Cli Mem Ria Lab 2017-Books Pdf

CLI Mem ria LAB 2017
29 Sep 2020 | 2 views | 0 downloads | 8 Pages | 1.72 MB

Share Pdf : Cli Mem Ria Lab 2017

Download and Preview : Cli Mem Ria Lab 2017

Report CopyRight/DMCA Form For : Cli Mem Ria Lab 2017Transcription

PRESENTACI ACTIVITAT ORGANITZACI, D AN LISIS CL NIQUES. Control de Qu, La missi de la nostra entitat s clara i se centra en els seg ents punts donar un valor afegit a l anal tica an lisis Determinacions 2017. Evoluci de les determinacions per l nia assistencial 2014 2017. cl niques i anatomia patol gica i ser un centre diagn stic caracteritzat per la seva excel l ncia fiable i solvent. T cnic ria, Programades Urgents Total Variaci, per tal d ajudar els professionals sanitaris amb el seu objectiu final donar resposta a les demandes dels pacients. d una manera eficient Des d aquest punt de vista es pot afirmar que durant el 2017 el CLI ha aconseguit complir. Biologia molecular, amb les expectatives i objectius que s havia fixat i alhora incrementar la seva activitat i la seva cartera de serveis. Immunologia rees de C, Atenci prim ria 2 961 665 2 629 2 964 294 2 5 Programada 0 2.
rees de Suport xem ac, Per tal de poder desenvolupar aquesta filosofia s essencial dur a terme una millora tecnol gica cont nua fo 9 1 Bioq. Microbiologia Urgent 0 1 Urgent 0 0 Au u ci abora, Atenci hospital ria 3 079 459 1 569 873 4 649 332 2 2 Biolo toimmu mica. 4 550 581 ven L, mentar la comunicaci amb els nostres facultatius especialistes i d atenci prim ria i alhora afavorir la formaci 3 5 Pre iscos. gia M nitat, 4 500 000 4 415 718 Urgent Hematologia 14 5 R. Microbiocula i, de tot el nostre personal Sols aix una entitat com la nostra amb voluntat de futur podr complir amb el seu 0 7 logia.
Altres clients, 5 115 159 5 274 2 0, Programada Programada Programada Urgent. objectiu principal aportar valor als resultats en salut sense perdre de vista la necess ria efici ncia i sostenibilitat 4 4 ti. 2 8 9 0 10 1 Ge, AnatAutoimmunitat, omia Patol g omico finan. ica i Direcci de coonnom, econ mica pr pia i de les entitats per a les quals treballa Total 6 046 239 1 572 661 7 618 900 2 3 3 500 000 Biologia Molecular Direcci. Direcci Recursos Gesti de, Ger ncia Humans, T cnica Direcci Ges ti de. 2 891 915 2 964 294 T cnica Recurso s Humans, El CLI ha aprofitat per El CLI ha aprofitat l any 2017 que podria haver estat un any de canvis i incerteses 3 000 000.
de Recursos Humans, i Economico, i Economicofinancera. Recursos Humans, Anatomia financera Estad stica, reformular el seu posicio per reformular el seu posicionament global a trav s de l elaboraci del Pla estra Programades Urgents Total Variaci 2 500 000. Urg n Re taad, nament global a trav s t gic 2018 2020 que ha esdevingut la representaci m s evident de l evoluci i 2017 2016 sp I. de l elaboraci del Pla creixement de l entitat al llarg de l any sasab a L tic. al s bl les, eten es d ic a stic, estrat gic 2018 2020 Activitat interna 5 989 870 1 572 661 7 562 531 2 2 1 500 000 erli IPn. s un Pla estrat gic de tots i totes que s ha pogut realitzar gr cies a la il lusi Programada frainSa ia. In tre C o or di n Jo, 57 5 Vnilsaorc ma, col laboraci i empenta de cadascun dels estaments de la nostra entitat D aquesta manera s ha pogut fomentar Hematologia 765 235 334 220 1 099 454 2 6 1 000 000 Co Pr.
en de t i Pr, la formaci interna i externa la visibilitzaci de l empresa a trav s de la participaci i pres ncia en congressos. 500 000 c st, Bioqu mica 4 320 269 1 173 044 5 493 313 2 1. ven beogruarle, Anatomia Patol, t de Llobre, i comissions una millora cont nua de la qualitat i la col laboraci amb els nostres socis i clients. Sant Joan D, Microbiologia 209 258 54 165 263 423 1 8. Bioqu mica 73, A partir d aqu l horitz de l any 2018 2020 es presenta engrescador amb la posada en marxa del Pla i de les 2014 2015 2016.
L Hospitale, accions que se n deriven entre les quals destaca un nou logotip una nova p gina web i altres projectes tant Atenci prim ria Atenci hospital ria. Immunologia 681 664 9 140 690 804 4 0, Total 2017 7 613 636. ambiciosos com l ampliaci d espais, El CLI s est transformant en CLILAB DIAGN STICS una nova marca corporativa sorgida del propi Pla estra Biologia molecular 13 445 2 093 15 538 1 0. t gic Aquest canvi vol refor ar la visibilitat de la instituci com un dels laboratoris d an lisis cl niques catalans Activitat externa1 56 369 0 56 369 16 3. m s importants i alhora remarcar una de les seves especificitats que s el seu servei d anatomia patol gica ACTIVITAT RGANS DE GOVERN. Total 6 046 239 1 572 661 7 618 900 2 3 D ANATOMIA PATOL GICA. CLILAB DIAGN STICS ha treballat al llarg del 2017 per refor ar el seu paper dins l entorn de la sanitat p blica I DE GESTI. catalana i continuar durant l any 2018 amb aquesta mateixa voluntat Activitat altres laboratoris2 464 966 0 464 966 2 3. Dra R N ria Aleixandre Cerarols presidenta del Consell Rector 1 Activitat que per la seva complexitat s externalitza. 2 Activitat inclosa en el total Prova 2017 Variaci. CONSELL RECTOR COMIT DE DIRECCI, Evoluci de l activitat 2014 2017 Citologies ginecol giques 22 718 3 4 Presidenta Rosa N ria Aleixandre Gerent. ACTUACIONS M S RELLEVANTS DEL 2017 Determinacions, Cerarols CatSalut.
2 3 Bi psies 15 450 11 0 Director T cnic, 7 618 900 Vicepresidenta Eva S nchez Busqu s Miguel ngel Ben tez Merelo. 7 500 000 Peces quir rgiques 10 259 5 7, Elaboraci del Pla estrat gic 2018 2020. 2 6 CatSalut, Director de Recursos Humans, 7 447 669 Immunohistoqu miques 9 975 7 2. Certificaci de la nova ISO 9001 2015 i de l auditoria de confidencialitat de dades Vocals i Economicofinancer. Canvi de la versi del SIL SERVOLAB 4 4 Citologies generals 3 571 9 6 Marta lvarez Daroca CatSalut Rafael Comas Planas. Implementaci de la petici electr nica al CSAP 7 200 000 Ana Clop s Estela ICS. 7 258 013 PAAF punci i aspiraci amb agulla fina 814 8 7. Implementaci de la citometria de flux al laboratori central de Vilafranca 7 100 000 Ferran Garc a Cardona CSA. Aven en la internalitzaci de t cniques i determinacions Peroperat ries 241 8 1 Josep Llu s Ib ez CSG. Potenciaci de la imatge de marca com a referent d un model territorial de qualitat d an lisis cl niques i 1 6 Montse Gonz lez Verde CSAP. Necr psies 28 7 7, anatomia patol gica 6 900 000, Intensificaci de la formaci espec fica en qualitat normes ISO i confidencialitat de dades Altres proves 771 33 9 Secretari Santiago Terrades Ruestes. Relleu generacional especialment entre el personal facultatiu Gerent. 6 700 000 Total 63 830 6 85, Inici del projecte de la nova web.
Comissions de treball d rees assistencials i no assistencials 6 600 000. 2014 2015 2016 2017, PRESENTACI ACTIVITAT ORGANITZACI. D AN LISIS CL NIQUES, Control de Qu, La missi de la nostra entitat s clara i se centra en els seg ents punts donar un valor afegit a l anal tica an lisis Determinacions 2017. Evoluci de les determinacions per l nia assistencial 2014 2017. cl niques i anatomia patol gica i ser un centre diagn stic caracteritzat per la seva excel l ncia fiable i solvent. T cnic ria, Programades Urgents Total Variaci, per tal d ajudar els professionals sanitaris amb el seu objectiu final donar resposta a les demandes dels pacients. d una manera eficient Des d aquest punt de vista es pot afirmar que durant el 2017 el CLI ha aconseguit complir. Biologia molecular, amb les expectatives i objectius que s havia fixat i alhora incrementar la seva activitat i la seva cartera de serveis. Immunologia rees de C, Atenci prim ria 2 961 665 2 629 2 964 294 2 5 Programada 0 2.
rees de Suport xem ac, Per tal de poder desenvolupar aquesta filosofia s essencial dur a terme una millora tecnol gica cont nua fo 9 1 Bioq. Microbiologia Urgent 0 1 Urgent 0 0 Au u ci abora, Atenci hospital ria 3 079 459 1 569 873 4 649 332 2 2 Biolo toimmu mica. 4 550 581 ven L, mentar la comunicaci amb els nostres facultatius especialistes i d atenci prim ria i alhora afavorir la formaci 3 5 Pre iscos. gia M nitat, 4 500 000 4 415 718 Urgent Hematologia 14 5 R. Microbiocula i, de tot el nostre personal Sols aix una entitat com la nostra amb voluntat de futur podr complir amb el seu 0 7 logia.
Altres clients, 5 115 159 5 274 2 0, Programada Programada Programada Urgent. objectiu principal aportar valor als resultats en salut sense perdre de vista la necess ria efici ncia i sostenibilitat 4 4 ti. 2 8 9 0 10 1 Ge, AnatAutoimmunitat, omia Patol g omico finan. ica i Direcci de coonnom, econ mica pr pia i de les entitats per a les quals treballa Total 6 046 239 1 572 661 7 618 900 2 3 3 500 000 Biologia Molecular Direcci. Direcci Recursos Gesti de, Ger ncia Humans, T cnica Direcci Ges ti de. 2 891 915 2 964 294 T cnica Recurso s Humans, El CLI ha aprofitat per El CLI ha aprofitat l any 2017 que podria haver estat un any de canvis i incerteses 3 000 000.
de Recursos Humans, i Economico, i Economicofinancera. Recursos Humans, Anatomia financera Estad stica, reformular el seu posicio per reformular el seu posicionament global a trav s de l elaboraci del Pla estra Programades Urgents Total Variaci 2 500 000. Urg n Re taad, nament global a trav s t gic 2018 2020 que ha esdevingut la representaci m s evident de l evoluci i 2017 2016 sp I. de l elaboraci del Pla creixement de l entitat al llarg de l any sasab a L tic. al s bl les, eten es d ic a stic, estrat gic 2018 2020 Activitat interna 5 989 870 1 572 661 7 562 531 2 2 1 500 000 erli IPn. s un Pla estrat gic de tots i totes que s ha pogut realitzar gr cies a la il lusi Programada frainSa ia. In tre C o or di n Jo, 57 5 Vnilsaorc ma, col laboraci i empenta de cadascun dels estaments de la nostra entitat D aquesta manera s ha pogut fomentar Hematologia 765 235 334 220 1 099 454 2 6 1 000 000 Co Pr.
en de t i Pr, la formaci interna i externa la visibilitzaci de l empresa a trav s de la participaci i pres ncia en congressos. 500 000 c st, Bioqu mica 4 320 269 1 173 044 5 493 313 2 1. ven beogruarle, Anatomia Patol, t de Llobre, i comissions una millora cont nua de la qualitat i la col laboraci amb els nostres socis i clients. Sant Joan D, Microbiologia 209 258 54 165 263 423 1 8. Bioqu mica 73, A partir d aqu l horitz de l any 2018 2020 es presenta engrescador amb la posada en marxa del Pla i de les 2014 2015 2016.
L Hospitale, accions que se n deriven entre les quals destaca un nou logotip una nova p gina web i altres projectes tant Atenci prim ria Atenci hospital ria. Immunologia 681 664 9 140 690 804 4 0, Total 2017 7 613 636. ambiciosos com l ampliaci d espais, El CLI s est transformant en CLILAB DIAGN STICS una nova marca corporativa sorgida del propi Pla estra Biologia molecular 13 445 2 093 15 538 1 0. t gic Aquest canvi vol refor ar la visibilitat de la instituci com un dels laboratoris d an lisis cl niques catalans Activitat externa1 56 369 0 56 369 16 3. m s importants i alhora remarcar una de les seves especificitats que s el seu servei d anatomia patol gica ACTIVITAT RGANS DE GOVERN. Total 6 046 239 1 572 661 7 618 900 2 3 D ANATOMIA PATOL GICA. CLILAB DIAGN STICS ha treballat al llarg del 2017 per refor ar el seu paper dins l entorn de la sanitat p blica I DE GESTI. catalana i continuar durant l any 2018 amb aquesta mateixa voluntat Activitat altres laboratoris2 464 966 0 464 966 2 3. Dra R N ria Aleixandre Cerarols presidenta del Consell Rector 1 Activitat que per la seva complexitat s externalitza. 2 Activitat inclosa en el total Prova 2017 Variaci. CONSELL RECTOR COMIT DE DIRECCI, Evoluci de l activitat 2014 2017 Citologies ginecol giques 22 718 3 4 Presidenta Rosa N ria Aleixandre Gerent. ACTUACIONS M S RELLEVANTS DEL 2017 Determinacions, Cerarols CatSalut.
2 3 Bi psies 15 450 11 0 Director T cnic, 7 618 900 Vicepresidenta Eva S nchez Busqu s Miguel ngel Ben tez Merelo. 7 500 000 Peces quir rgiques 10 259 5 7, Elaboraci del Pla estrat gic 2018 2020. 2 6 CatSalut, Director de Recursos Humans, 7 447 669 Immunohistoqu miques 9 975 7 2. Certificaci de la nova ISO 9001 2015 i de l auditoria de confidencialitat de dades Vocals i Economicofinancer. Canvi de la versi del SIL SERVOLAB 4 4 Citologies generals 3 571 9 6 Marta lvarez Daroca CatSalut Rafael Comas Planas. Implementaci de la petici electr nica al CSAP 7 200 000 Ana Clop s Estela ICS. 7 258 013 PAAF punci i aspiraci amb agulla fina 814 8 7. Implementaci de la citometria de flux al laboratori central de Vilafranca 7 100 000 Ferran Garc a Cardona CSA. Aven en la internalitzaci de t cniques i determinacions Peroperat ries 241 8 1 Josep Llu s Ib ez CSG. Potenciaci de la imatge de marca com a referent d un model territorial de qualitat d an lisis cl niques i 1 6 Montse Gonz lez Verde CSAP. Necr psies 28 7 7, anatomia patol gica 6 900 000, Intensificaci de la formaci espec fica en qualitat normes ISO i confidencialitat de dades Altres proves 771 33 9 Secretari Santiago Terrades Ruestes. Relleu generacional especialment entre el personal facultatiu Gerent. 6 700 000 Total 63 830 6 85, Inici del projecte de la nova web.
Comissions de treball d rees assistencials i no assistencials 6 600 000. 2014 2015 2016 2017, PRESENTACI ACTIVITAT ORGANITZACI. D AN LISIS CL NIQUES, Control de Qu, La missi de la nostra entitat s clara i se centra en els seg ents punts donar un valor afegit a l anal tica an lisis Determinacions 2017. Evoluci de les determinacions per l nia assistencial 2014 2017. cl niques i anatomia patol gica i ser un centre diagn stic caracteritzat per la seva excel l ncia fiable i solvent. T cnic ria, Programades Urgents Total Variaci, per tal d ajudar els professionals sanitaris amb el seu objectiu final donar resposta a les demandes dels pacients. Ca s Anna Puiggr s Font Miguel ngel Ben tez Merelo Crecimiento de las micobacterias no tuberculosas en medios de cultivo convencionales Yuliya Zboromyrska Alba Cebollero Agust Carme Vall s Miguel ngel Ben tez Merelo Caracter sticas epidemiol gicas y estacionalidad de la tuberculosis 2008 2016 en 6 hospitales comarcales de la provincia de Barcelona Yuliya

Related Books

THE NEW LAND ROVER DEFENDER

THE NEW LAND ROVER DEFENDER

The Defender is our most capable Land Rover yet You can choose either a 90 or 110 body design both of which are world class experts off and on road With up to six seats in the 90 and the option of a third row with 5 2 seats in 110 There are six models available on 110 and a First Edition only available on 90 and four Accessory Packs each with a distinctive character to suit your

JD 9000 600F Conversion

JD 9000 600F Conversion

JD 9000 600F Conversion Combine Manual 09040114a i About Headsight Headsight Contact Info Headsight Inc Bremen IN 46506 Phone 574 546 5022 Fax 574 546 5760 Email info headsight com Web www headsight com Technical Assistance Phone 574 220 5511 About this Manual How to use this manual For new installations follow all applicable instructions in each of the numbered sections 1 2 etc

CAT 26 2 0 AN mueller kehrig de

CAT 26 2 0 AN mueller kehrig de

B 925 26 6 11 RE 13571 STD 26 6 12 AR 95932 0 007 6600 6 059T 26 2 17 6 x RE 27352 1 x RE 27350 Ohne Anlaufscheiben Zonder kraag 7400 7600 6 068T 26 1 50 RE 33687 RE 45517 JD 6 Ed 1 11 98 JOHN DEERE REPLACEMENT PARTS Wir vertreiben keine Originalteile Die Nummern dienen lediglich als Beschreibung De onderdeelnummers zijn ter indicatie Het betreft niet originele

JD Flex

JD Flex

JD Flex Header Manual 09030101c i About Headsight Headsight Contact Info Headsight Inc 3529 Fir Road Bremen IN 46506 Phone 574 546 5022 Fax 574 546 5760 Email info headsight com Web www headsight com Technical Assistance Phone 574 220 5511 About this Manual How to use this manual This manual is laid out in the order which you should do each step You may follow the manual from

Vitamins Minerals and MC microscopiccolitisfoundation org

Vitamins Minerals and MC microscopiccolitisfoundation org

Vitamins Minerals and MC Should I take vitamin supplements while recovering from MC Almost everyone who has MC either asks that question or wonders about it especially when they learn that MC usually causes malabsorption of certain vitamins and minerals But we know from real world experience that early on as a general rule the simpler the diet the faster the recovery We know that in

THE Cure FOR Alcoholism AA Beyond Belief

THE Cure FOR Alcoholism AA Beyond Belief

The Cure for Alcoholism The Medically Proven Way to Eliminate Alcohol Addiction in your hands today Foreword xvii I have been most fortunate in that I ve been involved in the development of this new treatment method since the beginning It is very rare that a scientist gets to see his work go all the way from theory to laboratory experimentation to clinical trial and The Cure for

The Treatment of Alcoholism with Vitamin B3 ISOM

The Treatment of Alcoholism with Vitamin B3 ISOM

The Treatment of Alcoholism with Vitamin B 3 Jonathan E Prousky ND MSc1 2 1 Chief Naturopathic Medical O cer Professor Canadian College of Naturopathic Medicine 1255 Sheppard Avenue East Toronto Ontario M2K 1E2 email jprousky ccnm edu website www jonathanprouskynd com 2 Editor Journal of Orthomolecular Medicine email editor orthomed org Abstract e consequences of excessive

Money Making Secrets of Mind Power Masters

 Money Making Secrets of Mind Power Masters

The Force of Your Will Projected by Stuart Wilde 18 I m Thinking Welcome to Money Making Secrets of Mind Power Masters I truly hope this book will help you change your life in many revolutionary ways not the least of which is filling your life with boundless abundance and prosperity To help you get started I ve written this introductory

Le nouveau COSO IFACI

Le nouveau COSO IFACI

Le COSO 2013 et le cadre de l AMF ne s excluent ni ne s opposent ils sont compl mentaires Anne Bosche Lenoir et Raymond Marfaing 29 tiel olutions elet 22 16 DOSSIER Audit amp Contr le internes n 215 juin juillet 2013 Plaidoyer pour des principes justes et pertinents Comment donner du sens aux syst mes de contr le interne L a mise jour du r f rentiel COSO de contr le

The Updated COSO Internal Control Framework Protiviti

The Updated COSO Internal Control Framework Protiviti

thought leadership and guidance on internal control enterprise risk management ERM and fraud deterrence released its long awaited updated Internal Control Integrated Framework New Framework in May of 2013 The original version framework released by COSO in 1992 has gained broad acceptance It has been widely used particularly as a suitable and the predominant