De Rol Van Woordenschat Bij Begrijpend Lezen-Books Pdf

De rol van woordenschat bij begrijpend lezen
14 Jan 2020 | 48 views | 0 downloads | 9 Pages | 3.57 MB

Share Pdf : De Rol Van Woordenschat Bij Begrijpend Lezen

Download and Preview : De Rol Van Woordenschat Bij Begrijpend Lezen


Report CopyRight/DMCA Form For : De Rol Van Woordenschat Bij Begrijpend LezenTranscription

De rol van woordenschat,bij begrijpend lezen,Nicole Heister Swart. Marian Bruggink, Deze onderwijspublicatie is gemaakt door het Expertisecentrum Nederlands. EN en het Behavioural Science Institute BSI van de Radboud Universiteit. De informatie in deze publicatie is gebaseerd op de inzichten uit het. proefschrift Lexical quality effects in reading comprehension. A developmental perspective van Nicole Heister Swart. Prof dr Ludo Verhoeven,Copromotor,Dr Mienke Droop, Deze publicatie is beschikbaar via de website van het Expertisecentrum. Nederlands,Illustraties,ankepanke nl,Rob Gieling,Vormgeving. Bregje Jaspers STUDIO 0404 Nijmegen,Nicole Heister Swart 2018.
In het promotieonderzoek van Nicole,Heister Swart gaat het over de relatie. tussen begrijpend lezen en lexicale,kwaliteit Lexicale kwaliteit is m r dan. alleen woordenschat Bij lexicale kwaliteit,gaat het erom hoe goed een woord in het. langetermijngeheugen wordt opgeslagen, Siem uit groep 6 leest een tekst over klimaatverandering Het technisch lezen van. de tekst gaat hem goed af maar na het lezen weet hij niet precies waar de tekst. over ging en wat er met het woord klimaat bedoeld wordt Wel heeft hij een idee Een woord wordt op drie manieren. waar het woord mee te maken heeft Iets met warmte enzo Zo zijn er nog een paar opgeslagen. woorden uit de tekst die hij lastig vindt Wat betekent temperatuurstijging en wat. H oe een woord geschreven wordt, is de zeespiegel Best lastig om een tekst te ontrafelen als je de betekenis van een.
orthografie bijvoorbeeld cadeau, aantal belangrijke woorden niet kent Hoe een woord uitgesproken wordt. fonologie bijvoorbeeld kaa doo, Het goed kunnen achterhalen van de Uit eerder onderzoek weten we al dat De betekenis van een woord. betekenis van een geschreven tekst is er verschillende vaardigheden nodig semantiek bijvoorbeeld een. niet alleen voor de begrijpend leesles of zijn om goed te kunnen begrijpend cadeau is iets leuks dat je aan. de zaakvakles op de basisschool nodig lezen Allereerst is het nodig dat iemand geeft bijvoorbeeld omdat. Juist in het vervolgonderwijs waar leerlingen leren hoe ze losse woorden hij jarig is. leerlingen zelf kennis eigen moeten lezen decoderen In het begin van het. maken door het lezen van teksten is leren lezen kost het decoderen van. goed kunnen begrijpend lezen van groot woorden nog erg veel moeite en blijft er De lexicale kwaliteit is hoog wanneer 1 Hoe is lexicale kwaliteit gerelateerd aan. belang Daarnaast zijn goed ontwikkelde weinig cognitieve capaciteit over voor je goed weet hoe je een woord schrijft begrijpend leesvaardigheden. leesvaardigheden ook noodzakelijk om de begripsprocessen Maar naarmate uitspreekt en definieert Vanwege deze. goed te kunnen functioneren in onze leerlingen meer oefenen met decoderen drie informatieaspecten speelt lexicale 2 Hoe zijn cognitieve factoren van invloed. maatschappij Veel informatie vanuit en meer leeskilometers maken wordt dit kwaliteit een rol in zowel het kunnen op de ontwikkeling van lexicale kwaliteit. onder andere de overheid bijvoorbeeld een automatisch proces en blijft er meer decoderen van woorden als in het ophalen en begrijpend leesvaardigheden. voor het aanvragen van toeslagen of ruimte over om de gelezen woorden van betekenissen van woorden en het. gezondheidsinstellingen bijvoorbeeld de samen te voegen tot een betekenisvol begrijpen van geschreven teksten 3 In welke mate worden lexicale kwaliteit. bijsluiter van medicijnen wordt op een geheel Dit laatste kan alleen als de lezer en begrijpend leesvaardigheden. geschreven manier gecommuniceerd de betekenis van de woorden in de tekst In dit proefschrift is de rol van lexicale be nvloed door een interventie gericht. Het ontwikkelen van goede begrijpend kent kwaliteit bij begrijpend lezen bij leerlingen op woord in tekst integratie. leesvaardigheden is daarmee een van in het basisonderwijs verder onderzocht. de belangrijkste kerntaken van het Hierbij stonden de volgende drie. basisonderwijs onderzoeksvragen centraal,Hoe zorgen verbindingen tussen. woorden ervoor dat je beter bent in,Leerlingen met een grote. begrijpend lezen, woordenschat en veel kennis Allereerst zorgen de verbindingen ervoor.
over deze woorden zijn beter in dat de gerelateerde woorden sneller. staat om een geschreven tekst te gelezen kunnen worden Wanneer een. begrijpen dan leerlingen met een lezer bijvoorbeeld het woord tak leest. is de kans erg groot dat hij of zij ook,kleinere woordenschat en minder. het woord boom activeert Wanneer,woordkennis,verderop in de zin het woord boom. terugkomt kost het de lezer weinig,moeite om dit woord te herkennen en de. betekenis te activeren Dit komt omdat,het woord en de betekenis nog actief. zijn Hierdoor blijft er meer capaciteit,over die gebruikt kan worden voor de.
begripsprocessen Ten tweede zorgen,sterke verbindingen er waarschijnlijk. voor dat het gemakkelijker is om een, LEXICALE KWALITEIT EN BEGRIJPEND model van de tekst te vormen Wanneer. LEZEN een lezer een tekst leest gebruikt hij niet, De onderzoeken in het proefschrift van Ook laat het onderzoek van Nicole alleen de kennis die expliciet in de tekst. Nicole laten zien dat er bij leerlingen in zien dat je geschreven teksten beter staat maar gebruikt hij ook kennis die hij. groep 6 van het basisonderwijs een sterke kunt begrijpen wanneer je veel sterke al eerder op heeft gedaan De integratie. relatie bestaat tussen lexicale kwaliteit en verbindingen tussen woorden in van deze extra informatie zorgt voor een. begrijpend leesvaardigheden Dus hoe je geheugen hebt gemaakt In het compleet model Hoe dit werkt kan mooi. beter de lexicale kwaliteit bij deze kinderen langetermijngeheugen worden woorden ge llustreerd worden met het volgende. hoe beter zij een tekst konden begrijpen namelijk niet losstaand opgeslagen Het voorbeeld Terwijl Lotte op haar fiets naar. Lexicale kwaliteit is in dit onderzoek mentale lexicon de plek in het geheugen huis reed begonnen donkere wolken zich. gemeten met technisch leestoetsen en waar woordkennis wordt opgeslagen samen te pakken Toen ze thuiskwam trok. woordenschattoetsen Beide onderdelen kan vergeleken worden met een groot ze eerst een droge trui aan Wanneer een. blijken een rol te spelen in begrijpend web waarin ieder woord een los eilandje lezer een sterke verbinding heeft tussen. lezen Leerlingen met beter ontwikkelde vormt en deze losse eilandjes met elkaar de woorden wolk en regen activeert. technisch leesvaardigheden lieten verbonden zijn op basis van bijvoorbeeld deze lezer het woord regen automatisch. zien dat ze beter in staat zijn om een betekenis Deze verbindingen bouw je wanneer hij het woord wolk leest Deze. geschreven tekst te begrijpen Wat betreft op doordat woorden bijvoorbeeld vaak in activatie maakt het gemakkelijker om te. de woordenschat bleek dat zowel de dezelfde context met elkaar voorkomen begrijpen waarom Lotte in de volgende. breedte van de woordenschat het aantal bijvoorbeeld bord en ontbijt doordat ze zin een droge trui moet aantrekken dan. woorden dat iemand kent als de diepte qua functie bij elkaar horen bijvoorbeeld wanneer het woord regen dat in de tekst. van de woordenschat hoe goed iemand pijl en boog of doordat ze een deel niet expliciet voorkomt niet geactiveerd. de woorden kent beiden van belang zijn geheel relatie vormen bijvoorbeeld tak en wordt. voor begrijpend lezen boom,Lezers met goed ontwikkelde. redeneervaardigheden begrijpen,meer van teksten en zullen zich.
daardoor sneller ontwikkelen op dit,DE INVLOED VAN COGNITIEVE. De tweede vraag ging over de invloed van ontbreken van deze relatie doet om relaties te analyseren beiden. cognitieve factoren zoals bijvoorbeeld vermoeden dat de rol van technisch lezen gerelateerd zijn aan woordenschat en. geheugen en redeneervermogen op de nog maar klein is wanneer leerlingen begrijpend lezen Leerlingen met meer. ontwikkeling van lexicale kwaliteit en de technisch leesvaardigheden hebben werkgeheugencapaciteit en betere. begrijpend leesvaardigheden Hiervoor is geautomatiseerd redeneervaardigheden waren beter. eerst gekeken naar de ontwikkeling die in begrijpend lezen en hadden een. kinderen in groep 6 en 7 doormaakten Wat betreft de invloed van cognitieve grotere woordenscha dan leerlingen. op het gebied van technisch lezen factoren op de ontwikkeling van lexicale met minder werkgeheugencapaciteit Waarom zijn redeneervaardigheden van. woordenschat en begrijpend lezen kwaliteit en begrijpend lezen tonen en zwakkere redeneervaardigheden belang bij begrijpend lezen. Leerlingen die een grote woordenschat de resultaten aan dat leerlingen met Daarnaast toonden de resultaten aan Een mogelijke verklaring is te vinden. hadden bleken zich beter te ontwikkelen een groter kortetermijngeheugen dat redeneervermogens ook van invloed in het feit dat in een geschreven tekst. op het gebied van begrijpend lezen dan beter waren in het decoderen van zijn op de begrijpend leesontwikkeling niet alle verbanden expliciet staan. leerlingen met een kleine woordenschat losse woorden dan leerlingen met een Leerlingen met sterkere beschreven Daar is vaak niet de. Andersom werden vergelijkbare kleiner kortetermijngeheugen Er was redeneervaardigheden ontwikkelden ruimte voor De lezer moet dus zelf. resultaten gevonden leerlingen met goed echter geen invloed te zien van het zich beter op het gebied van begrijpend deze verbanden leggen op basis van. ontwikkelde begrijpend leesvaardigheden kortetermijngeheugen op de ontwikkeling lezen dan leerlingen met zwakkere datgene wat in de tekst staat en wat hij. lieten een sterkere groei op het gebied van technisch lezen Verder bleek dat de redeneervaardigheden al weet Verondersteld kan worden dat. van woordenschat zien dan leerlingen met werkgeheugencapaciteit de vaardigheid juist redeneervaardigheden oftewel. zwakkere begrijpend leesvaardigheden om informatie langere tijd vast te houden de vaardigheid om relaties te kunnen. Voor technisch lezen werd er geen terwijl je ook iets anders doet en het herkennen en toe te passen daarvoor. ontwikkelingsrelatie gevonden Het redeneervermogen de vaardigheid belangrijk zijn. Het volgen van een lesprogramma,met de focus op woordenschat en. woord in tekst integratie werkt,DE RESULTATEN VAN EEN WOORD IN. TEKST INTEGRATIE LESPROGRAMMA,Tot slot is onderzocht wat het effect is. van een voor deze studie ontwikkeld,lesprogramma voor begrijpend lezen.
waarbinnen de focus sterk lag op,woordenschat en het ontwikkelen. van zogenaamde woord in tekst,integratievaardigheden. Wat zijn woord in tekst In de studie van Nicole maakten. integratievaardigheden leerlingen uit groep 6 gedurende 18. Een belangrijk onderdeel van het maar ook op woord in tekst integratie hadden en wat ze van de tekst geleerd. weken twee keer per week in drietallen, begrijpend leesproces is het cre ren Om ervoor te zorgen dat de relaties goed hadden. verschillende opdrachten rondom, van een model van de tekst in je hoofd verwerkt werden schreven leerlingen deze Zowel voor als na de inzet van het. woordenschat en woord in tekst, Tijdens het lezen maak je namelijk een relaties op in een schema In de tweede programma hebben de leerlingen.
integratie Voor het lesprogramma werd, mentale representatie van datgene wat les lazen leerlingen opnieuw de tekst en verschillende begrijpend lees en. gebruik gemaakt van de teksten van, je leest gecombineerd met datgene maakten ze met hun eigen groepje een woordenschattoetsen gemaakt De. Nieuwsbegrip Iedere week stond er n, wat je al weet Het cre ren van dit visueel schema van de tekst In de eerste prestaties op deze toetsen zijn vergeleken. tekst centraal In de eerste les leerden, model is een continu proces Zodra je weken was dit schema al gemaakt en met een groep leerlingen die niet het. leerlingen eerst de betekenis van vijf, als lezer een nieuw stukje informatie hoefden ze alleen losse woorden korte ontwikkelde lesprogramma maar.
moeilijke woorden de kernwoorden die, hebt voeg je dit toe aan het model zinnen in te voegen Naarmate leerlingen het reguliere programma volgde de. belangrijk waren om de tekst te begrijpen, waardoor dit model steeds beter de meer lessen van het programma hadden controlegroep Resultaten toonden. Na het inoefenen van de betekenis van de, boodschap van de tekst weergeeft Het afgerond werden ze steeds vrijer gelaten aan dat leerlingen in de experimentele. woorden lazen leerlingen met hun eigen, continu invoegen van nieuwe informatie en konden ze op het eind een eigen groep beter presteerden op zowel. groepje de tekst Tijdens het lezen na, aan een model noemen we woord schema maken Tijdens het maken van het woordenschat als begrijpend lezen.
iedere alinea bespraken leerlingen onder, in tekst integratie Goed ontwikkelde schema werden leerlingen aangemoedigd dan leerlingen in de controlegroep. begeleiding of zelfstandig met elkaar wat, integratievaardigheden zijn niet om veel met elkaar over de inhoud van de Deze resultaten suggereren dat het. de kernwoorden met het onderwerp van, alleen cruciaal om een tekst goed te tekst te praten en om de relaties die ze volgen van een lesprogramma met een. de tekst te maken hadden en hoe deze, begrijpen ze zorgen er ook voor dat een in de eerste les hadden opgeschreven te focus op woordenschat en woord in. kernwoorden qua betekenis met andere, lezer in staat is om de betekenis van gebruiken Vaak hadden de schema s de tekst integratie een effectieve manier.
De rol van woordenschat bij begrijpend lezen Nicole Heister Swart Marian Bruggink Colofon Deze onderwijspublicatie is gemaakt door het Expertisecentrum Nederlands EN en het Behavioural Science Institute BSI van de Radboud Universiteit De informatie in deze publicatie is gebaseerd op de inzichten uit het

Related Books

RT N56U Asus

RT N56U Asus

services such as repair or replacement RT N56U Wireless Router Network cable Power adapter Quick Start Guide Support CD User Manual utility software Warranty card Hardware features 1 USB LED 5 2 4GHz LED 9 LAN 1 4 ports 2 LAN LED 6 Power LED 10 WAN Internet port 3 WAN LED 7 USB 2 0 ports 11 Power DC In port 4 5GHz LED 8 Reset button 12 WPS button 13 Power Switch ND7823

GRADE 6 SUBJECT NATURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY TERM ONE

GRADE 6 SUBJECT NATURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY TERM ONE

Gr 6 FAT NATURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY TERM 1 PRACTICAL Page 5 Place the crushed foods individually into clean containersusing clean forceps Label each container Forceps Place one spoonful of each of the other foods into your containers NOTE Food sampleAis pure water To keep foods from mixing together make sure the number of each spoon matches

Teaching of English at Primary Level in Government Schools

Teaching of English at Primary Level in Government Schools

Teaching of English at Primary Level in Government Schools Synthesis Report Prepared by Dr Usha Dutta NCERT amp Dr Neeru Bala TSG SSA EdCIL and 2012 EdCIL India Ltd Technical Support Group Sarva Shiksha Abhiyan New Delhi National Council of Educational Research amp Training New Delhi

Lesson Planning Center for Applied Linguistics

Lesson Planning Center for Applied Linguistics

Lesson Planning II 29 Lesson Planning Adult English language learners generally have limited time to devote to participating in language classes A good lesson plan is an important tool that focuses both the instructor and the learners on the purpose of the lesson and if carefully constructed and followed

Kids Computers and Learning ISTE Standards

Kids Computers and Learning ISTE Standards

IP Internet Protocol addresses download speeds switches and hubs Purpose At the completion of this chapter your child should have a sound under standing of how the Internet works and how to navigate the World Wide Web Provide personal meaning about the World Wide Web to your children by encouraging them to take ownership of the information so that they will be committed to learning

PRESIDENCIADELA NACi N Centro de Documentaci n e

PRESIDENCIADELA NACi N Centro de Documentaci n e

N plan quinquenal como su nombre l denota es el conjunto de previsiones que se adoptan para llevar a cabo determinados objetivos en un lapso de cinco a os Siempre que en la vida diaria nos proponemos realizar un acto de alguna importancia trazamos un plan previo Si queremos construir una casa trazaremos un plan pre vio que habr de comprender a el terreno en que ser emplazada

pol tica obrera Marxists Internet Archive

pol tica obrera Marxists Internet Archive

procapitalista del peronismo en el pr ximo periodo no s lo tampoco en el hecho de que ni la vanguar dia proletaria ni la clase obrera pinchan ni cortan en esta reyerta sino adem s en el hecho de que es un producto directo de la debilidad de los distintos obrera

EnfancE clandEstinE Canop Acad mie de Strasbourg

EnfancE clandEstinE Canop Acad mie de Strasbourg

une voie m diane et moins othodoxe que celle du p re qui va permettre peu peu au jeune gar on avec la d couverte de l amour de se positionner et de trouver sa propre voie afin d affirmer la fin du film une fois les masques tomb ssoy Juan Enfance clandestine ne manquera pas de susciter l int r t des l ves de la 4 me la Terminale pour peu que l en

III CONGRESO ACIONAL DE AMILIAS UMEROSAS I CONGRESO

III CONGRESO ACIONAL DE AMILIAS UMEROSAS I CONGRESO

Zaplana Ilustr sima Consejera de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid Sra D a Pilar Mart nez Ilustr simos Consejeros de otras Comu nidades Aut nomas representantes pol ticos y sindicales miembros de las Asociaciones familias de toda Espa a y Europa Antes de nada quiero daros a todos la bienvenida a este III Congreso

BUSINESS DATA COMMUNICATIONS NETWORKING

BUSINESS DATA COMMUNICATIONS NETWORKING

Data Access Logic Data Storage Presentation Logic Application Logic CLIENT SERVER Application Logic Data Access Logic Data Storage Presentation Logic Thick Client Architecture Thin Client Architecture

Business Data Communications and Networking

Business Data Communications and Networking

Both versions have a variable length data field Max size depends on the data link layer protocol e g Ethernet s max message size is 1 492 bytes so max size of TCP message field 1492 24 24 1444 bytes TCP header IPv4 header