Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran-Books Pdf

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
16 Feb 2020 | 66 views | 1 downloads | 111 Pages | 3.17 MB

Share Pdf : Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

Download and Preview : Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

Report CopyRight/DMCA Form For : Dokumen Standard Kurikulum Dan PentaksiranTranscription

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, Tingkatan 2. Bahagian Pembangunan Kurikulum, Terbitan 2016, Kementerian Pendidikan Malaysia. Hak Cipta Terpelihara Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana mana bahagian artikel ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam. apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik fotokopi mekanik rakaman atau cara lain sebelum mendapat. kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4 8 Blok E9. Parcel E Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya. Rukun Negara v, Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi, Definisi Kurikulum Kebangsaan vii. Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan viii, Kata Pengantar ix.
Pendahuluan 1, Matlamat 2, Objektif 2, Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah 2. Kemahiran Abad ke 21 21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 23. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 24, Elemen Merentas Kurikulum 29. Pentaksiran Sekolah 32, Organisasi Kandungan 37, Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup 40. Penerokaan Unsur dalam Alam 58, Tenaga dan Kelestarian Hidup 68.
Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas 85, Panel Penggubal 94. RUKUN NEGARA, BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita cita hendak. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Memelihara satu cara hidup demokratik, Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara. akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi tradisi. kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan. sains dan teknologi moden, MAKA KAMI rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha.
kami untuk mencapai cita cita tersebut berdasarkan prinsip prinsip yang berikut. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN, KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA. KELUHURAN PERLEMBAGAAN, KEDAULATAN UNDANG UNDANG, KESOPANAN DAN KESUSILAAN. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih. memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang. berilmu pengetahuan berketerampilan berakhlak mulia bertanggungjawab. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat. dan negara, Sumber Akta Pendidikan 1996 Akta 550, DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN. 3 Kurikulum Kebangsaan, 1 Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk.
kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. kemahiran norma nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu. perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani rohani. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral. yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan, Sumber Peraturan Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. PU A 531 97, FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN, Selaras dengan PENDIDIKAN. Falsafah SAINS, Pendidikan NEGARA pendidikan, Kebangsaan. sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan. memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. dinamik tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu. sains dan keterampilan teknologi, Sumber Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI. KATA PENGANTAR, Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM yang dilaksanakan DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang.
secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan Kurikulum Kerangka KSSM mengintegrasikan pengetahuan kemahiran dan. Bersepadu Sekolah Menengah KBSM yang mula dilaksanakan nilai serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad ke 21 dan. pada tahun 1989 KSSM digubal bagi memenuhi keperluan dasar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KBAT Penyepaduan tersebut. baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi. 2013 2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah intelek rohani emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah. menengah setanding dengan standard antarabangsa Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah. Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM pengajaran dan pembelajaran. dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard. guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi. Kurikulum dan Pentaksiran DSKP untuk semua mata pelajaran. fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan. yang mengandungi Standard Kandungan SK Standard, Pembelajaran Berasaskan Projek supaya murid dapat menguasai. Pembelajaran SP dan Standard Prestasi SPi, kemahiran yang diperlukan dalam abad ke 21. Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi tinggi. kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum. penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang. Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan. terlibat dalam penggubalan KSSM Semoga pelaksanaan KSSM. Kebangsaan Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan. akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan. untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata. Kebangsaan, pelajaran serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi. mempertingkatkan pencapaian murid, Dr SARIAH BINTI ABD JALIL. Bahagian Pembangunan Kurikulum, KSSM SAINS TINGKATAN 2.
PENDAHULUAN, Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Mata pelajaran Sains Teras peringkat menengah direka bentuk. Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk untuk membangunkan murid berliterasi sains berkemahiran berfikir. memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan aras tinggi serta berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. intelek rohani emosi dan jasmani Standard kurikulum Sains sebenar. sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan. Mata pelajaran sains elektif pula akan memperkasakan dan. insan yang dihasratkan, memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran murid terhadap. Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju perlu STEM supaya dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih. mewujudkan masyarakat yang saintifik progresif berdaya cipta dan tinggi di samping meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. berpandangan jauh di samping memanfaatkan teknologi terkini Dihasratkan golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam. Masyarakat ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan bidang sains dan teknologi serta dapat memainkan peranan aktif. peradaban sains dan teknologi masa hadapan Bagi mencapai dalam pembangunan masyarakat mahu pun negara. hasrat ini kita perlu membentuk warganegara kritis kreatif inovatif. dan berketerampilan yang membudayakan Sains Teknologi. Kejuruteraan dan Matematik STEM, Kurikulum sains kebangsaan merangkumi kurikulum mata pelajaran. sains teras dan mata pelajaran sains elektif Mata pelajaran sains. teras ditawarkan di sekolah rendah menengah rendah dan. menengah atas Manakala mata pelajaran sains elektif hanya. ditawarkan di peringkat menengah atas yang terdiri daripada Biologi. Fizik Kimia dan Sains Tambahan, KSSM SAINS TINGKATAN 2. 5 Mengaplikasikan pengetahuan sains pengetahuan prosedur. Matlamat KSSM Sains untuk sekolah menengah adalah untuk. dan pengetahuan epistemik dalam mengemukakan soalan. menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui. menginterpretasi data penyelesaian masalah dan membuat. pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai pengetahuan dan. keputusan dalam konteks situasi sebenar, kemahiran sains dan teknologi serta sikap saintifik dan nilai murni.
6 Membina kesedaran bahawa penemuan melalui penyelidikan. bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat. sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal. keputusan dalam kehidupan seharian, untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai. kesejahteraan hidup, OBJEKTIF 7 Membina kesedaran bahawa perkembangan sains dan. teknologi memberi implikasi ke atas moral sosial ekonomi dan. alam sekitar sama ada dalam konteks tempatan ataupun global. KSSM Sains digubal untuk membolehkan murid, 1 Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. tahu dan minat terhadap sains, 2 Memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk menerangkan KSSM dibina berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi. fenomena secara saintifik Kerohanian Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri. 3 berkomunikasi mengenai maklumat berkaitan sains dan Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Sains dan Teknologi. teknologi secara bijak dan berkesan Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong. 4 Mereka dan menjalankan penyiasatan saintifik menilai evidens antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. dan membuat kesimpulan kreatif dan inovatif Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal. insan yang menghayati nilai nilai murni berteraskan keagamaan. berpengetahuan berketrampilan berpemikiran kritis dan kreatif. serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1. KSSM SAINS TINGKATAN 2, Rajah 1 Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.
KSSM SAINS TINGKATAN 2 5 Fikrah Sains Fikrah menurut Kamus Dewan membawa pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran Dalam konteks pendidikan sains fikrah sains merujuk kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan sains kebangsaan Murid yang berfikrah sains merupakan murid yang boleh memahami idea

Related Books

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Pendidikan Moral

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Pendidikan Moral

Kurikulum dan Pentaksiran DSKP untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan Menerusinya murid dapat

DIRECTORY OF INSTITUTIONS FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND

DIRECTORY OF INSTITUTIONS FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND

The Directory of Institutions for Science Technology and Innovation in the South profiles relevant scientific and technical institutions located within these Member States of the Group of 77 containing background information and the objectives of the institutions along with their contact information It is hoped that this directory will be

Department of Education INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCES

Department of Education INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCES

10 745 0 3 10 818 Total appropriation 601 156 521 563 Portion of request not authorized 601 156 521 563 1 Section 194 a of the Education Sciences Reform Act provides that not more than the lesser of 2 percent of the amount appropriated to carry out the Act

Indian Institute of Science Education and Research 03

Indian Institute of Science Education and Research 03

Indian Institute of Science Education and Research IISER and the Impact of its Establishment in Manipur 1 About IISER The Indian Institutes of Science Education and Research IISERs are a group of fairly young but premier institutes established in India firstly in 2006 that are focusing to uplift science education and its research study more particularly in the country in order to

Institute of Education Sciences

Institute of Education Sciences

can Institutes for Research The content of the publication does not necessarily relect the views or policies of IES or the U S Department of Education nor does mention of trade names commercial products or organizations imply endorsement by the U S Government This REL report is in the public domain While permission to reprint this publication is not necessary it should be cited as

The Institutes of Education Sciences ICEs and Teacher

The Institutes of Education Sciences ICEs and Teacher

The Institutes of Education Sciences ICEs and teacher training a path of reform Llorent Bedmar Vicente Abstract The functions of the Institutes of Education Sciences are concerned with pedagogical research and innovation as well as the training of teachers at all levels of education When educational powers were devolved to the autonomous regions and as a result of the independence that

1508EN10 Form A British Columbia

1508EN10 Form A British Columbia

English 10 Examination Booklet 2014 15 Released Exam August 2015 Form A DO NOT OPEN ANY EXAMINATION MATERIALS UNTIL INSTRUCTED TO DO SO FOR FURTHER INSTRUCTIONS REFER TO THE RESPONSE BOOKLET English 10 1508 Form A Page 1 ENGLISH 10 PROVINCIAL EXAMINATION INSTRUCTIONS You will read some passages connected by a theme Each passage provides a perspective on the theme You will answer

Oral and Written Teacher Feed back in an English as a

Oral and Written Teacher Feed back in an English as a

Oral and Written Teacher Feed back in an English as a Foreign Language Classroom in Sweden Author Sanja Hadzic Supervisor Ibolya Maricic Examiner Jean Stevenson gren Date June 10 2016 Subject English Language Didactics Level G3 Course code 2UV90E Abstract When teaching English as a foreign language EFL teachers use feedback in order to help students to improve their English

Examples of the English Language Standards for Arts 30 1

Examples of the English Language Standards for Arts 30 1

January 2014 English Language Arts 30 1 Part A Written Response Grade 12 Diploma Examination Description Time 2 hours This examination was developed to be completed in 2 hours however you may take an additional hour to complete the examination Part A Written Response consists of two assignments worth 50 of the total English Language Arts 30 1 diploma examination mark

2014 Systems Engineering Written examination

2014 Systems Engineering Written examination

SYSTEMS ENGINEERING Written examination Monday 17 November 2014 Reading time 9 00 am to 9 15 am 15 minutes All written responses must be in English At the end of the examination Place the answer sheet for multiple choice questions inside the front cover of this book Students are NOT permitted to bring mobile phones and or any other unauthorised electronic devices into the