioa etajokatu gabeko mendeko perpausak 229. 10 2 4 Perpaus juntatuetan eta zenbait esaeratan 230. 10 3 Aditz izena 231,10 3 1 Aditza eta izena 231,10 3 2 Aditz izen deklinatua 233. 11 Adizki jokatuak a trinkoak 241,11 0 Sarrera 241.
11 1 Aspektua 243,11 2 Aldia 243,11 3 Modua 246,1104 Pertsona 248. 11 5 Numeroa 252,12 Adizkijokatuak a perifrastikoak 253. 12 0 Sarrera 253,12 1 Aspektua 254,12 2 Ald a 261,12 3 Modua 263. 1204 Pertsona 267,12 5 Zenbait aditz berezi 268,12 5 1 Ari izan eta a trinkoen aspektua 268. 12 5 2 Bestelako aditzak 271,13 Laguntzailearen paradigmak 275.
izan nor 276,edin nor 277,izan nor oori 278,edin nor nori 282. edun nor nork 288,ezan nor nork 296,edun nor nori nork 306. ezan nor nori nork 314,14 A trinkoen paradigmak 327. etorri 333,jarraiki 345,ekarri 355,erabili 359,erarnan 361. ihardun 366,io esan 368,iritzi 370,15 Aginte adizkiak 377.
15 0 Sarrera 377,15 1 Aginte adizkien ezaugarriak 377. 15 1 1 Modua 377,15 1 2 Aspektua 379,15 1 3 Aldia 379. 15 1 4 Pertsona 379,15 2 Aginte adizkien paradigmak 380. 15 2 1 edin nor 380,15 2 2 ezan nor nork 381,15 2 3 egon nor 383. 15 2 4 etorri nor 384,15 2 5 izan nor 385,15 2 6 joan nor 385.
15 2 7 eutsi nor nori nork 386,15 2 8 egin nor 387. 16 Baldintza adizkiak 391,16 0 Sarrera 391,16 1 Baldintza adizki trinkoak 393. 16 1 1 Baldintza alegiazkoak 393,16 1 2 Baldintza errealak 393. 16 1 3 Baldintza gertagarri 394,16 2 Baldintza adizki perifrastikoak 395. 16 2 1 Baldintza alegiazkoak 395,16 2 2 Baldintza errealak 397.
16 2 3 Baldintza gertagarriak 399,17 Alokutiboa 401. Perpaus motak 1 1 2 Perpausen sailkapena 6 1 2 1 Atribuzio perpausak 6 1 2 2 Perpaus iragankorrak 8 1 2 3 Egitura pasiboak 16 1 3 Perpausaren egitura 19 1 4

Related Books

International Handball Federation

International Handball Federation

These Rules of the Game will take effect on August 1 2005 The Rules Text the Comments the IHF Hand Signals the Clarifications to the Rules of the Game and the Substitution Area Regulationsare all components of the overall Rules This does not apply to the Guidelines for Playing Courts and Goals which are simply included in the rule book for the convenience of the users of that text

Badminton tutorialspoint com

Badminton tutorialspoint com

Badminton 4 Badminton prominently known as Shuttlecock is an age old game that has its origin about 2000 years ago in parts of Europe and Asia Badminton was mostly played by the higher society of England as a pastime and the game was mostly practiced by hitting the shuttlecock forward and backward Rules similar to that of today s Badminton were written in 1893 and the modern game was

BADMINTON SPORT RULES SpecialOlympics org

BADMINTON SPORT RULES SpecialOlympics org

The Official Special Olympics Sports Rules for Badminton shall govern all Special Olympics competitions As an international sports program Special Olympics has created these rules based upon Badminton World

X INJE PRST ru

X INJE PRST ru

Manual purpose This manual provides user with the guide of using and operating our product it includes the product characteristics spec explanation using method etc This manual contains product summarization exterior layout PLC programme A nd exterior extension Summarization introduce the product characteristics specs dimension

CPM1A Operation Manual Omron

CPM1A Operation Manual Omron

operation of the CPM1A the CPM1A Operation Manual this manual and the CPM1 CPM1A CPM2A CPM2C SRM1 V2 Programming Manual W353 This manual describes the system configuration and installation of the CPM1A and provides a basic explanation of operating procedures for the Programming Consoles It also introduces the capabilities of the SYSMAC Support Software SSS Read this manual first

XC Series Programmable Controller ELECTRICAS BOGOTA

XC Series Programmable Controller ELECTRICAS BOGOTA

PLC XC Series V2 5V2 5 This manual includes some basic precautions which you should follow to keep you safe and protect the products These precautions are underlined with warning triangles in the manual About other manuals that we do not mention please follow basic electric operating rules Please follow the precautions If not it may lead the controlsystem incorrect or abnormal even

INDUSTRIAL ETHERNET MODULE TBOX Manual

INDUSTRIAL ETHERNET MODULE TBOX Manual

program via XC PLC software just connect and configure 7 214072 86 0510 85134136 86 0510 85111290 Thinget Electronic Co Ltd 4th Floor Building 7 Orignality Industry park Liyuan Development Zone Wuxi City Jiangsu Province 214072 Tel 86 510 85134136 Fax 86 510 85111290 Title Microsoft Word TBOX Manual doc Author Ahmad Created Date 2 13 2009 3 02 55 PM

FX Programming Manual MITSUBISHI ELECTRIC Global Website

FX Programming Manual MITSUBISHI ELECTRIC Global Website

Programming Manual Manual number JY992D48301 Manual revision J Date November 1999 FX Series Programmable Controllers Foreword This manual contains text diagrams and explanations which will guide the reader in the correct programming and operation of the PLC Before attempting to install or use the PLC this manual should be read and understood If in doubt at any stage of the

OP20 software manual imenista com

OP20 software manual imenista com

1 OP20 Software User manual Xinje Electronic Co Ltd Data no HOC02 20110705 8 0

XINJE t2cnc hu

XINJE t2cnc hu

PLC Function and Application This manual applies to the XP XMP series integral industrial controller Xinje provides user with press document and tele document n User CD Contained software manual and application examples n Xinje website Welcome to www xinje com download center to find electronic document If you have any questions please contact us Tel 86 0510 85134136 Fax 86 0510