Edukasyon Sa Pagpapahalaga I-Books Pdf

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I
11 Nov 2019 | 211 views | 14 downloads | 14 Pages | 545.56 KB

Share Pdf : Edukasyon Sa Pagpapahalaga I

Download and Preview : Edukasyon Sa Pagpapahalaga I

Report CopyRight/DMCA Form For : Edukasyon Sa Pagpapahalaga ITranscription

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I, Yunit II, Modyul Blg 8. Sundin ang Kalikasan, I Ano ang Inaasahang Matututuhan Mo . Kapag nanonood ka ng nagma magic iniisip mo ba itong totoo . Tama ka hindi ito totoo kaya nga tinawag itong magic na ang ibig sabihin. ay paggamit ng mga ritwal o bagay upang makagawa o pigilan ang isang. bagay o pangyayari Nakakalibang panoorin ngunit hindi likas ang. pinanggagalingan kaya ito ay hanggang libangan na lamang Subalit sa. buhay ng tao ay mayroong mga sadyang likas sa tao Magbago man ang. panahon kultura paniniwala at kinagawian ng tao o grupo ng tao . mananatili ang mga ito sapagkat likas ito sa tao . Isipin mo ang mga gawaing likas sa iyo bilang tao Ikaw ay. kumakain dahil nagugutom ka Natutulog ka dahil inaantok at napapagod. ang iyong katawan Umiiyak ka dahil nalulungkot ka Tumatawa naman. kapag ikaw ay nasisiyahan Ang mga ito ay likas sa tao Ngunit alam mo. ba na ang pagiging mabuti ng tao ay likas din sa kanya Gusto mong. malaman kung paano Gawin mo ang mga gawain sa modyul na ito upang. matuklasan mo , Pagkatapos ng modyul na ito inaaasahang natutuhan mo na ang. sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga , A Nakikilala ang pagkakaiba ng Natural Law Moral Law at Divine. Law, B Napahahalagahan ang mga batas ng Diyos at kalikasan na.
gumagabay sa tao upang manatiling mabuti , C Natutukoy ang mga gawaing likas sa tao na nagpapatuloy ng. kanyang kabutihan, Ang modyul na ito ay sadyang binuo upang maunawaan mong. mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapahalaga I kahit hindi ka. makapasok sa paaralan nang regular Upang maging lubos ang iyong pag . unawa sa mga nilalaman ng aralin sundin mo nang tapat ang mga. sumusunod na tagubilin , 1 Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud sunod ng mga. gawain , Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 2 14. 2 Unawaing mabuti ang nilalaman ng paksang aralin . 3 Basahin at sundin ang mga panuto at iba pang tagubilin . 4 Pag isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa. kuwaderno ng Edukasyon sa Pagpapahalaga , 5 Maging tapat sa iyong sarili sa lahat ng pagkakataon Laging.
isaalang alang ang iyong puso at damdamin sa pagsagot sa mga. tanong Gamiting gabay ang layuning matuto at mapaunlad ang. sariling pagkatao sa lahat ng mga gawain , 6 Magtanong sa guro magulang kamag aral o kaibigan kung. kailangan , 7 Maging matiyaga sa pag aaral Huwag mawalan ng pag asa kahit. nahihirapan , Bago mo simulan ang gawain sa modyul sagutin mo ang mga. sumusunod na panimulang pagsubok , II Handa Ka Na Ba . A Basahin ang bawat sitwasyon Piliin ang titik na may tamang sagot . 1 Ang Natural Law ay nakaukit sa puso ng bawat tao kayat. magagawa niyang, a gumawa nang mabuti at umiwas sa masama.
b gumawa nang tama at hindi magkasala, c gumawa nang paraan upang mabuhay. d gumawa nang paraan upang umunlad ang pamumuhay, 2 Ang Divine Law ay gabay ng tao upang. a makagawa ng kabutihan, b mabuhay ng maka Diyos. c marating ang daan tungo sa kanyang Lumikha, d magkaroon ng katatagan ng kalooban. 3 Ang mga katangian ng Natural Law ay ang sumusunod liban sa isa . a hindi nagbabago, b mahiwaga, c obhektibo, d eternal.
4 Ang Moral Laws ay batay sa Natural Law kaya ang mga ito ay. sumusunod sa, a kultura ng bawat lipunan, b gusto ng tao. c kalikasan ng tao, d batas ng tao, Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 3 14. 5 Kapag pinagsunud sunod mo ang ayos ng a Natural Law b Divine. Law at c Moral Laws ganito ang magiging ayos , a c a b. b a b c, c b a c, d b c a, B Basahin ang bawat pahayag Isulat sa ibaba kung Tama o Mali ang. pahayag pagkatapos ipaliwanag ang napiling sagot . 1 Ang paggalang sa magulang ay ikaapat na utos ng Diyos. Sagot Paliwanag , , , 2 Ang sobrang kahirapan ang nagtutulak sa mga tao upang gumawa.
ng masama , Sagot Paliwanag , , , 3 Kahit alam mong masama ang mangopya subalit kung wala nang. paraan upang makapasa ay maaari mo itong gawin basta walang. makakaalam ng iyong ginawa , Sagot Paliwanag , . , 4 Kung mamimili ka na rin ng kaibigan piliin mo na iyong makatutulong. sa iyo upang ikaw ay umunlad , Sagot Paliwanag , . , 5 Bukod sa pagpapatawad kailangan ding kalimutan ang nagawang.
kasalanan ng kapwa , Sagot Paliwanag , , , Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 4 14. III Tuklasin Mo, Isulat mo sa bawat patlang ang una mong mararamdaman at agad gagawin. kung malagay ka sa ganitong sitwasyon Piliin ang iyong gagawin mula sa. pamilian at isulat sa ibaba nito ang dahilan Kung wala sa titik a b at c ay. maaari mong isulat ang iyong gagawin sa titik d , 6 Alas dose ng gabi at nakita mong naglalakad. nang tulog ang iyong kapatid , a gugulatin, b gigisingin. c tatawanan, d , Bakit , , 2 Gabi na at wala ka nang makitang tao habang.
naglalakad ka Napansin mong naliligaw ka, na ng daan . a iiyak, b sisigaw, c kakabahan, d , Bakit , . 3 Araw ng pagsusulit Pagdating mo sa, silid aralan wala ka ng maupuan . a iiyak, b sisigaw, c magagalit, d , Bakit , . Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 5 14. Sagutin Mo, 1 Mula sa mga sitwasyon positibo ba o negatibo ang iyong naging.
reaksyon Bakit , 2 Bakit likas sa tao ang magalit at magdamdam Bakit likas din sa. kanya ang matuwa at magsaya , 3 Kung ang una mong reaksyon ay negatibo ngunit naisip mong mali. ito ano ang dapat mong gawin Hal Natawa ka nang madapa ang. kaklase mo ngunit nang makita mong umiyak siya naisip mong. napahiya siya dahil sa iyong pagtawa , Nakilala mo sa unang Gawain na ang tao ay mayroong damdamin Kaya. ang unang reaksyon o damdamin ng tao sa isang sitwasyon natural ito Ito ay. dahil likas sa tao ang magdamdam o magalit Subalit dahil siya ay mayroong. isip maglilinaw din ang tamang katwiran at magbabago ng reaksyon . Ngayon naman ay gawin mo ang ikalawang Gawain upang matutunan. ang mga paraan upang mapanatili ang kabutihan mo bilang tao . Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 6 14. Gawain Blg 2, Basahin ang kwento ni Mang Doroteo Pagkatapos ay sagutin ang mga. tanong sa ibaba , Ang Buhay sa Kalye ay Masaya, Pagtitinda ng bulalak ang nakagisnan.
ni Mang Doroteo Ito na rin ang kanyang, kanyang naging hanapbuhay niya ng siya. ay magkaroon ng pamilya , Ngayon ay matanda na siya Madalas. niyang naiisip na maaari sanang nagbago, ang kanyang buhay kung sinunod niya ang payo ng dating kaibigan . Niyaya siya nito na magtinda na lamang ng bawal na gamot Subalit. tumanggi siya Naisip niya ang pangaral ng kanyang ama Mayroong. Diyos na gumagabay sa buhay ng tao Likas na mabuti ang tao subalit. dahil sa mga pangyayari sa kapaligiran ay nakagagawa siya ng masama . Ngunit dahil mayroon siyang isip ay maaari siyang tumanggi sa masamang. gawain at sundin ang tama ito ang Batas Kalikasan Natural Law May. kapasidad ang tao na gawin ang tama at umiwas sa masama Dagdag pa ng. kanyang ama mayroong itinakdang Batas ng Diyos Divine Law Ang mga. ito ay ang Sampung Utos ng Diyos na nakasulat sa Bibliya Upang higit pa. niyang maunawaan ang Batas ng Diyos ang siyang batayan ng Batas. Moral Moral Laws ayon sa kanyang ama Ang Batas Moral ang siyang. pamantayan ng tamang kilos ng tao , Mahigpit na tinatandaan ni Mang Doroteo ang mga pangaral na ito. kung kaya ngayong matanda na siya masaya pa rin siya sa kanyang piniling. gawain Umulan at umaraw ay nasa kalye siya Minsan ay malakas ang. benta ng bulaklak ngunit madalas ay hindi Subalit kahit maliit ang. kanyang kita ay masaya siya Nakakaraos ang kanyang pamilya . Nakapag aaral din ang kanyang mga anak Kaya para sa kanya masaya ang. buhay sa kalye , Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 7 14.
Sagutin Mo, 1 Naunawaan mo ba ang kwento Bakit daw masaya ang buhay ni Mang. Doroteo sa kalye , 2 Ano ang Divine Law Bakit dapat sundin ang mga batas ng Diyos . 3 Ano ang Natural Law Paanong ang kalikasan ng tao ay kaugnay sa. Natural Law , 4 Ano Moral Law Paano nakakatulong sa tao ang pagsunod sa Moral Law . Nahirapan ka bang unawain ang mga konseptong binabanggit sa Gawain. blg 2 Gawin mo pa ang susunod na Gawain upang maging malinaw sa iyo. ang paksa ng modyul na ito , Gawain Blg 3, Isulat mo sa patlang ang iyong gagawin upnag itama ang kilos ng nasa. sitwasyon Banggitin ang mga pagpapahalagang dapat pairalin upang. mapanatili ang kalikasan mo na mabuting tao , 1 Nalaman ng iyong kaklase na dinala sa ospital.
ang kanyang ina kaya nais na niyang umuwi , Subalit hindi siya pinayagan ng kanyang guro. dahil isang oras na lang daw ay uwian na , Biglang nawala ang iyong kaklase at nakita. mo siyang umaakyat sa bakod ng paaralan , Ano ang sasabihin mo sa kanya . , , , 2 Bago mag umpisa ang paligsahan ay tinutukso ka ng. iyong mga kaklase na hindi ka mananalo dahil hindi ka. naman magaling sa Matematika Subalit itinuloy mo, pa rin ang pagsali sa paligsahan Ngayon ay.
nakamit mo ang unang karangalan Ano ang iyong, sasabihin sa iyong mga kaklase . , , , Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 8 14. 3 Sinabi mo sa klase na napakadali ng inyong, gawain sa Science kaya ikaw na ang nagkusa. na mauna sa pagsubok Subalit nang ilagay, mo ang aklat sa iyong ulo at nag umpisa ka. nang maglakad nadapa ka at nagtawanan, ang mga kaklase mo Ano ang sasabihin.
mo sa kanila , , , , Sagutin Mo, 1 Mahirap bang umayon sa kalikasan ng tao bilang mabuti Bakit . 2 Kung ikaw ay nahihirapan sa pagpapakabuti ano ang iyong dapat. tandaan , IV Ano Ang Iyong Natuklasan , Gamit ang dayagram sa ibaba isulat sa kahon ang konseptong nabuo mo. mula sa aralin , Divine Law, , , , , Natural Law. , , , , Moral Law, , , , , Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 9 14. V Pagpapatibay, Ang tao ay mayroong isip intellect at kalayaan ng loob will kaya t.
nasusuri niya ang kanyang mga kilos at reaksyon sa bawat nakikita . naririnig nararamdaman nalalasahan at naaamoy Dahil din sa kanyang. isip at kalayaang loob ay kaya niyang maunawaan ang likas niyang. kalikasan Upang mapamahalaan niya nang maayos ang kanyang. emosyon kailangan niyang sundin ang mga batas na itinakda ng Diyos . Ang mga ito ang gagabay sa kanya upang maunawaang nilikha siya ng. isang makapangyarihang Diyos Sa mga kristiyano nakasulat ang mga ito. sa Bibliya ang Sampung Utos ng Diyos Habang sa mga muslim ang mga. ito ay nakasulat sa Koran , Sa araw araw na pamumuhay kinakailangan ng gabay ng kilos . Nandiyan ang mga Batas Moral upang kumilos ng tama at iwasan ang. masama Kahit pa sabihing likas sa tao na piliin ang tama at iwasan ang. masama kinakailangan pa rin niya ng gabay upang hindi maligaw ang. kanyang landas Isipin mo na lang kung walang pangalan ang bawat daan. o mga roadsigns Siguradong maliligaw ka at mahihirapang makarating sa. nais mong puntahan Marahil lahat ng taong iyong masalubong ay iyong. tatanungin Ganyan ang Batas Moral mga roadsigns sa daan ng buhay ng. tao Kahit maraming pagsubok at tukso sa daan ng buhay hindi ka. maliligaw dahil mayroon kang gabay , Karagdagan pa ang Batas Moral ay hindi nagbabago magbago man. ang panahon Halimbawa ang pagiging tapat sa kapwa ay ginagawa na. ng tao noon ngayon ang konsepto ng katapatan sa kapwa ay ganoon pa. rin , Higit sa lahat dahil ang Batas Moral ay batay sa batas ng Diyos . hinihimok nito ang tao na higit na sundin ang kalooban ng Diyos . Pinabubuti ng Batas Moral ang ugnayan ng Diyos at tao . Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 10 14. VI Pagnilayan at Isabuhay Mo, Mula sa Sampung Utos ng Diyos pumili ng isa na sa iyong palagay. ay nahihirapan kang sundin Pagkatapos ay isulat mo sa bawat kolum. ang kahalagahan ng pagsunod dito sa iyong buhay at ang mga. pagpapahalagang kailangan mo upang maisabuhay ito nang maayos . Kung ikaw ay Muslim maaari mong isulat ang utos na ayon sa Koran . Utos ng Diyos na Kahalagahan ng Pagpapahalagang, Nahihirapang Sundin Pagsunod Dito Dapat Pairalin Upang.
Maisabuhay ang Utos, Halimbawa , Ikatlong Utos Pagbibigay galang sa Katatagan . Alalahanin mo ang Araw Diyos na gumawa sa Kasipagan . ng Panginoon upang atin Kababaang loob, ipangilin ito . VII Gaano Ka Natuto , A Basahin ang bawat sitwasyon Piliin ang titik na may tamang. sagot , 1 Ang Natural Law ay nakaukit sa puso ng bawat tao kayat. magagawa niyang, a gumawa nang mabuti at umiwas sa masama.
b gumawa nang tama at hindi magkasala, c gumawa nang paraan upang mabuhay. d gumawa nang paraan upang umunlad ang pamumuhay, 2 Ang Divine Law ay gabay ng tao upang. a makagawa ng kabutihan, b mabuhay ng maka Diyos. c marating ang daan tungo sa kanyang Lumikha, d magkaroon ng katatagan ng kalooban. Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 11 14. 3 Ang mga katangian ng Natural Law ay ang sumusunod liban sa isa . a hindi nagbabago, b mahiwaga, c obhektibo, d eternal.
4 Ang Moral Laws ay batay sa Natural Law kaya ang mga ito ay. sumusunod sa, a kultura ng bawat lipunan, b gusto . Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 8 ph 3 14 2 Unawaing mabuti ang nilalaman ng paksang aralin 3 Basahin at sundin ang mga panuto at iba pang tagubilin 4 Pag isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno ng Edukasyon sa Pagpapahalaga 5 Maging tapat sa iyong sarili sa lahat ng pagkakataon Laging

Related Books

leadership communication et gestion du changement

leadership communication et gestion du changement

du leadership et de la communication D velopper et administrer une strat gie de changement efficace qui int gre la fois les hommes et les processus Acqu rir des connaissances et comp tences pour vous guider travers le processus de changement Assimiler les divers outils et techniques disponibles pour construire votre bo te outils 90 T l 01 43 94 70 40 www cdaf

Alter EVO an interactive evolutionary computation tool

Alter EVO an interactive evolutionary computation tool

Alter EVO an interactive evolutionary computation tool for instant architecture processing Renato Saleri Lunazzi architecte DPLG DEA informatique et productique master en industrial design Laboratoire MAP aria UMR 694 CNRS Minist re de la culture et de la Communication e mail renato saleri lyon archi fr keywords 3D modeling generative approaches automatic texturing building

Microservice The Evolutionary Architecture

Microservice The Evolutionary Architecture

Microservice The Evolutionary Architecture Software Engineering II Sharif University of Technology MohammadAmin Fazli Evolutionary Architecture Topics An Evolutionary Vision for the Architecture Zoning A Principal Approach Governance Through Code Technical Debt Exception Handling Governance from the Center Building a Team Reading Building Microservices Sam Newman Chapter II 2 Evolutionary

Implementation of Evolutionary Algorithms for Deep

Implementation of Evolutionary Algorithms for Deep

background on evolutionary computation are not fully aware of the state of the art research on deep learning To close this knowledge gap and to promote the research on evolutionary inspired deep learning techniques this paper presents a comprehensive review of the latest deep architec tures and surveys important evolutionary algorithms that can potentially be explored for training these deep

Toward an Evolutionary System of Systems Architecture

Toward an Evolutionary System of Systems Architecture

We postulate that an evolutionary system of systems architecture which can avoid this situation will have the following three characteristics standard interfaces interface layers and a continual system verification and validation process Standard Interfaces The first step toward making life easier is to architect the system of systems around a universal standard The existence of such a

C Building Evolutionary Architectures Forsiden

C Building Evolutionary Architectures Forsiden

Engineering Incremental Change An evolutionary architecture supports guided incremental change across multiple dimensions our definition In 2010 Jez Humble and Dave Farley released Continuous Delivery a collection of practices to enhance the engineering efficiency in software projects

Youth Flag Football Playbook Ramp Interactive

Youth Flag Football Playbook Ramp Interactive

Flag Football Playbook Offense Position Descriptions The QB calls the offensive plays as leader of the offense The QB always receives the football in what is called a snap from the Center C The QB has the option to hand off the football or pass the football to a teammate on offense

PLAYBOOK

PLAYBOOK

playbook for coaches yz kv uhww jvt pszvu 10 11 12 shoot 34 lead vs 4 4 shoot 18 keep vs 5 2 shoot max deep pass o line zone blocking if uncovered double team playside to 2nd level hang widest defender of the l o s qb run 18 series course fake handoff to 4 back keep and run to daylight z block corner x block corner 2 back same rule as o line block the widest on l o s

Offense Plays Football Canada

Offense Plays Football Canada

Flag Football Playbook 1 Offense Plays Motion Out The receiver 2nd from the outside WR1 will motion across the formation to the same spot on the other side The snap should be timed so that as the motion receiver hits the line the ball is being snapped this gives that receiver an advantage on the defensive back

DIKTAT KULIAH Universitas Negeri Yogyakarta

DIKTAT KULIAH Universitas Negeri Yogyakarta

Politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik konflik manusia atau proses dimana masyarakat membuat keputusan keputusan ataupun mengembangkan kebijakan kebijakan tertentu atau secara otoritatif mengalokasikan sumber sumber dan nilai nilai tertentu atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat 2 Namun demikian menurut Rush dan Althoff meskipun

PARTAI POLITIK DAN SOSIALISASI POLITIK Strategi Politik

PARTAI POLITIK DAN SOSIALISASI POLITIK Strategi Politik

PARTAI POLITIK DAN SOSIALISASI POLITIK Strategi Politik Rian Ernest pada Pemilu Legislatif 2019 di Daerah Pemilihan Jakarta Timur Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial S Sos Oleh Alissa Januar Ramadanty 11151120000029 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441 H 2019 M