Bilten 326 04 07 2019 Paracin Rs-Books Pdf

Bilten 326 04 07 2019 paracin rs
07 Apr 2020 | 16 views | 0 downloads | 19 Pages | 4.55 MB

Share Pdf : Bilten 326 04 07 2019 Paracin Rs

Download and Preview : Bilten 326 04 07 2019 Paracin Rs


Report CopyRight/DMCA Form For : Bilten 326 04 07 2019 Paracin RsTranscription

2 Bilten Skup tina op tine etvrtak 4 jul 2019, ODBORNICI SE 27 JUNA TAJNIM GLASAWEM IZJA WAVALI O POVEREWU PREDSEDNIKU OP TINE. SA I PAUNOVI U TRE I PUT PODR KA, Protiv wegovog razre ewa glasalo je 37 odbornika Doneta odluka o ure ewu Industrijske zone i Industrijskog parka u woj. Pre ove ta ke dnevnog, reda skup tinska ve ina ODLUKA O DIMNI ARSKIM USLUGAMA. 39 glasova za donela Rasprave na sednici bilo je jedino o ovoj ta ki. je odluku o izmeni i dnevnog reda a ef odborni ke grupe Svi za. dopuni Poslovnika SO Para in Milo Tomi rekao je da se radi o potpuno. Para in ime se kako novoj komunalnoj delatnosti od velikog zna aja za. je objasnio predsednik gra ane Odluka je generalno u redu i ja u glasati. Skup tine Dragan za wu ali je vrlo brzo potrebno uneti izmene u smis. Miti preciziraju lu precizirawa prava i obaveza kako preduze a. nadle nosti skup tin koje se tom delatno u bavi tako i gra ana i. skih radnih tela a u pravnih lica koji su korisnici usluge. nastavku sednice usvo, jeno je i preostalih osam je prosle en odbornici prikupqawa ponuda. ta aka Najpre je doneta ma po hitnom postupku Predlozi re ewa iz. vrlo va na odluka o Do kraja ovog skup tin oblasti izbora i imeno. ure ewu Industrijske skog zasedawa doneta je vawa bili su posledwa. zone i Industrijskog jo odluka o davawu na ta ka 60 sednice SO. parka u Industrijskoj kori ewe poslovnih pros Para in i svi su usvo. zoni Zmi jer je torija MUP u odnosno jeni Razre en je aktuel. izgradwa poslovno Policijskoj stanici ni i imenovan novi lan. proizvodnih objekata za Para in i usvojen je ugov Nadzornog odbora. potrebe investitora po or o tome a zatim je done Kulturnog centra a vi e. tr i nim uslovima u ta odluka o dimni arskim razre ewa i imenovawa. formi industrijskog uslugama Tako e je usvo iz proceduralnih razlo. Na 60 sednici Skup tine parka za otu ewe ili jen predlog odluke o spro ka bilo je i kod predsed. op tine Para in odr anoj davawe u zakup tra vo ewu javnog konkursa za nika i lanova nekoliko. 27 juna odbornici su se jno opredeqewe imenovawe direktora javnog skup tinskih radnih tela. tre i put za posledwih op tine Para in u preduze a iji je osniva Tako e je razre en pa. godinu dana izja wavali o ciqu podsticaja SO Para in i tekst zatim imenovan direktor. poverewu predsedniku lokalnog ekonomskog konkursa te izmene para inskog Kulturnog. op tine Sa i Paunovi u razvoja To je naime re ewa o imenovawu centra. i tre i put mu ukazali interes gra ana na e komisije za pribavqawe Na kraju sednice. poverewe Naime u dnevni op tine a u ciqu otu ewe i davawe u zakup odborni ko pitawe u vezi. red te sednice po hitnom Sednicu je vodio predsednik Skup tine Dragan Miti privla ewa investi nepokretnosti na kojima besplatne aplikacije za. postupku uvr ten je pred tora i zapo qavawa op tina Para in ima javnu pla awe parkirawa po. log 43 odbornika za slede i 37 odbornika to zna i da je Paunovi Nacrt ove odluke pre svojinu u Ulici Vo da ugovoru koji je nedavno. razre ewe predsednika glasalo je protiv ponovo dobio ogromnu utvr ivawa za SO je vi e Kara or a 55 radi spro sklopila Direkcija za. Paunovi a a nakon tajnog razre ewa predsednika 6 podr ku i to dvotre insku puta dora ivan i pre vo ewa postupka izgradwu imao je odbornik. glasawa i prebrojavawa za razre ewe i jedan ve inu od ukupno 55 ciziran na sednicama ogla avawa i izbora JS Goran Dini. listi a rezultat je bio listi je bio neva e i odborni kih mandata Op tinskog ve a a zatim ponu a a putem Z Ra i. OP TINSKO VE E O IZVE TAJU PROSVETNE INSPEKCIJE PARKING SERVISU I PRIVO EWU LANA VE A. UPU EN DOPIS,UNUTRA WOJ,KONTROLI MUP a, Doneta tri zakqu ka u vezi privo ewa arka Savi a Potrebno je.
vi e pripadnika policije da prati rad Parking servisa. Na sednici Op tin bila je usmeni izve taj preduze u i postignut. skog ve a odr anoj 12 predsednika Op tine Sa e finalni dogovor o izgrad. juna lanovi su razma Paunovi a o realizaciji wi Industrijskog parka u. trali 15 ta aka dnevnog investicije kompanije tri faze. reda od kojih je trinaest Rimaster o tome da su Druga ta ka je bila raz od 14 do 14 45 sati i nika da se nadle nom talu Para in onlajn U. usvojeno i prosle eno obavqena jo dva razgov matrawe izve taja odr ati as ili je bio u Ministarstvu uputi poziv diskusiji je u estvovao. Skup tini Prva ta ka ora sa nadle nima u tom Prosvetne inspekcije o zgradi Op tine te da to da se obezbedi vi e na elnik policijske stan. utvr ivawu odgovornosti isto utvrdi za jo neko slu benika policije koji ice koji je predlo io. EKA SE IZJA WEWE NADLE NIH ORGANA nastavnika Vladana liko radnika drugih javnih e pratiti rad Parking Ve u da uputi dopis. Bogdanovi a koji je za slu bi i preduze a za koje servisa Unutra woj kontroli. Razmatraju i informaciju lana Op tinskog ve a lak u povredu radnih se osnovano sumwa da su se Dosta se raspravqalo ukoliko postoji sumwa u. arka Savi a o doga aju od 24 maja Ve e je usvoji obaveza ka wen odbijawem u radno vreme nalazili u i o slu aju privo ewa rad nekog slu benika. lo tri zakqu ka Prvi da je lan Op tinskog ve a deset procenata od plate Op tini bez regularne lana Op tinskog ve a policijske stanice to. 24 maja bio na godi wem odmoru kad je priveden da u trajawu od dva meseca prijave odsustva sa posla arka Savi a 24 maja je i prihva eno. taj doga aj nema veze sa poslovima koje on obavqa kao Povodom ove ta ke Ovaj predlog je jednoglas koji je tog dana kako je U vezi zahteva zaposlenih. lan Ve a te da e se Ve e odrediti o ovom slu aju nalo eno je na elnici no prihva en rekao na sednici bio na u ustanovama kulture za. ukoliko bude bilo potrebno nakon okon awa postupka Uprave za urbanzam finan Zatim je usvojeno godi wem odmoru i nadoknadu tro kova pre. pred nadle nim dr avnim organima Drugo da Ve e sije skup tinske i op te obave tewe Policijske u inio uslugu prijatequ voza Ve e se obratilo. podnese prijavu Sektoru unutra we kontrole MUP poslove da uz pomo izja stanice u vezi dopisa koji da preveze u inu do nadle nim ministarstvi. a zbog osnovane sumwe da je slu benik policijske stan va prisutnih radnika je dostavio Sektor kole gde ga je sa ekao ma i na osnovu odgovora. ice fotografisao Savi a ili je bar preneo infor Uprave i snimaka nastal Upravqawe javnim parki policijski auto pa je donet je zakqu ak da se. maciju kada e Savi biti doveden u policiju a sve ih u vreme ulaska u zgradu rali tima Direkcije za doveden u policijsku stan tro kovi prevoza ne e. u ciqu objave fotografije na neregistrovanom por Op tine aktivista SNS izgradwu o ometawu rada icu da da izjavu u svojstvu ispla ivati ukoliko se. talu i tre e da Unutra wa kontrola utvrdi da li pos 12 aprila utvrdi da li je radnika u Parking servi gra anina a pri tom je ne doka e da su takvi. toje veze izme u policijskih slu benika i portala pomenuti nastavnik mogao su i pretwama koje podnose fotografisan bez wegove tro kovi stvarno i. Para in onlajn odnosno Povereni tva SNS u biti prisutan na radnom na radnom mestu a i pri dozvole i znawa pa je nastali i ne prilo e. Para inu kao i eventualnu ulogu Bojana Veqkovi a mestu u Tehnolo koj vatno i ovim povodom je fotografija objavqena dokazi o visini tro kova. aktiviste SNS i biv eg radnika MUP u ovom slu aju koli tog dana u vremenu usvojen predlog predsed na neregistrovanom por A or evi. etvrtak 4 jul 2019 Aktuelno Bilten 3, BUXETSKI INSPEKTOR UTVRDIO NIZ NEPRAVILNOSTI U POSLOVAWU TEHNOLO KE KOLE. KO JE KRAO NAKNADE OD PORODIQA I KOLEGA, Protiv odgovornog lica podneta krivi na prijava Izve taj buxetskog inspektora bio je tema sednice Op tinskog ve a. Buxetski inspektor utvr,dio je niz nepravilnosti PREVOZ ZAKIDAN GODINAMA. u finansijskom poslovawu Prema izve taju buxetskog inspektora neformalni. Tehnolo ke kole tokom je zakqu ak da je Tehnolo ka kola godinama. nedavne redovne kontrole zaposlenima mawe upla ivala od zakonskog iznosa. a izve taj o tome bio je za prevoz a umesto na ra un porodiqama kola je. jedna od tema sednice sredstva prebacivala na nepoznati ra un dok su. Op tinskog ve a odr ane porodiqe dobijale novac sa vi e meseci zaka wewa. u petak 28 juna objasnio je Paunovi su tinu nalaza buxetskog. Najve a nepravilnost ti e inspektora na sednici Ve a. se isplata naknada ena, ma koje su na porodiqskom vi e meseci Zaposleni iznose je umawivala dok. bolovawu jer se novac su tvrdili da se radi o nekima ak nije. uprkos redovnoj isplati propustu u radu op tin ispla ivala ni ta To je. iz op tinkkog buxeta za skih slu bi me utim prva ozbiqna nepravil. ove namene upla ivao na uvidom u stawe mi smo nost a kako izgleda god. nepoznati ra un koji ne utvrdili da je iz buxeta inama je svakog meseca. pripada nijednoj od uvek ispla ivano onoliko radnicima zakidano od 15. porodiqa u ovoj koli sredstava koliko je iz do 30 hiqada dinara tako. Kad je u pitawu isplata Tehnolo ke kole to su ve ini naknade. naknade zaposlenima za tra eno Primedbe su se umawivane za 500 do 1000 O ovom skandalu u Tehnolo koj koli jo e se govoriti na Op tinskom ve u. prevoz wima je novac nastavile i ove godine ta dinara dok nekima nisu ni. uglavnom zakidan odnosno kola je bila obuhva ena ispla ivane Sa druge Op tina uplati novac za preporuka koli navede znao niti mogu da pratim. godinama je radnicima proverom buxetske strane u avgustu pro le porodiqe kola uredno no je jo da e podneti sve ra une i ta se kome. ispla ivano mawe od inspekcije rekao je Sa a godine direktoru Dejanu obra una i plati porez a krivi nu prijavu protiv upla uje rekao je Ne i. obra unatog Paunovi predsednik Ne i u obra unat je pre novac umesto porodiqama odgovornog lica korisni ne negiraju i nalaz bux. Mi smo na razne na ine Op tinskog ve a i voz na 1800 dinara a bude upla en na nepoznati ka buxetskih sredstava etskog inspektora Dejan. dobijali pritu be kako Op tine ispla en mu je vi estruko ra un koji ne pripada ni Sednici je ina e pris Ne i je ina e veoma. Op tina ne ispuwava sve Iz izve taja buxetske ve i iznos jednoj od porodiqa dok ustvovao direktor aktivan lan Srpske. obaveze prema Tehnolo koj inspekcije koji su lanovi Druga ozbiqna nepravil je porodiqama obja wavano Tehnolo ke kole Dejan napredne stranke u. koli na na in da ne Ve a dobili se vidi da je nost ti e se porodiqskog da uplata kasni zbog Ne i koji je rekao da se Para inu i predsednik je. ispla uje prevoz radnika na Tehnolo ka kola mal bolovawa a uvidom u nea urnosti Op tine wemu niko od zaposlenih lokalnog Saveta za kol. vreme da ne ispla uje om broju zaposlenih finansije op tinskog bux objasnio je na Ve u zvani no nije obratio zbog stvo. a urno naknadu za ispla ivala za prevoz vi e eta vidimo da je Op tina Paunovi navedenih problema O ovoj temi bi e jo. porodiqsko bolovawe zbog nego to je obra unato uplatila celokupan iznos U izve taju buxetskog Obra unska slu ba to re i na narednim sedni. ega te naknade kasne po ve ini zaposlenih te ta se de avalo Kada inspektora pored mera i radi ja svakako nisam cama Ve a R B. BUSILOV ANI DOBILI DVE SAOBRA AJNICE JEDNU ZA DRUGOM ZAVR ENA REKONSTRUKCIJA ULICE U MZ DANKOVO. ASFALT ZA BAKRI KU NOVI KOLOVOZ U DELU,I DEO PARTIZANSKE DRAGOSLAVA MARINKOVI A.
I u drugim seoskim mesnim zajednicama bi e nastavqena izgradwa ulica Nakon zamene vodovodne. mre e u delu Ulice,Pro le sedmice u raz Dragoslava Marinkovi a. maku od nekoliko dana u Dankovu ura ena je i,okon ani su radovi na potpuna rekonstrukcija. izgradwi dve ulice u tog dela kolovoza a,Busilovcu po pro logo asfaltirawe je obavqeno. di wem programu najpre krajem juna,dela Partizanske a zatim U vi e starih gradskih. i Bakri ke ulice ulica po programu,Podsetimo izgradwa unapre ewa vodosnabde.
Bakri ke po ela je novem vawa sa Nema kom razvo,bra pro le godine ali jnom bankom KFW. su nepovoqne vremenske mewa se najpre vodovod,prilike omele asfalti na mre a a zatim. rawe koje su tra ili sami Bakri ka ulica kolovoz podsetio je. me tani Busilovca s predsednik Op tine, obzirom nato da u toj uli op tine Ra aw ca u Busilovcu asfalti Sa a Paunovi obi da budu zavr eni brzo jedna od boqih kad je re o. ci sa dvadeset ku a ivi U danu kad se Bakri kom rana i ulica u Ra evici laze i ovo gradili te pre po etka jesewe sezone rekonstrukciji i izgradwi. veliki broj mali ana wih razlivao asfalt 26 juna Bi e izgradwe i u Radovi traju u prigrad prodaje robe na pijaci gradskih i prigradskih uli. osamnaestoro Partizanska obe saobra ajnice obi ao drugim seoskim mesnim skom nasequ Cara Du ana Ove godine posle zamene ca zakqu io je Paunovi. ulica se zbog velike je predsednik op tine zajednicama po dvogo bez broja u Ulici Cerskoj vodovodne mre e o ekuje U Ulici Dragoslava. du ine gradi etapno a Sa a Paunovi podse di wem programu iz tako e je u toku rekon nas rekonstrukcija jo Marinkovi a zameweno je. ona vodi u pravcu susedne tiv i da je pre ovih uli prethodne godine ali i po strukcija kolovoza a usko nekoliko gradskih ulica 240 metara vodovodnih. programu koji je ugovaran ro e uslediti i radovi u a bi e radova i u pri cevi a isto toliko je i. tokom ove buxetske godine Ulici Bore Petrovi a gradskim naseqima tako da metara novog kolovoza. kazao je Paunovi obi pored pijace koji moraju e ova godina biti sigurno Z Ra i. laze i ovo gradili te,On je napomenuo da e se,intenzivna izgradwa U PRVOJ GRUPI. seoskih ulica nastaviti,ali da e prioritet biti,rekonstrukcija gradskih u.
OD 19 SELA PO IWE SANACIJA POQSKIH PUTEVA, kojima se mewa vodovodna Nakon zavr ene javne nabavke u prvoj par Izvoru Bo wanu Buqanu Gorwoj i Dowoj. mre a kao i izgradwa tiji koja obuhvata 19 sela po re ima Slavke Mutnici Stubici Plani Davidovcu Glavici. saobra ajnica u prigrad Jovanovi na elnice Uprave za poqo Popovcu i Zabregi. skim naseqima u kojima su privredu ovaj va an posao ovih dana po iwe Raspisana je javna nabavka i za slede u. re eni imovinski odnosi u Kre bincu Golubovcu Lebini Mirilovcu partiju odnosno sela u toj grupi a posao. Partizanska M Stojanovi Busilovcu aludovcu Kla evici Le ju kre e nakon izbora izvo a a B D. 4 Bilten Infrastruktura etvrtak 4 jul 2019, PRO LE SEDMICE PO ELA IZGRADWA KANALIZACIJE ZADOVOQNI ME TANI DIREKTOR VODOVODA NEBOJ A SIMI NAJAVIO. ISPUWEN NAJVA NIJI ZAHTEV STUBICE PO ETAK ZAMENE, Para in je daleko ispred ostalih op tina u centralnoj Srbiji kad je re o ovom vidu infrastrukture GLAVNOG DOVODA. RADOVI E POTRAJATI Po potpisivawu ugovora izvo a treba da krene sa. Stubica je veliko selo poslom krajem ovog ili po etkom narednog meseca. i treba o ekivati da Ekipa JP Vodovod je,radovi potraju i do pet nedavno po prijavi me. godina dok posledwa tana Davidovca da se na,ulica ne dobije kanal glavnom cevovodu pojavio.
izacionu mre u Mnogo kvar iza la na teren i,toga zavisi i od sanirala nastalu havariju. interesovawa stanovnika a da gra ani nisu ni u jed. budu i da e se kanal nom momentu imali pro,izacija najpre graditi u blem vodosnabdevawa od. ulicama gde je intereso nosno intervencija je oba,vawe me tana ve e vqena bez prekida dotoka. vode sa izvori ta pa ni,istakao je Paunovi je bilo potrebe za dodat. Kad je re o kanalizaciji nom vodom iz bunara,Para in je daleko odmakao Kad budu okon ani pla.
u izgradwi ovog vida nirani radovi na rekon we vodom kako na eg gra. Ispuwava se jo jedno infrastrukture u odnosu na strukciji odnosno zameni da tako i susedne upri. obe awe kre e izgradwa op tine sli ne veli ine najve eg dela glavnog do je naglasio je Neboj a. kanalizacije za Mesnu zajed u centralnoj Srbiji voda Izvor Para in ova Simi direktor Vodovo. nicu Stubica U ovom selu Mre a je davno izgra ena kvi kvarovi posta e pro da koji je sa radnicima. je pre vi e godina izgra ena u samom gradu Zavr ava lost bio na terenu tokom otkla. vodovodna mre a i sada se sa planovima iz ove wawa kvara u Davidovcu. kre emo sa izgradwom kanal godine i u prigradskim On dodaje da se iz pro. izacije to je i bio glavni naseqima polako a inten ZA VODOSNABDEVAWE grama KFW banke rekon. zahtev me tana ovog sela zivno gradimo kanalizaci 3 450 000 EVRA strui e i dotrajala vodo. godinama unazad na zborovi ju i u selima mada treba Ukupna vrednost veli vodna mre a u vi e grad. ma gra ana imati u vidu da e radovi kog projekta unapre ewa skih ulica Taj posao je. Ovo su re i predsednika tu potrajati vi e godina vodosnabdevawa u op podsetimo obavqen naj. op tine Sa e Paunovi a istakao je Paunovi tini Para in je pre u Tatar Bogdanovoj. koji je pro le sedmice A iteqi Stubice 3 450 000 evra od ega je ulici a do sada je vodo. obi ao po etak ovih poslo po etkom izgradwe kanal 30 odsto donacija dok vodna mre a zamewena jo. va u Stubici Izgradwa tog Stubi ani na gradili tu sa ekali izacione mre e svakako je ostatak povoqan kre u delovima ulica Cara. vida infrastrukture i jeste dolazak predsednika Paunovi a su veoma zadovoqni jer je dit na 15 godina Rekon Du ana Dragoslava Ma. ina e jedan od najve ih to bio wihov prioritetan strukcija glavnog dovoda rinkovi a Cerske i u de. problema koji mu i Osim u Stubici u ovom prikqu ci i u ovom selu zahtev I sva druga sela u je najva niji deo tog pro lu Bore Petrovi a. stanovnike seoskih mesnih trenutku kanalizacija se Nastavqaju se radovi pre op tini Para in iz jekta kojim su obuhva Mi imamo program i do. zajednica a posebno brdskih gradi i u drugim selima ma ovogodi wem planu i godine i godinu opremaju eni jo rekonstrukcija govor koje ulice treba da. sela gde se otpadne vode Radovi traju u Dowoj u mesnim zajednicama se inrfastrukturom a delova vodovodne mre e uradimo u toku ove i na. esto slivaju kroz kanale za Mutnici zavr ava se crp aludovac Gorwa Mutnica uslovi ivota u gradu i u gradu izgradwa novih redne godine Ti radovi se. odvo ewe ki nih voda i na stanica u Dowem Vidovu i Glavica a bi e i rado selima se sve vi e izjed bunara i digitalizacija izvode sredstvima Nema. prave problem posebno i uskoro se o ekuje da va u prigradskim naseqi na avaju to i jeste ciq nadzora nad sistemom ke razvojne banke a u ko. me tanima koji ive u pod ovaj objekat bude u funkci ma u kojima su re eni lokalne samouprave vodosnabdevawa ordinaciji sa Upravom za. no ju brda ji pa e mo i e da se daju imovinski problemi M Stojanovi investicije i odr ivi raz. Potpisivawe ugovora o voj op tine jer u ve ini, rekonstrukciji glavnog vo ulica u kojima mi radimo. INFRASTRUKTURNI RADOVI U RAZLI ITIM DELOVIMA NA E OP TINE da sa izvo a em radova rekonstrukciju vodovodne. o ekujemo za dvadesetak i kanalizacione mre e,dana a po etak radova do posle toga izvode se i. U DOWOJ MUTNICI NASTAVQENA kraja jula ili po etkom. avgusta Rok za izvo ewe,tih radova je 18 meseci,Nadamo se da emo tih. radovi na rekonstrukciji,kolovoza precizira Simi,Istovremeno opremaju. se dva bunara koji se gra,IZGRADWA KANALIZACIJE, Paralelno teku radovi u Stubici a zatim e uslediti u Glavici Gorwoj Mutnici i aludovcu.
9 7 kilometara glavnog,voda koji treba da bude za,mewen da uradimo u roku. i da emo u budu nosti,de iz ovog programa a,ukupno je etiri novih. jer je JP Vodovod gradio,bunare i sopstvenim sred,imati bezbedno snabdeva stvima M Stojanovi. Radovi na izgradwi kana dina Osim toga o ekuje se,lizacije u seoskim mesnim pu tawe u rad sistema. zajednicama odvijaju se kanalizacije u Dowem Vi RADI ZA TITE OD BUJI NIH VODA. prema utvr enoj dinamici dovu gde se eka prikqu,a ovih dana paralelno te ak EPS a na pumpnu sta.
ku u Stubici i Dowoj nicu koja e slu iti za,Mutnici crpqewe otpadnih voda. Gradili te u Dowoj Mut iz ovog sela prema glav,nici u pratwi saradnika nom kolektoru iz pravca. Stri e prema Para inu,U samoj Stri i ve je,NOVI KOLOVOZI mogu e da se dobijaju pri. U ulicama u kojima je kqu ci na kanalizacionu,izgra ena kanalizaci mre u a u Tekiji imamo. ona i vodovodna mre a izgra enu mre u rekao, planirana je izgradwa iz slu bi zadu enih za iz novnici prigradskog naseqa je Paunovi.
kolovoza a u nekima od gradwu obi ao je Sa a Pa Cara Du ana bez broja i Grupa sela u na oj op. wih ve se izvode ra,dovi koje je neophodno,obaviti pre asfaltira. unovi predsednik op ti,ne Para in On je podsetio,da se kanalizacija inte. Stri kog naseqa,Uporedo teku radovi i,u seoskim mesnim zajedni. tini dakle ve ima iz,gra enu kanalizaciju dok,se u drugoj grupi ona gra. U POTO CU IZGRADWA,wa Nove kolovoze ta,ko e e dobiti i grad.
nzivno gradila ove godine,u prigradskim naseqima na. cama U toku su radovi u,Dowoj Mutnici i Stubi,di Tako e postoje uslovi. za izgradwu kanalizacione,BETONSKIH KANALA, ske saobra ajnice u ko Kara or evom brdu i nase ci a o ekuju nas radovi u mre e u jo nekoliko se U podjuhorskom selu Poto ac ina e jedan od glavnih zahte. jima se obavqa rekon qu Carice Milice jug i Glavici Gorwoj Mutnici la naglasio je elni ovek nastavqena je izgradwa va stanovnika brdskih sela. strukcija vodovodne sever a da radove kada je u i u aludovcu gde imamo na e op tine obilaze i betonskih kanala i sanaci na e op tine a lokalna. mre e iz programa pitawu ovaj vid infrastruk nastavak radova koji su radove u Dowoj Mutnici ja propusta za regulaciju samouprava ih gradi prema. KFW banke ture treba da o ekuju sta se odvijali prethodnih go M Stojanovi buji nih voda Kanali su prioriotetu Z R. etvrtak 4 jul 2019 Infrastruktura Bilten 5, PARA IN UNAPRE UJE POSLOVNI AMBIJENT UZ PODR KU EVROPSKE UNIJE OD SKORO 300 000 EVRA. NASTAVQENO INFRASTRUKTURNO,OPREMAWE INDUSTRIJSKE ZONE.
Zbog potreba investitora i zapo qavawa grade se pristupne saobra ajnice kanalizaciona mre a i javna rasveta. Op tina Para in nasta imati u zoni dvadesetak,vqa unapre ewe poslovnog preduze a koja e slede. ambijenta radi privla e godine raditi i zapo,ewa investitora i otva qavati To je od ogrom. rawa velikog broja novih nog zna aja za gra ane,radnih mesta a sada e op tine Para in ali i. uz podr ku Evropske uni za celo Pomoravqe jer,je od skoro 300 000 evra je zona na takvoj loka. iz programa EU PRO ciji da i iz susednih,dodatno unaprediti po gradova mogu da se zapo.
slovnu infrastrukturu u sle ovde i da rade re,Industrijskoj zoni kao je izme u ostalog. Zmi pro iriti wene Paunovi,kapacitete i poboq a,ti uslove poslovawa Rimaster e zapo. Radovi su po eli i ob sliti do 1000 qudi,uhvataju izgradwu pri vedska kompanija Ri. stupnih saobra ajnica master koja ve radi u,kanalizacione mre e Para inu u iznajmqenoj. vodovoda i javne rasvete hali jednog privatnog,u novom delu industrijske preduze a dala je ga.
zone to e omogu iti rancije o ispuwewu svog,otvarawe novog bloka dela dogovora nakon iz. parcela a to je i osnov gradwe industrijskog, ni zahtev investitora parka Predstavnici programa EU PRO tokom obilaska. kako onih koji imaju na Mi sa wima privodi zone uverili su se u opravdanost investicije. meru da pro ire postoje mo kraju definitivne,u proizvodwu tako i razgovore o kori ewu. onih koji bi tek da izgra na eg industrijskog par prilikom ovog obilaska razrednih kola u gradu. de nove proizvodno po ka Op tina je dobila RAZLOZI ZA ULAGAWE U ZONU ZMI zone Zmi na licu me i selima i rekonstrukci. slovne objekte u zoni finansijske saglasnosti Osim dobrog geografskog polo aja industrijske zo sta su se uverili u oprav ju i dogradwu Centra za. dr ave za uzimawe dugo ne Zmi a nalazi se kraj regionalnog puta izme danost ulagawa u unapre socijalni rad naglasiv i. Poseta predstavnika ro nog kredita za iz ewe infrastrukture vi da se u ovom trenutku. EU PRO u Para ina i uprije i u blizini auto puta za tu. gradwu ovog objekta in zonu je va no da je ne optere uju nere eni imovin deli su da ve ima inve realizuje ili u narednih. Na po etku realizacije frastrukture a on e se ski odnosi stitora i da e sve to do nekoliko meseci pred. tog projekta polovinom graditi sa druge strane Zemqi te se nalazi u svojini Op tine opremqe vesti do otvarawa novih stoji realizacija i mno. juna da bi se uverili u parcele u kojoj se nala no je infrastrukturom cene su povoqne a mo e da radnih mesta Kosti eva gih drugih projekata Me. wegovu opravdanost indu zi bugarska firma Op se dobije ak bez naknade u skladu sa zakonom uko je rekla da Para in ima utim. strijsku zonu obi li su tina e izgraditi ovaj liko je re o velikom preduze u Sem toga preduze zaista dobre projekte Glavni problem ovog. predstavnici programa industrijski park u vi e brzo mo e da zapo ne poslovawe jer se sve do zbog ega je ta lokalna sa trenutka jeste nedosta. EU PRO na elu sa koor e faza i pod komerci zvole brzo i lako dobijaju mouprava i dobila podr tak qudstva koji treba sve. dinatorkom Oliverom Ko jalnim uslovima mi e ku te projekte da isprati. sti a wihov doma in mo ponuditi zakup ili programa koji doprino strukture odnosno lo kroz papire i rad na. bio je predsednik op ti kupovinu delova tog si ravnomernijem dru kalnih samouprava u Sr Najzna ajniji projekti terenu Naime op tina. ne Para in Sa a Pauno objekta Rimaster je tveno ekonomskom raz biji ukqu uju i i Para u na oj op tini Para in ima 25 odsto. vi sa saradnicima iz uputio pismo o namera voju Srbije Evropska in Op tina Para in u po mawe radnika u javnim. Uprave za investicije ma gde garantuje da e se unija podr ava sa ukup Pored ovoga EU PRO sledwih nekoliko godina slu bama od onog to. Paunovi je najpre upo javiti na javni poziv i no 25 miliona evra program podr ava i dru ima potpisane ugovore o zakon propisuje kao mak. znao koordinatorku sa kupiti ili zakupiti Prema re ima koordina ge projekte unapre ewa realizaciji velikog bro simalni broj ne dobija. radovima u zoni koji te objekat po tr i nim torke Olivere Kosti poslovne infrastruktu ja projekata koji se fi mo saglasnost za zapo. ku ili su u planu a to uslovima a planira za Evropska unija preko re isto tako imamo di nansiraju me unarodnim qavawe novih radnika. je sve deo nastojawa op po qavawe do 1000 rad tog programa koji se re rektne investicije u po ili dr avnim sredstvima a neophodno je da ti qu. tine da privu e investi nika kako su rekli na alizuje kroz partner slovnu zajednicu Pro sa ime je predsednik di budu zaposleni za stal. tore i stvori mogu nosti ovom prostoru u nared stvo sa Vladom RS po gram ima ciq pove awe Paunovi upoznao koordi no u op tinskim slu ba. za otvarawe novih radnih nim godinama naveo je dr ava sa vi e od 4 5 konkurentnosti mikro i natorku programa EU PRO ma kako bi imali pravo. mesta boqi ivot i stan Paunovi miliona evra 9 progra malih preduze a i po Oliveru Kosti Osim potpisivawa dokumenta. dard stanovni tva Aktivnosti EU PRO ma ekonomske infra boq awe poslovnog okru projekta izgradwe infra cije koja je neophodna za. Trenutno u industrij ewa u 99 jedinica lokal strukture u industrijskoj realizaciju ovih proje. skoj zoni imamo 17 pred nih samouprava u regio zoni kroz sli an kon kata To je zaista veli. uze a koja su kupila par INVESTICIONI BUM 88 PREDUZE A kurs Para inu je odo ki problem objasnio je. nima umadije i zapadne, cele 10 objekata je izgra Predsednik op tine Sa a Paunovi je upoznao Srbije i ju ne i isto bren projekat za GIS Paunovi zbog ega neki. eno ili je u izgradwi predstavnike EU PRO i sa podatkom da su mnogi pred ne Srbije Od ukupnog odnosno za razvoj ve po projekti ne idu onom br. jo dva kupca ekaju ili uzetnici mala i sredwa predze a sagradili i gra iznosa sredstava ve je stoje eg Geo informaci zinom kojom bismo to. preparcelaciju ili iz de svoje objekte i na drugim lokacijama u op tini otprilike 630 000 evra onog sistema eleli. gradwu industrijskog par van industrijske zone Zmi kao i u turisti kim investirano u projekte Me unarodnim sredstvi A kad je o industrijskoj. ka koji e graditi op ti mestima Grza i Sisevac koji se sprovode na teri ma finansira se tako e zoni re radovi na in. na a to su strana pred Re je o 88 investitora i skoro 70 000 kvadrata toriji op tine Para in izgradwa sistema odbra frastrukturnom oprema. uze a koja e zaposliti poslovnog i proizvodnog prostora to je za Para rekla je menaxerka EU ne od poplava zatim una wu novog bloka uveliko. po planu veliki broj in mnogo Pore ewa radi nekada wa fabrika to PRO a i dodala da je pre ewe vodosnabdevawa teku a izvo a je grupa. radnika u narednih neko fa koja je zapo qavala preko 2000 radnika imala pored Industrijske zone a o ekuje se realizacija koju zastupa Putotehna. liko godina Jedno od je oko 52 000 kvadrata takvog prostora a mi sada ve podr ano tako e i una projekta rekonstrukcije iz na eg grada izabrana. wih ak do 1000 radnika imamo skoro jednu i po izgra enu tofaru u po pre ewe Geografskog in Bolnice i Doma zdravqa u postupku javne nabavke. treba da anga uje u indu sledwih 7 godina posle zavr etka svetske ekonomske formacionog sistema koji se finansira dr av koju je sprovela op tina. strijskom parku koji e krize kroz rad malih i sredwih preduze a Naravno GIS a pru a se podr nim i me unarodnim Para in Rok za zavr e. mo izgraditi ako budu tu se zapo qava veliki broj radnika u razli itim de ka i lokalnim preduzet sredstvima dok je obave tak je 90 dana a predstav. uspe ni na javnom pozi latnostima od proizvodwe do turizma i ugostiteqstva nicima da unaprede svo za op tine projektna do nici EU PRO najavili su. vu za zakup ili kupovinu Para in zaista do ivqava jedan investicioni bum ju konkurentnost i po kumentacija Paunovi je jo jedan obilazak kada. dela industrijskog par kada je re o malim i sredwim preduze ima i kako slovawe podsetio i na predstoje radovi budu okon ani. ka tako da emo uskoro stvari stoje to e se nastaviti i nadaqe Predstavnici EU PRO u rekonstrukciju 6 osmo M Stojanovi. 6 Bilten Panorama etvrtak 4 jul 2019,PARKOMATI KOJE JE POSTAVILA.
DIREKCIJA ZA IZGRADWU UVELIKO SE KORISTE,NAJSAVREMENIJA. Ovu vrstu usluge imaju samo malobrojne op tine u Srbiji Kad bude izra. en softver kupova e se pored dnevnih jo mese ne i godi we karte PARKING SERVIS slu benici. U na em gradu je posta An elka Radojkovi i Dragan Marti. vqeno i u funkciji je APEL KORISNICIMA USLUGA, est parkomata a u Zaposleni u Parking servisu mole voza e da karta za prvu zonu ko ta ma slawem na broj Parking Jedinstvena dnevna kar. pripremi je instalirawe i u parkomate ubacuju samo nov anice koje nisu 10 000 za drugu i tre u servisa Dnevne i mese ta se mo e platiti i. sedmog tako da je op ti presavijane i izgu vane te da ne ubacuju papir 7 000 dinara dok univer ne karte se tako e mogu na alterima po te i. na Para in me u mawim i otpatke hrane to se tako e de ava zalna godi wa karta za sve kupiti u Ulici Branka banaka Korisnicima te. brojem gradova i op tina Te ale su zaista neduhovite a moram da is zone staje 12 000 dinara i Krsmanovi a pored kwi a karte je omogu eno da u. sa osavremewenom naplatom taknem da smo jednom prilikom u parkomatu na wu je mogu e kupiti samo re Papirus u Ulici roku od osam dana od iz. parkirawa Parkomati se li burek ka e An elka Radojkovi u prostorijama Parking kraqa Petra Prvog br 15 davawa iskoriste popust od. nalaze u Ulici Branka servisa gde se tako e iz u trafici Nixa i u 50 odsto i istu plate 500. Krsmanovi a u neposrednoj mogu e kupiti samo dnev i mese ne i godi we kar daju i mese ne karte trgovinskoj radwi Bogda umesto 1 000 dinara. blizini kwi are Papi ne karte koje moraju biti te te da na neophodnom Dnevno parkirawe osim u Ulici vo da Kara or a Kori ewe parkomata je. rus zatim kod prostori postavqene na vidnom me softveru za ovu vrstu na parkomatu mo e se pla kao i u Cvetnoj ulici br jednostavno korisnik. ja Direkcije za izgradwu u stu na vozilu kako kontro usluge radi firma iz No titi i daqe SMS poruka 12 ukucava broj registar. Ulici Nikolaja Velimiro lori na parkinzima ne bi vog Sada koja je ve bi ske tablice vozila i bi. vi a kao i u Ulici sve pisali kazne Naime si la anga ovana na postavqa NEPROPISNO PARKIRAWE ra zonu parkirawa pri. tog Save i na uglu Vo da stem Parking servisa jo wu parkomata Kad je o pla awu kazni za nepropisno parkirawe hvata opciju potvrdi. Kara or a i 7 jula pre uvek nije u mogu nosti da U parkomate su ubacuje re ovaj servis nudi povoqnost koju je mogu e koju mu nudi automat a. ko puta Zelene pijace dok prati parkirana vozila samo papirni novac i ne ostvariti ne samo u ovoj slu bi ve i uplatom na zatim stavqa karticu na. se u glavnoj ulici nalaze iji su voza i kupili svo ma vra awa kusura zbog parkomatu vidno mesto na vozilo. dva u blizini kafi a je parking karte na auto ega su cene parkirawa Ukoliko je na kontrolor napisao kaznu za nepro kako bi kontrolor Par. Vagon i kod Gradske matima isti e An elka zaokru ene i u proseku su pisno parkirawe voza mo e imati popust od 50 od king servisa video da je. apoteke Radojkovi iz tog sektora ni e za sve zone parkira sto ukoliko plati u roku od 8 dana tako da je ka usluga pla ena jer jo. Automati za naplatu Direkcije za izgradwu wa Tako mese na karta za uvek parkomati nisu po. parkirawa su stavqeni u zna 500 umesto 1 000 dinara jer nama nije ciq ka. Ona dodaje da e do kra prvu zonu staje 1 000 di wavawe ve po tovawe zakonskih propisa obja wa vezani sa sistemom i. funkciju po etkom janua ja godine na ovim automa nara za drugu 800 a za aplikacijom. ra Za sada je na wima va Dragan Marti iz Parking servisa. tima biti mogu e kupiti tre u 600 dinara Godi wa M Stojanovi. NACRT NOVE ODLUKE O JAVNIM PARKIRALI TIMA DOGOVOR PREDSTAVNIKA OP TINE I GRA ANA U JAGODWAKU. ODR ANA ZAVR NA JAVNA RASPRAVA IZABRALI MESTO ZA,U proceduri dono ewa ove odluke nacrt utvr uje. Op tinsko ve e a odluku donosi Skup tina op tine,Zavr na javna rasprava o. DE JE IGRALI TE,nacrtu nove Op tinske odlu, Ono e se graditi kod zgrade preduze a Spektar invest.
ke o javnim parkirali tima O va nim komunalnim i infra red vrti a Guliver gde ve. odr ana je 19 juna u zgradi strukturnim pitawima predstavni postoji malo de je igrali te ko. Op tine u prisustvu predstav ci Op tine uvek razgovaraju sa je ne zadovoqava potrebe dece ta. nika radne grupe lanova gra anima dela op tine kojima je ko da je postojala mogu nost we. Op tinskog ve a radnika to bitno pa je jedan takav sastanak govog pro irewa Me utim sta. Parking servisa u sklopu odr an nedavno u mesnoj zajednici nari koji tu ive imali su pri. Direkcije za izgradwu i za Glo dak medbe na buku koja bi bila jo. interesovanih gra ana koji Tema je bila mesto izgradwe ve a pro irewem igrali ta Gra. su izneli svoje primedbe i su budu eg de jeg igrali ta u ani su izneli i tre i predlog za. gestije Jagodwaku pa su gra anima ovog de koji je predsednik op tine Sa a. Nacrt nove odluke je uskla la MZ Glo dak izme u reke Paunovi objasnio da nije mogu. en sa uredbom nadle nog Crnice i Ulice Vojvode Mi i a jer je praksa pokazala da pojedi. ministarstva i izmewenim predstavqene dve mogu e lokacije nim stanarima ba zbog buke sme. zakonskim propisima koji re Epilog je dogovor, guli u komunalnu delatnost Nova op tinska odluka done e i neke novine da budu e igrali. te bude napra, PLA AWE PUTEM javnog parkirawa rekao je Ve a smatrali su da pojedi vqeno izme u zgra. APLIKACIJE Vladimir Risti izvr ni ne odredbe moraju da se kon de Spektar inve. Direkcija za izgradwu na direktor za tehni ku pri kretizuju s obzirom na zna aj sta i takozvane. e op tine je potpisala premu Direkcije za izgradwu odre enih slu bi za gra ane zgrade solidarno. ugovor sa kompanijom EEasy koji je bio na elu radne op tine Para in a izme u sti. park koja svojim korisni grupe koja je uradila nacrt O ostalog ula se sugestija da To je bilo i pr. cima nudi uslugu digital tome koje novine nacrt sadr bi besplatno parkirawe tre vo idejno re e. nog parkirawa tako da e i bilo je re i u pro lom balo da va i i za lokalna jav we koje je pred. pla awe parkirawa uskoro broju Biltena Izme u osta na preduze a ukoliko u tre stavqeno prisut. biti mogu e i putem wiho log uvode se i dodatne kate nutku parkirawa obavqaju svoj nima na sastanku. ve besplatne aplikacije gorije korisnika oslobo e posao Na tom prostoru. rekao je jo Vladimir Ri nih pla awa parkirawa Radna grupa saslu ala je i postoji pe a ka. sti tokom javne rasprave Kad je o ovome re neki od zabele ila sve primedbe ko staza koja se mo e iskoristiti a taju prostori nameweni deci kod. Para in je drugi grad u prisutnih Milo Tomi iz je e razmotriti Op tinsko igrali te e se graditi u skla stambenih zgrada. Srbiji u kome e na ovaj na kabineta predsednika ve e pre nego to nacrt od du sa pravilnikom usvojenim okto Na kraju je odlu eno da se igra. in mo i da se pla a par Skup tine opp tine pred luke o javnim parkirali ti bra pro le godine koji defini e li te gradi pored objekta Spek. king a to ve funkcioni stavnici Direkcije za izgrad ma utvrdi za Skup tinu stroga pravila za de ja igrali tar investa ime e biti ispuwe. e u 13 dr ava EU wu iz Saveta za bezbednost sa Kona nu re imaju odbornici ta no obe awe dato gra anima ovog de. obra aja kao i neki lanovi M Stojanovi Druga mogu a lokacija je bila po la MZ Glo dak M Stojanovi. etvrtak 4 jul 2019 Grad Bilten 7, KI A I VLAGA POGODUJU KOMARCIMA JKP PARA IN AKTUELNIM RADOVIMA ZAOKRU UJE KOMPLEKS GRADSKOG GROBQA. OBAVQENO JO NOVI PRISTUPNI PUTEVI I STAZE, JEDNO ZAPRA IVAWE Osim ovih investicija JKP obavqa i redovne poslove odr avawa parkovskih povr ina i cvetnih leja. Javno komunalno preduze, Larvicidni tretman ura en je zbog toga na e Para in nastavqa.
irem podru ju nego ranijih godina poslove kontinuiranog ure. Drugi tretman zapra iva je ova godina bila poplav ewa gradskog grobqa pa. wa protiv komaraca reali na su tako ekipe ovog predu. zovan je 12 juna a izvo a Ove godine je na repu ze a u drugoj nedeqi juna. je kao i prethodnih godi bli kom nivou ura en pro nastavile izgradwu pri. na beogradska firma Eko gram suzbijawa larvi koma stupnih staza i puteva. dez koja je posao uradi raca na teritoriji cele ze Radovi su po eli 10 juna. la na irem podru ju ne mqe i ovo je prvi tretman im su vremenski uslovi to. go do sada iz tog fonda U isto vre omogu ili prvo zemqani. Tretirane su larve koma me uradi emo oba tretma radovi pa nasipawe ri. raca u toku prepodneva a na na mnogo ve oj povr i zlom postavqawe ivi wa. od 18 do 22 sata tako e sa ni nego redovno jer je ova ka i postavqawe behaton. zemqe tretman protiv od godina bila poplavna sa kocki. DANIJEL IVKOVI, raslih formi Tokom let velikim koli inom padavi sve zapo ete staze zavr avamo tokom jula. weg perioda planirana su na u svim gradovima Ima RADOVI U SELIMA. etiri tretmana protiv staja ih voda koje su se Ekipe JKP anga ovane. komaraca sa zemqe i iz va naknadno pojavile i koje do pomerawa uobi ajenog. su i na nekim poslovi termina je do lo zbog ve, zduha a realizova e se u treba tretirati da bi se ma u seoskim mesnim. zavisnosti od vremenskih smawila i suzbila popula like koli ine padavina. zajednicama gde na zah koja je onemogu avala bi, uslova Nadzor tretmana cija komaraca rekao je tev tamo wih stanov. obavqaju predstavnici op tim povodom Tomi lo kakav rad na zelenim. nika nasipaju i porav povr inama, tine Para in Kako je re Larvicidni tretman na navaju brdske i poq. kao Milo Tomi iz Ka staja im vodama obavqen je Skinuli smo jesewu po. ske puteve Osim tih stavku cve a i zasadili, bineta predsednika Skup biolo kim i hemijskim poslova u Sikirici su.
tine op tine Para in larvicidima a sredstva letwi rasad gvineju pe. sredili i park u centru tuniju i vinku Sadwa je, larvicidni tretman oba su bezopasna po qude i oko doma kulture a ra. vqen je na irom podru ivotiwe prema re ima obavqena u centru grada na. dili su i u Izvoru i u zelenim povr inama is, ju nego ranijih godina jer izvo a a N Stankovi drugim selima pred Spomenika oslobo. diocu kod Lamele pre, ZBOG NEISTINA DA JE VODA NEISPRAVNA U pitawu je jedanaest toga zasa ene su cvetne. pristupnih staza i puteva Nakon sadwe prihrana i za tita leje ispred zgrade Op ti. koje emo zavr iti to ne i Spomenika Branku,VODOVOD NAJAVIO kom ovog meseca ime e. celokupno gradsko grobqe,kacija za gradsko grobqe,Do kraja godine trebalo bi.
Osim ovih radova od ak,tuelnih poslova JKP a,Krsmanovi u kao i na. kru nom toku na uglu Ni,da usledi prelazak na no preko Radne jedinice Ze. KRIVI NE PRIJAVE biti zaokru eno pristup,nim putevima i stazama. kao i ogradom koju smo,vu lokaciju na potes iz,me u biv e gradske ka. lenilo kao i svake godi,ne izvr ena je promena,ke ulice i Kwaza Milo.
a te potes prema Stakla,ri i prema Glavici rekao, Nakon to su pojedini lokalni portali nedavno obja postavili prethodne go sarne i etno sela Taj rasada u cvetnim lejama je o ovim radovima di. vili dezinformaciju da voda u gradskoj mre i nije is dine pa e celokupan ovaj prostor koji je predvi en Zasa en je letwi rasad rektor JKP a Danijel. pravna iz para inskog JP Vodovod objavili su zvani prostor imati jedan pri za tu namenu odr ava emo kako bi zelene povr ine ivkovi Nakon obavqe. ne analize uprijskog Zavoda za javno zdravqe Pomo meren izgled za gra ane ko sa istom pa wom kao i po tokom leta sa uvale svoj ne sadwe sproveden je i. ravqe gde stoji da su svi uzorci iz mre e vodovoda u ji ovde pose uju svoje naj stoje u lokaciju isti e aren i ure en izgled tretman prehrane i za ti. Para inu ispravni te da voda mo e da se koristi za pi milije Tokom godine ta direktor JKP a Danijel Ovi radovi su obavqeni te cvetnih leja i travwaka. e i pripremu hrane ko e u planu je i nova lo ivkovi tokom druge nedeqe juna a N Stankovi. Iz Vodovoda su najavili krivi ne prijave protiv, nepoznatih tekstopisaca a gra ane su pozvali da se o. kvalitetu vode informi u iskqu ivo u ovom javnom pred KREDITNIM SREDSTVIMA IZ FONDA UDRU EWA PREDUZETNIKA BID ZONE. uze u ili preko wihove zvani ne Fejsbuk strane Z R. POPRAVKA I ZAMENA SAOBRA AJNE SIGNALIZACIJE,URE UJE SE FASADA DELA LAMELE. NAJPRE PROVERA Ovo su radovi po drugom ovogodi wem javnom pozivu BID zone a do kraja godine bi e ih jo najmawe dva. rekonstrukciju fasade i,U ZONAMA KOLA obezbedili sredstva u iz. nosu od milion i po dina,ra Oba kredita su na e,ve na signalizaciji za.
ozna avawe gabarita mosto zdeset mese nih rata ili. va radi boqe uo qivosti pet godina rekla je Sawa,Ina e prema projektu re Balmazovi predsednica. gulisawa saobra aja uli Skup tine stanara, ce koje nisu ozna ene po Stanari pla aju za oba po. tom projektu mi ih tokom sla u proseku po hiqadu i. obavqawa ovog posla ozna po dinara po stanu u za,avamo Skoncentrisani visnosti od kvadrature. smo da pre svega opremi stana a Balmazovi eva is,mo signalizacijom zone ti e da su stanari sami. gradskih kola Kada za eleli da posle krova,vr imo te radove onda e urade i fasadu Zbog pro.
Savet za bezbednost sao mo krenuti da proverava blema obru avawa delova. bra aja op tine Para in mo signalizaciju u zonama NAJMAWE JO DVA KONKURSA fasade bilo je i prijava. koji se bavi bezbedno u seoskih kola Sve ta ke Sanacija fasade na zgra Po prvom ovogodi wem javnom pozivu ra ena je tako da su se vlasnici. svih u esnika u saobra a koje mogu biti potencijal di Lamele broj 30 u i zavr ena sanacija ravnog krova zgrade u stanova i lokala dogovo. ju sprovodi radove na na opasnost za sve u esni centru Para ina po ela je Vidovdanskoj broj 1 dok su radovi na Lameli rili da te probleme re e. odr avawu vertikalne sig ke u saobra aju proveri e 20 juna sredstvima obez realizacija drugog javnog poziva isti e Dragan Gaji To je uticalo da se brzo. nalizacije na op tinskim mo i ozna iti odgovaraju be enim iz beskamatnog iz BID zone dodaju i da e do kraja godine biti slo e i budu jedinstveni. putevima i u gradu odno om signalizacijom ka e kredita BID zone u izno raspisana najmawe jo dva javna poziva zavisno u nameri da re e proble. sno dopuwuje signaliza Du an Ili strukovni su od 1 5 miliona dinara od povra aja do sada odobrenih kredita me sa fasadom i krovom. ciju na mestima gde to in ewer saobra aja u Di a pre toga pro le godine rekla je Balmazovi eva. treba i radi zamenu tamo rekciji za izgradwu i stanari te zgrade su dobi li na dva konkursa kod konstrukciju krova u izno Rok za zavr etak radova. gde je signalizacija do predsednik Saveta za li i iskoristili sredstva BID zone i na oba su nam su od milion dinara i je 45 dana a prvo se ra. trajala i o te ena bezbednost saobra aja za ure ewe krova odobrena sredstva Prvi je wega trenutno ispla ujemo di fasada predweg dela. Tako e izvodimo rado M Stojanovi Do sada smo u estvova bio pro le godine za re a sad smo konkurisali za zgrade N Stankovi. 8 Bilten Selo etvrtak 4 jul 2019, KI E PA ZATIM TROPSKO VREME RAZLOG POJAVE FUZARIJUMA NA P ENICI AZIJSKA VO NA MU ICA PRISUTNA U POMORAVQU. ETVA ITA NA PRAGU,PRIPREMA NAJVA NIJA, Ciq je to mawi rastur prilikom kombajnirawa pa kombajn treba dobro pripremiti. za etvu u ciqu to,maweg rastura ita,prilikom kombajni. rawa kao i da se,skladi ni prostor do,bro o isti i tretira. insekticidom pre uno,ewa letine,VELIKA PRETWA,Dobro ura ena pri.
prema kombajna za e,tvu va na je kada je,re o kvalitetu zrna. smawewu gubitka i Agronom Marko Manojlovi ka e da ovaj insekt. pravovremenosti oba nanosi veliku tetu vo u neposredno pred berbu. vqawa etve Dobrom Vo na mu ica poreklom Jaja pola e ispod poko i. pripremom kombajna iz Azije veoma je invaziv ce bele larve se kre u u. i wegovim pode ava na teto ina Ima veli dubinu ploda i razaraju. wem gubici zrna mo ki spektar doma ina a unutra wost Plodovi po. Gubici zrna dobrom pripremom kombajna mogu da se zna ajno smawe gu biti svedeni na napada jagodi asto ko ti staju mekani i gube na tr. prihvatqiv minimum avo vo e i vinovu lozu i noj vrednosti Na plo. Tehni ka ispravnost Od prole a pro le godi dove koji su o te eni na. Vremenske prilike godina Miodrag Simi kombajna pre po etka ra ne monitoring se sprovo seqavaju se paraziti gqi. koje su vladale u pro PO ELA ETVA JE MA upozorava da su padavi da kao i pode enost za dio na biqnim vrstama vi ne bakterije koje iza. tekloj i ovoj godini Visoke temperature ubrzale su ne dovele do pojave fu odre enu kulturu odnosno koje su doma ini ove te zivaju trule obja wava. nisu pogodovale proiz zrewe ratarskih kultura tako zarijuma na klasu tamo vla nost zrna za svaku to ine a pregledom po ovaj stru wak. vodwi strnih ita da je vr idba je ma po ela a gde nije ra ena za ti parcelu mora biti bes stavqenih klopki je iden On dodaje da su agroeko. Zbog estih ki a sto ove nedeqe o ekuje se po etak ta fungicidom a to je prekorna Stru waci is tifikovo prisustvo jedin lo ki uslovi na e zemqe. ari su ostali bez pr i etve p enice najpre na na dosta parcela mada ti u da se najve i gubi ki azijske vo ne mu ice u veoma povoqni za razvoj. vog i drugog otkosa sa ravni arskim terenima dok su sve stru ne slu be ci u radu kombajna naj e zrelim zasadima kupine ovog tetnog organizma. travwaka i luceri ta e u brdskim predelima rata apelovale na proizvo a e doga aju na hederu maline breskve vinove to sve predstavqa visok. Neki su pokosili liva ri na skidawe zlatnog zrna e da obave ovaj tret stoga visinu reza treba loze i smokve na skoro rizik za na u proizvodwu. de i detelinu ali nisu sa ekati jo par dana man dobro podesiti to za celom podru ju Pomora vo a Mere kontrole pod. uspeli da je osu e Pojava tropskih da visi od stawa useva vqa ka e Marko Manojlo razumevaju postavqawe to. Postoje najave da e sto u fazu klasawa i nali na u drugoj dekadi juna Motor je jedan od najva vi savetodavac za za ti ve eg broja klopki u ciqu. ari ostati i bez do vawa zrna slabije pri ubrzala je nalivawe i nijih delova na kom tu biqa PSSS Jagodina smawewa broja insekata i. voqno kabaste hrane premqena mawi sklop zrewe strnina to e bajnu zato zahteva re Ona napada zdrave neo trenutnih teta Tako e. Te ka i nekvalitetna lo ija kondicija to se dodatno odraziti na dovno odr avawe Naro te ene plodove i izazi vo ari treba da uni te za. priprema zemqi ta za sigurno ne obe ava do visinu prinosa kao i na itu pa wu treba posve va velike ekonomske te ra ene i uklone otpale. setvu kasna setva dug bar rod kvalitet ka e Simi i titi hladwaku motora te ak do 100 odsto Ve plodove da smawe inter. period prole a sa ni Savetodavac za ratarstvo dodaje da je preporuka koji treba redovno isti oma brzo se iri i adap val brawa plodova u ciqu. skim temperaturama uslo iz Poqoprivredne stru stru ne slu be da se ti tira na uslove spoqa we br eg sklawawa vo a He. vili su da strna ita u u ne slu be PSSS Ja kombajni dobro pripreme B Drenovakovi sredine Odrasli mu jak je mijske mere kontrole mo. sme e ut dok je enka ve gu doprineti smawewu bro,a a u na im uslovima mo ja odraslih insekata mada. P ELARI NEZADOVOQNI PO ETKOM PROIZVODNE GODINE e imati 15 16 generaci u na oj zemqi i ne posto. ja godi we Pravi velike je registrovani insektici,tete na vo u neposredno di za suzbijawe azijske. pred berbu i posle toga vo ne mu ice B D,BAGREMOVA PA A IZOSTALA AKTUELAN SUNCOKRET. Proizvodwa bagremovog meda mawa je za do 70 odsto tvrde u Savezu p elarskih organizacija PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVIH MA INA I OPREME. Ovogodi wa bagremova dru tvima p elari su ve,pa a koja daje najzna aj.
niju koli inu meda u pro,izvodwi u Srbiji kata,popunili ili pro irili. u pro lom periodu broj,no stawe u p eliwim za,ROK ZA PRIJAVQIVAWE 30 AVGUST. U toku je javni poziv za Za kupqenu novu ma i, strofalno je podbacila u jednicama ka e Neboj a podno ewe zahteva za nu ili opremu sa ra unom. prinosima zbog klimat Powavi predsednik Udru ostvarivawe prava na pod od 1 januara ove godine. skih neprilika Ki a i ewa p elara Grza sticaje za investicije u podsticaji su 50 odsto. hladno vreme uticali su na Neki proizvo a i su od fizi ku imovinu poqo Zahtev se mo e podneti. stawe bagrema tako da je mah nakon lo e bagremo privrednog gazdinstva za samo jednom u toku godi. cveta bilo malo a p ela ve pa e preselili ko ni nabavku novih ma ina i ne ka u u op tinskoj. ri tvrde da situaciju ne ce na livade pa na aktu opreme za unapre ewe Upravi za poqoprivredu. e mo i da poprave zna aj elnu suncokretovu pa u a primarne biqne proizvod i lokalni ekonomski raz. nije ni kasnije pa e recimo u podno ju Krivog we u 2019 godini Rok za voj gde svi zainteresova. Na teritoriji cele zemqe Vira osim livadske bila prijavqivawe na ovaj jav ni mogu dobiti dodatne. prema podacima Saveza je i lipova pa a P ela ni poziv je 30 avgust informacije B D. p elarskih organizacija ri su tako e uradili zame,Srbije prinosi bagremo nu matica a ono za ta. vog meda su mawi za 65 70 treba da se pripreme je za ZAKUP POQOPRIVREDNOG ZEMQI TA U DR AVNOJ SVOJINI. posto a Izvr ni odbor tita od varoe i tu su ve,tog saveza je proglasio liki varijateti u na inu.
ak elementarnu nepogodu,tokom cvetawa bagrema,ke koli ine bagremovog. nektara koji kasnije pre,i ubla ava simptome plu,nih bolesti zbog ega se. rada obja wava Powavi,i zakqu uje da bez obzi,OGLA ENA JAVNA LICITACIJA. Ina e bagrem po iwe da tvaraju u med Uz to i vo naro ito preporu uje de ra na posledwe lo e go Po odluci Skup tine op tine od 5 juna doneta. cveta maja i zavisno od na pa a koja je prethodi ci Pored toga smawuje lu dine to se p elarewa je odluka i raspisan oglas za javnu licitaciju za da. nadmorske visine traje la bagremovoj nije bila ewe eluda ne kiseli ti e veliko je intereso vawe u zakup i na kori ewe poqoprivrednog ze. do juna Tada se p eliwa dobra Bagremov med ina ne umawuje nervozu ja a vawe pre svega mladih qu mqi ta u dr avnoj svojini u op tini Para in u pr. dru tva razviju do svog bi e veoma pozitivno de otpornost organizma na di koji ele da se opro vom krugu Zainteresovani su mogli da podnesu. olo kog maksimuma i bu luje na funkcije jetre i stres baju u proizvodwi meda prijave do 27 juna a javno nadmetawe odr ano je. du spremna da unose veli bubrega spre ava pojavu Kad je re o p eliwim B Drenovakovi 3 jula dok je ovaj broj Biltena bio u tampi Z R. etvrtak 4 jul 2019 Dru tvo Bilten 9, ZA TITNA ARHEOLO KA ISKOPAVAWA ZAVI AJNOG MUZEJA NA TRASI GASOVODA. OBIMNA ISTRA IVAWA U ATARU BO WANA, Nalazi potvr uju da se radi o lokalitetu iz starijeg gvozdenog doba iz vremena oko 1000 godina pre na e ere.
Zavi ajni muzej u Para,inu realizuje za titna IZLO BENA AKTIVNOST. arheolo ka iskopavawa na Aktuelna izlo ba U ime naroda u para inskom mu. lokalitetu Kqu u ata zeju bi e otvorena do 7 jula kada e biti sve ano. ru sela Bo wane prav zatvarawe sa stru nim vo ewem i prate im doga a. cem budu eg gasovoda Tur jima Izlo bena aktivnost nastavqa se od jeseni a. ski tok saznali smo od di Zavi ajni muzej e tokom leta izvoditi i radove na. rektora Branislava Stoja sanaciji tavanskih prostorija stare zgrade Adapta. novi a cija tog prostora je potrebna da bi se iskoristio de. Na tom delu konstato lom za izlo beni prostor delom za sme taj mate. vali smo da postoji loka rijala odnosno depo rekao je direktor Stojanovi. litet kada smo pre par me, seci obilazili teren na finansira izvo a radova na. pravcu budu eg gasovoda izgradwi gasovoda preko,Zbog toga smo pre nepo Zavoda za za titu spomeni. sredne izgradwe gasovoda ka kulture Kragujevac,odnosno prolaska cevi Nalazi potvr uju da se ra. pristupili za titnim is di o lokalitetu iz stari, kopavawima ka e Stojano jeg gvozdenog doba iz vre LOKALITET KQU.
vi mena hiqadu godina pre na terenu je desetak stru waka i 25 radnika. Projekat se realizuje uz nove ere Ekipa od tride,nadzor Zavoda za za titu setak qudi radi e na lo. spomenika kulture Kragu kalitetu 30 radnih dana a novi a iskopavawe nici Drenovac ranije ne institut iz Beograda u. jevac koji je i anga ovao s obzirom na to da su po je velikog obima a go prethodnih godina i u saradwi sa Zavi ajnim mu. stru wake para inskog Za eli 14 juna o ekuje se da nalazi se donose u mawem obimu Radi se kon zejem Para in. vi ajnog muzeja i kao ru e zavr iti do kraja jula para inski muzej gde zervacija na samom terenu Do kraja godine para in. kovodioca arheologa i di u zavisnosti od vremenskih se obra uju doku tako da je i ekipa mawa ski muzej o ekuje jo jed. rektora Branislava Stoja uslova Do sredine juna mentuju i uvaju a izme u ostalih ine je no arheolo ko istra iva. novi a U estvuje ekipa na eni su fragmenti kera Osim aktuelnih i konzervatori iz Bugar we u gradu verovatno na. arheologa iz Para ina mike iz starijeg gvozdenog radova u Bo wanu ske Radi se i na sanira lokalitetu bolnice kao. Jagodine i Kragujevca me doba kamene alatke nala sredinom juna po e wu trotoara oko balona te nastavak pro logodi wih. u kojima dvojica arhite zi ivotiwskih kostiju i Rukovodilac arheolo kih li su radovi i u drena a terena Ove rado radova. kata i 25 radnika Radove sli no Po re ima Stoja istra ivawa Branislav Stojanovi arheolo koj radio ve realizuje Arheolo ki N Stankovi. ZA PREDSTAVNIKE JAVNIH SLU BI USTANOVA I PREDUZE A URU ENI SERTIFIKATI POBEDNICIMA KONKURSA KOMPANIJE CRH. TRENING PROTIV NAGRA ENI PROJEKTI UDRU EWA I USTANOVA Deset odabranih projekata cementara finansira sa ukupno 30 000 evra. DISKRIMINACIJE, U prostorijama Op tine Para in snici treninga su se kroz projekat. nedavno je odr ana obuka za pred upoznali sa pojmom diskriminacije. stavnike lokalne samouprave javnih sa na inima na koji diskriminaci. slu bi ustanova i preduze a pod na ju mogu da prepoznaju i da se od we. zivom Kako prepoznati diskrimi za tite ukoliko do u u situaciju da. naciju budu diskriminisani, Re je o projektu koji Poverenik A na pitawe ta se o ekuje od u e. za za titu ravnopravnosti realizu snika ako prepozna diskriminaciju. je uz podr ku Ministarstva spoqnih Irena Kotevi ka e da e se kroz. poslova Kraqevine Norve ke Od radionice najpre videti koliki je. nosi se na ja awe antidiskrimina stepen znawa na ovu temu. cionih kapaciteta jedinica lokal Ukoliko je pojedinac ili grupa U administrativnim prosto. nih samouprava Para in je jedna od diskriminisana u skladu sa svojim rijama kompanije CRH u Po BICIKLI ZA PATRONA NI SLU BU. 15 lokalnih samouprava koje su oda pravima oni mogu da potra e za ti povcu 12 juna zvani no su Ciq projekta Doma zdravqa Idemo daqe jeste unapre. tu i ima e prili progla eni pobednici i uru ewe znawa i spremnosti polivalentne patrona ne slu. ke da iznesu svoje eni sertifikati desetog po be Tako e se intenzivirati poseta porodicama sa po. stavove Postoji i redu konkursa Partnerstvo rodiqom i novoro en etom omogu iti boqa i br a pokre. zakonsko sankcio za budu nost odnosno od tqivost sestara na terenu a za tu svrhu iz ovih sredsta. nisawe diskrimi prispelih izabrano je deset va bi e kupqeni bicikli. nacije koje reguli najboqih projekata neprofit Jedan automobil koji koristimo nije dovoqan da pokri. e va e i zakon o nih organizacija udru ewa i je grad i 33 sela a sem toga patrona ne torbe opremi e. zabrani diskrimina ustanova koje e CRH finan mo materijalom i sredstvima za rad i nabaviti neophod. cije Predvi en je sirati pojedina no sa po 3 000 ne uniforme saznajemo od akline Romih idejnog tvor. i postupak pred evra ca nagra enog projekta,Poverenikom za za Imena pobednika ve smo. titu ravnoprav objavili u pro lom broju Da tencijala starijih i mladih in koji je fokusiran na di. nosti a pored ovog podsetimo sredstva je dobilo kroz promovisawe zdravog i ak gitalno opismewavawe ena. postupka postoji i Udru ewe ena Para inke tivnog stila ivota dok e sa ciqem razvoja poslovawa ili. sudska za tita ob za projekat Korak po korak projektom Digitalizacija pre pokretawa sopstvenog posla. zatim Planinarsko dru tvo svega Udru ewe distrofi a kola Radoje Domanovi is. ja wava Irena Ko Javorak dok je Udru ewe, tevi ra Pomoravskog okruga orga koristi e sredstva da opremi.
gra ana ur evdan nagra e nizovati obuke za osobe sa svoje u ionice ra unarima pro. Najjednostavnije no za projekat Obrazovawem jektorima i platnima. brane da prakti no u estvuju u re re eno diskriminacija je nejednako invaliditetom za rad kame. do jednakosti iji je ciq da rom izradu reklama i spoto Roman Menc generalni direk. alizaciji ovog projekta rekla je Ire postupawe prema osobi ili grupi na se kroz forume za ake rodi va i obuku iz video monta e tor CRH obra aju i se pri. na Kotevi jedan od predava a na ovoj osnovu nekog wihovog li nog svojstva teqe i nastavnike uti e na po Me u 10 najboqih je i proje sutnima na sve anoj ceremoni. radionici to za posledicu ima wihovu nejed dizawe svesti o va nosti obra kat De jeg hora Dar pod na ji istakao je posve enost wi. Ona dodaje da je projekat namewen nakost u ansama da ostvare Usta zovawa i umawewa stereotipa zivom Imamo jedni druge te hove kompanije za titi ivot. pre svega institucijama sistema na vom i zakonom zagarantovana prava i diskriminacije Projekat ekolo ki projekat UNEKOOP ne sredine i odgovornost pre. lokalnom nivou predstavnicima si Diskriminaciju mo e vr iti svako Udru ewa De ji kutak pod a Centar za enski razvoj i ma lokalnoj zajednici u kojoj. stema jedinica lokalnih samoupra po ev od alterskog radnika do nazivom Budu nost i isku podr ku realizova e proje posluje o emu svedo i poseb. va obrazovnim zdravstvenim i in rukovodilaca stvo kora aju zajedno treba kat Razvoj digitalnih ve ti no projekat Partnerstvo za bu. stitucijama socijalne za tite U e M Stojanovi lo bi da doprinese ja awu po na kod ena u op tini Para du nost M Stojanovi. 10 Bilten etvrtak 4 jul 2019 Mozaik etvrtak 4 jul 2019 11. SPORTSKO LETO U ORGANIZACIJI SPORTSKOG SAVEZA OP TINE. OBELE ENA GRADSKA SLAVA,BAMBI URKA I BEBI TRKA, Daje se na znawe da uje ceo grad SPORTSKO LETO otvorismo sad. PAUNOVI PREUZEO KOLA, Ovako su mali ani iz jedan u nizu uz u e e trka Tata mama tr ite sa u centru grada pogledajte na. para inskih vrti a pro sportskih klubova nama 27 juna Pro loned fotografijama. glasili otvorenim 17 po Nekoliko dana kasnije eqna doga awa u okviru Za organizaciju tradi Litijom kroz grad uz obilazak zapisa i Spomenika Pobedniku. redu Sportsko leto na usledilo je prvenstvo u Leta zavr ena su trod cionalne manifestacije kao i sve anom liturgijom u nedequ 16 juna para inski Hram. Bambi urci odr anoj modernim plesovima SStreet nevnim Turnirom prvenst koja animira veliki broj Svete Trojice obele io je svoju slavu jedan od najzna ajni. 14 juna Bio je to drugi request a zatim izuzetno va Srbije u odbojci na pesku dece pobrinuo se kao i jih hri anskih praznika Duhove ili Svetu Trojicu Ovaj. dan sve anog otvarawa popularna Bebi trka te Deli ve erwe atmosfere uvek Sportski savez praznik je ina e pokretni po iwe pedeseti dan posle Vaskrsa. op tine Para in SSOP a deseti posle Spasovdana i slavi se tri dana a sva tri. uz podr ku Pred kolske su crveno slovo, U litiji u na em gradu je u estvovao i liturgiji u Crkvi. ustanove Bambi i brojnih prisustvovao veliki broj vernika Nakon litije usledilo. sportskih klubova PU TRKA bebe koje ne hodaju na startu je presecawe kola a koji je preuzeo predsednik op tine Para in. Sa a Paunovi pa e tako on slede e godine biti kola ar. POBEDNICI najbr i pu i i, VIDOVDANSKI VA AR BEZ KI E Prodavcima i kupcima posre ilo se pro log petka na. drugom po redu va aru u Para inu na Vidovdan Ki a nas. je zaobi la a ni sunce nije bilo prejako tako da su se. skockali svi uslovi za dobar pazar Izuzev ekonomskog. pa su neki kupovali a drugi vi e gledali nego pazarili. A bilo je svega ba kao na va aru u dvema ulicama,Majora Gavrilovi a i Vidovdanskoj.
Va no je sti i na ciq,12 Bilten Doga aji etvrtak 4 jul 2019. U SARADWI SA OP TINOM POKRENUTA INICIJATIVA ZA ZA TITU DVE LIPE DRU TVO PETRUS NA FESTIVALU FOLKLORA U BLACU. GRADI E SE CRKVA PODNO ZAPISA, Lipe se nalaze iznad Ra evice na vidikovcu gde su vidqivi i temeqi nekada we crkve. RADOVI USKORO,Za novi manastir po,stoji ura en projekat. a prema re ima arka,Ili a iz Odbora za,izgradwu nabavqen. je kamen za zidawe,crkve a Manastir,Grn arica kod Bato i.
OSVOJILI AK PET PEHARA,Sa presti nog Me unar osvojila mu ka peva ka. odnog festivala folklo grupa u svojoj kategoriji, ne poklonio je vred ra i narodne ba tine Na takmi ewu su u estvo. nu staru ciglu posle odr anom u Blacu 22 juna vala jo dru tva iz. ru ewa jednog wiho Dru tvo Petrus ponelo Vrawa Aleksinca. vog objekta kao i svu je ku i ak pet pehara Trstenika Brusa Blaca. ostalu opremu tog Agilni Zabre ani osvo Ra wa i Bugarske ukupno. objekta Crkveni od jili su dva prva mesta osam ekipa u takmi arskom. arko Ili predsednik bor me tana Ra evi za najboqu koreografiju i delu Kako je rekao Vladan. Odbora za izgradwu hrama ce o ekuje skori po e instrumentalistu dva dru Vu kovi iz Petrusa. tak radova ga za najboqeg vokalnog do sada su u ovoj godini. zna aja i dodeli emo lipe solistu i najboqi ansam osvojili ukupno devet. Na lokaciji u blizini Pavla a ove dve lipe su se vlasnici odrekli bl dok je tre e mesto nagrada Z R. sumpornog izvora Slati koje rastu jedna pored tog zemqi ta u korist nekome na upravqawe i. na kod Ra evice pri druge simbol su zajed Eparhije Kru eva ke za starawe Imamo za ovo. prema se izgradwa isto ni kog delovawa ovih izgradwu manastira i po blagoslov Eparhije Kru KLUB ZA STARE POBEDIO U PIKADU. imenog manastira sa svetaca Zbog toga one krenuli inicijativu za eva ke a mislim da je. Crkvom Svetih apostola predstavqaju seoski zapis wihovu za titu potrebno za titi sva. Petra i Pavla Na pla,cu postoje dve drevne li,pe zapisi za iju je za. i crkveni odbor se obra,tio predstavnicima lo,kalne samouprave za za. Lipe su stare vi e,stotina godina i predsta,vqaju zapis koji je poznat.
prirodna dobra na teri,toriji na e op tine,Time se podsti u kultu. IZ BEOGRADA DO LI,titu Odbor za izgrad,wu hrama pokrenuo ini. cijativu obrativ i se,titu ovog drve a a oni,Agenciji za za titu pri. rode iz Ni a tako da je,na ovoj lokaciji Pred,stavnik Agencije za za. titu prirode obavio je,ra i po tovawe prema,prirodi i starim sta.
blima koje u srpskom na,OKI ENI ZLATOM,Sedma po redu Dor oli stonici okupilo je 300. Op tini procedura po ela merewa za izradu studi rodu postoje stotinama jada u Beogradu okitila takmi ara u okviru. Naime u blizini mesta Kako je rekao Milo je a nakon toga bi e godina unazad to tre je zlatnim medaqama ekipu priprema za u e e na. gde e ovog leta po eti Tomi iz Kabineta pred predat predlog SO Para ba po tovati kao i sva para inskog Dnevnog cen Dvanestoj olimpijadi. da se gradi novi hram sednika SO Para in dva in da donese odluku o ko istorijsko nasle e tra kluba za stare u sas sporta zdravqa i kulture. nekada je bila Crkva stabla lipe su bila na wihovoj za titi kao pri dodao je Tomi tavu Centra za socijalni tre eg doba koja e se. Svetih apostola Petra i privatnom zemqi tu ali rodnih dobara od javnog N Stankovi rad U esnici su se tak organizovati na jesen U. mi ili u pet displina oktobru se o ekuje i,ko arci bo awu pikadu u e e na eg kluba na. AKTIVNOST OP TINSKE ORGANIZACIJE CRVENOG KRSTA fudbalu i ahu Olimpijadi u Vrwa koj. Para inci su pored prvog Bawi gde godinama posti e. mesta u pikadu bili dru izuzetne rezultate,OBELE EN DAN DAVALACA KRVI. Para inski Crveni krst Svetskog dana bila je je tom prilikom saradnica fuziju Ni. gi u bo awu,Ovo tradicionalno sport,sko nadmetawe u pre. Odlazak na Dor oli,jadu pomogla je kompanija, obele io je 14 jun Svetski dr ava Ruanda a obele en Crvenog krsta A ciq obele avawa Dana.
dan davalaca krvi podelom je pod nazivom Bezbedna Aleksandra Atanaskovi davalaca je upravo da se LITIJE U DOWOJ MUTNICI. flajera na tandu u cen krv za sve to se ti e davalaca u wihov broj pove a kako bi OBELE ILI LOKALNI UMETNICI. tru grada na kojima je Samo tri odsto gra ana na oj op tini privikava se predupredile nesta ice. detaqno obja wen zna aj daje krv a u svetu svake ju se jo uvek na novi krvi u bolnicama i. dobrovoqnog davala tva sekunde potrebna je jedna na in prikupqawa u sarad klinikama zakqu ila je. krvi Ove godine doma in jedinica krvi podsetila wi sa Zavodom za trans Aleksandra N S. PONOVO ODIGRANA NAGRA ENA PREDSTAVA U POZORI TU,SAN LETWE NO I PRED PUBLIKOM. Posle nagrade na Smo,tri u iteqskog stvarala,tva u Lebanu predsta. va San letwe no i auto,rke Aleksandre Nikoli,profesorke srpskog jezika. prikazana je po drugi put,NA CRTU RADI I URO EVI U. Seoska slava Dowe Glavni organizator, u para inskom pozori tu Mutnice obele ena je doga aja Milo ur evi.
U predstavi u estvuju bogatim kulturno zabavn ina e lan Op tinskog. u enici kola Mom ilo im programom pred vi e ve a osim Zabre ana. Popovi Ozren ura od 500 me tana U goste pohvalio je i Vladimira. Jak i i dva gimnazi na litije Mutni anima orovi a i Vladimira. jalca a u me uvremenu se povodom velikog crkvenog Obrenovi a kao i Petra. gluma ke uloge prihvati praznika Trojice do li su Vukadinovi a koji su maes. la jo jedna devoj ica lanovi Dru tva Petrus tralno svirali na svojim. saznali smo od Aleksandre iz Zabrege a igrom i instrumentima. Predstava je izvedena po pevawem publici su se A da i okolnim sredi. vodom zavr etka kolske predstavili i najtalento nama nedostaje ovaj vid. godine ulaz je bio slobo vaniji me tani U dru dru ewa potvr uju. dan a publika je pokaza gom delu programa u estvo me tani Le ja Buqana. la interesovawe za ovaj vi vao je peva Radi a i drugih sela koji su. d stvarala tva mladih tako i reakcijom publike je godinu dana od 22 juna septembra u planu su daqi Uro evi koji poseduje jednoglasno ocenili. Mladi glumci su veoma svuda gde igraju pro le godine kada je nastupi na festivalima i trajne snimke RTS prire en program. zadovoqni kako nagradom Rad na predstavi trajao odr ana prva proba Od novi projekti N Stankovi fonoteke odli nim M S. etvrtak 4 jul 2019 Zdravqe Bilten 13,SAVETI I PREPORUKE IZ DOMA ZDRAVQA PARA IN. SAVET PLUS,KAKO NA 50,Vru ine ne jewavaju i kad se usudimo da iza emo. napoqe kao da smo u li u rernu Ono to nam,treba je da se rashladimo bar nekoliko puta u to. ku dana kako bi nam bilo bar malo lak e,Istu irajte se napoqu. ZA TITITE SE OD SUNCA I OVOG LETA,napravite lepeze.
na ite hladovinu,postavite baldahin,ohladite pi e,napravite osve avaju i napitak. napravite mrak u ku i,nosite e ir,igrajte se vodom. napravite sladoled,zaledite vo e,Kad pro e pored apoteke. a ne boli te ni ta,Kad pro e pored radwe,a ne treba ti ni ta. Kad ide ku i a tamo te neko eka, Leto je tu Sunce nas cu ima na na u ko u i or redovno smawujete opa lagawe UV zracima a.
doziva ali ko nije opre ganizam uop te Kad snost od preranog sta ovo stawe mo e se pojavi. APOTEKA zan i odazove se bez te,meqne pripreme pla a. kro ite na sunce ko u,izla ete ultraqubi astim,rewa ko e i svega nave. denog Jer sunce mo e bi,ti i godinama kasnije i,obi no je bezazleno Ako. cenu borama i opekotina ultraviotelnim UV zra ti opasno ak i ako tem imate vi e od 10 ovakvih. OSVE EWE ZA 50 ma Bezbedno izlagawe sun,cu trebalo bi da ve ba. cima Oni su zaslu ni za,bronzani ten koji nabaci,perature nisu visoke.
O te ewa ko e od sun,promena na ko i po,tra ite savet dermatolo. Voda sa ukusom limuna i krastavca jagode i li te tokom cele godine mo preko leta ali i za ca mogu biti razli ita ga jer one mogu postati i. sti a bosiqka sa nanom Kad ste mladi iz bolne opekotine koje nas 1 Opekotine od sunca kancerogene kasnije. Lubenica kivi limun limete malo e era vo le avawe na suncu mo e taju kad provodimo vreme mogu da variraju od bla 3 Fleke od sunca sta. da soda voda malo nane i led vam delovati bezazleno na suncu bez za tite gih do ozbiqnih ra ke pege u kasnim 40. Mango limunada jer ta je najgore to Na e telo se od UV zra 2 Aktini ne keratoze ili ranim 50 godinama. Ledeni aj neki egzoti ni led i listi i mente mo e da se desi Da izgo ka titi melaninom Kad su povr ne lezije ko e ivota One su rezultat. unutra i pijte do mile voqe rite i da vas sve pecka i nam zraci sunca dodirnu koje se tipi no vide melanina koji se nagomi. Frape od jogurta i banane Hladna kafa sa si zate e par dana a onda do ko u na e telo aqe kao jedna ili vi e maw lao i zadr ao na od. rupom od okolade bijete super boju Ali melanin u pogo ene eli ih crvenih ili braonka re enim mestima. Hladna medovina med limun naranxe stvari nisu ba tako na je da apsorbuje UV zrake stih fleka makula na 4 Bore formiraju se. Smislite i sami svoj napitak od bogatog izbora vo a ivne Kako starite te ne i za titi nas od ve ih ko i ponekad sa peru na ko i tokom vremena. sa pijace I ne zaboravite na kilograme ne preterujte kada bezazlene opekotine o te ewa ko e tawem na povr ini ili One su prirodan prati. od sunca pokaza e svoje Dugotrajno izlagawe UV sa strukturama sli nim lac procesa starewa ali. pravo lice to se vi e zra ewu ne e samo zna aj rogu Kada se dodirnu preterano izlagawe sun. izla ete suncu bez za ti no pove ati rizik od ra vrhom prsta izgledaju cu samo ubrzava wihovo. ME UNARODNI te to e dugoro nije po,sledice po va u ko u bi. ti opasnije,ka ko e ve mo e izazva,ti i pojavu tamnijih mrqa. bora gubitak elasti nosti,hrapavo Wihova ve,li ina mo e se kreta. ti od nekoliko milime,5 Mlade i najopasnije od,svega pa qivo ih pregle.
DAN BORBE Zato je va no da razume,mo mo sunca i dugoro ne. efekte koje izlagawe sun,ko e i pojavu diskolora,cije Ako mleko za za ti. tu od sunca koristite,tara do tri centime,tra crvene su boje Iza. ziva ih intenzivno iz,dajte s vremena na vreme,Umerenost je osnovno pra. vilo zdravqa,PROTIV DROGA PUTOKAZ ZA RODITEQE,26 juni je Me unarodni dan protiv zloupotrebe i.
nezakonite trgovine drogama,Ovaj dan obele ava se irom sveta u ciqu mobi. lisawa pojedinaca i zajednice za podizawe svesti o ve. likom dru tvenom problemu koji predstavqa droga,SVE TO U INITE UMESTO SVOG DETETA. Slogan kampawe za 2019 godinu je Zdravstvo i pravo. su e zajedno u suzbijawu droga i ima za ciq da,naglasi zna aj saradwe zdravstvenog i pravosudnog. U INILI STE PROTIV WEGA, sistema jer efektivni odgovori na probleme pove Uro Petrovi je poznat kao pi vawe se ne doga a Dete koje ne ita u ranom de. zane sa drogom nisu mogu i bez multisektorske sa sac kwiga za decu i mlade koje De ja radoznalost je neogra tiwstvu ne e imati bogat re nik. radwe Ona podrazumeva saradwu razli itih sekto razmrdavaju vijuge i pomeraju ni eni izvor obnovqive energije A onda ne e mo i radi mnoga le. ra kao to su zdravstvo policija pravosudni or granice u savremenoj literaturi Iskoristite je pa zanimawa u ivotu. gani socijalna za tita prosveta ali i i drugi sek Neki od wegovih saveta su Otkrivawe je va nije od ot Pola sata do 45 minuta je naj. tori i organizacije Samo kroz zajedni ke aktivno Sve to u inite umesto svog de kri a vi e to dete sme provesti pred. sti svih sektora i organizacija mogu e je obezbedi teta u inili ste protiv wega Do este godine ivota dete se ekranom. ti integrisana re ewa Uva avajte i podr avajte vaspi obrazuje kroz igru vrlo ozbiqno Ne postoji va niji posao od. Problem nije gde se droga prodaje ve je problem eqa ta e i u iteqe oni utiru naj Kad utihne igra sve ostalo iz bavqewa decom. da se droga proba Nikad se ne zna kakav ko ima or va nije staze Preza ti ivawe gubi boju Svaki pokret mawe koji dete na. ganzam i kako e reagovati na koju supstancu je direktno usmereno protiv dete Samo jedna vrsta inteligencije pravi jeste gubitak za razvoj mo. Osnovna je zabluda mladih da mogu da pobede za ta bomba s odlo enim ali dugo ne zna i mnogo Jako su va ni i zga. visnost i da su ja i ro nim delovawem drugi vidovi inteligencije a ima Mozak razume samo jedan jezik. Prepreke i problemi pokre u ih puno ono to dete radi. Stranicu pripremila Tamo gde je sve taman izostaju Nema iskoraka bez date mo Sve u ivotu vredi upravo ono. aklina Romih Veqkovi stimulansi za razvoj gu nosti da se on napravi i ne liko koliko si se pomu io da do. Ako pristupawe gradivu nije ma velikih avantura bez prvog toga do e. patrona na sestra makar malo zanimqivo obrazo koraka. Doma zdravqa Para in,14 Bilten Kultura etvrtak 4 jul 2019.
U ORGANIZACIJI KWI EVNE ZAJEDNICE LE TIJANSKA PUSTIWA I IZDAVA KIH KU A ANISIJA I PROSVETA. POETSKO MUZI KA SVE ANOST RUSKIH UMETNIKA, Pored asopisa Nevska formula predstavqen je i zbornik de jih pesmama koji je priredila Slavica Blagojevi. Kulturni centar Para, in je u ponedeqak 17 ju PARA INCI U RUSKOM ASOPISU. na bio doma in jednog U almanahu Nevska formula objavqene su na ru. izuzetnog kulturnog doga skom jeziku pesme para inskih pesnika Nema na i. aja poetsko muzi kog re na Slavice Blagojevi Ona Haxi Gordane Vojino. citala gostuju eg ruskog vi Kad je ona pored mene Du ana Ru i a Sla. ansambla zatim predsta vici Blagojevi od zahvalne u enice Andrijane. vqawa ruskog literarnog Milosavqevi Sonet or a Petkovi a Vizantij. almanaha asopisa Nev sko plavo Svetlane Arsi Pismo Olge Ru i Lo. ska formula u kome su dike i Kosovo dr Predraga Ja ovi a. objavqene pesme para in, skih pesnika te promoci ga za asopis V Babo in smu sama pro itala na.

Related Books

CHRISTIAN PHILOSOPHY OF MAN Outline - My Illinois State

CHRISTIAN PHILOSOPHY OF MAN Outline My Illinois State

CHRISTIAN PHILOSOPHY OF MAN Outline 1. THE BEGINNING OF MAN A course in Christian philosophy (reason enlightened by faith) The Biblical account of man (creation, fall, redemption) As explored and amplified in the tradition of realistic philosophy Purpose of the course (deeper understanding of human life) Method (lecture/discussion; selected brief readings) Practical applications in view of ...

Federal Register /Vol. 79, No. 47/Tuesday, March 11, 2014 ...

Federal Register Vol 79 No 47 Tuesday March 11 2014

Advertising, Age, Employee benefit plans, Equal employment opportunity, ... 2013 (at 78 FR 44056), PBGC published a proposed rule to replace the system of three premium due dates (based on plan size and premium type) with a single due date corresponding to the Form 5500 extended due date, to coordinate the due date for terminating plans with the termination process, to make conforming and ...

Adaptive Delta-Causality Control Scheme with Dynamic ...

Adaptive Delta Causality Control Scheme with Dynamic

Adaptive Delta-Causality Control Scheme with Dynamic Control of Prediction Time in Networked Haptic Game Yusuke Hara, Yutaka Ishibashi, Norishige Fukushima, and Shinji Sugawara Nagoya Institute of Technology Nagoya, Japan Nov. 22-23, 2012 San Servolo Island, Venice, Italy NetGames 2012

MINI (F56) - Challenges

MINI F56 Challenges

Projection Displays Second Edition

Projection Displays Second Edition

Polarization Engineering for LCD Projection Michael G. Robinson, Jianmin Chen, and Gary D. Sharp Fundamentals of Liquid Crystal Devices Deng-KeYang and Shin-Tson Wu Introduction to Microdisplays DavidArmitage, Ian Underwood, and Shin-Tson Wu Mobile Displays: Technology andApplications Achintya K. Bhowmik, Zili Li, and Philip Bos (Eds) Photoalignment of Liquid Crystalline Materials: Physics ...

Tennessee Bankers Association 2017 Credit Conference Omni ...

Tennessee Bankers Association 2017 Credit Conference Omni

Tennessee Bankers Association 2017 Credit Conference Omni Hotel & Resort Nashville 2/7/2017 Registration Bank City John Liddy Farmers & Merchants Bank Adamsville Donnie Bates Bank Of Crockett Alamo Christopher Asberry People's Bank and Trust Company of Clinton Co. Albany, KY Bryan Elder People's Bank and Trust Company of Clinton Co. Albany, KY J. Allen Smith People's Bank and Trust Company

STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Visual Identity Guide

STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Visual Identity Guide

The Primary Logo should be used in most situations. 1b. THE PRIMARY LOGO - BLACK For situations when only black is available or appropriate. 1c. THE PRIMARY LOGO - RED For situations when one PMS color is available or appropriate. 1d. THE PRIMARY LOGO - WHITE For situations when the logo is to be reversed out of a solid dark color, background ...

REMOTE CONTROL CEILING FAN - RUBINE Malaysia

REMOTE CONTROL CEILING FAN RUBINE Malaysia

remote control ceiling fan. parts quantity s page 1 1.downrod 1 2.top canopy 1 3.coupling cover 1 4. 1 5.blades 5 components crew p ak ge screw package 9.blade attachment screws 11 6. qu n ti y 10.expansion j hook 1 9 10 11 11.balancing kit 1 2 3 5 1 hi med low of f 1 3h 6h 6 7 8 digital touch screen remote (comes with 3v batt x2) 7.remote holder with 2 1 mounting screws what you have parts ...

LAB & DIAGNOSTIC PRODUCTS - Health Care Products

LAB amp DIAGNOSTIC PRODUCTS Health Care Products

Blood Pressure Monitors & Accessories 14-18 Lab Supplies39-41 ... Patient Monitors 7-9 Electrodes26-30 Thermometers19-21 Blood Pressure Cuffs & Connectors 10-13 Point-of-Care Testing 31-38 Stethoscopes22-24 . 1-800-MEDLINE (633-5463) | medline.com 3 DIAGNOSTIC INSTUMENTS Medline integrated diagnostic system and transformer sets Components chart Wall Transformer Otoscopes Ophthalmoscopes ..

APLIKASI WEBCAM UNTUK SISTEM PEMANTAUAN RUANG BERBASIS WEB

APLIKASI WEBCAM UNTUK SISTEM PEMANTAUAN RUANG BERBASIS WEB

Aplikasi Webcam untuk Sistem Pemantauan Ruang Berbasis Web (Kartika Firdausy) APLIKASI WEBCAM UNTUK SISTEM PEMANTAUAN RUANG BERBASIS WEB Kartika Firdausy, Selamat Riyadi, Tole Sutikno, Muchlas Program Studi Teknik Elektro, Universitas Ahmad Dahlan, Kampus III UAD, Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55161 Telp. 0274-379418, Fax. 0274-381523 e-mail: kartikaf@indosat.net.id ...