Codul Civil Al Republicii Moldova Nr 1107 Din 6 Iunie 2002 -Books Pdf

Codul Civil al Republicii Moldova nr 1107 din 6 iunie 2002
14 Jan 2020 | 8 views | 0 downloads | 305 Pages | 2.49 MB

Share Pdf : Codul Civil Al Republicii Moldova Nr 1107 Din 6 Iunie 2002

Download and Preview : Codul Civil Al Republicii Moldova Nr 1107 Din 6 Iunie 2002


Report CopyRight/DMCA Form For : Codul Civil Al Republicii Moldova Nr 1107 Din 6 Iunie 2002Transcription

n textul codului cuvintele titlu de valoare se nlocuiesc cu cuvintele valoare mobiliar. prin LP250 XVI din 22 11 07 MO37 39 22 02 08 art 102. Parlamentul adopt prezentul cod,Cartea nt i,DISPOZI II GENERALE. DISPOZI II COMUNE,Capitolul I,LEGISLA IA CIVIL,Articolul 1 Bazele legisla iei civile. 1 Legisla ia civil este ntemeiat pe recunoa terea egalit ii participan ilor la raporturile. reglementate de ea inviolabilit ii propriet ii libert ii contractuale inadmisibilit ii imixtiunii. n afacerile private necesit ii de realizare liber a drepturilor civile de garantare a restabilirii. persoanei n drepturile n care a fost lezat i de ap rare judiciar a lor. 2 Persoanele fizice i juridice s nt libere s stabileasc pe baz de contract drepturile i. obliga iile lor orice alte condi ii contractuale dac acestea nu contravin legii. 3 Drepturile civile pot fi limitate prin lege organic doar n temeiurile prev zute de. Constitu ia Republicii Moldova, Articolul 2 Raporturile reglementate de legisla ia civil. 1 Legisla ia civil determin statutul juridic al participan ilor la circuitul civil temeiurile. apari iei dreptului de proprietate i modul de exercitare a acestuia reglementeaz obliga iile. contractuale i de alt natur alte raporturi patrimoniale i personale nepatrimoniale conexe lor. 2 Raporturile familiale locative raporturile de munc de exploatare a resurselor naturale i. de protec ie a mediului nconjur tor ce corespund prevederilor alin 1 s nt reglementate de. prezentul cod i de alte legi, 3 Raporturile privind realizarea i ap rarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale. omului a altor valori nepatrimoniale s nt reglementate de prezentul cod i de alte legi. 4 Subiecte ale raporturilor juridice civile s nt persoanele fizice i juridice cele care practic. precum i cele care nu practic activitate de ntreprinz tor. Articolul 2 1 Consumatorul i profesionistul, 1 Are calitatea de consumator orice persoan fizic care n cadrul unui raport juridic.
civil ac ioneaz predominant n scopuri ce nu in de activitatea de ntreprinz tor sau. profesional Persoana fizic nu are calitatea de consumator dac cealalt parte a. raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist. 2 Are calitatea de profesionist orice persoan fizic sau juridic de drept public sau de. drept privat care n cadrul unui raport juridic civil ac ioneaz n scopuri ce in de. activitatea de ntreprinz tor sau profesional chiar dac persoana nu are scopul de a. ob ine un profit din aceast activitate, 3 Persoana care ntr un raport juridic civil corespunde at t dispozi iilor alin 1 c t i. dispozi iilor alin 2 se consider consumator dac recunoa terea acestei calit i i ofer o. anumit protec ie juridic iar n celelalte cazuri persoana se consider profesionist. Art 21 introdus prin LP200 din 28 07 16 MO338 341 30 09 16 art 696 n vigoare 30 03 17. Articolul 3 Legisla ia civil, 1 Legisla ia civil const n prezentul cod n alte legi n ordonan e ale Guvernului i n acte. normative subordonate legii care reglementeaz raporturile prev zute la art 2 i care trebuie s. fie n concordan cu Constitu ia Republicii Moldova, 2 Actele normative subordonate legii se aplic la reglementarea raporturilor civile doar n. cazurile n care s nt emise n temeiul legii i nu contravin ei. Articolul 4 Uzan a, 1 Uzan a reprezint o norm de conduit care de i neconsfin it de legisla ie este general. recunoscut i aplicat pe parcursul unei perioade ndelungate ntr un anumit domeniu al. raporturilor civile, 2 Uzan a se aplic numai dac nu contravine legii ordinii publice i bunelor moravuri.
Articolul 5 Analogia legii i analogia dreptului, 1 n cazul nereglement rii prin lege ori prin acord al p r ilor i lipsei de uzan e raporturilor. prev zute la art 2 li se aplic dac aceasta nu contravine esen ei lor norma legisla iei civile care. reglementeaz raporturi similare analogia legii, 2 Dac aplicarea analogiei legii este imposibil drepturile i obliga iile p r ilor se determin. n func ie de principiile generale i de sensul legisla iei civile analogia dreptului. 3 Nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care limiteaz drepturile civile sau care. stabilesc r spundere civil, 4 Instan a de judecat nu este n drept s refuze nf ptuirea justi iei n cauzele civile pe. motivul c norma juridic lipse te sau c este neclar. Articolul 6 Ac iunea n timp a legii civile, 1 Legea civil nu are caracter retroactiv Ea nu modific i nici nu suprim condi iile de. constituire a unei situa ii juridice constituite anterior nici condi iile de stingere a unei situa ii. juridice stinse anterior De asemenea legea nou nu modific i nu desfiin eaz efectele deja. produse ale unei situa ii juridice stinse sau n curs de realizare. 2 Legea nou este aplicabil situa iilor juridice n curs de realizare la data intr rii sale n. 3 De la data intr rii n vigoare a legii noi efectele legii vechi nceteaz cu excep ia cazurilor. n care legea nou prevede altfel, 4 n cazul situa iilor juridice contractuale n curs de realizare la data intr rii n vigoare a legii.
noi legea veche va continua s guverneze natura i ntinderea drepturilor i obliga iilor p r ilor. precum i orice alte efecte contractuale dac legea nou nu prevede altfel. 5 n situa iile prev zute la alin 4 dispozi iile legii noi se aplic modalit ilor de exercitare a. drepturilor sau de executare a obliga iilor precum i de nstr inare preluare transformare sau de. stingere a acestora De asemenea dac legea nou nu prevede altfel clauzele unui act juridic. ncheiat anterior intr rii n vigoare a legii noi contrare dispozi iilor ei imperative s nt de la. aceast dat lipsite de orice efect juridic, Articolul 7 Legisla ia civil i tratatele interna ionale. Dac prin tratatul interna ional la care Republica Moldova este parte s nt stabilite alte. dispozi ii dec t cele prev zute de legisla ia civil se vor aplica dispozi iile tratatului. interna ional,Capitolul II,APARI IA DREPTURILOR I OBLIGA IILOR CIVILE. EXERCITAREA I AP RAREA DREPTURILOR CIVILE, Articolul 8 Temeiurile apari iei drepturilor i obliga iilor. 1 Drepturile i obliga iile civile apar n temeiul legii precum i n baza actelor persoanelor. fizice i juridice care de i nu s nt prev zute de lege dau na tere la drepturi i obliga ii civile. pornind de la principiile generale i de la sensul legisla iei civile. 2 Drepturile i obliga iile civile apar,a din contracte i din alte acte juridice. b din acte emise de o autoritate public prev zute de lege drept temei al apari iei drepturilor. i obliga iilor civile, c din hot r re judec toreasc n care s nt stabilite drepturi i obliga ii.
d n urma cre rii i dob ndirii de patrimoniu n temeiuri neinterzise de lege. e n urma elabor rii de lucr ri tiin ifice cre rii de opere literare de art n urma inven iilor. i altor rezultate ale activit ii intelectuale, f n urma cauz rii de prejudicii unei alte persoane. g n urma mbog irii f r just cauz, h n urma altor fapte ale persoanelor fizice i juridice i a unor evenimente de care legisla ia. leag apari ia unor efecte juridice n materie civil. Articolul 9 Exercitarea drepturilor i executarea obliga iilor. 1 Persoanele fizice i juridice participante la raporturile juridice civile trebuie s i exercite. drepturile i s i execute obliga iile cu bun credin n acord cu legea cu contractul cu. ordinea public i cu bunele moravuri Buna credin se prezum p n la proba contrar. 2 Neexercitarea de c tre persoanele fizice i juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce. la stingerea acestora cu excep ia cazurilor prev zute de lege. Articolul 10 Ap rarea judiciar a drepturilor civile. 1 Ap rarea drepturilor civile nc lcate se face pe cale judiciar. 2 Modul de aplanare a litigiului dintre p r i p n la adresare n instan de judecat poate fi. prev zut prin lege sau contract, 3 Ap rarea drepturilor civile pe cale administrativ se face doar n cazurile prev zute de. lege Hot r rea emis pe cale administrativ poate fi atacat n instan de judecat. Articolul 11 Metodele de ap rare a drepturilor civile. Ap rarea dreptului civil se face prin,a recunoa terea dreptului. b restabilirea situa iei anterioare nc lc rii dreptului i suprimarea ac iunilor prin care se. ncalc dreptul sau se creeaz pericolul nc lc rii lui. c recunoa terea nulit ii actului juridic, d declararea nulit ii actului emis de o autoritate public.
e impunerea la executarea obliga iei n natur,f autoap rare. g repararea prejudiciilor,h ncasarea clauzei penale. i repararea prejudiciului moral,j desfiin area sau modificarea raportului juridic. k neaplicarea de c tre instan a de judecat a actului ce contravine legii emis de o autoritate. l alte c i prev zute de lege, Articolul 12 Declararea nulit ii actului ce contravine. legii emis de o autoritate public, 1 Actul emis de o autoritate public ce ncalc drepturile i interesele civile ocrotite de lege.
ale unei persoane fizice sau juridice va fi declarat de c tre instan a de judecat nul din momentul. adopt rii lui, 2 n cazurile recunoa terii de c tre instan a de judecat a actului prev zut la alin 1 ca fiind. nul dreptul nc lcat este pasibil de restabilire sau ap rare prin alte metode prev zute de prezentul. cod i de alte legi,Articolul 13 Autoap rarea, 1 Nu s nt ilicite ac iunile persoanei care n scopul autoap r rii ia sustrage distruge sau. deterioreaz un bun sau n acela i scop re ine persoana obligat care ar putea s se ascund sau. nl tur rezisten a celui obligat s tolereze ac iunea dac nu se poate ob ine asisten a organelor. competente i dac f r o interven ie imediat exist pericolul ca realizarea dreptului s devin. imposibil sau substan ial ngreuiat, 2 Autoap rarea nu trebuie s dep easc limitele necesare nl tur rii pericolului. 3 n cazul deposed rii de bunuri trebuie s se solicite imediat sechestrarea acestora dac nu. este ob inut executarea silit, 4 Dac este re inut persoana obligat trebuie s fie adus imediat n fa a autorit ii. competente, 5 Persoana care a s v r it una dintre ac iunile prev zute la alin 1 presupun nd n mod.
eronat c are dreptul la autoap rare este obligat s repare prejudiciul cauzat celeilalte p r i. chiar dac eroarea nu se datoreaz culpei sale,Articolul 14 Repararea prejudiciilor. 1 Persoana lezat ntr un drept al ei poate cere repararea integral a prejudiciului cauzat. 2 Se consider prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezat ntr un drept al ei le a suportat. sau urmeaz s le suporte la restabilirea dreptului nc lcat pierderea sau deteriorarea bunurilor. sale prejudiciu efectiv precum i beneficiul neob inut prin nc lcarea dreptului venitul ratat. 3 Dac cel care a lezat o persoan ntr un drept al ei ob ine ca urmare venituri persoana. lezat este n drept s cear pe l ng repara ia prejudiciilor partea din venit r mas dup. Articolul 15 Ap rarea drepturilor personale nepatrimoniale. Drepturile personale nepatrimoniale i alte valori nemateriale s nt ap rate n cazurile i n. modul prev zut de prezentul cod i de alte legi n limita n care folosirea modalit ilor de. ap rare a drepturilor civile reiese din esen a dreptului nc lcat i din caracterul consecin elor. acestei nc lc ri, Articolul 16 Ap rarea onoarei demnit ii i reputa iei. profesionale, 1 Orice persoan are dreptul la respectul onoarei demnit ii i reputa iei sale profesionale. 2 Orice persoan este n drept s cear dezmin irea informa iei ce i lezeaz onoarea. demnitatea sau reputa ia profesional dac cel care a r sp ndit o nu dovede te c ea corespunde. 3 La cererea persoanelor interesate se admite ap rarea onoarei i demnit ii unei persoane. fizice i dup moartea acesteia, 4 Dac informa ia care lezeaz onoarea demnitatea sau reputa ia profesional este r sp ndit. printr un mijloc de informare n mas instan a de judecat l oblig s publice o dezmin ire la. aceea i rubric pagin n acela i program sau ciclu de emisiuni n cel mult 15 zile de la data. intr rii n vigoare a hot r rii judec tore ti, 5 n cazul n care un document emis de o organiza ie con ine informa ii care lezeaz onoarea.
demnitatea i reputa ia profesional instan a de judecat o oblig s nlocuiasc documentul. 6 n alte cazuri dec t cele prev zute la alin 4 i 5 modalitatea de dezmin ire a. informa iilor care lezeaz onoarea demnitatea i reputa ia profesional se stabile te de c tre. instan a de judecat, 7 Persoana lezat n drepturile i interesele sale ocrotite de lege prin publica iile unui mijloc. de informare n mas este n drept s publice replica sa n respectivul mijloc de informare n. mas pe contul acestuia, 8 Orice persoan n a c rei privin a fost r sp ndit o informa ie ce i lezeaz onoarea. demnitatea i reputa ia profesional este n drept pe l ng dezmin ire s cear repararea. prejudiciului material i moral cauzat astfel Cuantumul desp gubirilor pentru prejudiciul moral. trebuie sa fie rezonabil i s se determine in ndu se cont de. a caracterul informa iilor r sp ndite,b sfera de r sp ndire a informa iilor. c impactul social asupra persoanei, d gravitatea i ntinderea suferin elor psihice sau fizice cauzate persoanei v t mate. e propor ionalitatea ntre acordarea desp gubirilor i gradul n care reputa ia a fost lezat. f gradul de vinov ie al autorului prejudiciului, g m sura n care aceast compensare poate aduce satisfac ie persoanei v t mate.
h publicarea rectific rii replicii sau dezmin irii p n la pronun area hot r rii judec tore ti. i alte circumstan e relevante pentru cazul dat, Art 16 al 8 modificat prin LP262 XVI din 28 07 06 MO126 130 11 08 06 art 641. 9 Dac identificarea persoanei care a difuzat informa ia ce lezeaz onoarea demnitatea i. reputa ia profesional a unei alte persoane este imposibil aceasta din urm este n drept s. adreseze n instan de judecat o cerere n vederea declar rii informa iei r sp ndite ca fiind. T i t l u l II,PERSOANELE,Capitolul I,PERSOANA FIZIC. Articolul 17 No iunea de persoan fizic, Persoan fizic este omul privit individual ca titular de drepturi i de obliga ii civile. Articolul 18 Capacitatea de folosin a persoanei fizice. 1 Capacitatea de a avea drepturi i obliga ii civile capacitatea de folosin se recunoa te n. egal m sur tuturor persoanelor fizice, 2 Capacitatea de folosin a persoanei fizice apare n momentul na terii i nceteaz o dat cu. 3 Dreptul la mo tenire a persoanei fizice apare la concep iune dac se na te vie. Articolul 19 Capacitatea de exerci iu a persoanei fizice. Capacitate de exerci iu este aptitudinea persoanei de a dob ndi prin fapta proprie i de a. exercita drepturi civile de a i asuma personal obliga ii civile i de a le executa. Articolul 20 Capacitatea deplin de exerci iu a persoanei. 1 Capacitatea deplin de exerci iu ncepe la data c nd persoana fizic devine major adic la. mplinirea v rstei de 18 ani, 2 Minorul dob nde te prin c s torie capacitate deplin de exerci iu Desfacerea c s toriei nu.
afecteaz capacitatea deplin de exerci iu a minorului n cazul declar rii nulit ii c s toriei. instan a de judecat l poate lipsi pe so ul minor de capacitatea deplin de exerci iu din momentul. stabilit de ea, 3 Minorul care a atins v rsta de 16 ani poate fi recunoscut ca av nd capacitate de exerci iu. deplin dac lucreaz n baza unui contract de munc sau cu acordul p rin ilor adoptatorilor sau. curatorului practic activitate de ntreprinz tor Atribuirea capacit ii depline de exerci iu unui. minor emancipare se efectueaz prin hot r re a autorit ii tutelare cu acordul ambilor p rin i. adoptatorilor sau curatorului iar n lipsa unui astfel de acord prin hot r re judec toreasc. Articolul 21 Capacitatea de exerci iu a minorului care a. mplinit v rsta de 14 ani, 1 Minorul care a mplinit v rsta de 14 ani ncheie acte juridice cu ncuviin area p rin ilor. adoptatorilor sau a curatorului iar n cazurile prev zute de lege i cu ncuviin area autorit ii. 2 Minorul care a mplinit v rsta de 14 ani are dreptul f r consim m ntul p rin ilor. adoptatorilor sau al curatorului, a s dispun de salariu burs sau de alte venituri rezultate din activit i proprii. b s exercite dreptul de autor asupra unei lucr ri tiin ifice literare sau de art asupra unei. inven ii sau unui alt rezultat al activit ii intelectuale ap rate de lege. c s fac depuneri n institu iile financiare i s dispun de aceste depuneri n conformitate cu. d s ncheie actele juridice prev zute la art 22 alin 2. 3 Din motive ntemeiate minorul poate fi limitat de instan a de judecat la cererea p rin ilor. adoptatorilor sau a curatorului ori a autorit ii tutelare n drepturile prev zute la alin 2 lit a i. 4 Minorul care a mplinit v rsta de 16 ani poate deveni membru de cooperativ. Articolul 22 Capacitatea de exerci iu a minorului care nu. a mplinit v rsta de 14 ani, 1 Toate actele juridice pentru i n numele minorului p n la mplinirea v rstei de 14 ani pot. fi ncheiate doar de p rin i adoptatori sau tutore n condi iile prev zute de lege. 2 Minorul n v rst de la 7 la 14 ani este n drept s ncheie de sine st t tor. a acte juridice curente de mic valoare care se execut la momentul ncheierii lor. b acte juridice de ob inere gratuit a unor beneficii care nu necesit autentificare notarial sau. nregistrarea de stat a drepturilor ap rute n temeiul lor. c acte de conservare, Articolul 23 Inadmisibilitatea lipsirii i limit rii capacit ii.
de folosin i de exerci iu, 1 Capacitatea civil este recunoscut n m sur egal tuturor persoanelor indiferent de ras. na ionalitate origine etnic limb religie sex opinie apartenen politic avere origine. social grad de cultur sau de alte criterii similare. 2 Persoana fizic nu poate fi lipsit de capacitate de folosin. 3 Nimeni nu poate fi limitat n capacitate de folosin i n capacitate de exerci iu dec t n. cazul i n modul prev zut de lege, 4 Renun area total sau par ial a unei persoane fizice la capacitatea de folosin sau la. capacitatea de exerci iu alte acte juridice ndreptate spre limitarea persoanei n capacitatea de. folosin sau de exerci iu s nt nule, Articolul 24 Declararea incapacit ii persoanei fizice. 1 Persoana care n urma unei tulbur ri psihice boli mintale sau deficien e mintale nu poate. con tientiza sau dirija ac iunile sale poate fi declarat de c tre instan a de judecat ca incapabil. Asupra ei se instituie tutela, 2 Actele juridice n numele persoanei fizice declarate incapabile se ncheie de c tre tutore. 3 Dac temeiurile n care persoana fizic a fost declarat incapabil au disp rut instan a de. judecat o declar ca fiind capabil n baza hot r rii judec tore ti tutela asupra persoanei se. Articolul 25 Limitarea persoanei fizice n capacitatea de. 1 Persoana care n urma consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri i de alte. substan e psihotrope nr ut e te starea material a familiei sale poate fi limitat de c tre. instan a de judecat n capacitatea de exerci iu Asupra acestei persoane se instituie curatela. 2 Persoana indicat la alin 1 are dreptul s ncheie acte juridice cu privire la dispunerea de. patrimoniu s primeasc i s dispun de salariu de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu. acordul curatorului, 3 Dac au disp rut temeiurile n care persoana fizic a fost limitat n capacitatea de.
exerci iu instan a de judecat anuleaz limitarea n baza hot r rii judec tore ti curatela asupra. ei se anuleaz, Articolul 26 Activitatea de ntreprinz tor a persoanei. 1 Persoana fizic are dreptul s practice activitate de ntreprinz tor f r a constitui o. persoan juridic din momentul nregistr rii de stat n calitate de ntreprinz tor individual sau n. alt mod prev zut de lege, 2 Persoana care practic activitate de ntreprinz tor f r nregistrare de stat nu poate invoca. lipsa calit ii de ntreprinz tor, 3 Asupra activit ii de ntreprinz tor desf urate f r constituirea de persoan juridic se. aplic regulile care reglementeaz activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ dac din lege. sau din esen a raporturilor juridice nu rezult altfel. Articolul 27 R spunderea patrimonial a persoanei fizice. Persoana fizic r spunde pentru obliga iile sale cu tot patrimoniul s u cu excep ia bunurilor. care conform legii nu pot fi urm rite,Articolul 28 Numele persoanei fizice. 1 Orice persoan fizic are dreptul la numele stabilit sau dob ndit potrivit legii. 2 Numele cuprinde numele de familie i prenumele iar n cazul prev zut de lege i. patronimicul, 3 Numele de familie se dob nde te prin efectul filia iei i se modific prin efectul schimb rii.
st rii civile n condi iile prev zute de lege, 4 Prenumele se stabile te la data nregistr rii na terii n baza declara iei de na tere. Articolul 29 Utilizarea numelui, 1 Orice persoan are dreptul la respectul numelui s u. 2 Persoana fizic dob nde te i exercit drepturile i execut obliga iile n numele s u. 3 Cel care utilizeaz numele altuia este r spunz tor de toate confuziile sau prejudiciile care. rezult At t titularul numelui c t i so ul sau rudele lui apropiate pot s se opun acestei utiliz ri. i s cear repararea prejudiciului, 4 Persoana fizic este obligat s ia m suri pentru avizarea debitorilor i creditorilor s i. despre schimbarea numelui i poart r spundere pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea. acestei obliga ii,Articolul 30 Domiciliul i re edin a. 1 Domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta i are locuin a statornic sau. principal Se consider c persoana i p streaz domiciliul at ta timp c t nu i a stabilit un altul. 2 Re edin a persoanei fizice este locul unde i are locuin a temporar sau secundar. 3 Persoana al c rei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consider domiciliat la. locul re edin ei sale, 4 n lips de re edin persoana este considerat c domiciliaz la locul unde se g se te iar.
dac acesta nu se cunoa te la locul ultimului domiciliu. Articolul 31 Domiciliul minorului i al persoanei lipsite. de capacitate de exerci iu, 1 Domiciliul minorului n v rst de p n la 14 ani este la p rin ii s i sau la acel p rinte la care. locuie te permanent, 2 Domiciliul minorului dat n plasament de instan a de judecat unui ter r m ne la p rin ii. s i n cazul n care ace tia au domicilii separate i nu se n eleg la care dintre ei minorul va avea. domiciliul asupra acestuia decide instan a de judecat. 3 Instan a de judecat poate n mod excep ional av nd n vedere interesul suprem al. minorului s i stabileasc domiciliul la bunici sau la alte rude ori persoane de ncredere cu. consim m ntul acestora ori la o institu ie de ocrotire. 4 Domiciliul minorului n cazul n care numai unul din p rin i l reprezint ori n cazul n. care se afl sub tutel este la reprezentantul legal. 5 Domiciliul minorului aflat n dificultate n cazurile prev zute prin lege se afl la familia. sau la persoanele c rora le a fost dat n plasament ori ncredin at. 6 Domiciliul persoanei lipsite de capacitate de exerci iu este la reprezentantul ei legal. Articolul 32 Tutela i curatela, 1 Tutela i curatela se instituie pentru ocrotirea drepturilor i intereselor persoanelor fizice. incapabile sau cu capacitate de exerci iu restr ns sau limitate n capacitatea de exerci iu. 2 Tutorii i curatorii ap r drepturile i interesele persoanelor tutelate de ei n rela ii cu. persoane fizice i juridice inclusiv n instan de judecat f r mandat. 3 Tutela sau curatela asupra minorului se instituie n cazul n care el nu are p rin i ori. nfietori sau c nd instan a de judecat a stabilit dec derea p rin ilor lui din drepturile p rinte ti. sau c nd el a r mas f r ocrotire p rinteasc din alte motive. Articolul 33 Tutela, 1 Tutela se instituie asupra persoanelor lipsite de capacitate de exerci iu i asupra minorilor. n v rst de p n la 14 ani dup caz, 2 Tutorele este reprezentantul legal al persoanei care se afl sub tutel i ncheie f r mandat.
n numele i n interesul ei actele juridice necesare. Articolul 34 Curatela, 1 Curatela se instituie asupra minorilor n v rst de la 14 la 18 ani precum i asupra. persoanelor fizice limitate n capacitate de exerci iu de c tre instan a de judecat din cauza. consumului abuziv de alcool consumului de droguri i de alte substan e psihotrope. 2 Curatorul i d consim m ntul la ncheierea actelor juridice pe care persoana fizic ce se. afl sub curatel nu are dreptul s le ncheie de sine st t tor. 3 Curatorul ajut persoana care se afl sub curatel n realizarea drepturilor i ndeplinirea. obliga iilor i o protejeaz mpotriva abuzurilor unor ter i. Articolul 35 Autorit ile tutelare, 1 Autorit i tutelare s nt autorit ile administra iei publice locale. 2 Autoritatea tutelar de la domiciliul persoanei care se afl sub tutel supravegheaz. activitatea tutorelui sau a curatorului ei,Articolul 36 Instituirea tutelei i curatelei. 1 Autoritatea tutelar este obligat s hot rasc asupra instituirii tutelei sau curatelei n. termen de o lun de la data primirii informa iei despre necesitatea instituirii. 2 P n la numirea tutorelui sau curatorului atribu iile lor s nt exercitate de autoritatea. Articolul 37 Obliga ia de informare despre persoanele asupra. c rora trebuie instituit tutela sau curatela, n termen de 5 zile de la data afl rii c asupra persoanei trebuie instituit tutela sau curatela au. obliga ia s n tiin eze autoritatea tutelar, a cei apropia i persoanei precum i administratorul i locatarii casei n care locuie te.
b serviciul de stare civil n cazul nregistr rii unui deces precum i notarul public n cazul. deschiderii unei succesiuni, c instan a judec toreasc lucr torii procuraturii i ai poli iei n cazul pronun rii aplic rii. sau execut rii unei sanc iuni privative de libertate. d autorit ile administra iei publice locale institu iile de ocrotire precum i orice alt. Articolul 38 Tutorele i curatorul, 1 Poate fi tutore sau curator o singur persoan fizic sau so ul i so ia mpreun dac nu se. afl n vreunul din cazurile de incompatibilitate prev zute la alin 4 i au consim it expres. 2 Atribu iile de tutore i curator asupra persoanei internate n o institu ie de asisten social. public de educa ie de nv m nt de tratament sau n o alt institu ie similar s nt exercitate de. aceste institu ii cu excep ia cazului n care persoana are tutore sau curator. 3 Tutorele sau curatorul este desemnat de autoritatea tutelar de la domiciliul persoanei. asupra c reia trebuie instituit tutela sau curatela din oficiu sau la sesizarea celor men iona i la. 4 Nu poate fi tutore sau curator, b persoana lipsit de sau limitat n capacitatea de exerci iu. c cel dec zut din drepturile p rinte ti, d cel declarat incapabil de a fi tutore sau curator din cauza st rii de s n tate. e cel c ruia din cauza exercit rii necorespunz toare a obliga iilor de adoptator i s a anulat. f cel c ruia i s a restr ns exerci iul unor drepturi politice sau civile fie n temeiul legii fie. prin hot r re judec toreasc precum i cel cu rele purt ri. g cel ale c rui interese vin n conflict cu interesele persoanei puse sub tutel sau curatel. h cel nl turat prin act autentic sau prin testament de c tre p rintele care exercita singur n. momentul mor ii ocrotirea p rinteasc, i cel care exercit nd o tutel sau curatel a fost ndep rtat de la ele.
j cel care se afl n rela ii de munc cu institu ia n care este internat persoana asupra c reia. se instituie tutela sau curatela, Articolul 39 Caracterul personal i gratuit al tutelei i. 1 Tutela i curatela s nt sarcini personale, 2 Obliga iile de tutel i curatel se ndeplinesc gratuit Tutorele i curatorul au dreptul s. cear compensarea tuturor cheltuielilor aferente ndeplinirii obliga iilor de tutel i curatel. 3 Autoritatea tutelar poate in nd seama de cuantumul i componen a patrimoniului celui. pus sub tutel sau curatel s decid ca administrarea patrimoniului sau doar a unei p r i din el. s fie ncredin at unei persoane fizice sau unei persoane juridice competente. Articolul 40 Obliga iile tutorelui i ale curatorului. 1 Tutorele i curatorul s nt obliga i, a s locuiasc mpreun cu cel pus sub tutel i s comunice autorit ii tutelare schimbarea. domiciliului Curatorul i persoana aflat sub curatel care a atins v rsta de 14 ani pot locui. separat doar cu acordul autorit ii tutelare, b s aib grij de ntre inerea persoanei puse sub tutel sau curatel. c s apere drepturile i interesele persoanei puse sub tutel sau curatel. 2 Tutorelui i curatorului le revin drepturile i obliga iile de p rinte n educarea minorului. Articolul 41 Administrarea patrimoniului celui pus sub. 1 Tutorele administreaz i dispune eficient de bunurile celui pus sub tutel n numele. acestuia dac nu este numit un administrator al bunurilor. 2 La numire tutorele n prezen a reprezentantului autorit ii tutelare inventariaz bunurile. celui pus sub tutel i prezint autorit ii tutelare inventarul spre aprobare. 3 Sumele cuvenite celui pus sub tutel sub form de pensie ajutor pensie alimentar i alte. venituri curente se primesc i se cheltuiesc de c tre tutore pentru ntre inerea celui pus sub. 4 Dac veniturile curente sau mijloacele b ne ti ale celui pus sub tutel nu s nt suficiente. pentru acoperirea tuturor cheltuielilor necesare acestea pot fi acoperite din contul bunurilor lui. cu acordul autorit ii tutelare, 5 Tutorele este dator s ntocmeasc i s prezinte anual autorit ii tutelare n termen de 30.
de zile de la sf r itul anului calendaristic un raport privind modul n care s a ngrijit de cel pus. sub tutel i despre administrarea i dispunerea de bunurile acestuia. Articolul 42 Autoriza ia autorit ii tutelare pentru. ncheierea de acte juridice, 1 F r permisiunea prealabil a autorit ii tutelare tutorele nu este n drept s ncheie iar. curatorul s ncuviin eze ncheierea actelor juridice de nstr inare inclusiv de dona ie de. schimb sau de nchiriere arend de folosin gratuit sau de depunere n gaj a bunurilor a. actelor juridice prin care se renun la drepturile persoanei puse sub tutel sau curatel a. conven iilor de partajare a averii sau a cotelor p r i ale persoanei puse sub tutel sau curatel i a. oric ror altor acte juridice care duc la mic orarea averii acesteia. 2 ncheierea de acte juridice privind bunurile imobile ale celui pus sub tutel sau curatel se. admite numai cu permisiunea prealabil a autorit ii tutelare. Articolul 43 Interdic ia ncheierii de acte juridice n numele. celui pus sub tutel sau curatel, 1 Tutorele nu are dreptul s ncheie acte juridice cu titlu gratuit iar curatorul nu are dreptul. s i dea acordul la ncheierea actelor juridice cu titlu gratuit prin care cel pus sub tutel sau. curatel se oblig sau renun la drepturi, 2 Excep ie de la prevederile alin 1 fac actele juridice conforme obliga iilor morale i. bunelor moravuri, 3 Tutorele i curatorul so ul i rudele acestora de p n la gradul al patrulea inclusiv nu au. dreptul s ncheie conven ii cu persoana pus sub tutel sau curatel cu excep ia transmiterii. c tre aceasta a averii prin dona ie sau n folosin gratuit. Articolul 44 Administrarea fiduciar a propriet ii celui pus. 1 n cazul necesit ii administr rii permanente a bunurilor imobile i mobile de valoare ale. persoanei puse sub tutel autoritatea tutelar ncheie un contract de administrare fiduciar a. propriet ii cu administratorul pe care l a desemnat n astfel de cazuri tutorele i p streaz. mputernicirile asupra p r ii din averea celui pus sub tutel care nu este transmis n administrare. 2 n exercitarea sarcinilor de administrare a propriet ii persoanei puse sub tutel. administratorul cade sub inciden a art 42 i 43, 3 Administrarea fiduciar a propriet ii celui pus sub tutel nceteaz n temeiurile prev zute.
de lege pentru ncetarea contractului de administrare fiduciar a propriet ii precum i n cazul. ncet rii tutelei,Articolul 45 P strarea mijloacelor b ne ti. 1 Sumele de bani care dep esc necesit ile ntre inerii celui pus sub tutel i ale. administr rii bunurilor lui se depun pe numele acestuia la o institu ie financiar de unde nu pot fi. ridicate dec t cu autoriza ia autorit ii tutelare, 2 Tutorele poate depune sumele necesare ntre inerii pe numele minorului Acestea se trec. ntr un cont separat i pot fi ridicate de tutore f r ncuviin area prealabil a autorit ii tutelare. Articolul 46 ndep rtarea i eliberarea tutorilor i curatorilor. de la ndeplinirea obliga iilor lor, 1 Minorul precum i persoanele prev zute la art 37 pot contesta sau denun a la autoritatea. tutelar actele i faptele tutorelui sau ale curatorului care prejudiciaz minorul. 2 Tutorele sau curatorul va fi ndep rtat dac s v r e te un abuz o neglijen grav sau fapte. care l fac nevrednic de a fi tutore sau curator precum i dac nu i ndepline te corespunz tor. 3 Autoritatea tutelar elibereaz tutorele sau curatorul de la ndeplinirea obliga iilor n. cazurile n care minorul a fost ntors p rin ilor sau a fost nfiat. 4 n cazul plas rii persoanei puse sub tutel sau curatel ntr o institu ie de asisten social. public de educa ie de nv m nt de tratament sau n o alt institu ie similar autoritatea. tutelar elibereaz tutorele sau curatorul de ndeplinirea obliga iilor lor dac aceasta nu. contravine intereselor persoanei puse sub tutel sau curatel. 5 Autoritatea tutelar elibereaz la cerere tutorele sau curatorul de ndeplinirea sarcinii dac. exist motive ntemeiate,Articolul 47 ncetarea tutelei i curatelei. 1 O dat cu atingerea de c tre minorul pus sub tutel a v rstei de 14 ani tutela asupra lui. nceteaz iar persoana care a exercitat func ia de tutore devine curatorul lui f r a fi necesar o. hot r re suplimentar n acest sens, 2 Curatela nceteaz o dat cu dob ndirea sau restabilirea capacit ii depline de exerci iu.
Articolul 48 Patronajul asupra persoanelor fizice capabile. 1 La cererea unei persoane fizice cu capacitate deplin de exerci iu care din cauza s n t ii. precare nu este n stare s i exercite i s i apere drepturile i nici s i ndeplineasc. obliga iile de sine st t tor asupra ei poate fi instituit curatel n form de patronaj. 2 Curatorul asistentul persoanei fizice capabile poate fi desemnat de organul de tutel i. curatel doar cu consim m ntul acesteia, 3 Dispunerea de patrimoniul persoanei puse sub patronaj se efectueaz de c tre curator. asistent doar n baza unui contract de mandat sau de administrare fiduciar ncheiat cu ea. ncheierea de acte juridice privind ntre inerea i satisfacerea necesit ilor cotidiene ale persoanei. puse sub patronaj poate fi efectuat de curator asistent cu acordul ei verbal. 4 Patronajul asupra persoanei capabile instituit n conformitate cu alin 1 nceteaz la. cererea acesteia, 5 Curatorul asistentul persoanei puse sub patronaj se elibereaz de la ndeplinirea. obliga iilor sale n cazurile prev zute la art 46 alin 4 i 5. Articolul 49 Declararea persoanei disp rut f r veste. 1 Persoana fizic poate fi declarat disp rut f r veste dac lipse te de la domiciliu i a. trecut cel pu in un an din ziua primirii ultimelor tiri despre locul afl rii ei Dispari ia se declar. de instan a de judecat la cererea persoanei interesate. 2 n cazul imposibilit ii de a se determina ziua primirii ultimelor informa ii despre disp rut. termenul pentru declararea dispari iei f r veste va ncepe s curg din prima zi a lunii urm toare. celei n care au fost primite ultimele informa ii despre disp rut iar n cazul imposibilit ii de a. determina aceast lun de la nt i ianuarie al urm torului an. Articolul 50 Protec ia bunurilor celui disp rut f r veste. 1 Dac este necesar administrarea permanent a patrimoniului persoanei declarate disp rut. f r veste instan a de judecat nume te un administrator cu care autoritatea tutelar ncheie un. contract de administrare fiduciar La cererea persoanei interesate instan a de judecat poate. numi un administrator i nainte de expirarea unui an din ziua primirii ultimilor tiri despre locul. afl rii persoanei disp rute, 2 Declararea dispari iei persoanei nu atrage modificarea sau stingerea drepturilor i. obliga iilor acesteia, Articolul 51 Efectele apari iei persoanei declarate disp rut. 1 Dac persoana declarat disp rut f r veste apare sau dac s nt tiri despre locul afl rii ei. instan a de judecat la cererea persoanei interesate anuleaz hot r rea de declarare a dispari iei. i desfiin eaz dup caz administrarea fiduciar a patrimoniului acesteia. 2 Cel declarat disp rut poate cere administratorului fiduciar repararea prejudiciului cauzat. prin administrarea necorespunz toare a patrimoniului s u. Articolul 52 Declararea persoanei decedat, 1 Persoana poate fi declarat decedat prin hot r re a instan ei de judecat dac timp de 3 ani.
la domiciliul s u lipsesc tiri despre locul unde se afl sau dup 6 luni dac a disp rut n. mprejur ri ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei a presupune c a decedat n. urma unui anumit accident, 2 Un militar sau o alt persoan disp rut f r veste n leg tur cu ac iuni militare poate fi. declarat decedat numai dup expirarea a 2 ani de la ncetarea ac iunilor militare. 3 Ziua mor ii persoanei declarate decedat se consider ziua la care hot r rea judec toreasc. privind declararea decesului ei a r mas definitiv Dac o persoan disp rut n mprejur ri care. prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei de a presupune c a decedat n urma unui. accident este declarat decedat instan a de judecat poate s declare ca dat a decesului ziua. mor ii ei prezumate, 4 Declararea decesului produce acelea i efecte juridice ca i decesul fizic constatat. Articolul 53 Efectele apari iei persoanei declarate decedat. 1 n cazul apari iei sau descoperirii locului de aflare a persoanei declarate decedat instan a. de judecat anuleaz hot r rea privind declararea decesului ei. 2 Independent de momentul apari iei sale persoana declarat decedat poate cere de la. oricare alt persoan s i restituie bunurile care s au p strat i care au trecut cu titlu gratuit la. aceasta dup declararea decesului s u, 3 Dob nditorul cu titlu oneros nu este obligat s restituie bunurile dac nu se dovede te c la. data dob ndirii lor tia c cel declarat decedat este n via Dac bunurile nu s au p strat. dob nditorul de rea credin este obligat s restituie valoarea lor. 4 Dac bunurile persoanei declarate decedat au trecut pe baza dreptului de succesiune la stat. i au fost v ndute dup anularea hot r rii de declarare a decesului persoanei i se restituie suma. realizat din v nzarea bunurilor, Articolul 54 nregistrarea de stat a actelor de stare civil. 1 nregistr rii de stat s nt supuse urm toarele acte de stare civil. a na terea,c stabilirea paternit ii,d ncheierea c s toriei.
e desfacerea c s toriei,f schimbarea numelui, 2 nregistrarea actelor de stare civil se efectueaz de c tre organele de nregistrare a actelor. de stare civil prin nscrierea datelor n registrele actelor de stare civil i eliberarea de certificate. n baza acestor nscrieri, 3 Organele care efectueaz nregistrarea actelor de stare civil procedura de nregistrare a. acestor acte procedura de rectificare i modificare a lor restabilirea i anularea nscrierilor. actelor de stare civil forma registrelor actelor de stare civil i a certificatelor precum i. modalitatea i termenele de p strare a registrelor actelor de stare civil se stabilesc prin lege. Capitolul II,PERSOANA JURIDIC,Sec iunea1,DISPOZI II GENERALE. Articolul 55 No iunea de persoan juridic, 1 Persoan juridic este organiza ia care are un patrimoniu distinct i r spunde pentru. obliga iile sale cu acest patrimoniu poate s dob ndeasc i s exercite n nume propriu drepturi. patrimoniale i personale nepatrimoniale s i asume obliga ii poate fi reclamant i p r t n. instan de judecat, 2 Persoana juridic poate fi organizat n mod corporativ sau n baza calit ii de membru.
poate fi dependent sau independent de un anumit num r de membri poate avea scop lucrativ. sau nelucrativ, 3 n func ie de participare la constituirea patrimoniului persoanei juridice fondatorii. membrii au sau nu au drepturi de crean fa de ea Persoane juridice n a c ror privin. fondatorii membrii au drepturi de crean s nt societ ile comerciale i cooperativele Persoane. juridice n a c ror privin fondatorii membrii nu au drepturi de crean s nt organiza iile. necomerciale, Articolul 56 Regimul juridic aplicabil persoanelor juridice. Persoanele juridice str ine s nt asimilate n condi iile legii cu persoanele juridice ale. Republicii Moldova,Articolul 57 Tipurile de persoane juridice. Persoanele juridice s nt de drept public sau de drept privat care n raporturile civile s nt. situate pe pozi ii de egalitate,Articolul 58 Persoanele juridice de drept public. 1 Statul i unit ile administrativ teritoriale particip la raporturile juridice civile pe pozi ii. de egalitate cu celelalte subiecte de drept Atribu iile statului i ale unit ilor administrativ. teritoriale se exercit n asemenea raporturi de organele acestora n conformitate cu competen a. 2 Organele mputernicite s exercite o parte din func iile atribu iile Guvernului posed. personalitate juridic doar dac aceasta decurge din prevederile legii sau n cazurile expres. prev zute de lege din actele autorit ilor administra iei publice centrale sau locale. 3 Prin derogare de la prevederile alin 2 persoanele juridice de drept public se pot nfiin a i. altfel n cazuri expres prev zute de lege, 4 Urm toarele articole ale acestui capitol nu se aplic persoanelor juridice de drept public cu.
excep ia cazurilor prev zute expres,Articolul 59 Persoane juridice de drept privat. 1 Persoanele juridice de drept privat se pot constitui liber doar n una din formele prev zute. 2 Persoanele juridice de drept privat pot avea scop lucrativ comercial i scop nelucrativ. necomercial, Articolul 60 Capacitatea de folosin a persoanei juridice. 1 Capacitatea de folosin a persoanei juridice se dob nde te la data nregistr rii de stat i. nceteaz la data radierii ei din registrul de stat, 2 Persoana juridic cu scop lucrativ poate desf ura orice activitate neinterzis de lege chiar.


Related Books

State, Local and District Sales and Use Tax Return with ...

State Local and District Sales and Use Tax Return with

boe-401-a2 (back) rev. 103 (4-09) state of california. board of equalization. state, local, and district sales and use tax return your account no.

Probing the physics of GRB afterglows with linear and ...

Probing the physics of GRB afterglows with linear and

Probing the physics of GRB afterglows with linear and circular polarimetry (GRB 091018) (MNRAS accepted, arXiv:1203.4265) Klaas Wiersema University of Leicester

Performance And Value With Engineering Plastics

Performance And Value With Engineering Plastics

Mold Design Guidelines 23 Mold Machine 23 Mold Construction 24 Multi-Cavity Molds 25 Cold Runner Systems 26 Hot Manifold / Runnerless Molds 29 Gate Design 32 Mold Cooling 40 Ejection System 45 Type of Tool Steel 46 Surface Finish 47 Venting 48 Table of Contents 1. 2 Overview of Design Principles Figure 1 Molecular structure of thermoplastics. The process of developing thermoplastic parts ...

North Carolina State Board of Dental Examiners E-Forum

North Carolina State Board of Dental Examiners E Forum

Must verify with supervising physician that prescription is medically appropriate Must re-consult with physician every 90 days if prescription continues

Detecting Coastline Changes use GIS geospatial techniques ...

Detecting Coastline Changes use GIS geospatial techniques

Nor Lita Fadilah Rameli & Mokhtar Jaafar 19 of mangroves that exist between Carey Island and Morib coast, and the presence of mangrove is as a

IN THE GAUHATI HIGH COURT

IN THE GAUHATI HIGH COURT

not appear in any one of the voter list after 1993. 7. In the counter affidavit filed by the Superintendent of Police (B), Morigaon (respondent N.2), it has been stated that a report dated 2.11.1997 was received at his Office from the Electoral Registration Office of No. 79 Jagiroad LAC along with

Metal Sound Control Door Assemblies

Metal Sound Control Door Assemblies

and the STC rating. AMBICO doors are typically lighter in weight than other manufacturers' door panels for the same STC rating; ensure that door hardware considers this impact. .2 Steel Doors: .1 Sheet steel faces, thickness, design, and core suitable to achieve specified STC performance.

Wood Sound Control Door Assemblies

Wood Sound Control Door Assemblies

AMBICO Limited Section 08 34 73.16 WOOD SOUND CONTROL DOOR AND STEEL FRAME ASSEMBLIES Page 6 .1 Sheet steel, metal thickness and appropriate to maintain door STC and fire ratings,

Comparing protein abundance and mRNA expression levels on ...

Comparing protein abundance and mRNA expression levels on

2DE-2: These results contrast with Futcher et al's [26] relatively high levels of correlations (r = 0.76) after transforming the data to normal distributions. Merged data set-1: In a previous analysis, we merged the data from both of these 2DE datasets, comparing this new larger protein abundance set with a comprehensive mRNA expression data ...

GUIA DE USUARIO CONSULTORES ON LINE v1 1

GUIA DE USUARIO CONSULTORES ON LINE v1 1

7 / 9 G. Aporte Solidario. Se consigna el monto del 0.5% sobre el Ingreso Cotizable, este aporte es obligatorio para todo Asegurado Consultor.