De Rol Van Woordenschat Bij Begrijpend Lezen-Books Pdf

De rol van woordenschat bij begrijpend lezen
14 Jan 2020 | 9 views | 0 downloads | 9 Pages | 3.57 MB

Share Pdf : De Rol Van Woordenschat Bij Begrijpend Lezen

Download and Preview : De Rol Van Woordenschat Bij Begrijpend Lezen


Report CopyRight/DMCA Form For : De Rol Van Woordenschat Bij Begrijpend LezenTranscription

De rol van woordenschat,bij begrijpend lezen,Nicole Heister Swart. Marian Bruggink, Deze onderwijspublicatie is gemaakt door het Expertisecentrum Nederlands. EN en het Behavioural Science Institute BSI van de Radboud Universiteit. De informatie in deze publicatie is gebaseerd op de inzichten uit het. proefschrift Lexical quality effects in reading comprehension. A developmental perspective van Nicole Heister Swart. Prof dr Ludo Verhoeven,Copromotor,Dr Mienke Droop, Deze publicatie is beschikbaar via de website van het Expertisecentrum. Nederlands,Illustraties,ankepanke nl,Rob Gieling,Vormgeving. Bregje Jaspers STUDIO 0404 Nijmegen,Nicole Heister Swart 2018.
In het promotieonderzoek van Nicole,Heister Swart gaat het over de relatie. tussen begrijpend lezen en lexicale,kwaliteit Lexicale kwaliteit is m r dan. alleen woordenschat Bij lexicale kwaliteit,gaat het erom hoe goed een woord in het. langetermijngeheugen wordt opgeslagen, Siem uit groep 6 leest een tekst over klimaatverandering Het technisch lezen van. de tekst gaat hem goed af maar na het lezen weet hij niet precies waar de tekst. over ging en wat er met het woord klimaat bedoeld wordt Wel heeft hij een idee Een woord wordt op drie manieren. waar het woord mee te maken heeft Iets met warmte enzo Zo zijn er nog een paar opgeslagen. woorden uit de tekst die hij lastig vindt Wat betekent temperatuurstijging en wat. H oe een woord geschreven wordt, is de zeespiegel Best lastig om een tekst te ontrafelen als je de betekenis van een.
orthografie bijvoorbeeld cadeau, aantal belangrijke woorden niet kent Hoe een woord uitgesproken wordt. fonologie bijvoorbeeld kaa doo, Het goed kunnen achterhalen van de Uit eerder onderzoek weten we al dat De betekenis van een woord. betekenis van een geschreven tekst is er verschillende vaardigheden nodig semantiek bijvoorbeeld een. niet alleen voor de begrijpend leesles of zijn om goed te kunnen begrijpend cadeau is iets leuks dat je aan. de zaakvakles op de basisschool nodig lezen Allereerst is het nodig dat iemand geeft bijvoorbeeld omdat. Juist in het vervolgonderwijs waar leerlingen leren hoe ze losse woorden hij jarig is. leerlingen zelf kennis eigen moeten lezen decoderen In het begin van het. maken door het lezen van teksten is leren lezen kost het decoderen van. goed kunnen begrijpend lezen van groot woorden nog erg veel moeite en blijft er De lexicale kwaliteit is hoog wanneer 1 Hoe is lexicale kwaliteit gerelateerd aan. belang Daarnaast zijn goed ontwikkelde weinig cognitieve capaciteit over voor je goed weet hoe je een woord schrijft begrijpend leesvaardigheden. leesvaardigheden ook noodzakelijk om de begripsprocessen Maar naarmate uitspreekt en definieert Vanwege deze. goed te kunnen functioneren in onze leerlingen meer oefenen met decoderen drie informatieaspecten speelt lexicale 2 Hoe zijn cognitieve factoren van invloed. maatschappij Veel informatie vanuit en meer leeskilometers maken wordt dit kwaliteit een rol in zowel het kunnen op de ontwikkeling van lexicale kwaliteit. onder andere de overheid bijvoorbeeld een automatisch proces en blijft er meer decoderen van woorden als in het ophalen en begrijpend leesvaardigheden. voor het aanvragen van toeslagen of ruimte over om de gelezen woorden van betekenissen van woorden en het. gezondheidsinstellingen bijvoorbeeld de samen te voegen tot een betekenisvol begrijpen van geschreven teksten 3 In welke mate worden lexicale kwaliteit. bijsluiter van medicijnen wordt op een geheel Dit laatste kan alleen als de lezer en begrijpend leesvaardigheden. geschreven manier gecommuniceerd de betekenis van de woorden in de tekst In dit proefschrift is de rol van lexicale be nvloed door een interventie gericht. Het ontwikkelen van goede begrijpend kent kwaliteit bij begrijpend lezen bij leerlingen op woord in tekst integratie. leesvaardigheden is daarmee een van in het basisonderwijs verder onderzocht. de belangrijkste kerntaken van het Hierbij stonden de volgende drie. basisonderwijs onderzoeksvragen centraal,Hoe zorgen verbindingen tussen. woorden ervoor dat je beter bent in,Leerlingen met een grote. begrijpend lezen, woordenschat en veel kennis Allereerst zorgen de verbindingen ervoor.
over deze woorden zijn beter in dat de gerelateerde woorden sneller. staat om een geschreven tekst te gelezen kunnen worden Wanneer een. begrijpen dan leerlingen met een lezer bijvoorbeeld het woord tak leest. is de kans erg groot dat hij of zij ook,kleinere woordenschat en minder. het woord boom activeert Wanneer,woordkennis,verderop in de zin het woord boom. terugkomt kost het de lezer weinig,moeite om dit woord te herkennen en de. betekenis te activeren Dit komt omdat,het woord en de betekenis nog actief. zijn Hierdoor blijft er meer capaciteit,over die gebruikt kan worden voor de.
begripsprocessen Ten tweede zorgen,sterke verbindingen er waarschijnlijk. voor dat het gemakkelijker is om een, LEXICALE KWALITEIT EN BEGRIJPEND model van de tekst te vormen Wanneer. LEZEN een lezer een tekst leest gebruikt hij niet, De onderzoeken in het proefschrift van Ook laat het onderzoek van Nicole alleen de kennis die expliciet in de tekst. Nicole laten zien dat er bij leerlingen in zien dat je geschreven teksten beter staat maar gebruikt hij ook kennis die hij. groep 6 van het basisonderwijs een sterke kunt begrijpen wanneer je veel sterke al eerder op heeft gedaan De integratie. relatie bestaat tussen lexicale kwaliteit en verbindingen tussen woorden in van deze extra informatie zorgt voor een. begrijpend leesvaardigheden Dus hoe je geheugen hebt gemaakt In het compleet model Hoe dit werkt kan mooi. beter de lexicale kwaliteit bij deze kinderen langetermijngeheugen worden woorden ge llustreerd worden met het volgende. hoe beter zij een tekst konden begrijpen namelijk niet losstaand opgeslagen Het voorbeeld Terwijl Lotte op haar fiets naar. Lexicale kwaliteit is in dit onderzoek mentale lexicon de plek in het geheugen huis reed begonnen donkere wolken zich. gemeten met technisch leestoetsen en waar woordkennis wordt opgeslagen samen te pakken Toen ze thuiskwam trok. woordenschattoetsen Beide onderdelen kan vergeleken worden met een groot ze eerst een droge trui aan Wanneer een. blijken een rol te spelen in begrijpend web waarin ieder woord een los eilandje lezer een sterke verbinding heeft tussen. lezen Leerlingen met beter ontwikkelde vormt en deze losse eilandjes met elkaar de woorden wolk en regen activeert. technisch leesvaardigheden lieten verbonden zijn op basis van bijvoorbeeld deze lezer het woord regen automatisch. zien dat ze beter in staat zijn om een betekenis Deze verbindingen bouw je wanneer hij het woord wolk leest Deze. geschreven tekst te begrijpen Wat betreft op doordat woorden bijvoorbeeld vaak in activatie maakt het gemakkelijker om te. de woordenschat bleek dat zowel de dezelfde context met elkaar voorkomen begrijpen waarom Lotte in de volgende. breedte van de woordenschat het aantal bijvoorbeeld bord en ontbijt doordat ze zin een droge trui moet aantrekken dan. woorden dat iemand kent als de diepte qua functie bij elkaar horen bijvoorbeeld wanneer het woord regen dat in de tekst. van de woordenschat hoe goed iemand pijl en boog of doordat ze een deel niet expliciet voorkomt niet geactiveerd. de woorden kent beiden van belang zijn geheel relatie vormen bijvoorbeeld tak en wordt. voor begrijpend lezen boom,Lezers met goed ontwikkelde. redeneervaardigheden begrijpen,meer van teksten en zullen zich.
daardoor sneller ontwikkelen op dit,DE INVLOED VAN COGNITIEVE. De tweede vraag ging over de invloed van ontbreken van deze relatie doet om relaties te analyseren beiden. cognitieve factoren zoals bijvoorbeeld vermoeden dat de rol van technisch lezen gerelateerd zijn aan woordenschat en. geheugen en redeneervermogen op de nog maar klein is wanneer leerlingen begrijpend lezen Leerlingen met meer. ontwikkeling van lexicale kwaliteit en de technisch leesvaardigheden hebben werkgeheugencapaciteit en betere. begrijpend leesvaardigheden Hiervoor is geautomatiseerd redeneervaardigheden waren beter. eerst gekeken naar de ontwikkeling die in begrijpend lezen en hadden een. kinderen in groep 6 en 7 doormaakten Wat betreft de invloed van cognitieve grotere woordenscha dan leerlingen. op het gebied van technisch lezen factoren op de ontwikkeling van lexicale met minder werkgeheugencapaciteit Waarom zijn redeneervaardigheden van. woordenschat en begrijpend lezen kwaliteit en begrijpend lezen tonen en zwakkere redeneervaardigheden belang bij begrijpend lezen. Leerlingen die een grote woordenschat de resultaten aan dat leerlingen met Daarnaast toonden de resultaten aan Een mogelijke verklaring is te vinden. hadden bleken zich beter te ontwikkelen een groter kortetermijngeheugen dat redeneervermogens ook van invloed in het feit dat in een geschreven tekst. op het gebied van begrijpend lezen dan beter waren in het decoderen van zijn op de begrijpend leesontwikkeling niet alle verbanden expliciet staan. leerlingen met een kleine woordenschat losse woorden dan leerlingen met een Leerlingen met sterkere beschreven Daar is vaak niet de. Andersom werden vergelijkbare kleiner kortetermijngeheugen Er was redeneervaardigheden ontwikkelden ruimte voor De lezer moet dus zelf. resultaten gevonden leerlingen met goed echter geen invloed te zien van het zich beter op het gebied van begrijpend deze verbanden leggen op basis van. ontwikkelde begrijpend leesvaardigheden kortetermijngeheugen op de ontwikkeling lezen dan leerlingen met zwakkere datgene wat in de tekst staat en wat hij. lieten een sterkere groei op het gebied van technisch lezen Verder bleek dat de redeneervaardigheden al weet Verondersteld kan worden dat. van woordenschat zien dan leerlingen met werkgeheugencapaciteit de vaardigheid juist redeneervaardigheden oftewel. zwakkere begrijpend leesvaardigheden om informatie langere tijd vast te houden de vaardigheid om relaties te kunnen. Voor technisch lezen werd er geen terwijl je ook iets anders doet en het herkennen en toe te passen daarvoor. ontwikkelingsrelatie gevonden Het redeneervermogen de vaardigheid belangrijk zijn. Het volgen van een lesprogramma,met de focus op woordenschat en. woord in tekst integratie werkt,DE RESULTATEN VAN EEN WOORD IN. TEKST INTEGRATIE LESPROGRAMMA,Tot slot is onderzocht wat het effect is. van een voor deze studie ontwikkeld,lesprogramma voor begrijpend lezen.
waarbinnen de focus sterk lag op,woordenschat en het ontwikkelen. van zogenaamde woord in tekst,integratievaardigheden. Wat zijn woord in tekst In de studie van Nicole maakten. integratievaardigheden leerlingen uit groep 6 gedurende 18. Een belangrijk onderdeel van het maar ook op woord in tekst integratie hadden en wat ze van de tekst geleerd. weken twee keer per week in drietallen, begrijpend leesproces is het cre ren Om ervoor te zorgen dat de relaties goed hadden. verschillende opdrachten rondom, van een model van de tekst in je hoofd verwerkt werden schreven leerlingen deze Zowel voor als na de inzet van het. woordenschat en woord in tekst, Tijdens het lezen maak je namelijk een relaties op in een schema In de tweede programma hebben de leerlingen.
integratie Voor het lesprogramma werd, mentale representatie van datgene wat les lazen leerlingen opnieuw de tekst en verschillende begrijpend lees en. gebruik gemaakt van de teksten van, je leest gecombineerd met datgene maakten ze met hun eigen groepje een woordenschattoetsen gemaakt De. Nieuwsbegrip Iedere week stond er n, wat je al weet Het cre ren van dit visueel schema van de tekst In de eerste prestaties op deze toetsen zijn vergeleken. tekst centraal In de eerste les leerden, model is een continu proces Zodra je weken was dit schema al gemaakt en met een groep leerlingen die niet het. leerlingen eerst de betekenis van vijf, als lezer een nieuw stukje informatie hoefden ze alleen losse woorden korte ontwikkelde lesprogramma maar.
moeilijke woorden de kernwoorden die, hebt voeg je dit toe aan het model zinnen in te voegen Naarmate leerlingen het reguliere programma volgde de. belangrijk waren om de tekst te begrijpen, waardoor dit model steeds beter de meer lessen van het programma hadden controlegroep Resultaten toonden. Na het inoefenen van de betekenis van de, boodschap van de tekst weergeeft Het afgerond werden ze steeds vrijer gelaten aan dat leerlingen in de experimentele. woorden lazen leerlingen met hun eigen, continu invoegen van nieuwe informatie en konden ze op het eind een eigen groep beter presteerden op zowel. groepje de tekst Tijdens het lezen na, aan een model noemen we woord schema maken Tijdens het maken van het woordenschat als begrijpend lezen.
iedere alinea bespraken leerlingen onder, in tekst integratie Goed ontwikkelde schema werden leerlingen aangemoedigd dan leerlingen in de controlegroep. begeleiding of zelfstandig met elkaar wat, integratievaardigheden zijn niet om veel met elkaar over de inhoud van de Deze resultaten suggereren dat het. de kernwoorden met het onderwerp van, alleen cruciaal om een tekst goed te tekst te praten en om de relaties die ze volgen van een lesprogramma met een. de tekst te maken hadden en hoe deze, begrijpen ze zorgen er ook voor dat een in de eerste les hadden opgeschreven te focus op woordenschat en woord in. kernwoorden qua betekenis met andere, lezer in staat is om de betekenis van gebruiken Vaak hadden de schema s de tekst integratie een effectieve manier.
woorden in de tekst verbonden waren, onbekende woorden te achterhalen en vorm van een tijdlijn of mindmap Aan het kan zijn om te werken aan zowel. Door dit tijdens het lezen al te doen lag, zo nieuwe woordkennis op te doen einde van beide lessen werd klassikaal woordenschatontwikkeling als aan. de nadruk niet alleen op woordenschat, besproken wat de leerlingen gelezen begrijpend leesontwikkeling. WAT BETEKENT DIT VOOR DE,ONDERWIJSPRAKTIJK,Met de onderzoeken in dit proefschrift. is aangetoond dat er een hele sterke,relatie bestaat tussen lexicale kwaliteit en.
begrijpend lezen Leerlingen met beter,ontwikkelde technisch leesvaardigheden. een bredere woordenschat meer,woordkennis en meer en sterkere. relaties tussen woorden zijn beter,in staat om een geschreven tekst te. begrijpen dan leerlingen bij wie deze,vaardigheden en kennis minder goed. ontwikkeld zijn Leerlingen met een,goede woordenschat laten daarnaast ook.
een sterkere ontwikkeling op het gebied,van begrijpen lezen zien dan leerlingen. met een zwakkere woordenschat Het,belang van een grote woordenschat. bij kinderen is hiermee nogmaals,aangetoond Een sterke focus op. woordenschatontwikkeling van kinderen,binnen het onderwijs lijkt daarmee erg. leerlingen inderdaad kunnen helpen Tenslotte kan het onderwijs profiteren. vruchtbaar, bij het beter begrijpen en onthouden van de kennis die is opgedaan over.
van de tekst kunnen ze alleen ingezet de rol van cognitieve factoren in de. Ook laat het onderzoek zien dat een, worden wanneer de lezer al een idee ontwikkeling van het begrijpend. lesprogramma met een focus op, of model heeft van waar de tekst over leesproces Zo kunnen leerlingen met. woordenschat en hoe woordenschat, gaat Echter om dit model te vormen zwakkere redeneervaardigheden baat. gebruikt kan worden om een tekstmodel, zijn een goed ontwikkelde woordenschat hebben bij teksten waarin relaties. te maken effectief is zowel bij het, en kennis over hoe losse woorden samen expliciet zijn uitgeschreven of opdrachten.
vergroten van de woordenschat als, een tekst vormen van belang Begrijpend waarbij leerlingen begeleid worden bij. het versterken van de begrijpend, leesmethodes en taalprogramma s het zelf expliciteren van de impliciete. leesvaardigheden In de begrijpend, in het algemeen kunnen hier hun relaties in de tekst En lezers met weinig. leesprogramma s die op dit moment, voordeel mee doen en sterker inzetten op geheugencapaciteit kunnen geholpen. veelvuldig gebruikt worden in het, woordenschat dat wil zeggen aandacht worden bij het visueel weergeven van.
onderwijs ligt de nadruk echter vooral, voor verbreding en verdieping van de informatie uit de tekst Denk bijvoorbeeld. op het inslijpen van leesstrategie n, woordenschat bij kinderen en aandacht aan een schematische weergave van de. en minder op de rol die woordenschat, voor relaties tussen woorden oorzaken en gevolgen uit de tekst Op. in begrijpend lezen speelt Hoewel,deze manier hoeven leerlingen minder. strategie n zoals het bepalen van,beroep te doen op hun geheugen.
de hoofdgedachte en samenvatten,De aanbevelingen voor het onderwijs op een rij. Verdiep je met je collega s in de effectieve componenten van. woordenschatdidactiek en zet in op de brede en diepe woordenschatontwikkeling. van kinderen Dit hoeft niet alleen tijdens de lees en taallessen maar kan ook in. de zaakvaklessen, Besteed voor het lezen van een tekst aandacht aan de betekenis van een aantal. vermoedelijk onbekende maar belangrijke woorden Gebruik voorwerpen. plaatjes filmpjes of doe iets voor Door leerlingen vooraf al bekend te maken met. de woorden geef je ze optimaal de kans om tijdens het lezen een model van de. tekst te vormen, Methodemakers kunnen in hun methodes naast de inzet van leesstrategie n nog. meer focus leggen op de woorden uit een tekst Welke woordbetekenissen moet je MEER LEZEN. kennen om de tekst goed te kunnen begrijpen Wat hebben woorden met elkaar. te maken Proefschrift,Nicole Heister Swart 2018, Ondersteun leerlingen met zwakkere redeneervaardigheden bij het expliciet Lexical quality effects in reading comprehension A developmental perspective. maken van relaties in teksten Geef kinderen met weinig geheugencapaciteiten de. mogelijkheid om de informatie uit de tekst visueel te maken Boekentips. Karin van de Mortel en Mari t F rrer 2014, Lezen denken begrijpen Handboek begrijpend luisteren en lezen in het.
basisonderwijs Uitgeverij CPS, In de klas van juf Annelynn krijgen de leerlingen een tekst voor zich over de. ontstaansgeschiedenis van de spijkerbroek Juf Annelynn leest in haar voorbereiding Jane Oakhill Kate Cain en Carsten Elbro 2014. de tekst eerst zelf door Ze inventariseert van welke woorden kinderen de betekenis Understanding and teaching reading comprehension Uitgeverij Taylor. moeten kennen om de tekst goed te kunnen begrijpen Woorden als denim Francis Ltd. jeans en smal wijd markeert ze Ook formuleert ze het doel en benoemt deze. bij de start de les Na deze les weet je waar de spijkerbroek vandaan komt en hoe Jack Duerings Barbara van der Linden Uri l Schuurs en Heleen Strating 2011. de broek gemaakt wordt Vervolgens geeft ze betekenis aan de woorden die ze Op Woordenjacht Creatief en effectief werken aan woordenschatuitbreiding. vooraf geselecteerd had en die niet in de tekst worden uitgelegd Kinderen die een Uitgeverij Garant. spijkerbroek aan hebben mogen voor de klas komen Wie heeft er een spijkerbroek. met smalle pijpen En wie wijde Een ander woord voor spijkerbroek is jeans De Rolf Robbe 2012. stof van een jeans noemen we denim voel maar eens Taal didactiek Begrijpend lezen Uitgever Noordhoff Uitgevers B V. Nicole Heister Swart promoveert op 14 december 2018 aan de Radboud. Universiteit en is nu werkzaam als onderzoeker bij het Expertisecentrum. Nederlands Heb je nog vragen of wil je haar proefschrift digitaal ontvangen. Je kan haar mailen op n swart expertisecentrumnederlands nl. Het kunnen begrijpen van geschreven teksten is een voorwaarde voor het goed. kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij Denk bijvoorbeeld aan het. lezen van een brief van de overheid of het lezen van de bijsluiter van medicijnen De. basis voor deze vaardigheid wordt al in het basisonderwijs gelegd Nadat kinderen. het technisch lezen goed onder de knie hebben is er ruimte om de gelezen woorden. tot een betekenisvol geheel samen te voegen Een belangrijke voorwaarde hiervoor is. dat kinderen de betekenis van de belangrijkste woorden in de tekst kennen Daarover. gaat het proefschrift van Nicole Heister Swart Zij onderzocht de rol van lexicale. kwaliteit binnen begrijpend lezen en welke cognitieve factoren van invloed zijn op. de ontwikkeling van lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden Ook deed ze. onderzoek naar de effecten van een woord in tekst integratie lesprogramma De. resultaten die ze in deze studies gevonden heeft resulteren in een aantal praktische.


Related Books

Gutierrez, Ricardo and Garrahan, Juan P. and Lesanovsky ...

Gutierrez Ricardo and Garrahan Juan P and Lesanovsky

Gutierrez, Ricardo and Garrahan, Juan P. and Lesanovsky, Igor (2015) Self-similar non-equilibrium dynamics of a many-body system with power-law

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION GENEVA INTELLECTUAL PROPERTY (IP) RIGHTS AND INNOVATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES1 1 The document is an edited version of the paper submitted to the OECD as a background

ENHANCING INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT AND ...

ENHANCING INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT AND

ENHANCING INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT AND APPROPRIATION BY INNOVATIVE SMEs ... ICC INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY SERIES 3 Enhancing IP Management and Appropriation by Innovative SMEs This briefing paper is meant to inform policy-makers working to enhance the performance and thus positive economic impact of innovative small and medium enterprises (SMEs), in particular by supporting ...

Scanner characterization for color measurement and diagnostics

Scanner characterization for color measurement and diagnostics

for subtractive color reproduction; ... Journal of Electronic Imaging 16(4), ... Scanner characterization for color measurement and diagnostics

Profiting from Innovation by Managing Intellectual Property

Profiting from Innovation by Managing Intellectual Property

Profiting from Innovation by Managing Intellectual Property DISSERTATION of the University of St.Gallen, School of Management, Economics, Law, Social Sciences

Fact Sheet Intellectual property management in open innovation

Fact Sheet Intellectual property management in open innovation

Under this new perception, intellectual property assets within the open innovation scenario should be considered : 3. Managing knowledge in open innovation Because of the very nature of collaborative innovation, an efficient intellectual property management is vital for the success of the project. Sharing knowledge,

Organized Crime - Pearson Education

Organized Crime Pearson Education

Organized Crime 330 Hudson Street, NY, NY 10013 Seventh Edition Michael D. Lyman Columbia College of Missouri A01_LYMA1356_07_SE_FM.indd 1 2/24/18 6:47 AM

iCAM framework for image appearance, differences, and quality

iCAM framework for image appearance differences and quality

iCAM framework for image appearance, differences, and quality ... Electronic imaging systems, ... ance models for cross-media image reproduction. 1.2 Color Difference ...

SERVICE Manual - Diagramas de

SERVICE Manual Diagramas de

Basic Model : ML-2010 SERVICE Manual. Samsung Electronics Co.,Ltd. May. 2005 Printed in Korea. VERSION NO. : 1.00 CODE : JC-0141D * This service manual is a property of Samsung Electronics Co., Ltd. Any unauthorized use of Manual can be punished under applicable international and/or domestic law. * This service manual is also provided on the web, the ITSELF system Samsung Electronics Co., Ltd ...

GENERATOR DIESEL DE CURENT SI SUDARE Monofazat KDE280EW

GENERATOR DIESEL DE CURENT SI SUDARE Monofazat KDE280EW

Element Model KDE 280EW Motor Model KM2V80 Tip 2-cilindri in V, racire cu lichid, 4-timpi Capacitate cilindrica (ml) 794 Alezaj x Cursa (mm) 80 x 79 Turatie nominala (rpm) 3000 Tip combustibil 0~35 Diesel Capacitate baie de ulei (L) 2.27 Tip ulei SAE 10W-30, 15W-40 Rata compresie 23 Putere standard 12.5 ...