Codul Civil Al Republicii Moldova Nr 1107 Din 6 Iunie 2002-Books Pdf

Codul Civil al Republicii Moldova nr 1107 din 6 iunie 2002
14 Jan 2020 | 33 views | 0 downloads | 305 Pages | 2.49 MB

Share Pdf : Codul Civil Al Republicii Moldova Nr 1107 Din 6 Iunie 2002

Download and Preview : Codul Civil Al Republicii Moldova Nr 1107 Din 6 Iunie 2002


Report CopyRight/DMCA Form For : Codul Civil Al Republicii Moldova Nr 1107 Din 6 Iunie 2002Transcription

n textul codului cuvintele titlu de valoare se nlocuiesc cu cuvintele valoare mobiliar. prin LP250 XVI din 22 11 07 MO37 39 22 02 08 art 102. Parlamentul adopt prezentul cod,Cartea nt i,DISPOZI II GENERALE. DISPOZI II COMUNE,Capitolul I,LEGISLA IA CIVIL,Articolul 1 Bazele legisla iei civile. 1 Legisla ia civil este ntemeiat pe recunoa terea egalit ii participan ilor la raporturile. reglementate de ea inviolabilit ii propriet ii libert ii contractuale inadmisibilit ii imixtiunii. n afacerile private necesit ii de realizare liber a drepturilor civile de garantare a restabilirii. persoanei n drepturile n care a fost lezat i de ap rare judiciar a lor. 2 Persoanele fizice i juridice s nt libere s stabileasc pe baz de contract drepturile i. obliga iile lor orice alte condi ii contractuale dac acestea nu contravin legii. 3 Drepturile civile pot fi limitate prin lege organic doar n temeiurile prev zute de. Constitu ia Republicii Moldova, Articolul 2 Raporturile reglementate de legisla ia civil. 1 Legisla ia civil determin statutul juridic al participan ilor la circuitul civil temeiurile. apari iei dreptului de proprietate i modul de exercitare a acestuia reglementeaz obliga iile. contractuale i de alt natur alte raporturi patrimoniale i personale nepatrimoniale conexe lor. 2 Raporturile familiale locative raporturile de munc de exploatare a resurselor naturale i. de protec ie a mediului nconjur tor ce corespund prevederilor alin 1 s nt reglementate de. prezentul cod i de alte legi, 3 Raporturile privind realizarea i ap rarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale. omului a altor valori nepatrimoniale s nt reglementate de prezentul cod i de alte legi. 4 Subiecte ale raporturilor juridice civile s nt persoanele fizice i juridice cele care practic. precum i cele care nu practic activitate de ntreprinz tor. Articolul 2 1 Consumatorul i profesionistul, 1 Are calitatea de consumator orice persoan fizic care n cadrul unui raport juridic.
civil ac ioneaz predominant n scopuri ce nu in de activitatea de ntreprinz tor sau. profesional Persoana fizic nu are calitatea de consumator dac cealalt parte a. raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist. 2 Are calitatea de profesionist orice persoan fizic sau juridic de drept public sau de. drept privat care n cadrul unui raport juridic civil ac ioneaz n scopuri ce in de. activitatea de ntreprinz tor sau profesional chiar dac persoana nu are scopul de a. ob ine un profit din aceast activitate, 3 Persoana care ntr un raport juridic civil corespunde at t dispozi iilor alin 1 c t i. dispozi iilor alin 2 se consider consumator dac recunoa terea acestei calit i i ofer o. anumit protec ie juridic iar n celelalte cazuri persoana se consider profesionist. Art 21 introdus prin LP200 din 28 07 16 MO338 341 30 09 16 art 696 n vigoare 30 03 17. Articolul 3 Legisla ia civil, 1 Legisla ia civil const n prezentul cod n alte legi n ordonan e ale Guvernului i n acte. normative subordonate legii care reglementeaz raporturile prev zute la art 2 i care trebuie s. fie n concordan cu Constitu ia Republicii Moldova, 2 Actele normative subordonate legii se aplic la reglementarea raporturilor civile doar n. cazurile n care s nt emise n temeiul legii i nu contravin ei. Articolul 4 Uzan a, 1 Uzan a reprezint o norm de conduit care de i neconsfin it de legisla ie este general. recunoscut i aplicat pe parcursul unei perioade ndelungate ntr un anumit domeniu al. raporturilor civile, 2 Uzan a se aplic numai dac nu contravine legii ordinii publice i bunelor moravuri.
Articolul 5 Analogia legii i analogia dreptului, 1 n cazul nereglement rii prin lege ori prin acord al p r ilor i lipsei de uzan e raporturilor. prev zute la art 2 li se aplic dac aceasta nu contravine esen ei lor norma legisla iei civile care. reglementeaz raporturi similare analogia legii, 2 Dac aplicarea analogiei legii este imposibil drepturile i obliga iile p r ilor se determin. n func ie de principiile generale i de sensul legisla iei civile analogia dreptului. 3 Nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care limiteaz drepturile civile sau care. stabilesc r spundere civil, 4 Instan a de judecat nu este n drept s refuze nf ptuirea justi iei n cauzele civile pe. motivul c norma juridic lipse te sau c este neclar. Articolul 6 Ac iunea n timp a legii civile, 1 Legea civil nu are caracter retroactiv Ea nu modific i nici nu suprim condi iile de. constituire a unei situa ii juridice constituite anterior nici condi iile de stingere a unei situa ii. juridice stinse anterior De asemenea legea nou nu modific i nu desfiin eaz efectele deja. produse ale unei situa ii juridice stinse sau n curs de realizare. 2 Legea nou este aplicabil situa iilor juridice n curs de realizare la data intr rii sale n. 3 De la data intr rii n vigoare a legii noi efectele legii vechi nceteaz cu excep ia cazurilor. n care legea nou prevede altfel, 4 n cazul situa iilor juridice contractuale n curs de realizare la data intr rii n vigoare a legii.
noi legea veche va continua s guverneze natura i ntinderea drepturilor i obliga iilor p r ilor. precum i orice alte efecte contractuale dac legea nou nu prevede altfel. 5 n situa iile prev zute la alin 4 dispozi iile legii noi se aplic modalit ilor de exercitare a. drepturilor sau de executare a obliga iilor precum i de nstr inare preluare transformare sau de. stingere a acestora De asemenea dac legea nou nu prevede altfel clauzele unui act juridic. ncheiat anterior intr rii n vigoare a legii noi contrare dispozi iilor ei imperative s nt de la. aceast dat lipsite de orice efect juridic, Articolul 7 Legisla ia civil i tratatele interna ionale. Dac prin tratatul interna ional la care Republica Moldova este parte s nt stabilite alte. dispozi ii dec t cele prev zute de legisla ia civil se vor aplica dispozi iile tratatului. interna ional,Capitolul II,APARI IA DREPTURILOR I OBLIGA IILOR CIVILE. EXERCITAREA I AP RAREA DREPTURILOR CIVILE, Articolul 8 Temeiurile apari iei drepturilor i obliga iilor. 1 Drepturile i obliga iile civile apar n temeiul legii precum i n baza actelor persoanelor. fizice i juridice care de i nu s nt prev zute de lege dau na tere la drepturi i obliga ii civile. pornind de la principiile generale i de la sensul legisla iei civile. 2 Drepturile i obliga iile civile apar,a din contracte i din alte acte juridice. b din acte emise de o autoritate public prev zute de lege drept temei al apari iei drepturilor. i obliga iilor civile, c din hot r re judec toreasc n care s nt stabilite drepturi i obliga ii.
d n urma cre rii i dob ndirii de patrimoniu n temeiuri neinterzise de lege. e n urma elabor rii de lucr ri tiin ifice cre rii de opere literare de art n urma inven iilor. i altor rezultate ale activit ii intelectuale, f n urma cauz rii de prejudicii unei alte persoane. g n urma mbog irii f r just cauz, h n urma altor fapte ale persoanelor fizice i juridice i a unor evenimente de care legisla ia. leag apari ia unor efecte juridice n materie civil. Articolul 9 Exercitarea drepturilor i executarea obliga iilor. 1 Persoanele fizice i juridice participante la raporturile juridice civile trebuie s i exercite. drepturile i s i execute obliga iile cu bun credin n acord cu legea cu contractul cu. ordinea public i cu bunele moravuri Buna credin se prezum p n la proba contrar. 2 Neexercitarea de c tre persoanele fizice i juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce. la stingerea acestora cu excep ia cazurilor prev zute de lege. Articolul 10 Ap rarea judiciar a drepturilor civile. 1 Ap rarea drepturilor civile nc lcate se face pe cale judiciar. 2 Modul de aplanare a litigiului dintre p r i p n la adresare n instan de judecat poate fi. prev zut prin lege sau contract, 3 Ap rarea drepturilor civile pe cale administrativ se face doar n cazurile prev zute de. lege Hot r rea emis pe cale administrativ poate fi atacat n instan de judecat. Articolul 11 Metodele de ap rare a drepturilor civile. Ap rarea dreptului civil se face prin,a recunoa terea dreptului. b restabilirea situa iei anterioare nc lc rii dreptului i suprimarea ac iunilor prin care se. ncalc dreptul sau se creeaz pericolul nc lc rii lui. c recunoa terea nulit ii actului juridic, d declararea nulit ii actului emis de o autoritate public.
e impunerea la executarea obliga iei n natur,f autoap rare. g repararea prejudiciilor,h ncasarea clauzei penale. i repararea prejudiciului moral,j desfiin area sau modificarea raportului juridic. k neaplicarea de c tre instan a de judecat a actului ce contravine legii emis de o autoritate. l alte c i prev zute de lege, Articolul 12 Declararea nulit ii actului ce contravine. legii emis de o autoritate public, 1 Actul emis de o autoritate public ce ncalc drepturile i interesele civile ocrotite de lege.
ale unei persoane fizice sau juridice va fi declarat de c tre instan a de judecat nul din momentul. adopt rii lui, 2 n cazurile recunoa terii de c tre instan a de judecat a actului prev zut la alin 1 ca fiind. nul dreptul nc lcat este pasibil de restabilire sau ap rare prin alte metode prev zute de prezentul. cod i de alte legi,Articolul 13 Autoap rarea, 1 Nu s nt ilicite ac iunile persoanei care n scopul autoap r rii ia sustrage distruge sau. deterioreaz un bun sau n acela i scop re ine persoana obligat care ar putea s se ascund sau. nl tur rezisten a celui obligat s tolereze ac iunea dac nu se poate ob ine asisten a organelor. competente i dac f r o interven ie imediat exist pericolul ca realizarea dreptului s devin. imposibil sau substan ial ngreuiat, 2 Autoap rarea nu trebuie s dep easc limitele necesare nl tur rii pericolului. 3 n cazul deposed rii de bunuri trebuie s se solicite imediat sechestrarea acestora dac nu. este ob inut executarea silit, 4 Dac este re inut persoana obligat trebuie s fie adus imediat n fa a autorit ii. competente, 5 Persoana care a s v r it una dintre ac iunile prev zute la alin 1 presupun nd n mod.
eronat c are dreptul la autoap rare este obligat s repare prejudiciul cauzat celeilalte p r i. chiar dac eroarea nu se datoreaz culpei sale,Articolul 14 Repararea prejudiciilor. 1 Persoana lezat ntr un drept al ei poate cere repararea integral a prejudiciului cauzat. 2 Se consider prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezat ntr un drept al ei le a suportat. sau urmeaz s le suporte la restabilirea dreptului nc lcat pierderea sau deteriorarea bunurilor. sale prejudiciu efectiv precum i beneficiul neob inut prin nc lcarea dreptului venitul ratat. 3 Dac cel care a lezat o persoan ntr un drept al ei ob ine ca urmare venituri persoana. lezat este n drept s cear pe l ng repara ia prejudiciilor partea din venit r mas dup. Articolul 15 Ap rarea drepturilor personale nepatrimoniale. Drepturile personale nepatrimoniale i alte valori nemateriale s nt ap rate n cazurile i n. modul prev zut de prezentul cod i de alte legi n limita n care folosirea modalit ilor de. ap rare a drepturilor civile reiese din esen a dreptului nc lcat i din caracterul consecin elor. acestei nc lc ri, Articolul 16 Ap rarea onoarei demnit ii i reputa iei. profesionale, 1 Orice persoan are dreptul la respectul onoarei demnit ii i reputa iei sale profesionale. 2 Orice persoan este n drept s cear dezmin irea informa iei ce i lezeaz onoarea. demnitatea sau reputa ia profesional dac cel care a r sp ndit o nu dovede te c ea corespunde. 3 La cererea persoanelor interesate se admite ap rarea onoarei i demnit ii unei persoane. fizice i dup moartea acesteia, 4 Dac informa ia care lezeaz onoarea demnitatea sau reputa ia profesional este r sp ndit. printr un mijloc de informare n mas instan a de judecat l oblig s publice o dezmin ire la. aceea i rubric pagin n acela i program sau ciclu de emisiuni n cel mult 15 zile de la data. intr rii n vigoare a hot r rii judec tore ti, 5 n cazul n care un document emis de o organiza ie con ine informa ii care lezeaz onoarea.
demnitatea i reputa ia profesional instan a de judecat o oblig s nlocuiasc documentul. 6 n alte cazuri dec t cele prev zute la alin 4 i 5 modalitatea de dezmin ire a. informa iilor care lezeaz onoarea demnitatea i reputa ia profesional se stabile te de c tre. instan a de judecat, 7 Persoana lezat n drepturile i interesele sale ocrotite de lege prin publica iile unui mijloc. de informare n mas este n drept s publice replica sa n respectivul mijloc de informare n. mas pe contul acestuia, 8 Orice persoan n a c rei privin a fost r sp ndit o informa ie ce i lezeaz onoarea. demnitatea i reputa ia profesional este n drept pe l ng dezmin ire s cear repararea. prejudiciului material i moral cauzat astfel Cuantumul desp gubirilor pentru prejudiciul moral. trebuie sa fie rezonabil i s se determine in ndu se cont de. a caracterul informa iilor r sp ndite,b sfera de r sp ndire a informa iilor. c impactul social asupra persoanei, d gravitatea i ntinderea suferin elor psihice sau fizice cauzate persoanei v t mate. e propor ionalitatea ntre acordarea desp gubirilor i gradul n care reputa ia a fost lezat. f gradul de vinov ie al autorului prejudiciului, g m sura n care aceast compensare poate aduce satisfac ie persoanei v t mate.
h publicarea rectific rii replicii sau dezmin irii p n la pronun area hot r rii judec tore ti. i alte circumstan e relevante pentru cazul dat, Art 16 al 8 modificat prin LP262 XVI din 28 07 06 MO126 130 11 08 06 art 641. 9 Dac identificarea persoanei care a difuzat informa ia ce lezeaz onoarea demnitatea i. Constitu ia Republicii Moldova Articolul 2 Raporturile reglementate de legisla ia civil 1 Legisla ia civil determin statutul juridic al participan ilor la circuitul civil temeiurile apari iei dreptului de proprietate i modul de exercitare a acestuia reglementeaz obliga iile

Related Books

The effect of reflective thinking on the teaching

The effect of reflective thinking on the teaching

The effect of reflective thinking on the teaching practices of preservice physical education teachers Fatih Dervent Marmara University Turkey The purpose of this study is to determine the effect of reflective thinking on the professional teaching practices of preservice physical education teachers and to explore their reflective levels Within the qualitative research paradigm action

New Practical Chinese Reader Book I Vocabulary list

New Practical Chinese Reader Book I Vocabulary list

Chinese School Nederland New Practical Chinese Reader Book I Vocabulary list In Pinyin Order Note please report any mistake in this list thanks Thian ChineseSchoolAmsterdam nl stroke Chinese pinyin meaning in lesson 10 ah oh 7 7 b modal particle 12 8 b ba dad 2 7 6 b i hundred 8

KODAK Zx1 Pocket Video Camera

KODAK Zx1 Pocket Video Camera

KODAK Zx1 Pocket Video Camera Extended user guide www kodak com For interactive tutorials www kodak com go howto For help with your camera www kodak com go Zx1support

Measurement Good Practice Guide TU Dublin

Measurement Good Practice Guide TU Dublin

Measurement Stephanie Bell Issue 2 No 11 Measurement Good Practice Guide A3468 GPG No11 Issue2 A W 6 3 03 3 39 pm Page 2 Measurement Good Practice Guide No 11 Issue 2 A Beginner s Guide to Uncertainty of Measurement Stephanie Bell Centre for Basic Thermal and Length Metrology National Physical Laboratory Abstract The aim of this Beginner s Guide is to introduce the subject of

STEP I 2011 Solutions and Mark Scheme

STEP I 2011 Solutions and Mark Scheme

STEP I 2011 Mark Scheme Question 1 Page 3 Question 1 i Show that the gradient of the curve a x b y 1 where b6 0 is ay2 bx2 We begin by di erentiating the equation of the curve ax 1 by 1 1 implicitly with respect to x to get

The multistage model of cancer development some implications

The multistage model of cancer development some implications

The multistage model of cancer development some implications Gordon Ritter a Richard Wilson a Francesco Pompei a b and Dimitriy Burmistrov a c aHar ard Uni ersity Department of Physics Cambridge USA b Exergen Corp Watertown MA USA cMenzie Cura and Associates Winchester MA USA The multistage model introduced by Armitage and Doll was very successful at describing many

THE HYPERCIRCLE IN MATHEMATICAL PHYSICS

THE HYPERCIRCLE IN MATHEMATICAL PHYSICS

the hypercircle in mathematical physics a method for the approximate solution of boundary value problems by j l synge so d f r s

APHYSICSALPHABET ABBREVIATIONSUSEDINTHISBOOK UNITSANDFORMULAE

APHYSICSALPHABET ABBREVIATIONSUSEDINTHISBOOK UNITSANDFORMULAE

APHYSICSALPHABET ABBREVIATIONSUSEDINTHISBOOK UNITSANDFORMULAE1 Quantity withsymbol Unit Area e g surfacearea A m2 Acceleration a m s2 Specificheatcapacity c J kg C Criticalangle ic Speedoflight c m s Energy E J Nm Force F N kgm s2 Frequency f Hz 1 s Focallength oflens f m Gravitationalfield g m s2 or strength N kg Height h m Current I A Angleofincidence i Intensity I W m2 Springconstant

Teaching in Cambridge quantum history mpiwg berlin mpg de

Teaching in Cambridge quantum history mpiwg berlin mpg de

Teaching Quantum Physics in Cambridge George Birtwistle s two books on Quantum Physics Jaume Navarro Max Planck Institute for the History of Science Introduction Shortly after the end of the Great War Charles Galton Darwin a former student in Trinity College Cambridge and then fellow and lecturer at Christ s College wrote a letter to his friend Niels Bohr complaining about the

Quantitative Portfolio Construction and Systematic Trading

Quantitative Portfolio Construction and Systematic Trading

Quantitative Portfolio Construction and Systematic Trading Strategies using Factor Entropy Pooling January 2014 Attilio Meucci Research Associate EDHEC Risk Institute David Ardia Assistant Professor of Finance Laval University Marcello Colasante Consultant SYMMYS 2 Abstract The Entropy Pooling approach is a versatile theoretical framework to process market views and generalised stress

Machine Learning Algorithms with Applications in Finance

Machine Learning Algorithms with Applications in Finance

involved may consist of stock trading ad placement route planning picking a heuris tic or making a move in a game Such scenarios vary also in the complexity of the environment or the opponent the available feedback and the nature of possible deci sions Remarkably in the last few decades the theory of online learning has produced