Boekverslagen Analyseren Met Het Referentiekader-Books Pdf

Boekverslagen analyseren met het referentiekader
19 Jan 2020 | 31 views | 0 downloads | 148 Pages | 1.84 MB

Share Pdf : Boekverslagen Analyseren Met Het Referentiekader

Download and Preview : Boekverslagen Analyseren Met Het Referentiekader


Report CopyRight/DMCA Form For : Boekverslagen Analyseren Met Het ReferentiekaderTranscription

Boekverslagen,analyseren met het,referentiekader taal. September 2012,Verantwoording, 2012 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enschede. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan zonder voorafgaande toestemming van. de uitgever deze uitgave geheel of gedeeltelijk te kopi ren en of verspreiden en om. afgeleid materiaal te maken dat op deze uitgave is gebaseerd. Auteurs B van der Leeuw en C Ravesloot, In samenwerking met Jan van Brabant College Helmond. Informatie,Afdeling vo onderbouw,Postbus 2041 7500 CA Enschede. Telefoon 053 4840 660,Internet www slo nl,E mail vo onderbouw slo nl.
AN 4 6068 455,1 Inleiding 5,2 Verantwoording materiaal en. 3 Van referentieniveaus naar kijkwijzers 11, 3 1 Opbouw en gebruikers on gemak van het referentiekader 11. 3 2 Naar eenduidige enkelvoudige en vergelijkbare omschrijvingen 14. 4 Kijkwijzers gebruiken 17,4 1 De Kijkwijzer Fictie gebruiken 18. 4 2 De Kijkwijzer Schrijven gebruiken 34,5 Leerlingteksten analyseren 51. 5 1 Boekverslagen Chantal met de Kijkwijzer Fictie 52. 5 2 Boekverslagen Sanne geanalyseerd met de Kijkwijzer Schrijven 67. 5 3 Boekverslag Umer geanalyseerd met de Kijkwijzers Fictie en Schrijven 81. 6 Verschillende opdrachten voor de niveaus 2F en 3F 93. 6 1 De vragen in de opdracht boekverslag nader bekeken 97. 6 2 Herordening van de vragen voor 2F en 3F 99,7 Besluit 105.
Literatuur 107, Bijlage 1 Opdracht leesverslag 3 havo Jan van Brabant College 109. Bijlage 2 Voorbeeld van een volledige leerlingtekst 113. Bijlage 3 Kijkwijzer voor beoordeling Lezen van fictionele narratieve. en literaire teksten 119, Bijlage 4 Kijkwijzer voor beoordeling Schrijven 123. Bijlage 5 Opdracht boekverslag 2F Literair lezen en schrijven 125. Bijlage 6 Opdracht boekverslag 2F Schrijven 3F Literair lezen 127. Bijlage 7 Opdracht recensie Literair lezen en Schrijven 3F 129. 1 Inleiding, Op 15 januari 2010 heeft de ministerraad ingestemd met de wettelijke vastlegging van het. referentiekader taal en rekenen De basis hiervoor is gelegd in de rapporten van de. Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen 2008 2009 Daarmee is vast komen te. staan dat scholen en docenten in het voortgezet onderwijs zullen moeten leren werken met. het referentiekader SLO heeft zich sinds 2009 ten doel gesteld de referentieniveaus concreet. te maken en ervaring op te doen met het werken ermee In 2010 en 2011 zijn concretiseringen. verschenen van respectievelijk de domeinen schrijven en lezen Meestringa Ravesloot en De. Vries 2010 en spreken en gesprekken voeren Van der Leeuw Meestringa en Ravesloot. 2011 In de nu voorliggende publicatie presenteren we een concretisering van het. referentiekader taal aan de hand van een specifieke taak het boekverslag Opleiders. nascholers en begeleiders kunnen deze publicatie inzetten in hun werk met aanstaande. docenten het biedt bruikbare voorbeelden van de werking van het referentiekader taal Voor. docenten kunnen die voorbeelden een inspiratiebron zijn voor het vormgeven van hun. literatuur en schrijfonderwijs, In 2011 heeft SLO in samenwerking met de sectie Nederlands van het Jan van Brabant College. in Helmond boekverslagen ook wel literaire leesverslagen of fictieverslagen genoemd in de. onderbouw van het voortgezet onderwijs geanalyseerd met het behulp van het referentiekader. De selectie van het leerlingmateriaal waarmee we hebben gewerkt verantwoorden we in. hoofdstuk 2, Uit eerdere ervaringen met werken met het referentiekader weten we dat de teksten in het.
referentiekader hier en daar moeilijk te doorgronden zijn SLO heeft de omschrijvingen uit het. referentiekader taal daarom herordend in handzame kijkwijzers met de titel Kijkwijzers Beter. zicht op het referentiekader taal Deze kijkwijzers hebben we gebruikt om de boekverslagen van. een aantal leerlingen uit 3 havo te analyseren voor zowel schrijven als literaire competentie De. totstandkoming van de kijkwijzers voor de domeinen Lezen van fictionele narratieve en literaire. teksten kortweg Kijkwijzer Fictie en voor Schrijven bespreken we in hoofdstuk 3. We verantwoorden in hoofdstuk 4 hoe we met behulp van de Kijkwijzers Schrijven en Fictie de. prestaties van de leerlingen hebben ingeschaald op de betreffende F niveaus. In hoofdstuk 5 doen we verslag van de analyse van de boekverslagen We hebben in kaart. gebracht hoe met behulp van het referentiekader taal. 1 momenten in de literaire ontwikkeling van leerlingen vallen te beschrijven. 2 momenten in de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van leerlingen vallen te beschrijven. 3 de ontwikkeling van schrijfvaardigheid en literaire competentie zich tot elkaar verhouden. De traditionele functie die het boekverslag in de onderwijspraktijk veelal heeft is die van. controlemiddel De vraag Heeft de leerling het boek gelezen staat centraal In onze. benadering is het boekverslag een middel om leerlingen in hun ontwikkeling te begeleiden. zowel op het gebied van literaire competentie als op het gebied van schrijven Deze invalshoek. maakt duidelijk dat het boekverslag geen statische opdracht kan zijn maar dat de taak mee. moet evolueren met de groeiende vaardigheid van de leerling In hoofdstuk 6 doen we daarom. voorstellen voor drie opdrachten die met de ontwikkeling van de leerling meegroeien Daarbij. werken we vanuit een traditioneel boekverslag toe naar een open schrijfopdracht te weten een. Onze conclusies en plannen voor verdere uitwerking van het referentiekader voor het onderdeel. schrijven over fictie presenteren we in hoofdstuk 7. Bart van der Leeuw en Clary Ravesloot,2 Verantwoording materiaal en. Met het oog op de concretisering van het referentiekader taal hebben we in het schooljaar. 2010 2011 boekverslagen ook wel literaire leesverslagen of fictieverslagen genoemd. verzameld in een 3 havo klas van het Jan van Brabant Collega in Helmond Het schrijven van. boekverslagen is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een gebruikelijke taak binnen. het vak Nederlands Tegen de achtergrond van het referentiekader taal is het echter een. bijzondere taak omdat er twee domeinen van het vak in het geding zijn Enerzijds past het. boekverslag in het domein Lezen van fictionele narratieve en literaire teksten via het. boekverslag toont de leerling zijn literaire competentie Anderzijds past het boekverslag in het. domein Schrijven via het boekverslag toont de leerling zijn schrijfvaardigheid Een analyse van. boekverslagen maakt het in principe mogelijk om binnen n en dezelfde taaltaak leerling. prestaties ten aanzien van verschillende domeinen Fictie en Schrijven met elkaar te vergelijken. Naast deze vergelijking van domeinen stelden we ons ook ten doel om prestaties van leerlingen. op verschillende momenten met elkaar te vergelijken Daartoe was het nodig om van een aantal. leerlingen meerdere gelijksoortige teksten te verzamelen die op verschillende momenten in het. jaar waren geschreven Een vergelijking van dergelijke leerlingprestaties maakt het in principe. mogelijk iets over hun taalontwikkeling te zeggen, Voor de door ons beoogde concretisering van het referentiekader taal hebben we uiteindelijk. gebruikgemaakt van achttien boekverslagen van zes leerlingen uit een 3 havo klas Elke. leerling schreef in de periode december 2010 mei 2011 drie verslagen twee verslagen naar. aanleiding van een gelezen boek en een verslag naar aanleiding van een gezamenlijk bekeken. film De Tweeling naar het gelijknamige boek van Tessa de Loo Om een indruk te geven van. de literaire voorkeuren van deze leerlingen volgt hieronder een overzicht van de gelezen en. bekeken werken,Leerling Datum Boek of film, Umer 16 12 2010 Caterina von Bredow Ik en mijn broer. 06 02 2011 Gail Giles Right behind you Kun je het verleden achter. mei 2011 De Tweeling, Sanne 18 12 2010 Gonneke Huizing Verboden te zoenen. 10 02 2011 Elle van den Boogaart Prooi,mei 2011 De Tweeling.
Chantal 15 11 2010 Elle van den Bogaart Duizend kilometer. 11 02 2011 Heleen Vreeswijk Eerwraak,mei 2011 De Tweeling. De namen van de leerlingen zijn gefingeerd,Leerling Datum Boek of fil. Delano 22 12 2010 Gail Giles Right behind you Kun je het verleden achter. 11 02 2011 Hassan Bahara Een verhaal uit de stad Damsko. 25 05 2011 De Tweeling, Robin 16 12 2010 Edward van Vendel Ons derde lichaam. 11 02 2011 Selma Noort Dat spel van jou en mij,mei 2011 De Tweeling. Pim 18 12 2010 John Boyne De Jongen in de gestreepte pyjama. 04 02 2011 Peter Bekkers Trouw is de andere wang,mei 2011 De Tweeling.
Voor het schrijven van hun boekverslagen gebruiken leerlingen een zeer uitvoerige opdracht. zie bijlage 1 Daarin is het stramien van het verslag gedetailleerd voorgeschreven Het verslag. moet achtereenvolgens bestaan uit,feitelijke gegevens van het boek. persoonlijke ervaring,personages,beoordeling, algemene vragen over thema s begin en einde van het boek. twee verwerkingsopdrachten beschrijvend,twee verwerkingsopdrachten verdiepend. twee verwerkingsopdrachten evaluerend, Deze onderdelen zijn meestal toegelicht met een vraag of een set vragen Zo kan de leerling bij. het onderdeel personages gebruikmaken van de vragen Wie zijn de belangrijkste personen. Wat hebben ze met elkaar te maken Beschrijf hun karakter Wie vind je leuk Wie vind je niet. Voorbeelden van verdiepende verwerkingsopdrachten zijn. Schrijf een gedeelte van het verhaal in een ander vertelperspectief Leg uit waarom je juist. dat gedeelte en dat vertelperspectief hebt gekozen. Kies n persoon uit het verhaal die voor jou bijzondere eigenschappen heeft Noem die. eigenschappen en leg uit waarom jij ze zo bijzonder vindt. De boekverslagen die op basis van deze opdracht worden geschreven zijn natuurlijk zeer. omvangrijk zes zeven dicht beschreven pagina s is geen uitzondering Met het oog op een. grondige en meervoudige analyse fictie en schrijven zijn die teksten gereduceerd tot een. overzichtelijk en vergelijkbaar formaat van ongeveer drie pagina s Bij het samenstellen van. deze verkorte tekstversies is ervoor gezorgd dat deze representatief zijn voor de oorspronkelijke. versies Het stramien vraagt bijvoorbeeld meerdere keren een beoordeling we hebben steeds. maar n van die beoordelende tekstdelen opgenomen Waar tekstdelen zijn weggelaten is dat. aangeven met Van de verkorte en geanalyseerde tekstversies zijn er uiteindelijk vijf in. deze publicatie opgenomen In hoofdstuk 5 analyseren we n boekverslag van Umer en twee. verslagen van respectievelijk Sanne en Chantal, Wat gebeurt er met de boekverslagen nadat de leerlingen ze hebben ingeleverd Welke.
feedback ontvangen leerlingen op de door hen geleverde prestatie Over deze vragen hebben. we met een aantal docenten Nederlands van het Jan van Brabant College in een. vaksectiebijeenkomst doorgepraat Dit gesprek leverde het volgende beeld op. De feedback op de boekverslagen wordt hoofdzakelijk gegeven via een correctieblad op de. elektronische leeromgeving ELO van de school Daarin worden algemene tips gegeven over. het verbeteren van het boekverslag inclusief aanwijzingen op gebied van schrijven zoals. spelling en opbouw De meeste aanwijzingen betreffen de literaire competentie van de leerling. Voorbeelden van algemene tips die vaak worden gegeven zijn. Geef uitgebreidere antwoorden,Geef meer voorbeelden. Kies de volgende keer een moeilijker boek,Maak de samenvatting korter. Licht de beoordelingswoorden beter toe met voorbeelden. Probeer na te denken over wat je voelt,Een voorbeeld van positieve feedback is. Je verslag is uitgebreid netjes goed uitgewerkt creatief. De docenten zouden deze schriftelijke feedback graag mondeling willen toelichten maar. daarvoor ontbreekt ze vaak de tijd in de lessen Ze bieden leerlingen in elk geval wel aan om. extra mondelinge feedback te komen halen Incidenteel lukt het om met een hele klas alle. verslagen individueel na te bespreken dat geeft veel voldoening Ook bespreken de docenten. soms een opdracht klassikaal met behulp van het smartboard Zaken die bij veel leerlingen niet. goed gaan worden dan klassikaal behandeld Sommige docenten werken met een. modelvoorbeeld Bij het klassikaal bespreken van zo n voorbeeld wordt vooral ingezoomd op. de volgende zaken,Hoe schrijf je een korte samenvatting. Hoe beargumenteer je een mening met argumenten,Overgeslagen opdrachten.
Leerlingen verwerken soms uit zichzelf de feedback in hun volgende verslag De ervaring is dat. leerlingen in elk geval wat doen met individuele mondelinge feedback Vormen van feedback. waarbij leerlingen ook elkaar en zichzelf beoordelen zouden aanvullend kunnen zijn op de. schriftelijke en klassikale feedback die de docenten geven vooral op die momenten dat het ze. niet lukt tijd te vinden om de verslagen met alle leerlingen afzonderlijk te bespreken. 3 Van referentieniveaus naar,kijkwijzers, Eerdere ervaringen met de concretisering van het referentiekader taal wezen uit dat de teksten. in dat document soms moeilijk te doorgronden zijn In reactie hierop zijn er kijkwijzers. ontwikkeld waarin per domein de informatie uit het referentiekader is uiteengerafeld en opnieuw. overzichtelijk is geordend Van der Leeuw Meestringa Ravesloot 2011 We zullen de. ontwikkeling van de kijkwijzers voor de domeinen Lezen van fictionele narratieve en literaire. teksten en Schrijven hieronder toelichten, Voor alle kijkwijzers verwijzen we naar de publicatie Kijkwijzers Beter zicht op het. John Boyne De Jongen in de gestreepte pyjama Peter Bekkers Trouw is de andere wang De Tweeling Voor het schrijven van hun boekverslagen gebruiken leerlingen een zeer uitvoerige opdracht zie bijlage 1 Daarin is het stramien van het verslag gedetailleerd voorgeschreven Het verslag moet achtereenvolgens bestaan uit

Related Books

RAPL format 7 x 8 1 2 1 1 4 indent 10 Body Text

RAPL format 7 x 8 1 2 1 1 4 indent 10 Body Text

knowledge of the F3 robot system Training is offered at CRS headquarters in Burlington Ontario Canada or can be conducted at your facility For additional information contact the Training department vi 99 05 31 Contact CRS Robotics Corporation Mail Shipping 5344 John Lucas Drive Burlington Ontario L7L 6A6 Canada Telephone 1 905 332 2000 Telephone toll free in Canada and United

Control of Nonlinear Systems Gipsa lab

Control of Nonlinear Systems Gipsa lab

4 Close the loop on the real system N Marchand gipsa lab Nonlinear ControlMaster PSPI 2009 20108 174 Nonlinear Control N Marchand References Outline Introduction Linear Nonlinear The X4 example Linear approaches Antiwindup Linearization Gain scheduling Stability Nonlinear approaches CLF Sliding mode Geometric control Recursive techniques X4 stabilization Observers Linear dynamical

A bi monomeric nonlinear Becker D ring type system to

A bi monomeric nonlinear Becker D ring type system to

A bi monomeric nonlinear Becker Doring type system to capture oscillatory aggregation kinetics in prion dynamics Marie Doumic Klemens Fellnery Mathieu Mezachez Human Rezaeix August 29 2018 Abstract In this article in order to understand the appearance of oscillations observed in protein

A Brief Introduction to Nonlinear Vibrations

A Brief Introduction to Nonlinear Vibrations

A Brief Introduction to Nonlinear Vibrations Anindya Chatterjee Mechanical Engineering Indian Institute of Science Bangalore anindya100 gmail com February 2009 I have used these in the past in a lecture given at RCI Hyderabad as well as during a summer program at IISc organized by the now defunct Nonlinear Studies Group 1 General comments Vibration phenomena that might be modelled

Nonlinear Control Systems ULisboa

Nonlinear Control Systems ULisboa

Subharmonic harmonic or almost periodic oscillations A stable linear system under a periodic input produces an output of the same frequency A nonlinear system can oscillate with frequencies which are submultiples or multiples of the input frequency It may even generate an almost periodic oscillation i e sum of

FORCED OSCILLATIONS OF ELASTIC STRINGS WITH NONLINEAR DAMPING

FORCED OSCILLATIONS OF ELASTIC STRINGS WITH NONLINEAR DAMPING

FORCED OSCILLATIONS OF ELASTIC STRINGS WITH NONLINEAR DAMPING By M COUNTRYMAN Louisiana Tech University Ruston Louisiana AND R KANNAN University of Texas Arlington Texas 1 Introduction In this paper we discuss the question of existence and numerical approximation of periodic solutions of nonlinear elastic string vibrations in the pres ence of damping Starting with an analysis of

PY231 Notes on Linear and Nonlinear Oscillators and

PY231 Notes on Linear and Nonlinear Oscillators and

PY231 Notes on Linear and Nonlinear Oscillators and Periodic Waves B Lee Roberts Department of Physics Boston University DRAFT January 2011 1 The Simple Oscillator In many places in music we encounter systems which can oscillate If we understand such a system once then we know all about any other situation where we encounter such a system

9 SYSTEMS OSCILLATIONS NONLINEAR SAMPLED DATA IN

9 SYSTEMS OSCILLATIONS NONLINEAR SAMPLED DATA IN

ponents are generated not only by the nonlinear part but by the sampling operations as well Consider the system configuration of Fig 9 0 la In the study of steady state oscillations in this system the nonlinearity input being the output of the continuous linear filter may reasonably be taken as a

Almost sinusoidal oscillations in nonlinear systems

Almost sinusoidal oscillations in nonlinear systems

system having several possible steady state oscillations the transient study predicts which one of these will be reached from a given set of initial conditions It also determines the manner in which oscillations will build up and describes the behavior of the system if a circuit para meter is changed abruptly Generally a study of the transient oscilla tions results in a more complete

Nonlinear Oscillation UCSB Physics

Nonlinear Oscillation UCSB Physics

Nonlinear Oscillation Up until now we ve been considering the di erential equation for the damped reasonably small oscillations around an equilibrium point For this reason we should add at least one more term to the Taylor series expansion of the potential U y 1 2 ky2 1 6 y3 1 24 y4 6 For gt 0 this now describes a stable potential energy function A plot of this improved