Consiliul National Al Audiovizualului Discutii Mfinante Ro-Books Pdf

Consiliul National al Audiovizualului discutii mfinante ro
01 Jan 2020 | 46 views | 0 downloads | 32 Pages | 558.68 KB

Share Pdf : Consiliul National Al Audiovizualului Discutii Mfinante Ro

Download and Preview : Consiliul National Al Audiovizualului Discutii Mfinante Ro


Report CopyRight/DMCA Form For : Consiliul National Al Audiovizualului Discutii Mfinante RoTranscription

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE,STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE. pentru anul 2009 si perspectiva 2010 2012,1 TITULAR CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI. COD TITULAR 11,2 MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE, Infiintat prin lege organica Legea Audiovizualului nr 48 1992 modificata prin. Legea audiovizualului nr 504 2002 versiune consolidata ca autoritate publica autonoma. sub control Parlamentar in calitate de garant al interesului public Consiliul National al. Audiovizualului are menirea sa incurajeze dezvoltarea functionarii intr un unui mediu. concurential a pietei libere din domeniul audiovizual Aceasta misiune s a realizat de catre. Consiliul National al Audiovizualului prin, infiintarea cadrului de reglementare la nivelul legislatiei secundare prin. emiterea de decizii si recomandari documente destinate specificarii dispozitiilor de. aplicare a legii audiovizualului, acordarea de licente de emisie prin concurs gratuit societatilor ce si au.
exprimat dorinta de a infiinta posturi de radio de televiziune cu transmisie pe cale terestra. precum si societatilor care ofera servicii de programe de radio si sau televiziune prin cablu. si satelit, controlul activitatii inclusiv in teritoriu a titularilor de licenta audiovizuala in. ceea ce priveste respectarea legislatiei, propuneri de modificare a Legii nr 504 2002 inaintate Parlamentului in. vederea pregatirii cadrului legislativ pentru trecerea la digitalizare. 3 REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA, In conformitate cu cadrul legislativ Consiliul National al Audiovizualului a. desfasurat urmatoarele activitati, eliberarea de licente audiovizuale autorizatii de retransmisie si decizii de. autorizare audiovizuala, reglementarea aspectelor referitoare la continutul programelor audiovizuale.
elaborarea si revizuirea anuala a strategiei de acoperire a teritoriului national. cu servicii de programe audiovizuale, organizarea concursurilor pentru acordarea licentelor audiovizuale pentru. serviciile de programe transmise pe cale radioelectrica terestra prin cablu prin satelit. urmarirea prin monitorizare a respectarii drepturilor publicului ascultator si. telespectator, monitorizarea respectarii legislatiei cadru si legislatiei secundare din domeniul. audiovizual atat prin directia sa specializata in acest scop cat si prin reteaua de inspectori. teritoriali, crearea cadrului concurential intre titularii de licente. monitorizarea respectarii legislatiei privind desfasurarea campaniilor electorale. in audiovizual, cercetari privind atitudini si asteptari ale consumatorilor de radio si Tv. expunerea copiilor la programele radio tv influenta mass media asupra comportamentului. civic si electoral cercetarea privind evaluarea performantei principalelor emisiuni de. televiziune si a principalelor personalitati de televiziune in programele audiovizuale si. impactul exercitat asupra tuturor categoriilor de public. publicarea studiilor de piata efectuate, implementarea prin programe cu finantare interna si europeana a standardelor.
europene de calitate a programelor audiovizuale in Romania. dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu institutii si organisme ale societatii. In urma activitatilor desfasurate rezultatele obtinute de catre Consiliul National. al Audiovizualului sunt, diversificarea programelor de radio si televiziune. dezvolta rea unei piete audiovizuale libere, crearea unei relatii transparente si flexibile cu titularii de licente. marirea spatiului audiovizual, protejarea culturii si a limbii romane protocoale de colaborare cu academia. Romana si cu Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului. cresterea capacitatii de monitorizare si control, crearea unui pachet legislativ secundar armonizat cu legislatia europeana. dezvoltarea si consolidarea capacitatii institutionale. garantarea si protejarea interesului public si a demnitatii umane. asigurarea protectiei minorilor conform standardelor europene de. reglementare, imbunatatirea calitatii serviciilor si a continutului emisiunilor difuzate.
cresterea nivelului de constientizare si implementarea prevederilor acquis ului. comunitar de catre actorii din sectorul audiovizual publicatii de specialitate Revista. FORUM AUDIOVIZUAL, initierea de parteneriate cu asociatii profesionale din domeniul audiovizual. 4 COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE, Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt. structurate astfel,Surse de finantare Pondere,Buget de stat 100 00. 5 MENTIUNI SPECIALE, Pentru ca activitatile initiate in anii anteriori sa se constituie in beneficii in folosul. publicului Consiliul National al Audiovizualului isi propune in perspectiva sa intreprinda. urmatoarele masuri de natura sa imbunatateasca activitatea institutiei ceea ce presupune. o abordare nou a activit tii desf surate de Consiliul National al Audiovizualului prin. dezvoltarea activitatii de monitorizare, sporirea eficientei activitatii de monitorizare prin cursuri de perfectionare a.
personalului angajat in acest departament, dezvoltarea activitatii de monitorizare in sensul armonizarii metodologiei cu. cea europeana, continuarea cercetarilor privind continutul programelor audiovizuale si impactul. pe care aceastea il exercita asupra tuturor categoriilor de public. continuarea cercetarilor privind respectarea normelor referitoare la apararea. demnitatii umane si dreptului la propria imagine in programele de radio si televiziune. continuarea colaborarii cu Academia Romana prin incheierea unor contracte. de consultanta axate pe monitorizarea limbii romane in audiovizual. implementarea standardelor europene de calitate a programelor audiovizuale. in Romania cota europeana de transmitere a programelor conform Directivei Europene. intarirea capacitatii institutionale si controlului la nivel teritorial. organizarea de actiuni de perfectionare profesionala a functionarilor publici din. Consiliul National al Audiovizualului, evaluarea raportului programe locale programe nationale in cadrul activitatii. de licentiere si control, asigurarea unui control riguros privind respectarea de catre radiodifuzori a. principiului european referitor la rezervarea unei proportii de cel putin 30 din timpul de. transmisie pentru operele audiovizuale romanesti, sustinerea dezvoltarii proiectelor culturale menite sa asigure imbunatatirea.
calitatii programelor de radio si televiziune conform recomandarilor organismelor. europene referitoare la promovarea diversitatii culturale. consolidarea relatiilor de colaborare cu Comisia Europeana. consolidarea relatiilor de colaborare cu Consiliul Europei Divizia Media. alinierea legislatiei romanesti din domeniul audiovizulului la dispozitiile. Directivei Televiziunea fara Frontiere si ale Conventiei Televiziunea Transfrontaliera. continuarea cercetarilor longitudinale privind structura si dinamica pietei. audiovizuale, continuarea cercetarilor longitudinale privind evolutiile diferitelor categorii de. SINTEZA POLITICILOR PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET. Denumirea politicilor, Capitol bugetar Programe aferente Realizari Executie Propuneri Estimari pe termen mediu 2010 2012. politicilor publice 2007 preliminata 2009 2010 2011 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 51 01 Autoritati publice si 1 Administrarea Asigurarea conditiilor optime de. actiuni externe sectorului audiovizual si functionare a institutiei din punct de. dezvoltarea pietei vedere uman materiale investitional in. audiovizuale din concordanta cu obiectivele si atributiile. domeniul public si privat pe care C N A si le a programat in. si cresterea calitatii functie de exigentele si cerintele. serviciilor integrarii in U E 9 245 12 323 10 672 13 378 13 807 14 227. Participarea C N A la Platforma,Europeana a Autoritatilor de. Reglementare in Domeniul,Audiovizualului 6 7 8 8 9 9.
Dezvoltarea activitatii control al pietei,audiovizualului romanesc in vederea. implementariil deciziilor de,reglementare adoptate in domeniu 32 31 32 33 34. Intarirea capacitatii de monitorizare a,programelor oferite de radiodifuzori si. televiziuni in vederea realizarii,cerintelor specifice 268 755. 58 01 Autoritati publice si 2 Continuarea intarirea capacitatii C N A legislativ. actiuni externe implementarii legislatiei institutional etc in vederea. secundare din domeniu implementarii aquis ului comunitar la. armonizate cu acquis ul nivelul cerintelor europene pe baza. comunitar conform unei strategii coerente in domeniu si. strategiei de aderare si cresterea eficientei si transparentei. de post aderare activitatii C N A in monitorizarea si. sanctionarea incalcarilor legii,referitoare la protectia minorilor si a.
demnitatii umane respectarea,dreptului la replica libertatea de. exprimare promovarea operelor,europene etc 1 803 804. 3 Consolidarea Imbunatatirea eficientei activitatilor de. capacitatii CNA de a reglementare si control ale CNA in. pune in aplicare politicile conditiile modificarii acquis ului. audiovizuale ale UE comunitar,Total 11 086 13 433 11 467 13 419 13 850 14 236. CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli. pe anii 2007 2012,Anexa nr 3 11 01 Pag 1 mii lei,Capi Sub Pa Gru Ar Ali Crestere.
tol capi ra pa ti ne Denumire indicator 2007 2008 2009 descrestere 2010 2011 2012. tol graf Titlu col at Realizari Executie preliminata Propuneri 2009 2008 Estimari Estimari Estimari. A B 1 2 3 4 3 2 5 6 7,5000 TOTAL GENERAL,11 086 13 433 11 467 14 64 13 419 13 850 14 236. 01 CHELTUIELI CURENTE 10 447 12 939 10 561 18 38 12 479 12 880 13 239. 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7 563 10 763 9 292 13 67 11 163 11 521 11 843. 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2 876 2 169 1 261 41 86 1 308 1 350 1 387. 30 TITLUL III DOBANZI 2,55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6 7 8 14 29 8 9 9. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 639 494 906 83 40 940 970 997. 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 639 494 906 83 40 940 970 997. 5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 11 086 13 433 11 467 14 64 13 419 13 850 14 236. 01 CHELTUIELI CURENTE 10 447 12 939 10 561 18 38 12 479 12 880 13 239. 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7 563 10 763 9 292 13 67 11 163 11 521 11 843. 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2 876 2 169 1 261 41 86 1 308 1 350 1 387. 30 TITLUL III DOBANZI 2,55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6 7 8 14 29 8 9 9. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 639 494 906 83 40 940 970 997. 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 639 494 906 83 40 940 970 997. 5001 CHELTUIELI BUGET DE STAT,9 283 12 629 11 467 9 20 13 419 13 850 14 236. 01 CHELTUIELI CURENTE 8 644 12 135 10 561 12 97 12 479 12 880 13 239. 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7 563 10 763 9 292 13 67 11 163 11 521 11 843. 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1 073 1 365 1 261 7 62 1 308 1 350 1 387. 30 TITLUL III DOBANZI 2,55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6 7 8 14 29 8 9 9.
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 639 494 906 83 40 940 970 997. 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 639 494 906 83 40 940 970 997. Anexa nr 3 11 01 Pag 2 mii lei,Capi Sub Pa Gru Ar Ali Crestere. tol capi ra pa ti ne Denumire indicator 2007 2008 2009 descrestere 2010 2011 2012. tol graf Titlu col at Realizari Executie preliminata Propuneri 2009 2008 Estimari Estimari Estimari. A B 1 2 3 4 3 2 5 6 7, 5100 01 Partea I a SERVICII PUBLICE GENERALE 9 283 12 629 11 467 9 20 13 419 13 850 14 236. 01 CHELTUIELI CURENTE 8 644 12 135 10 561 12 97 12 479 12 880 13 239. 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7 563 10 763 9 292 13 67 11 163 11 521 11 843. 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1 073 1 365 1 261 7 62 1 308 1 350 1 387. 30 TITLUL III DOBANZI 2,55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6 7 8 14 29 8 9 9. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 639 494 906 83 40 940 970 997. 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 639 494 906 83 40 940 970 997. 5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 9 283 12 629 11 467 9 20 13 419 13 850 14 236. 01 CHELTUIELI CURENTE 8 644 12 135 10 561 12 97 12 479 12 880 13 239. 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7 563 10 763 9 292 13 67 11 163 11 521 11 843. 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1 073 1 365 1 261 7 62 1 308 1 350 1 387. 30 TITLUL III DOBANZI 2,55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6 7 8 14 29 8 9 9. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 639 494 906 83 40 940 970 997. 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 639 494 906 83 40 940 970 997. 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE,01 CHELTUIELI CURENTE 1 803 804.
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1 803 804, 5100 08 PARTEA I a SERVICII PUBLICE GENERALE 1 803 804. 01 CHELTUIELI CURENTE 1 803 804,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1 803 804. 5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1 803 804. 01 CHELTUIELI CURENTE 1 803 804,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1 803 804. CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, pe capitole subcapitole paragrafe titluri de cheltuieli articole si alineate dupa caz. pe anii 2007 2009,sumele alocate din bugetul de stat.
Anexa nr 3 11 02 Pag 1 mii lei,Capi Sub Pa Gru Ar Ali 2008 Crestere. tol capi ra pa ti ne Denumire indicator 2007 Executie 2009 descrestere. tol graf Titlu col at Realizari preliminata Propuneri 2009 2008. A B 1 2 3 4 3 2,5001 CHELTUIELI BUGET DE STAT,9 283 12 629 11 467 9 20. 01 CHELTUIELI CURENTE 8 644 12 135 10 561 12 97, 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7 563 10 763 9 292 13 67. 01 Cheltuieli salariale in bani 5 872 8 454 7 417 12 27. 01 Salarii de baza 3 535 4 406 4 996 13 39,02 Salarii de merit 75 110 11 90 00. expunerea copiilor la programele radio tv influenta mass media asupra impactul exercitat asupra tuturor Romana si cu Ministerul Educatiei

Related Books

2010 practice exam 1 solutions

2010 practice exam 1 solutions

C the patient would say spoon and pick out a cup from an array of unseen objects with the left hand D the patient would say spoon and pick out a cup from an array of unseen objects with the right hand C 4 Evidence from split brain patients indicates A the right hemisphere is specialized for global features and the function of a visual

THE NEW WORLD ORDER Love The Truth

THE NEW WORLD ORDER Love The Truth

Latin phrase NOVUS ORDO SECLORUM the New World Order found underneath the pyramid on what is known as the Reverse Side of the Great Seal Ralph Epperson has spent 27 years in researching the history of the two sides of the Great Seal and has discovered that those who designed them committed America to what has been called A Secret

Unseen Poetry Preparation Anthology

Unseen Poetry Preparation Anthology

Unseen Poetry Preparation Anthology can be used to prepare for Component 3 of your assessment Pearson Edexcel GCE in English Literature Approaching Contemporary Unseen Poetry An Anthology of poems and resources For use with GCE English Literature A level 9ET0 Component 3 Published by Pearson Education Limited a company incorporated in England and Wales having its registered office at

It is the contention of the author that the major

It is the contention of the author that the major

It is the contention of the author that the major events of the past the wars the depressions and the revolutions have been planned years in ad vance by an international conspiracy This view is called The Conspiratorial View of History and it is definitely not the view held by the ma jority of historians today The more traditional view is called The Accidental View of History and it

Steering Damper for FLH Harley Ultraboy

Steering Damper for FLH Harley Ultraboy

Steering Damper for FLH Harley Davidson Bikes Trikes I have spoken with several HD Touring model trikers who are looking for increased feel in the steering department Some want to cure a slight wobble and some feel that raked trees make the steering too easy at freeway or better speeds I fall into the latter group so I looked around for a damper to install and test Once

Mopar Parts and Accessories Basic Limited Warranties

Mopar Parts and Accessories Basic Limited Warranties

Parts and Magneti Marelli Offered by Mopar parts installed by an authorized FCA US LLC dealership including Chrysler Dodge Jeep PARTS amp ACCESSORIES LIMITED WARRANTIES v 6 15 20 2 MOPAR AND MAGNETI MARELLI OFFERED BY MOPAR REPLACEMENT BATTERY LIMITED WARRANTY Batteries found to be defective in materials or workmanship will be replaced at no charge for the part specified free

EARLY CHEVROLET PARTS

EARLY CHEVROLET PARTS

EARLY CHEVROLET PARTS NEW REPRODUCTION AND USED Gary Wallace 600 Susan Road St Louis Missouri 63129 314 293 1991 E Mail chev4cyl charter net Web Page www earlychevyparts com Parts that are not satisfactory may be returned within 30 days Prices are subject to change without notice We are constantly adding new items and we have many used parts Missouri residents must add 7 738 sales

2019 Grand Cherokee Grand Cherokee Microsoft

2019 Grand Cherokee Grand Cherokee Microsoft

cians and genuine MOPAR parts and cares about your satisfaction HOW TO USE THIS MANUAL Essential Information Consult the Table of Contents to determine which section contains the information you desire Since the specification of your vehicle depends on the items of equipment ordered certain descriptions and illustra

INTERIOR BODY Welcome to Mopar for Service Parts

INTERIOR BODY Welcome to Mopar for Service Parts

Chrysler Jeep Dodge and Ram vehicle and parts warranties are voided if the vehicle or parts are used for competition The addition of performance parts does not by itself void a vehicle s warranty However added performance parts parts not originally supplied on the vehicle from the factory are not covered by the vehicle s warranty and any failure that they may cause is also not

HONORING OF AN UNSTOPPABLE Jeep

HONORING OF AN UNSTOPPABLE Jeep

OF AN UNSTOPPABLE AND THE GO ANYWHERE DO Liberty also ruled off road thanks to the new available Selec Trac full time 4WD and five link suspension 2015 THE MOST CAPABLE SMALL SUV EVER 2 Renegade arrived with unique style Adventure seekers were offered an open door to the brand and unmatched capability that allowed them to travel the world their own way 75 YEARS STRONG The Jeep

version MP 050103 Table of Contents

version MP 050103 Table of Contents

MobilePre USB Owner s Manual version MP 050103 Quick Start Guide This Quick Start Guide is a very short step by step guide to getting you started right away at using your new M Audio MobilePre USB Step 1 Run the Installer Insert the included Install CD ROM into your CD or DVD drive and double click the install program Follow the onscreen instructions Depending on your operating system