Araling Panlipunan Grade 5-Books Pdf

Araling Panlipunan Grade 5
11 Nov 2019 | 197 views | 43 downloads | 44 Pages | 749.95 KB

Share Pdf : Araling Panlipunan Grade 5

Download and Preview : Araling Panlipunan Grade 5


Report CopyRight/DMCA Form For : Araling Panlipunan Grade 5Transcription

ARALIN 1 KOLONYALISMONG ESPANYOL SA PILIPINAS, Takdang Panahon 2 araw. Layunin , 1 Natatalakay ang kahulugan ng kolonyalismo. 2 Natatalakay at nailalarawan ang konteksto ng kolonyalismo. kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas, 3 Nasusuri ang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa mga Pilipino. Paksang Aralin, Paksa Kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Kagamitan mga larawan ng pananakop video clips o powerpoint. presentations laptop manila paper pentel pen, Sanggunian Learner s Material pah .
K to 12 AP5PKE IIa 1, Unang Araw , Pamamaraan, A Panimula. 1 Pagkakaroon ng balitaan na may kaugnayan sa paksang. tatalakayin , 2 Balik aral Magbigay ng sariling konklusyon tungkol sa. kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkabuo ng lipunan at. pagkakakilanlang Pilipino , 3 Ipakita ang larawan ng pagdating ng mga Espanyol sa bansa . Itanong sa mga mag aaral kung ano nakikita nila sa larawan at ano. ang ipinapahiwatig nito , 4 Iugnay ang kanilang mga sagot sa paksang aralin . B Paglinang, 1 Ipadinig ng guro sa mga mag aaral ang awiting Bayan Ko ni.
Freddie Aguilar Tanungin ang mga bata tungkol sa mensahe ng. awit , 2 Sa inyong palagay ano ang pakiramdam ng isang ibon na ikinulong. sa hawla at tinanggalan ng kalayaan , 3 Isulat ng guro ang sagot ng mga bata sa pisara . 4 Ipaliwanag at iugnay ang mga kasagutan ng bata sa tatalakaying. aralin , 5 Ilahad ang aralin sa Alamin Natin sa LM pah . 6 Magdaos ng palitan ng kuro kuro o brainstorming kaugnay ng. aralin , 2, 7 Itanong ng guro , a Ano ang ibig sabihin ng kolonyalismo . b Ano ang ibig sabhin ng kolonya , c Paano natin ilalarawan ang konteksto ng kolonyalismo.
kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas , 8 Ipaliwanag ng guro ang panuto sa pagsasagawa ng bawat gawain . Gawain A Indibidwal na Gawain , Ipabasa ang panuto sa Gawain A pah ng LM . Ikalawang Araw , Gawain B Pangkatang Gawain , Pangkatin ng guro ang klase sa limang pangkat Ipabasa ang. panuto sa Gawain B pah ng LM , Gawain C Pangkatang Gawain . Muling pangkatin ng guro ang mga bata Sa pagkakataong. ito maaaring pangkatin sa apat na pangkat ang klase . Ipaliwanag ng guro ang panuto sa Gawain C pah ng, LM .
Ipalahad sa klase ang sagot ng bawat pangkat , 9 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga bata. sa Gawain B at C, 10 Bigyang diin ng guro ang mga kaisipan sa Tandaan Natin LM pah . Pagtataya, Pasagutan ng guro ang Sukatin kung Natutunan Natin sa LM pah . Takdang Aralin, Sa iyong palagay ano ang pinakamahalagang impluwensya ng mga. Espanyol sa mga Pilipino na hanggang ngayon ay nananatili sa ating. araw araw na pamumuhay Ipaliwanag ang iyong sagot . Susi sa Pagwawasto, Gawain A 1 5 Indibidwal na Gawain .
Maaaring iba iba ang sagot , Gawain B Pangkatang Gawain . Maaaring iba iba ang sagot , Gawain C, 1 Ferdinand Magellan. 3, 2 pagsakop o pananakop, 3 Miguel Lopez de Legazpi. 4 Krus at espada, 5 333 na taon, Rubric para sa Gawain B at C. Rubric para sa gawaing Venn Diagram at Bubble Map. Pamantayan Batayang Puntos, 1 Kumpletong kaalaman ang nailahad ng mga 16 20.
mag aaral sa kanilang gawain output, 2 May 75 na detalye lamang ang nailahad o 11 15. naipaliwanag ang mga mag aaral, 3 Kalahati o 50 lang ang naipaliwanag o 6 10. nagawang output ang mga mag aaral, 4 Walang naipaliwanag o nagawang output ang 1 5. mga mag aaral, ARALIN 2 MGA DAHILAN AT LAYUNIN, NG KOLONYALISMONG ESPANYOL. Takdang Panahon 3 araw, Layunin , 1 Naipapaliwanag ang mga dahilan ng pananakop ng mga.
Espanyol sa Pilipinas, 2 Natutukoy ang mga layunin ng kolonyalismong Espanyol sa. bansa, 3 Matutukoy ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Paksang Aralin, Paksa Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol. Kagamitan mga larawan ng pananakop video clips o powerpoint. presentations laptop manila paper pentel pen, Sanggunian Learner s Material pah . K to 12 AP5PKE IIa 2, Unang Araw , Pamamaraan, 4.
A Panimula, 5 Pagkakaroon ng balitaan na may kaugnayan sa paksang. tatalakayin , 6 Balik aral Itanong ng guro Ano ang kolonyalismo Ano ang. kolonya , 7 Magpakita ng larawan ng magagandang tanawin at mga likas. yaman ng Pilipinas Itanong ng guro sa mga mag aaral kung ano. kaya ang kaugnayan ng mga ito sa pagsakop ng mga dayuhang. Espanyol sa ating kapuluan , 8 Iugnay ang kanilang mga sagot sa paksang aralin na tatalakayin . B Paglinang, 1 Ipanood ng guro sa mga mag aaral ang music video ng awiting.
Piliin mo ang Pilipinas o ang awiting Pilipinas Tara Na . Tanungin ang mga bata tungkol sa mensahe ang awit . 2 Itanong ng guro Ano ang mga magagandang tanawin at likas na. yaman ang nakita mo sa music video Isulat sa pisara ang mga. sagot , 3 Ipaliwanag at iugnay ang mga sagot ng bata sa tatalakaying aralin . 4 Ilahad ang aralin sa Alamin Natin sa LM pah , 5 Magdaos ng palitan ng kuro kuro o brainstorming kaugnay ng. aralin , 6 Itanong ng guro sa klase , d Ano ang dahilan at layunin ng pananakop ng mga Espanyol. sa Pilipinas , e Bakit mabilis tayong nasakop at matagal na napasailalim sa. pamamahala at kapangyarihan ng mga Espanyol , 7 Ipaliwanag ng guro ang panuto sa pagsasagawa ng bawat gawain.
sa Gawin Natin , Gawain A Indibidwal na Gawain , Ipabasa ang panuto sa Gawain A pah ng LM . Ikalawang Araw , Gawain B Pangkatang Gawain , Pangkatin ng guro ang klase sa apat na pangkat Ipabasa ang. panuto sa Gawain B pah ng LM , Pangkat 1 at 2 ang magsasagawa ng gawaing Catch the. Falling Stars, Pangkat 3 at 4 ang magsasagawa ng Role Playing. 5, Ikatlong Araw , Gawain C Pangkatang Gawain , Pangkatin ng guro ang klase sa limang pangkat Ipabasa ang.
panuto sa Gawain C pah ng LM , Ipalahad sa klase ang sagot ng bawat pangkat . 8 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga bata. sa Gawain B at C , 9 Bigyang diin ng guro ang mga kaisipan sa Tandaan Natin sa pah . ng LM , Pagtataya, Pasagutan ng guro ang Sukatin kung Natutunan Natin sa pah . ng LM , Takdang Aralin, Sumulat ng isang makasaysayang pangyayaring naganap sa ating. bansa kung saan naipakita ang matinding pagkakaisa ng mga Pilipino . Susi sa Pagwawasto, Gawain A Indibidwal na Gawain .
Maaaring iba iba ang sagot ng mga bata , Gawain B Pangkatang Gawain . Sagot para sa gawain ng Pangkat 1 at 2 Catch the Falling Stars. Maaaring tanggapin ang mga sagot na may pagkakahawig dito . 1 Walang pagkakaisa, 2 Walang pinuno at malakas na sandata. 3 May disiplina at malakas na armas ang mga Espanyol. 4 Madaling niyakap ng mga Pilipino ang Kristiyanismo. 5 Humanga ang mga Pilipino sa mga Espanyol, Sagot para sa gawain ng Pangkat 3 at 4 Gamitin ng guro ang. rubric upang tasahin ang ipinakitang Role Playing, Gawain C Pangkatang Gawain . Maaaring iba iba ang saloobin at opinyon ng bawat pangkat sa. kanilang sagot Gamitin ng guro ang rubric upang tasahin ang. pangkatang gawaing ito , Rubrik para sa Gawain B, 6.
Rubrik para sa gawaing Catch the Falling Star, Pamantayan Batayang Puntos. 1 Kumpletong kaalaman ang nailahad ng 16 20, mga mag aaral sa kanilang. gawain output, 2 May isang detalye na hindi nasagot ang 11 15. mga mag aaral, 3 Kalahati o 50 lamang ang 6 10, naipaliwanag o nagawang output ang. mga mag aaral, 4 Halos walang naipaliwanag o 1 5.
nagawang output ang mga mag aaral, Rubrik para sa Gawain B Role Playing . Pamantayan Batayang Puntos, 1 Napakahusay Malinaw at angkop ang. diyalogo at kilos Maayos na naipahayag ang, 16 20. mensahe at tumpak ang lahat ng, impormasyong ipinakita. 2 Mahusay May malinaw na pagpapahayag, ng angkop na dayalogo at kilos subalit may 11 15.
1 pagkakamali sa impormasyong ipinakita, 3 Katamtaman ang Kahusayan . Nakapagpahayag ng dayalogo at may kilos, ngunit may 2 o higit pang pagkakamali sa 6 10. impormasyong ipinakita, 4 Nangangailangan ng Pagsasanay Walang. naipahayag na diyalogo at walang kilos na 1 5, naipakita. Rubrik para sa Gawain C, Pamantayan Batayang Puntos.
1 Kumpletong kaalaman ang nailahad ng mga, 16 20, mag aaral sa kanilang gawain output. 2 May mga isang detalye na hindi nailahad o, 11 15. naipaliwanag ang mga mag aaral, 3 May kalahati o 50 lamang na detalye ang. hindi naipaliwanag o nagawang output ang 6 10, mga mag aaral. 4 Halos walang naipaliwanag o nagawang, 1 5, output ang mga mag aaral.
7, ARALIN 3 PAGLALAKBAY NG ESPANYOL SA PILIPINAS AT. PAGKATATAG NG MAYNILA, Takdang Panahon 2 araw, Layunin . 1 Nakabubuo ng timeline ng paglalakbay ng mga Espanyol sa Pilipinas. 2 Natutukoy kung kailan naitatag ang Maynila bilang kabisera ng. Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Spain, 3 Nailalarawan ang naging engkwentro ng mga Pilipino sa mga. Espanyol, AP5PKE IIb 3, Paksang Aralin, Paksa Timeline ng Paglalakbay ng mga Espanyol sa Pilipinas at. Pagkatatag ng Maynila, Kagamitan mga larawan ng ekspedisyon sa Pilipinas powerpoint.
presentations laptop manila paper pentel pen marker. Sanggunian Learner s Material, K to 12 AP5PKE IIb 3. Unang Araw , Pamamaraan, A Panimula, 1 Magdaraos ang guro ng balitaan na may kaugnayan sa paksang. tatalakayin , 2 Balik aral Itanong ng guro sa mga mag aaral . Ano ang layunin ng kolonyalismong Espanyol , Bakit naging madali sa mga Espanyol na sakupin ang. Pilipinas noong panahong iyon , 3 Ipakita ng guro ang larawan o video clips ng pagdating ni.
Magellan sa bansa Magpakita rin ng larawan ng Lungsod ng. Maynila maaaring gamitin ang lumang larawan ng Maynila. noong panahon ng Espanyol kung mayroon Itanong sa mga. mag aaral kung ano nakikita nila sa larawan at ano ang. masasabi nila tungkol dito , 4 Iugnay ang kanilang mga sagot sa paksang aralin na tatalakayin . 8, B Paglinang, 11 Ilahad ng guro ang aralin gamit ang mga susing tanong sa Alamin. Natin sa LM pahina , 12 Magdaos ng palitan ng kuro kuro o brainstorming kaugnay ng mga. tanong , 13 Ipabasa ng guro ang Alamin Natin sa LM pah . 14 Talakayin ang mga sumusunod , Taon o petsa ng paglalakbay ekspedisyon ng mga Espanyol.
sa Pilipinas, Kailan at paano naitatag ang Maynila bilang kabisera ng. Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Espanya , Mahahalagang kaganapan sa engkwentro ng mga Pilipino at. Espanyol, 15 Ipaliwanag ng guro ang panuto sa pagsasagawa ng bawat gawain . Gawain A Indibidwal na Gawain , Ipabasa ang panuto sa Gawain A pah ng LM . Ikalawang Araw , Gawain B Pangkatang Gawain , Pangkatin ng guro ang mga bata .
Ipaliwanag ang panuto sa Gawain B pah ng LM , Gabayan ng guro ang bawat pangkat para sa maayos na. pagsasagawa ng gawain , Gawain C Indibidwal na Gawain . Ipabasa ang panuto sa Gawain C pah ng LM , 1 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga. bata sa Gawain B , 2 Bigyang diin ng guro ang mga kaisipan sa Tandaan Natin LM. pah , Pagtataya, Pasagutan ng guro ang Sukatin kung Natutunan Natin LM pah .
Takdang Aralin, Sa isang talata ilarawan mo ang naging engkwentro nina Magellan. at Lapu lapu sa Mactan noong ika 27 ng Abril 1521 . Pagyamanin Natin, Anong katangian ni Lapu lapu ang hinangaan mo Bakit . Ipaliwanag ang iyong sagot , 9, Susi sa Pagwawasto. GAWIN NATIN, Gawain A, 1 Ferdinand Magellan, 2 Lapu lapu. 3 Raja Humabon, 4 Miguel Lopez de Legazpi, 5 Maynila.
Gawain B, I Timeline, Abril 7 1521 Abril 27 1521 1525 1526 1542 1565 1570 Abril 15 1571 Hunyo 24 1571. 1571, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 Abril 27 1521 narrating ni Magellan ang Cebu. 2 Abril 27 1521 natalo ng pangkat ni Lapu lapu ang mga Espanyol. at napatay si Magellan, 3 1525 ekspedisyong Loaisa. 4 1526 ekspedisyong Cabot, 5 1542 ekspedisyong Villalobos. 6 1565 itinitag ni Legazpi ang Lungsod ng Cebu, 7 1570 unang paglusob ng mga Espanyol sa Maynila.
8 Abril 15 1571 pinamunuan ni Legazpi ang ekspedisyon sa. Maynila, 9 Hunyo 24 1571 ipinahayag ang Maynila bilang kabisera ng. Pilipinas, Gawain C, 1 Ekspedisyong Magellan, 2 Ekespedisyong Loaisa. 3 Ekspedisyong Cabot, 4 Ekspedisyong Saavedra, 5 Ekspedisyong Villalobos. 6 Ekspedisyong Legazpi, 10, Rubrik para sa Pangkatang Gawain. Gawain B, Pamantayan Batayang Puntos, 1 Kumpleto at tumpak lahat ang.
impormasyon at detalyeng nailahad 16 20, ng mga mag aaral sa kanilang. gawain output, 2 May mga isang detalye na kulang at. 11 15, hindi malinaw na nailahad ang mga, mag aaral. 3 May kalahati o 50 lamang ang, nailagay na detalye o nagawang 6 10. output ang mga mag aaral, 4 Halos walang nailagay na detalye o.
1 5, nagawang output ang mga mag , aaral, ARALIN 4 IBA T IBANG PERSPEKTIBO UKOL SA. PAGKATATAG NG KOLONYA, Takdang Panahon 2 araw, Layunin . 1 Nasusuri ang iba t ibang perspektibo ukol sa pagkatatag ng kolonyang. Espanyol sa Pilipinas, AP5PKE IIb 4, Paksang Aralin. Paksa Iba t ibang Perspektibo ukol sa Pagkatatag ng Kolonya. Kagamitan larawan powerpoint presentations laptop manila. paper pentel pen marker, Sanggunian Learner s Material. K to 12 AP5PKE IIb 4, Unang Araw , Pamamaraan, A Panimula.
1 Araling Panlipunan Grade 5 Patnubay ng Guro YUNIT II PAMUNUANG KOLONYAL NG ESPANYA th Ika 16 hanggang 17th siglo Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro Konsultant Virgilio L Laggui

Related Books

Identity and Mobilization in Transnational Societies A

Identity and Mobilization in Transnational Societies A

Transnational Societies A Case Study of Uyghur Diasporic Nationalism Nations Unbound Transnational Projects Postcolonial Predicaments and Deterriorialized Nations States Langhorme PA Gordon and Breach Science Publishes 1994 p 4 Tian Guang and Mahesh Ranjan Debata THE CHINA AND EURASIA FORUM QUARTERLY Volume 8 No 4 62 exemplary communities of the transnational moment

Transnational Turn 1 et histoire

 Transnational Turn 1 et histoire

quipe Nations Unbound Transnational Projects Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation States 8 ouvrage qui fut son tour suivi par de 3 Le colloque fut financ par la New York Academy of Sciences la Wenner Gren Foundation et l Institute for the Study of Man 4 Nina Glick Schiller Linda Basch et Christina Szanton Blanc Eds 1992 Towards a Transnational

Anthropology and ethnography the transnational

Anthropology and ethnography the transnational

Nations Unbound Transnational Projects Postcolonial Predicaments and Deterritori alized Nation States Basch Glick Schiller and Szanton Blanc 1994 I intend to examine the emergence of the transnational perspective on migration and some of its developments Based on my ongoing comparative research project on the secular migrations of the Portuguese to New Bedford Massachusetts in the

Coups de c ur Romans policiers Mairie de Puteaux

Coups de c ur Romans policiers Mairie de Puteaux

Romans policiers Juillet 2017 www mediatheques puteaux fr Tous les documents pr sent s peuvent tre emprunt s dans le r seau des m diath ques de Puteaux La mort des bois Aubert Brigitte RP AUB PM Paralys e muette et aveugle Elise vit en fauteuil roulant et la voil qui s attaque une t che terrifiante d masquer un assassin d enfant avant qu il ne tue encore Coup de c ur

Les romans policiers Ville d Avray

Les romans policiers Ville d Avray

Les romans policiers La tristesse du samoura Victor del Arbol Actes Sud 2011 Ce n est pas du Japon mais de l Espagne franquiste des ann es 40 80 qu il est question dans ce roman tr s noir sign par un policier catalan Autour du destin de deux femmes l auteur construit avec maestria un puzzle palpitant orchestr par la vengeance permettant au lecteur de reconstituer peu peu

Le r cit policier

Le r cit policier

Dans les romans policiers traditionnels ou romans nigme l intrigue d bute par un meurtre Elle se d veloppe donc ensuite selon une chronologie invers e puisqu il s agit pour l enqu teur de retrouver ce qui s est produit avant le crime sur lequel s ouvre l ouvrage Le roman policier est donc essentiellement b ti sur l observation et le raisonnement logique

FUEL INJECTION INSTALLATION MANUAL

FUEL INJECTION INSTALLATION MANUAL

FUEL INJECTION INSTALLATION MANUAL Read this manual before using this product WARNING This instruction manual must be read and fully understood before beginning installation If the instructions are not fully understood installation should not be attempted Failure to follow the instructions may result in subsequent system failure and could result in serious personal injury and or property

LIQUID CYLINDER LIQUID CYLINDER

LIQUID CYLINDER LIQUID CYLINDER

Cryo Cyl 120 180 230LP Dura Cyl MCR 180MP HP Dura Cyl MCR 230LMP HP Dura Cyl MCR 160MP HP Dura Cyl MCR 200MP HP Dura Cyl MCR 265MP HP OPERATING MANUAL 1 CHART LIQUID CYLINDER USERS MANUAL REVISION LOG LETTER DATE DESCRIPTION G 9 01 92 New release with PLC and Dura III Models H 5 01 94 New release with Dura Cyl and Cryo Cyl Models I 10 01 95 Added Cryo Cyl 80HP Cryo

The Living Sword in Early Medieval Northern Europe An

The Living Sword in Early Medieval Northern Europe An

The Living Sword in Early Medieval Northern Europe An Interdisciplinary Study Volume 1 Thesis Appendices and Bibliography Susan Elaine Brunning Institute of Archaeology University College London PhD Supervisors Professor Andrew Reynolds Institute of Archaeology Dr Jeremy Tanner Institute of Archaeology Dr Chris Abram formerly Department of Scandinavian Studies Word Count

INSIDE OUT storage googleapis com

INSIDE OUT storage googleapis com

and Blade who became known for covering entire train carriages with graffiti work 1972 also saw the creation of United Graffiti Artists a collective formed by Hugo Martinez who recognized the potential of this new art form and started to display graffiti work in galleries The remainder of the 1970 s saw graffiti

Accounting and Payroll Administrator

Accounting and Payroll Administrator

Computerized Accounting with Sage 50 80 Computerized Accounting with Sage 300 80 Payroll Compliance Legislation 80 Payroll Fundamentals I 80 Payroll Fundamentals II 80 Business Math 40 Writing for Comprehension 40 Image Development 20 Career Planning and Preparation Level I 20 Career Planning and Preparation Level II 20 Field Placement 10 Weeks TOTAL WEEKS 60 Accounting and Payroll