Cartea Enoch Pdf Zsummeryan Zsummeryan Files Wordpress Com-Books Pdf

cartea enoch pdf Zsummeryan zsummeryan files wordpress com
04 Mar 2020 | 21 views | 0 downloads | 104 Pages | 788.61 KB

Share Pdf : Cartea Enoch Pdf Zsummeryan Zsummeryan Files Wordpress Com

Download and Preview : Cartea Enoch Pdf Zsummeryan Zsummeryan Files Wordpress Com


Report CopyRight/DMCA Form For : Cartea Enoch Pdf Zsummeryan Zsummeryan Files Wordpress ComTranscription

I INTRODUCERE, n secolul trecut datorit unor mprejur ri exceptionale interesul pentru studiile de cercetare. n ceea ce prive te cunoa terea i aprofundarea tuturor c r ilor Sfintei Scripturi a crescut din ce in ce. mai mult Descoperirea celor mai vechi manuscrise biblice manuscrisele de la Marea Moarta. caracterizat drept cea mai important i pre ioas descoperire ce s a f cut p n acum n domeniul. studiilor biblice a generat i impulsionat cercet ri i studii ample i speciale mai ales n ceea ce. prive te c r ile Vechiului Testament, Pe de alt parte extensiunea pe care au cunoscut o rela iile ecumenice dintre Bisericile. cre tine n tendin a lor de apropiere n elegere nfr ire i colaborare la care se adaug i sporirea. dialogurilor inter cre tine si inter religioase a constituit un adevarat ndemn pentru dezvoltarea. deosebit pe care au luat o in secolul trecut studiile biblice n aceast direc ie s a ajuns chiar la. ntocmirea i editarea unor edi ii ecumenice ale Sfintei Scripturi. ntruc t c r ile sfinte constituiau punctul de plecare i baza de discu ie n dialogurile inter. cre tine pentru formularea adev rurilor de credin i stabilirea punctelor de apropiere i colaborare. totdeauna s a pus problema unui text comun al Sfintei Scripturi i in mod special al c r ilor Vechiului. Testament Faptul c nici m car ast zi Bisericile cre tine m refer doar la cele trei mari confesiuni. crestine Ortodox Catolic i Protestant nu au reu it s identifice un text comun al scrierilor. Vechiului Tesament1 i c in fiecare confesiune cre tina se reg se te un alt canon vetero testamentar. nu reprezint dec t o crud i amar realitate a vie ii cre tine actuale. Deci un studiu asupra c r ilor Vechiului Testament n special asupra celor considerate ca. fiind apocrife ar putea s aduc c teva preciz ri n aceast problem identific nd c r ile canonice. anaghinoskomena i apocrife i definind totodat no iuni importante pentru limbajul biblic. interconfesional no iuni ca cea de canon biblic c r i canonice c r i apocrife c r i pseudo epigrafe. literatura extracanonic sau literatura intertestamentar Iat c teva din motivele care m au f cut s. consider ca oportun un studiu asupra c r ilor apocrife ale Vechiului Testament c r i pu in cunoscute n. teologia biblic rom neasc i al c ror text nc nu a fost tradus n totalitate n limba rom n P n. acum au fost traduse n limba rom n urm toarele scrieri Iosif i Asenet Testamentul lui Iov. Black Matthew in consultation with James C VanderKam The Book of Enoch or 1 Enoch A New English. Edition SVTP 7 Leiden Brill 1985 A major commentary on the whole book of 1 Enoch preluat de pe. http orion mscc huji ac il symposiums 10th papers regev htm. Testamentul lui Avraam, Pentru nceput voi ncepe cu c teva preciz ri de natur terminologic i cu o succint. prezentare a canonului vetero testamentar at t cel cre tin in cele trei confesiuni cre tine c t i cel. iudaic pentru ca apoi s fac o prezentare c t mai detaliat a c r ilor apocrife ale Vechiului Testament. i mai ales a studiului acestora,II PRECIZ RI TERMINOLOGICE. Pentru o mai bun viziune asupra c r ilor apocrife asupra istoriei alc tuirii i a studiului lor. si mai ales asupra importan ei lor pentru teologia cre tin actuala credem c este necesar s ncepem. acest studiu cu c teva preciz ri de natur terminologic. Termenul apocrif este de origine greac i are n elesul de ascuns sau de secret iar. apocrife reprezint pluralul neutru al acestui adjectiv i are in elesul de ascunse Deci prin c r i. apocrife se in eleg acele scrieri care cuprind lucruri ascunse secrete ne n elese. C r ile apocrife ale Vechiului Testament se constituie din scrierile apar in nd literaturii. iudaice din perioada cuprins ntre secolul II i Hr i secolul I d Hr scrieri cu o tematic str ns legat. de cea vetero testamentar i care nu pot fi incluse ntr un corpus determinat i nici nu pot fi atribuite. unui autor cunoscut2 O importan aparte a acestor scrieri o constituie i faptul c au fost redactate n. acela i context istoric religios i literar ca i scrierile Noului Testament de unde i denumirea de. literatura inter testamentar, Terminologia adoptat n acest sens de ortodoc i catolici i protestan i difer i din aceast.
cauz nt lnim expresia de c r i apocrife ale Vechiului Testament exprim nd realit i diverse n. func ie de scrierile acceptate in canonul biblic al Vechiului Testament Astfel referindu se la scrierile. Vechiului Testament autorii protestan i folosesc expresia c r i apocrife ale Vechiului Testament. pentru a determina acele c r i pe care autorii catolici le numesc deuterocanonice n timp ce autorii. catolici folosesc expresia c r i apocrife ale Vechiului Testament pentru acele c r i pe care. protestan ii le numesc pseudo epigrafe, Problema care st la baza acestei utiliz ri diferite a termenului de c r i apocrife este. constituit de faptul c n cele trei mari confesiuni cre tine canonul Vechiului Testament este perceput. diferit n Biserica Ortodox canonul biblic al Vechiului Testament include 39 de c r i canonice iar. celelalte c r i sunt numite anaghinoskomena n afara acestora exista alte c r i care nu au fost incluse. n canon i care au fost numite apocrife, n Biserica Romano Catolic canonul cuprinde 46 de c r i dintre care 39 sunt numite. protocanonice iar ultimele 7 deuterocanonice iar in afara acestui canon g sim situate c r ile apocrife. ale Vechiului Testament Biserica Protestant recunoa te ca fiind canonice doar 39 de c r i iar pe cele. necanonice le nume te apocrife iar apocrifele recunoscute de ortodocsi i catolici le nume te pseudo. epigrafe 3 Cuv ntul pseudo epigraf semnific din punct de vedere literar o scriere de origine iudaic. cu autori fal i autorul c ruia i este atribuit lucrarea nu este de fapt cel care o scrie redactat in. perioada dintre anii 250 i Hr si 200 d Hr iar tr s tura comun a tuturor acestora este siguran a cu care. se a teapt venirea unui Mesia ce va judeca lumea pedepsind pe to i aceia care au f cut s sufere. poporul sf nt adic Israel, Din punct de vedere etimologic prin expresia de c rti pseudo epigrafice se definesc toate. acele scrieri ce au fost redactate de anumiti autori care din diverse motive atribuiau respectiva carte. unui personaj biblic celebru C respectiva expresie nu este cea mai potrivit pentru a desemna aceast. categorie de scrieri reiese i din faptul c nu toate aceste c r i sunt atribuite unor personaje biblice ci. unele ca spre exemplu Liber Antiquitatum biblicarum sau Vitae Prophetarum r m n anonime. Referitor la prezen a c r ilor apocrife n canonul vetero testamentar iudaic putem spune c. Talmudul include doar 39 de c r i canonice4 iar toate celelalte c r i le include sub denumirea de. Sefarim Hizonim c r i externe n interiorul iudaismului nu este f cut nici o diferen ntre c r i. apocrife si c r i pseudo epigrafe ci doar ntre c r i sfinte i c r i externe De aceea in limbajul. teologic iudaic actual prin expresia de c r i apocrife ale Vechiului Testament este definit in mod. tradi ional o colec ie de surse iudaice incluse in Bibliile catolice i ortodoxe dar nu i in cele evreie ti. i protestante, Perioada n care au ap rut aceste apocrife ale Vechiului Testament este cuprins din punct. de vedere cronologic ntre anii 300 i Hr i 100 d Hr i dup cum am mai spus aceasta perioad a. fost numit n mod curent literatur intertestamentar pentru c aceste scrieri au fost redactate n. perioada dintre cele dou Testamente Vechiul i Noul Testament n iudaism atunci c nd se face. referire la aceast perioad nu se folose te aceast expresie deja consacrat n limbajul biblic ci. prefer s numeasc aceast perioad ca literatur iudaic dintre Biblie si Mishna 5. n cre tinism aceste scrieri vor fi identificate n mod oficial ca fiind n afara canonului n. secolul al IV lea iar criteriul dupa care aceste scrieri erau distinse cuprindea trei reguli simple. 1 nu erau recunoscute de Biserica ca fiind c r i sfinte. 2 erau redactate sau folosite de eretici,3 erau posterioare scrierilor canonice 6.
Raymond E Brown S S Joseph A Fitzmayer S J Roland E Murphy O Carm Introducere i comentariu la. Sf nta Scriptur vol I Traducere n limba rom n P Dumitru Gro an Editura Galaxia Gutemberg 2005 p 97. Michael E Stone The Apocripha and Pseudoepigrapha preluat dup http www jewishvirtuallibrary. org jsource Judaism apocrypha html, Black Matthew in consultation with James C VanderKam op cit. Emilian Corni escu Vechiul Testament Curs pentru Facult ile de Teologie Ortodox curs dactilografiat. nsa chiar dac din punct de vedere teologic aceste scrieri constituiau o categorie foarte. clar totu i ele nu constituiau o colec ie stabil sau determinat ci num rul acestora era unul. Av ndu se n vedere at t faptul c terminologia folosit pentru identificarea acestor c r i nu. este una comun i provoac de multe ori confuzii sau ambiguit i c t i faptul c nu exist un canon. sau o colec ie fix care s limiteze num rul acestor c r i s a ncercat s se g seasc un criteriu. general valabil prin care s se poat identifica cu u urin toate acele c r i ce pot fi incluse n aceast. categorie a c r ilor apocrife Unul dintre cei mai buni speciali ti n domeniu James H Charlesworth a. formulat un sistem de cinci criterii pe care orice carte trebuie s le ndeplineasc pentru a putea fi. inclus n aceast categorie a c r ilor apocrife ale Vechiului Testament Aceste criterii sunt. urmatoarele, a scrierea trebuie s fie n totalitate de origine iudaic sau crestin iudaic. b scrierea trebuie s fi fost redactat n perioada cuprins ntre anii 200 i Hr i 200 d Hr. c scrierea trebuie s se considere ca fiind inspirat. d scrierea trebuie s fac referin n forma ei sau n fond la Vechiul Testament. e scrierea trebuie s fi fost pus sub autoritatea unui personaj biblic din Vechiul Tesament. care este fie naratorul fie chiar autorul7, De a lungul timpului n cadrul teologiei biblice apusene termenul de apocrif a fost aplicat. acelor scrieri ebraice i protestante care au oarecare similitudini cu c r ile canonice dar care nu au fost. admise n canon protestan ii le au numit pseudo epigrafe d nd numele de apocrife c r ilor. deuterocanonice ale Vechiul Testament 8 Pentru teologia protestant c r ile apocrife ale Vechiului. Testament sunt reprezentate de acele c r i ce n mod curent n teologia biblic romano catolic sunt. numite c r i deuterocanonice i sunt Cartea lui Tobit Cartea Iuditei Cartea in elepciunii lui Isus fiul. lui Sirah Ecclesiasticul Cartea lui Baruh 1 si 2 Macabei 3 si 4 Ezdra Rugaciunea lui Manase si. Epistola lui Ieremia9, Chiar dac nici p n acum nu s a g sit o defini ie precis i stabil pentru c r ile apocrife. am putea totu i afirma ca o concluzie c ast zi prin expresia de c r i apocrife ale Vechiului. Testament sunt definite acele scrieri alcatuite ntre secolele II i Hr i I d Hr de autori r ma i. necunoscu i care pentru a c p ta autoritate au fost atribuite sau au fost puse n str ns legatur cu. personaje biblice vetero testamentare i care nu s au p strat n limba ebraic sau aramaic ci n. diferite traduceri n limbile greac etiopian copt armean i slav Pentru a indica aceste c r i. teologia ortodox i cea romano catolic folose te termenul de c r i apocrife cea protestant prefer. termenul de pseudo epigrafe iar evreii le identific ca fiind c r i externe 10. Ibidem p 115,Michael E Stone op cit, Black Matthew in consultation with James C VanderKam op cit.
Michael E Stone op cit, Din cele prezentate p n aici putem ntelege cu u urin c ast zi cele dou expresii de c r i. apocrife i respectiv c r i pseudo epigrafe sunt sinonime ns n studiul de fa am preferat pentru. identificarea acestor c r i termenul de c r i apocrife ale Vechiului Testament pentru c acesta este. un termen deja consacrat cu acest nteles n teologia biblic ortodox i pentru c n compara ie cu. termenul de pseudo epigrafe credem c exprim mult mai bine natura acestor c r i. III IMPORTAN A STUDIULUI APOCRIFELOR VECHIULUI TESTAMENT. Prima m rturie legislativ referitoare la canonul c r ilor Vechiului Testament o g sim n. canoanele 59 i 60 ale Sinodului de la Laodiceea unde se fixeaza lista canonul c r ilor din Vechiul. Testament ce pot fi citite in Biseric primul canon care vorbeste despre lista c r ilor Vechiului. Testament este canonul 85 apostolic folosindu se prima oar termenul de carte canonica canonul. 59 iar apoi se d i lista acestor c r i canonul 60 ncep nd chiar cu secolul al IV lea apar diver i. indici cu liste ale c r ilor apocrife care sunt puse n rela ie cu liste de c r i canonice inspirate ntre. acestea putem men iona Decretum Gelasianum sec VI Questiones et Responsiones ale lui Atanasio. Sinaita sec VII si Sticometria lui Nichifor din Constantinopol sec IX 11. O aten ie deosebit asupra c r ilor apocrife a nceput s fie acordat n perioada Rena terii. c nd a nceput s se dezvolte interesul pentru editarea textelor biblice n secolul al XVI lea Erasmus. de Rotterdam arat un interes m rit pentru cartea IV Macabei sco nd la iveala o editie a textului grec. al acestei scrieri n anul 1524 iar n anul 1526 va fi publicat o alta edi ie a acestui text de c tre. Cephalaeus edi ie ce va fi cosiderat ca edi ie princeps a acestui text. Interesant de men ionat este opinia lui Martin Luther in aceast privin c ci chiar el este. cel ce avea un deosebit respect pentru cartea Rug ciunea lui Manase considerat chiar de el apocrif. dar pe care a tradus o n limba german i pe care a utilizat o n polemica sa cu Braunschweig. propun ndu i acestuia s se converteasc i s L implore pe Dumnezeu cu cuvinte similare celor din. Rug ciunea lui Manase, nsa prima colec ie de texte apocrife ale Vechiului Testament ce se vroia a fi complet va. fi editat abia n anii 1722 1723 de c tre Johann Albert Fabricius i con inea texte grece ti i latine O. precizare important referitoare la aceast prim colec ie a apocrifelor este aceea c autorul ei de i. este primul care folose te termenul de pseudo epigrafe pentru a desemna scrierile apocrife ale. Vechiului Testament nu este el cel care a inventat acest termen ci el doar a preluat acest termen din. limbajul scriitorilor eclezistici de la Reform O alta precizare la fel de importanta este aceea c. aceast colec ie nu reprezint o colec ie complet deoarece n acea perioad nu ajunseser n Europa. opere importante pentru literatura apocrif vetero testamentar ca versiunea etiopian a c r ii lui Enoh. Black Matthew in consultation with James C VanderKam op cit. adus n Europa de MJ Vruce n 1773 i tradus n englez abia n 1821 de R Laurence. n cea de a doua jum tate a secolului al XlX lea studiul apocrifelor ia av nt acum fiind. epoca noilor descoperiri i a numeroase studii Astfel n aceast perioad A M Ceriani a descoperit n. Biblioteca Ambrosiana din Milano un manuscris siriac al c r ii lui Baruh ce va fi publicat n colec ia. sa Monumenta sacra et profana Tot acum apare un foarte bun i complet dic ionar al apocrifelor i. diferite edi ii i studii asupra acestor scrieri Toat aceast perioad a culminat cu cele doua edi ii. complete ale textelor apocrifelor n limba englez i n limba german. O problem ce a aparut imediat dup publicarea acestor dou edi ii a apocrifelor englez i. german a fost cea a num rului de c r i apocrife c ci n edi ia german g sim 13 c r i iar n cea. englez 17 c r i astfel n edi ia n limba englez R H Charles prezint toate c r ile publicate de E. Kautzsch n cele dou volume ale sale din 1900 ad ug nd ns nc patru c r i noi i anume 2 Enoh. Ahikar Pirke Aboth Cuvintele P rin ilor i un fragment dintr o scriere zadokit 12 n total n edi ia. lui R H Charles sunt 52 de c r i plus un apendice de 13 scrieri iudaice ast zi pierdute dar citate n. cele mai vechi izvoare iudaice Tot R H Charles este cel care disting nd n iudaism dou curente. diferite i anume iudaismul alexandrin i iudaismul palestinian a f cut pentru prima oar o mp r ire a. apocrifelor n func ie de provenien a lor identific nd astfel dou categorii cele de origine palestinian. i cele de origine greac Toate aceste c r i nu se constituie nsa ntr un canon al apocrifelor ci ele. reprezint doar o colec ie modern de scrieri iudaice i cre tine care au fost redactate ntr o perioad. cuprins ntre 200 i Hr i 100 d Hr i care din diferite motive nu au fost acceptate n canonul biblic al. Vechiului Testament, Dup o adev rat criz n perioada cuprins ntre 1914 i 1945 n care studiile asupra. scrierilor apocrife cunosc un adevarat hiatus un nou av nt sau mai bine zis o rena tere a acestora. va avea loc n anii din cea de a doua jum tate a secolului al XX lea impuls datorat apari iei de nu. meroase scrieri i studii de specialitate i in mod special descoperirii manuscriselor de la Qumran. ncep nd cu anii 80 apar noi edi ii ale Bibliei cu c r ile apocrife sau doar ale apocrifelor n. diferite limbi dintre care cea mai bun i mai complet este cea in limba englez J H Charlesworth. The Old Testament Pseudpigrapha n afara acestor edi ii ale textelor apocrife n toat aceast perioad. s au publicat foarte multe studii i articole au ap rut colec ii specializate n studiul apocrifelor i s au. inut diferite congrese i simpozioane toate eviden iind at t interesul teologilor pentru cunoa terea. acestor texte c t i importan a lor n studiul teologiei biblice actuale Interesul sporit pentru aceste. scrieri a f cut ca n anul 1990 s fie fondat revista Apocrypha de c tre Jean Claude Picard ca revist. interna ional a literaturii apocrife ast zi aceast revist apare sub conducerea lui Jean Daniel Dubois. fiind publicat cu concursul tiin ific al asoca iei Association pour l etude de la litterature apocryphe. chretienne A E L A C i a societ ii Societe pour l etude de la literature apocryphe chretienne. Black Matthew in consultation with James C VanderKam op cit. Dup toate aceste preciz ri introductive de natura terminologic i istoric m voi opri. asupra modului n care acestea au fost grupate eviden iind criteriile folosite Privitor la o clasificare a. acestor scrieri observ m c ele au fost mp r ite dup diverse criterii. O prim metod este istoric care urm nd ordinea succesiunii istorice a c r ilor biblice. prezint aceste c r i ncep nd cu Mica Geneza i termin cu C r ile Sibilinelor alt metod este cea. literar care grupeaz aceste c r i n ase clase dup genurile literare folosite n respectiva scriere n. Studiul Vechiului Testament manualul pentru facult ile de teologie ele sunt clasificate n apocrife de. origine iudaic i apocrife de origine crestin cele de origine iudaic fiind divizate n c r i cu con inut. profetic cu con inut istoric cu con inut poetic i n c r i scrise cu tendin a i lipsite de orice suport real. sau istoric V zute at t din punct de vedere al genului literar folosit c t i al motivului scrierii. apocrifele au fost grupate n cinci tipuri diferite13 i anume. 1 literatura apocaliptic 2 testamentele n aceste scrieri putem identifica cu u urin i. pasaje apocaliptice 3 Istorii biblice i legende 4 literatura filosofic i sapiential 5 rug ciuni ode. Din cele prezentate putem observa c niciuna dintre clasific ri nu posed un principiu de. diferen iere elocvent care s duc la o separare clar ntre anumite grupuri de scrieri ci de cele mai. multe ori n apocrife nu se reg se te doar un singur gen literar se int lnesc mpreun elemente. eshatologice i parenetice al turi de relat ri pseudo istorice de imnuri sau de rug ciuni o singur. tem ci n ele toate acestea se ntrep trund n sc ndu se astfel un nou gen literar o nou literatur. care apoi a fost numit literatura apocrif, Cu toate c termenul de literatur intertestamentar nu a fost nc definit ntr o maniera. foarte clar prin scrieri intertestamentare se nteleg toate acele scrieri iudaice redactate n perioada. dintre Vechiul Testament iudaic i Noul Testament grec O prim clasificare a acestor scrieri a fost. f cut de J H Charlesworth14 care de i atrage aten ia asupra imposibilit ii unei distinc ii clare ntre. aceste scrieri propune trei grupuri de scrieri,1 apocrifele Vechiului Testament.
2 pseudo epigrafele Vechiului Testament,3 manuscrisele de la Marea Moart. Av ndu se n vedere c nu exist doi codici antici i nici m car dou colec ii moderne care. s prezinte acela i codex al apocrifelor adic acela i num r de scrieri apocrife i nici nu a fost. definitivat procesul de catalogare a tuturor acestor scrieri dup vreun sistem sau metod de clasificare. vom expune n cele ce urmeaz o lista cu cele mai cunoscute i mai importante scrieri apocrife De. aceea n cele ce urmeaz nu voi prezenta aceste c r i n func ie de vreo clasificare ci doar le voi. Black Matthew in consultation with James C VanderKam op cit. Michael E Stone op cit, enumera respect nd totu i criteriul cronologic Iat care sunt cele mai cunoscute c r i apocrife. considerate totodat ca fiind cele mai importante, 1 Mica Genez Cartea Jubileelor 2 Cartea lui Adam 3 Cartea lui Enoh 4 Cartea lui. Avraam 5 Testamentul celor 12 patriarhi 6 Iosif si Asenet 7 n l area lui Moise 8 Ianes si. Mambres 9 Testamentul lui Iov 10 Legendele lui Solomon 11 Odele lui Solomon 12 Psalmii lui. Solo mon 13 Martiriul lui Isaia 14 Apocalipsa lui Baruh 15 Cartea IV Ezdra 16 Cartea IV. Macabei 17 Scrisoarea lui Aristeia 18 C r ile Sibilinelor. Aceast multitudine de scrieri din aceast perioad demonstreaz c in acel timp iudaismul. era o religie complex o comunitate divers cuprinz nd multe grupuri religioase ce nu apar ineau la. un partid grup precis ci erau inute mpreuna de un principiu superior adic de devo iunea pentru. Legea lui Dumnezeu revelat n Scripturi i n legile p rin ilor 15. Dar asta nu nseamn c aceste scrieri pot fi considerate n contrast cu scrierile canonice ca. o literatur iudaic de m na a doua cu o importan secundar sau chiar neglijabil ci apocrifele i. pseudo epigrafele mpreun cu scrierile comunit ii de la Qumran se constituie ca o m rturie clar i. evident a boga iei i a creativit ii intelectuale iudaice. A GENERALIT I CU PRIVIREA LA CARTEA LUI ENOH, Aceast carte a fost scris i compilat n primele secole nainte de Hristos Ea con ine o. serie de c r i care se refer la nceputurile istoriei la natura timpului a demonilor i a ngerilor. Literatura Enoh, De a lungul timpului au fost cunoscute trei c r i cunoscute sub numele de Enoh.
1 Enoh ebraic sau 3 Enoh,2 Enoh slav sau 2 Enoh,3 Enoh etiopian sau 1 Enoh. Enoh ebraic cunoscut i sub numele de 3 Enoh este o apocalips mistic Odeberg o. dateaz din secolul II III d Hr pe c nd G G Scholem un expert n mistica ebraic o dateaz mult. mai t rziu n perioada medieval Cartea Enoh slav sau 2 Enoch poate fi oarecum considerat nrudit. cu 1 Enoh fiind cunoscut ns i sub numele de Cartea secretelor lui Enoh La aceast carte textul se. preyint sub dou forme dintre care cea mai scurt poate fi considerat i cea mai veche16 Opera este. p strat n copii slave provenind din secolul XVI XVII Se presupune n general c originalul cel. pu in cel n form mai scurt a fost scris n original n limba greac Charles l dateaz ca fiind. Black Matthew in consultation with James C VanderKam op cit. www earlyjewishwritings com 2enoch html, originar din jurul anilor 50 Hr cu toate c au existat numeroase voci care au contestat aceast teorie. precum J K Fotheringham care presupune c aceasta este originar din perioada veacului VII d Hr. Cartea lui Enoh era i un text sacru evreiesc nainte ca reformatorul evreu Simon Ben. Jochai s o condamne vehement n anul 70 d C mpreun cu to i cei care ar ndr zni s o citeasc. Motivul acestei m nii era acela c Alesul despre care vorbe te Enoh sem na foarte mult cu Fiul. Omului cu Mesia despre care ncepea s se vorbeasc Apoi povestea ngerilor care nu ezitau s. flirteze cu fiicele oamenilor l indignase profund n antitez Iuda Tadeu apostolul lui Iisus citeaz n. mod deschis din Cartea lui Enoh n epistola sa redactat n anul 61 deci la aproximativ 30 de ani dup. moartea lui Iisus Este un fapt logic de vreme ce cre tinii pre uiau foarte mult aceast scriere care era. inclus n canonul biblic al acelor vremuri Astfel timp de aproape 300 de ani dup Iisus Cartea lui. Enoh a fost neobosit copiat i recopiat ca toate celelalte pergamente cu scripturi sfinte De abia n. anul 325 atunci c nd un prim conciliu ecumenic hot r te s compun Biblia i s aleag textele care. vor deveni publice sau ascunse publicului Cartea lui Enoh i Cartea lui Tobias vor fi clasificate n. categoria c r ilor cu con inut secret17 Cu toate acestea Cartea lui Enoh i continu cariera literar. p n c nd un exeget decide s ntocmeasc un catalog critic al tuturor textelor apocrife Italianul. Filastrius din Brescia indignat i el de ace ti ngeri o condamn n catalogul s u ra ional de texte. eretice Liber de Haeresibus Un alt motiv al lui Filastrius pentru a i justifica verdictul l a constituit. prezen a cu totul de ne n eles a frazelor rostite de Iisus copiate n Cartea lui Enoh Dup el aceasta. dovedea un singur lucru redactarea ei era n mod obligatoriu ulterioar celor patru evanghelii ale lui. Matei Marcu Luca i Ioan18, n 1906 la aceea i concluzie a ajuns i preotul Fran ois Martin f r s tie c manuscrisul. lui Enoh era de fapt anterior grotele de la Qumran av nd s fie descoperite de abia n 1947 care scria. c incredulii v d n Cartea lui Enoh un mijloc puternic irezistibil de a ruina din temelii credin a. cre tin dac ar fi adev rat c aceast Carte ar fi anterioar na terii lui Iisus Este a adar de n eles. de ce conciliul din Laodiceea din secolul al IV lea a validat concluzia lui Filastrius condamn nd. definitiv Cartea lui Enoh Numai pu ine exemplare au reu it s supravie uiasc acestui conciliu gra ie. unor bibliotecari competen i Iar cele care au reu it aceasta nu au rezistat n fa a ngrozitoarei. Inchizi ii Aceasta a ars ultimele exemplare mpreun cu proprietarii lor ceea ce i a descurajat. definitiv pe colec ionarii de c r i interzise, Iar timp de 1400 de ani nimeni nu va mai auzi nimic despre ea ajung ndu se chiar ca. existen a ei s fie complet uitat ns n 1773 exploratorul sco ian James Bruce a g sit ntr o veche. m n stire din Abisinia Etiopia c teva copii intacte ale C r ii lui Enoh Acei c lug ri din de ert. reproduceau cu fidelitate Cartea din genera ie n genera ie de ndat ce copiile lor se alterau pur i. Kraft Robert A The Pseudepigrapha in Christianity Edited by John C Reeves Scholars Press Atlanta. 1994 preluat de pe ftp ftp lehigh edu pub listserv ioudaios l Articles rkpseud. Charlesworth James H The Old Testament Pseudepigrapha vol I Garden City N Y Doubleday. 1983preluat de pe ttp beforethenewtestament com rich text html. simplu pentru c n cadrul Bisericii Etiopiene Cartea lui Enoh era n continuare considerat o carte. sf nt care f cea parte din scripturile lor canonice Bruce a adus cu el trei exemplare unul pentru. Universitatea din Oxford unul pentru el nsu i i nc unul pe care l a oferit regelui Ludovic al XV lea. al Fran ei, Gra ie acestei descoperiri a lui Bruce Cartea lui Enoh a ie it din nou din umbr ns de.
ndat ce n 1821 lingvistul englez Richard Laurence profesor la Oxford 19 reu e te s traduc. aceast lucrare din etiopian n englez el i insufl f r s tie o nou via Revitalizat de. interesul care i se arat Cartea lui Enoh se treze te pe deplin pentru c toate celelalte exemplare. care supravie uiser Evului Mediu cre tin european reapar la suprafa n 1832 un cercet tor g se te. aparent nt mpl tor n Biblioteca Vaticanului c teva fragmente dintr o versiune n limba greac n. 1880 profesorul rus Popov g se te o versiune moldoveneasc incomplet dat nd din secolul al XVII. lea Ea va fi urmat 6 ani mai t rziu de o alta g sit n Iugoslavia mult mai important profesorul. Sokolov descoper i el tot din nt mplare n arhiva Bibliotecii Na ionale din Belgrad o Carte a lui. Enoh acoperit de praf Dup o examinare lingvistic manuscrisul i dezv luie tainele fusese scris. ntr un amestec de bulgar veche i de s rb medieval din secolul al XV lea numit i slavon o. limb arhaic Aceast versiune de la Belgrad va deveni Cartea secretelor lui Enoh Cartea lui Enoh. slavon sau Enoh 2 Primele traduceri au fost realizate de preo ii Morfill n englez Bonwetsch n. german i Fran ois Martin n francez 20 Analizele lingvistice mai avansate au demonstrat c stilul. de redactare provenea din traducerea unei c r i grece ti Dar marea noutate consta n text acesta era. complet diferit de versiunea etiopian sau Enoh 1 fiind ns complementar acesteia. i ca i cum toate C r ile lui Enoh s ar fi n eles ntre ele un an mai t rziu n 1887 s p turile. arheologice franceze realizate n situl egiptean de la Akhmin au dus la descoperirea unei copii a C r ii. lui Enoh n versiune greac Aceast versiune a fost tradus n 1892 n francez de preotul Bouriant. Examin rile lingvistice comparative ale tuturor edi iilor disponibile au permis stabilirea cu deplin. certitudine a faptului c ini ial Cartea lui Enoh a fost scris n versuri stil care s a pierdut n decursul. traducerilor succesive Dup cum explica profesorul Laurence n edi ia din 1911 a Enciclopediei. Britannica c teva pasaje incomprehensibile au f cut chiar s fie necesar retraducerea pasajelor. etiopiene n greac apoi din greac acestea au fost traduse n aramaic pentru a se detecta repeti iile. din versiunea greac Laurence presupune astfel c versiunile etiopian slavon i greac proveneau. dintr o singur surs dintr o singur carte cea originar autentic scris ntr o limb semitic ns. aceasta era definitiv pierdut n negura vremurilor cel pu in a a s a considerat p n la fantastica. descoperire a manuscriselor de la Qumran din 1952 care aveau s dovedeasc anterioritatea absolut. a C r ii lui Enoh fa de toate celelalte texte cre tine. www st andrews ac uk www sd enoch html,Kraft Robert A op cit. Cartea n sine nu este unitar i omogen ci poate fi considerat cu u urin ca fiind o. colec ie de opere literare Charles a presusus c la originea acestei ar sta o veche Carte a lui Noe21 i. care ar fi servit ca izvor pentru anumite fragmente din aceast carte precum capitolele 6 11 54 55. 65 69 106 107 Cartea lui Enoh i interpretarea pe care ea o da Genezei a influentat g ndirea cre tin. de la nceput Este citat ca Scriptur n Epistola lui Barnaba 4 3 16 5 Origen Principiile. ncepatoare 4 1 35 i Tertulian Despre idolatrie 4 15 Commodian secolul 3 o foloseste i el. Commodian 3 Sf Irineu include interpretarea dat de ea Potopului n lucrarea sa Dovada nv turii. apostolice i n mpotriva ereziilor 4 16 2 Iustin Martirul 100 165 o folose te n acela i fel n. apologia sa 2 Apol 5 i Clement Alexandrinul n lucrarea sa Diverse Diverse 5 1 Tertulian afirm. ca ea a fost scris de Enoh i ncredin at lui Noe El o consider Scriptur protejat prin puterea. Duhului Sf nt mbr c mintea femeilor 3 Manuscrise aramaice ale car ii lui Enoh s au g sit i n. Manuscrisele de la Marea Moart a a cum am amintit i mai sus i se pare c era foarte pre uit de. esenieni Allegro 128 9 134 22, Acest mare respect al cre tinilor de la nceput pentru cartea lui Enoh nu ar trebui s ne. surprind dat fiind c ea este deja parte a Bibliei Una din profetiile lui Enoh este citat cuv nt cu. cuv nt n Noul Testament, Dar i Enoh al aptelea de la Adam a proorocit despre ace tia zic nd Iat a venit. Domnul cu zecile de mii de sfin i ai Lui ca s fac judecat mpotriva tuturor i s mustre pe to i. nelegiui ii de toate faptele nelegiuirii lor n care au f cut f r delege i de toate cuvintele de ocar pe. care ei p c to ii netem tori de Dumnezeu le au rostit mpotriva Lui Iuda 14 15. Aici nu conteaz a a de mult ce spune sau nu spune Iuda despre inspira ia car ii lui Enoh. Dupa cum am v zut Noul Testament nu face astfel de calific ri cu privire la nici o carte Iuda. foloseste acest citat din Enoh ca argument suprem Se vede de aici c n comunitatea n care el scria. aceast carte era p strat i respectat F r aceste elemente argumentarea lui este irelevant. Imaginile din Enoh apar i printre imaginile Apocalipsei Evangheliile folosesc un termen. din aceast carte Fiul Omului Cu toate c aceast carte a lui Enoh i a pierdut importan a n secolul. al patrulea Biserica Ortodoxa Etiopiana o p streaz n canonul ei. Istoria literaturii acestei scrieri ncepe n perioada cuprins ntre anii 200 160 Hr. contemporan cu cartea Daniel i cu lupta Macabeilor Sec iunile II IV i poate o parte din partea a V. a apar in cu siguran acestei perioade23 Chiar dac o mare parte a literaturii Enoh a fost compus. nainte de era cre tin totu i colec ia i editarea ei ntr o singur carte vor avea loc mult mai t rziu. Evident este faptul c ntreaga comunitate de la Qumran considera Enoh ca fiind literatur sacr. Charles R H ed The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English vol 2. Pseudoepigrapha Oxford Clarendon 1913,www wikipedia org wiki Book of Enoch. Raymond E Brawn i colab op cit pp 100, Charles consider c pe baya cit rilor implicite s ar putea spune c enoch a influien at Noul testament.
mai mult dec t oricare carte apocrif, Dup distrucerea templului de la Ierusalim din anul 70 d Hr i dup o serie de mi c ri. mesianice f r succes rabinii vor deveni suspicio i fa de literatura apocaliptic care alimenta visuri. de viitor24 Prin urmare Enoch a pierdut ncet ncet favoarea iudaismului A fost tradus din aramaic n. greac i a influien at unele opere cre tine vechi cum este Barnaba i asupra scrierilor lui Irineu. Tertulian o considera ca i Scriptur dar Ilarie Augustin i Ieronim nu o acceptau Constitu iile. apocaliptice o condamn explicit Textul grec al lui Enoh s a pierdut i nainte de descoperirile din. ultimii o sut de ani era cunoscut numai din citatele lui Gheorghe Sincelul cronicar bizantin C tre anii. 500 Enoh a fost tradus n etiopian i p strat n Biserica etiopian Occidentul nu cunoa te Enoh p n. n 1773 c nd James Bruce a adus n Europa versiunea etiopian Prima edi ie a fost publicat n 1821. A Dillimann s a ocupat de mp r irea n capitole,Charles distinge cinci sec iuni n Enoh25. Sec iunea I cap 1 36 ncepe cu o precizare a judec ii finale n 1 5 I se explic lui Enoh. c omenirea a fost corupt de c tre ngerii dec zu i care sunt condamna i 6 16 Un nger face cu. Enoh nconjurul celeilalte lumi unde vede eolul i Gr dina Drept ii 17 36 Pentru textul aramaic. qumranic al lui Enoh 30 32, Sec iunea II cap 37 71 Este alc tuit din parabole privitoare la Fiul Omului care i sunt. povestite lui Enoh Aici parabol dac aceasta este traducerea corect a etiopicului mesale are sensul. de discurs elaborat n form de viziune o profe ie sau un poem Prima parabol 38 44 prive te. venirea judec ii i furnizeaz unele secrete astronomice A doua parabol 45 57 prive te C petenia. Zilelor i Fiului Omului Alesul A treia parabol 58 69 prive te fericirile sfin ilor i judecata din. partea Alesului, Sec iunea III cap 72 82 Aceasta este o sec iune astronomic Capitolul 80 prezice. dezordinea corpurilor cere ti la venirea judec ii Capitolul 82 con ine un calendar solar asem n tor. celui de la Qumran, Sec iunea IV cap 83 90 Cuprinde dou viziuni de vis Prima prive te potopul care va.
pedepsi lumea 83 84 A doua este o analogie 85 90 a istoriei lumii de la crea ie la timpul final n. care tr ie te autorul probabil perioada mecabee Se vorbe te de un nou Ierusalim i de Mesia care. apare sub forma unui animal textul etiopian al fragmentuluicrucial 90 38 e deteriorat Charles crede. c originalul avusese miel dar Boismard sugereaz berbec punctul este important pentru In 1 29. Mielul lui Dumnezeu, Sec iunea V cap 91 108 Partea care con ine avertismentele lui Enoh 91 104 a ncorporat. n ea o apocalips a s pt m nilor 93 91 Capitolul 105 este un fragment separat care trateaz despre. Kraft Robert A op cit,Raymond E Brawn i colab op cit pp 100. Dumnezeu i Mesia lipse te n textul grec al lui Bonner n capitolele 106 107 este descris na terea. lui Noe capitolul 108 este o ad ugire independent,B TRADUCEREA TEXTULUI. Capitolul 1 26, 1 Iat cuvintele lui Enoh prin care el binecuvinteaz pe cei ale i i cei drep i care vor tr i. timpuri de m hnire profund c nd vor fi respinse toate r ut ile i toate nelegiuirile Enoh om drept. care a mers n fa a Domnului c nd ochii lui au fost deschi i i c nd a contemplat o descoperire sf nt. n ceruri i a spus Iat ce mi au descoperit ngerii 27. 2 Ace ti ngeri mi au descoperit toate lucrurile i mi au dat minte s n eleg cele ce am. v zut cele ce nu vor avea loc n aceast genera ie ci ntr o genera ie viitoare pentru binele celor ale i. 3 Aceasta pentru c eu am putut vorbi i discuta cu Cel care va p r si ntr o zi locuin a. Sa cea Cereasc Sf ntul i Atotputernicul Domnul acestei lumi. 4 Cel care va cobor o zi pe muntele Sinai ap r nd n tabernacolul S u i manifest ndu. se cu toat for a puterii Sale Dumnezeie ti,5 To i cei prezen i vor fi ngrozi i de spaim.
6 La fel to i p m ntenii vor fi cuprin i de team i de groaz Mun ii se vor pr bu i. colinele se vor scufunda ele se vor topi n fa a Sa ca ceara n fa a fl c rilor P m ntul va fi acoperit cu. ap i vor pieri to i cei ce l locuiesc a adar toate fiin ele vor fi judecate toate chiar i drep ii. 7 Dar cei drep i vor fi izb vi i El i va feri pe cei ale i i le va oferi iertarea Sa. 8 Atunci ei vor deveni robi ai lui Dumnezeu vor fi cople i i de fericire i de. binecuv ntare iar minunile Divinit ii i vor lumina. 9 Iat El sose te cu zece mii dintre sfin ii S i pentru a judeca toat crea ia pentru a. nimici toate ora ele de r uf c tori i a condamna cu t rie crimele pe care p c to ii i nelegiui ii le au. f cut mpotriva Lui To i cei care locuiesc n ceruri cunosc ceea ce se nt mpl pe p m nt. Traducerea n limba rom n a fost f cut dup varianta din limba englez The Book of Enoch translated. by R H Charles D Litt D D with an introduction bz W O E Oesterley D D Editura Society for Promoting Christian. Knowledge London 1917, Varianta n limba englez este mp r it n capitole i versete dar pentru o traducere literar i pentru o mai. bun structurare a traducerii noastre n limba rom n vom ncerca s p str m topica frazei pun nd accent n mod special pe. mesajul transmis nu pe fidelitatea structurii textului din limba englez.

Related Books

Independent Learning Skills, Self-Determination Theory and ...

Independent Learning Skills Self Determination Theory and

Teaching)Independent)Learning)Skills)inthe)First)Year,)Refereed)Paper) 1 Independent Learning Skills, Self-Determination Theory and Psychological Well-being: Strategies for Supporting the First Year University Experience Rachael Field and James Duffy Queensland University of Technology, Brisbane Australia Anna Huggins University of New South Wales, Sydney, Australia The purpose of this article ...

OLAP Visualization: Models, Issues, O and Techniques

OLAP Visualization Models Issues O and Techniques

Some tools go beyond mere visual presentation of data purposes and propose sophisticated approaches inspired by the ?ndings in In- formation Visualization research. Prominent examples of advanced visual systems are Advizor (Eick, 2000) and Tableau (Hanrahan et al., 2007). Advizor implements a technique that organizes data into three perspectives. A perspective is a set of linked visual ...

Twilight zone of protein sequence alignments - ROSTLAB.ORG

Twilight zone of protein sequence alignments ROSTLAB ORG

Twilight zone of protein sequence alignments Burkhard Rost1,2,3 1EMBL, 69 012 Heidelberg, 2LION Bioscience AG, Im Neuenheimer Feld 517, 69 120 Heidelberg, Germany and 3Columbia University, Department of Biochemistry and Molecular Biophysics, 650 West 168 Street, New York, NY 10032, USA Sequence alignments unambiguously distinguish between protein pairs of similar and non-similar structure when ...

To Whom it may Concern I Both my husband and

To Whom it may Concern I Both my husband and

To Whom it may Concern . . . ... be the same concerns for any vessel in our Hawaiian waters. Even sailors, motor boaters, sutfers, and canoe paddlers have been known to come upon a whale or dolphin or turtle without warning. Thank you for listening to your constituents, Inez M. Martin (RA)(ABR) 970 N. Kalaheo Avenue, Suite 215 Kailua, HI 96734 (808)262-3161 Direct (808)561-4162 Cellular (808 ...

9 x 9.5 spread template C - pearsoncmg.com

9 x 9 5 spread template C pearsoncmg com

Gouache brushes, reducing their opacity when needed to achieve the semitransparent washes. For truly trans-parent washes, try the Digital Watercolor brushes. You can paint the transparent washes on a new layer, with its composite method set to Gel. (The performance of the brushes will not be identical.)

Review Team Appraisal of Title

Review Team Appraisal of Title

IM Title Reveal Math Course I Publisher McGraw-Hill Education SE ISBN 9780076959747 TE ISBN 9780076818914 SW ISBN N/A Grade Level/Content Grade 6 Core Material Designation (Core Material is - the comprehensive print or digital educational material, including basal material, which constitutes the necessary instructional components of a full academic course of study in those subjects for which ...

NASSAU LIKE NEVER BEFORE

NASSAU LIKE NEVER BEFORE

deadmau5, Wale, etc. Roc Nation has partnerships with award winning production team Stargate in Star Roc as well as global management company, Three Six Zero. Legends is a pioneering sports and entertainment company owned by the New York Yankees, the Dallas Cowboys, and Checketts Partners Investment Fund. Legends provides food service operations in its two first-class stadiums and partners ...

International Alumni Newsletter 2006 Final

International Alumni Newsletter 2006 Final

International Alumni Newsletter June 2006 Edition Volume No. 10 LAW SCHOOL NEWS DEAN BARTLETT In April, Dean Katharine Bartlett announced that she will resign from the deanship effective July 1, 2007. Dean Bartlett has provided excellent leadership for the Law School. During her tenure, the Law School was successful at hiring

I/N B.Sc. Thesis Advisor - Updated information

I N B Sc Thesis Advisor Updated information

Melaku Hailu Yetbarek Mulugeta Kassa Belay Alsawed Mohammed hussen Tewodros Gizaw Hussein Gutema Hamdi Hashim Jemal Abdela Mustefa Ahmed Kalid Abdi Wengelawit Fantawen