4432-Books Pdf

4432
01 Apr 2020 | 169 views | 0 downloads | 72 Pages | 959.61 KB

Share Pdf : 4432

Download and Preview : 4432


Report CopyRight/DMCA Form For : 4432Transcription

DA VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER, Ved anvendelse af elektriske apparater skal f lgende grundl ggende 8 Undg at tr kke eller hive i stoffet under syning Dette kan f. sikkerhedsanvisninger altid overholdes n len til at b je s den kn kker. L s alle anvisningerne f r du begynder at bruge symaskinen 9 Sluk for symaskinen O n r du foretager justeringer i. n leomr det f eks tr dning af n l udskiftning af n l spoling af. FARE S dan minimeres risikoen for elektrisk st d undertr d eller udskiftning af trykfod. 1 En symaskine m aldrig efterlades uden opsyn n r str mmen er 10 Tr k altid symaskinestikket ud af stikkontakten n r du fjerner. tilsluttet d ksler sm rer symaskinens dele eller foretager andre af de. 2 Tag altid stikket til symaskinen ud af kontakten n r du er f rdig servicejusteringer der er beskrevet i denne betjeningsvejledning. med at bruge symaskinen og f r du skal reng re den 11 Undg at tabe genstande ned i bningerne p maskinen og. 3 Max effekt af LED p ren er 0 3W max sp nding er DC 9V Hvis anbring aldrig bevidst genstande i bningerne. p ren er delagt ma den ikke anvendes Returner den til 12 Brug ikke symaskinen udend rs. SINGER eller en service agent for reparation eller udskiftning 13 Brug ikke symaskinen i omr der hvor der sprayes med. aerosolprodukter eller hvor der tilf res ilt, ADVARSEL S dan minimeres risikoen for forbr ndinger 14 N r du skal afbryde str mmen skal du slukke for alle. brand elektrisk st d eller personskade betjeningsfunktionerne positionen O og derefter tage stikket. 1 Symaskinen m ikke bruges som leget j V r s rlig ud af stikkontakten. opm rksom hvis symaskinen skal betjenes af b rn eller i 15 Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at tr kke i ledningen. n rheden af b rn Tag altid fat i selve stikket og aldrig direkte i ledningen n r du. 2 Brug kun denne symaskine til det den er beregnet til som tager stikket ud. beskrevet i denne vejledning Brug kun det af producenten 16 Under normale driftsforhold ligger apparatet st jniveau p 75 dB A. anbefalede tilbeh r som anf rt i denne vejledning 17 Sluk for maskinen eller tr k stikket ud hvis maskinen ikke. 3 Brug aldrig apparatet hvis ledningen eller stikket er beskadiget fungerer korrekt. hvis det ikke fungerer korrekt hvis det har v ret tabt eller er 18 Placer aldrig noget p fodpedalen. blevet beskadiget eller hvis det har v ret i vand 19 Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget skal den udskiftes af. Indlev r apparatet til n rmeste autoriserede forhandler eller producenten eller p dennes servicev rksted eller af en. servicecenter til unders gelse reparation og elektrisk eller tilsvarende kvalificeret person for at undg at der opst r ulykker. mekanisk justering 20 Denne maskine m ikke bruges af personer herunder b rn. 4 Brug aldrig apparatet hvis ventilations bningerne er blokerede som har nedsat f lsomhed eller fysiske eller mentale handicap. S rg for at ventilations bningerne p symaskinen og fodpedalen eller som ikke er i stand til at betjene maskinen medmindre disse. er fri for ansamlinger af fnug st v og l se stofstykker personer er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af. 5 Hold fingrene v k fra alle roterende dele Der skal udvises maskinen af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. s rlig agtp givenhed i omr det omkring symaskinens n l 21 B rn skal v re under opsyn for at sikre at de ikke leger med. 6 Brug altid den korrekte stingplade Hvis der bruges en forkert maskinen. stingplade er der risiko for at n len kn kker, 7 Brug ikke b jede n le GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING. Denne symaskine er kun beregnet til hjemmebrug,SV VIKTIGA S KERHETSF RESKRIFTER. F lj alltid f reskrifterna vid anv ndandet av maskinen b jas och g av. L s igenom instruktionsboken innan maskinen anv nds f rsta 9 St ng O alltid av maskinen n r f r ndringar i n rheten av n len. g ngen ska ske t ex n lbyte is ttning av undertr d byte av pressarfot. VAR F RSIKTIG F r att undvika elektriska st tar 10 Drag alltid ur kontakten vi lampbyte eller vid andra justeringar som. tas upp instruktionsboken, 1 L t inte kontakten vara i om maskinen l mnas obevakad.
11 Stoppa aldrig i n got i maskinens ppningar, 2 Drag alltid ur kontakten n r s mnaden r avslutad och vid. reng ring 12 Anv nd aldrig maskinen utomhus, 3 LED lampans styrka r max 0 3W max volt r DC 9V Om 13 Anv nd aldrig maskinen i samma lokal som spray eller. lampan skadas skall du inte anv nda produkten Kontakta v tgasprodukter f rvaras. ink psst llet f r att reparera lampan eller byta ut den 14 Avsluta anv ndandet med att s tta str mbrytaren i off O l ge. och sedan dra ur sladden ur kontakten, VARNING F r att undvika risken f r verhettning eld 15 Drag aldrig i sladden tag i kontakten. elektriska st tar eller personskada,16 Ljudniv n ligger under normal s mnad p 75dB A. 1 Till t inte att maskinen anv nds som leksak Var s rskilt 17 St ng av maskinen eller dra ur kontakten om maskinen inte. uppm rksam n r maskinen anv nds i n rheten av barn fungerar ordentligt. 2 Anv nd maskinen till det den r tillverkad f r enligt 18 L gg aldrig n got p fotreglaget. instruktionsboken Anv nd endast tillbeh r och delar som. rekommenderas av tillverkaren i instruktionsboken 19 Om sladden till fotreglaget r skadad m ste den bytas ut av. tillverkaren dess serviceagent eller liknande beh rig person f r. 3 Sy aldrig p maskinen om den inte fungerar p r tt s tt har en att undvika fara. skadad sladd eller kontakt tappats i golvet eller i vatten L mna. maskinen f r service eller reparation till en auktoriserad 20 Denna maskin r inte avsedd att anv ndas av personer inklusive. terf rs ljare eller reparationsverkstad barn med nedsatt fysisk sensorisk eller psykisk f rm ga eller. med brist p erfarenhet och kunskap om de inte r under uppsikt. 4 Sy aldrig om maskinens ventilationsh l r tillt ppta H ll dem fria eller h ller p att utbildas i hur maskinen anv nds av en person. fr n damm tygrester och smuts som har ansvar f r deras s kerhet. 5 Se upp f r r rliga delar under s mnaden Var s rskilt f rsiktig i 21 Barn ska h llas under uppsikt s att de inte leker med maskinen. n rheten av n len, 6 Anv nd alltid en korrekt stygnpl t En felaktig stygnpl t kan.
orsaka att n len g r av SPARA DESSA INSTRUKTIONER, 7 Anv nd aldrig b jda n lar Denna symaskin r avsedd f r hush llsbruk eller motsvarande. 8 Drag inte eller skjut p arbetet under s mnaden N len kan. FI TURVALLISUUSOHJEET, S hk laitteita k ytett ess on aina noudatettava seuraavia 8 l ved tai ty nn kangasta ommellessasi sill se saattaa. turvallisuusohjeita rikkoa neulan, Lue k ytt ohje huolellisesti ennen koneen k ytt nottoa 9 Kytke virta pois O asentoon kun vaihdat neulaa pistolevy tai. paininjalkaa, VAARA S hk iskun v ltt miseksi 10 Ota s hk johto pois pistorasiasta kun avaat suojakoteloita. 1 l j t laitetta valvomatta sen ollessa kytkettyn ljy t konetta tai teet muita k ytt ohjeessa neuvottuja. s hk verkkoon huoltotoimia, 2 Irrota laite s hk verkosta k yt n j lkeen ja huoltotoimien ajaksi 11 l pudota koneen sis lle nuppineuloja tai muista esineit.
3 LED lampun maksimi teho on 0 3W ja DC 9V Jos lamppu on 12 l k yt konetta ulkona. vaurioitunut vaihda se heti tai ota yhteytt SINGER 13 l k yt konetta aerosol tuotteiden l hettyvill. j lleenmyyj n huoltopalveluissa 14 Kun lopetat ompelun pane kaikki s timet o asentoon ja irrota. s hk johto pistorasiasta, VAROITUS merkin tarkoituksena on pienent 15 Kun irrotat s hk johtoa pistorasiasta ota aina kiinni. palovahinkojen s hk iskun tai muiden vahinkojen riski pistokkeessa l johdosta. 1 l anna lasten k ytt laitetta leluna Ole erityisen huolellinen 16 Normaalioloissa nen painetaso on 75dB A. jos l hist ll on lapsia ompelun aikana tai jos lapset itse 17 Sammuta kone tai ota pistoke pois pistorasiasta mik li kone ei. ompelevat toimi oikein, 2 K yt konetta vain sen oikeaan k ytt tarkoitukseen 18 l koskaan laita mit n polkimen alle. k ytt ohjeessa kuvatulla tavalla K yt vain valmistajan. suosittelemia lis tarvikkeita 19 Jos polkimeen liitetty virtajohto on vioittunut se on vaaran. v ltt miseksi annettava valmistajan tai sen huoltoedustajan tai. 3 l koskaan k ynnist konetta jos s hk johto tai pistoke on muun ammattitaitoisen henkil n vaihdettavaksi. vioittunut jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai. rikkoutunut tai joutunut alttiiksi vedelle Vie kone valtuutetulle 20 T t laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkil iden lapset. huoltohenkil lle korjattavaksi mukaan lukien k ytett v ksi joiden fyysiset sensoriset tai. psyykkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riitt v sti. 4 l ompele koneella jonka ilmanottoaukot ovat tukossa Pid kokemusta tai taitoa laitteen k ytt miseen ilman heid n. koneen ja jalkas timen tuuletusaukot vapaina p lyst tomusta turvallisuudestaan vastaavan henkil n ohjausta tai opastusta. ja kankaanpaloista, 21 Lasten kohdalla tulee valvoa ett he eiv t leiki laitteella. 5 l ty nn sormia koneen liikkuvien osien alle Varo erityisesti. 6 K yt aina oikeata pistolevy V r nlainen pistolevy saattaa S ILYT N M TURVALLISUUSOHJEET. rikkoa neulan T m ompelukone on tarkoitettu vain kotik ytt n. 7 l k yt v ntyneit neuloja,NO VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Grunnleggende sikkerhetsregler m alltid f lges n r denne maskinen n len brekker. brukes 9 Sl av maskinen n r du skal forandre noe i omr det rundt n len. Les instruksjonsboken grundig f r du tar maskinen i bruk for eksempel skifte fot eller n l tr n len eller spolen. 10 Trekk alltid str mledningen ut f r du fjerner deksler sm rer. maskinen eller gj r andre vedlikeholdsjusteringer, FARE Reduser risikoen for kortslutning ved f lgende 11 Ikke putt noe inn i pningene p maskinen.
1 Maskinen skal aldri forlates med str mmen tilkoblet dette 12 Maskinen skal ikke brukes utend rs. gjelder ogs n r du skal rense maskinen, 13 Ikke bruk maskinen i rom der det brukes sprayboksprodukter. 2 LED lampens max effekt er 0 3W max spenning er DC 9V eller oksygengass. Dersom lampen er skadet skal du ikke bruke produktet men. sende det til SINGER eller en service agent for reparasjon eller 14 Ved frakopling stiller du alle innretninger i av posisjonen O. utskiftning umiddelbart f r du trekker ut st pselet. 15 Grip om st pselet og ikke ledningen n r du skal ta det ut. 16 Maskinens lydniv ved normal bruk er 75dB A, ADVARSEL Reduser risikoen for branns r brann 17 Sl av maskinen eller dra ut kontakten n r maskinen ikke virker. kortslutning eller personskade p f lgende m te ordentlig. 1 Maskinen skal ikke brukes som leket y F lg n ye med dersom 18 Plasser aldri noe opp fotpedalene. maskinen brukes av barn eller n r barn er i n rheten. 19 Dersom fotpedalledningen er skadet m den erstattes av. 2 Bruk maskinen bare til det den er beregnet for og i henhold til produsenten en av produsentens forhandlere eller en kvalifisert. instruksjonsboken Bruk kun det ekstrautstyret som produsenten person for unng fare. har anbefalt i denne instruksjonsboken, 20 Apparatet er ikke ment brukes av personer inkludert barn som. 3 Bruk aldri maskinen med skadet ledning eller kontakt eller n r har reduserte synsevner fysiske evner eller mentale evner Det. den ikke fungerer riktig Bruk heller ikke maskinen hvis den er blitt b r heller ikke brukes av noen som ikke har erfaring med eller. skadet eller har v rt utsatt for fuktighet Lever den alltid inn til et kjennskap til apparatet med mindre de er under oppsyn eller har. autorisert Singer Service Senter for ettersyn eller reparasjon f tt instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes av en. 4 Bruk ikke maskinen n r noen av luftekanalene er tildekket H o l d person som har ansvar for deres sikkerhet. dem fri for st v og stoffrester Dette gjelder ogs pedalen 21 Barn b r kun bruke apparatet under tilsyn for sikre at de ikke. 5 Pass fingrene for alle bevegelige deler mens du syr V r bruker det som et leket y. spesielt forsiktig i omr det rundt n len, 6 Bruk alltid riktig stingplate Feil stingplate kan for rsake at n len. brekker TA VARE P DENNE BRUKSANVISNINGEN, 7 Ikke bruk n ler som er b yde Denne symaskinen er produsert kun for hjemmebruk.
8 Ikke trekk eller skyv i stoffet n r du syr Det kan for rsake at. DA Tillykke SV Vi gratulerar, Som ejer af en ny Singer symaskine er du lige Som ny gare av en SINGER symaskin r Du. nu ved at begive dig ud i et sandt eventyr af i b rjan av ett sp nnande ventyr i. kreativitet Lige fra det f rste sting du tager vil kreativitetens v rld Fr n det gonblick Du. det st klart for dig at du har k bt en af de mest b rjar anv nda din symaskin kommer Du att. brugervenlige symaskiner der nogensinde er f rst att den r en av de mest l ttarbetade. blevet produceret maskiner som finns, Inden du tager symaskinen i brug tillader vi os F r att kunna utnyttja maskinen fullst ndigt. at foresl at du s tter dig ind i maskinens f resl r vi att Du l ser igenom boken fr n. mange fordele og brugervenlige funktioner ved b rjan till slut s att Du l tt hittar i den och. at l se denne betjeningsvejledning igennem verkligen f r gl dje av maskinen. trin for trin mens du sidder foran maskinen,F r att f rs kra sig om att alltid kunna erbjuda. Producenten forbeholder sig ret til at ndre det senaste av s mnadsm jligheter reserverar. symaskinens udseende design eller tilbeh r tillverkaren r tten till att ndra design tillbeh r. n r det m tte v re n dvendigt for at sikre at och utformning av maskinen n r s r. du til enhver tid har adgang til de mest n dv ndigt. moderne funktioner inden for syning,SINGER r ett registrerat varum rke som tillh r. SINGER er et registreret varem rke tilh rende Singer Company Limited S r l och dess. The Singer Company Limited S r l Eller dets dotterbolag. datterselskaber 2013 Singer Company Limited S r l och. 2013 The Singer Company Limited S r l dess dotterbolag All rights reserved. eller dets datterselskaber Alle rettigheder,forbeholdt.
FI ONNEA UUDEN KONEEN JOHDOSTA NO GRATULERER, Uuden Singer ompelukoneen omistajana olet Som eier av en ny Singer symaskin skal du n. aloittamassa mukavaa vaihetta luovan ompelun begynne p et spennende eventyr innen. harrastajana Kun aloitat ompelun huomaat kreativitet Fra det yeblikket du begynner. omistavasi eritt in helppok ytt isen ompelukoneen bruke maskinen vil du merke at du syr p en av. de enkleste symaskinene i verden,Ennen koneen k ytt nottoa kannattaa tutustua. huolellisesti k ytt ohjeeseen jotta saat kaiken Vi anbefaler at du setter deg inn i alle fordelene. hy dyn ja huvin irti uudesta koneestasi med maskinen og hvor enkel den er bruke f r. du begynner sy Det gj r du ved g gjennom, Valmistaja pid tt itselleen oikeuden muuttaa denne bruksanvisningen steg for steg sammen. koneen ulkon k muotoilua tai varustusta ilman med maskinen din. ennakkoilmoitusta,For forsikre deg om at du alltid er utstyrt med. SINGER The Singer Company Limited S r l de mest moderne s mmuligheter opprettholder. yhti n tai sen tyt ryhti iden rekister ity fabrikkanten rettighetene til forandre maskinens. tavaramerkki utseende design eller tilleggsutstyr n r den. 2013 The Singer Company Limited S r l finner det n dvendig. tai sen tyt ryhti t Kaikki oikeudet pid tet n,SINGER er et registrert varemerke for The Singer.
Company Limited S r l eller tilknyttede,2013 The Singer Company Limited S r l eller. tilknyttede selskaper Med enerett,DA Indholdsfortegnelse. Grundl ggende brug af maskinen,Maskinens hovedkomponenter 2 4. Tilslutning af str m til symaskinen 6,Totrins trykfodsl fter 8. Justering af trykfodstrykket 9,Tilbeh r 11,Tr dning af symaskinen.
Spoling af undertr den 13,Is tning af spolen 15,Tr dning af overtr den 17. Automatisk n letr der 19,Hentning af undertr den 21. Tr dsp nding 23,S dan v lger du det rette m nster 25. N lepositionsv lgeren 27,Stingbreddev lger og stingl ngdev lger 29. Syning af ligestingss m 31, Tilbagesyning Fjernelse af syarbejdet Overklipning af tr den 33.
Valg af str ks msm nster 35,Usynlig opl gning 37,Syning af ettrins knaphuller 39. Justering af h jre og venstre knaphulskant 41,Isyning af knapper 43. Generelle oplysninger,Montering af forl ngersybordet 45. Montering af trykfodsf stet 47,Matchende n l stof tr d 49. S nkning av mataren 53,Vedligeholdelse og fejlfinding.
Is tning og udskiftning af n le 55,Fejlfindingsvejledning 57. SV Inneh llsf rteckning,Maskinens delar,Maskinens delar 3 5. Anslut maskinen 7,Tv stegs pressarfotsspak 8,Justera pressarfotstrycket 9. Tillbeh r 12,Tr maskinen,Spolning 14,L gg i undertr den 16. vertr dens tr dning 18,Automatisk n ltr dare 20,Tag upp undertr den 22.
Tr dsp nning 24,V lja s m 26,N lpositionsratt 28,Stygnbreddsratt stygnl ngdsratt 30. Sy raks m 32,Sy bak t Tag bort arbetet Sk r av tr darna 34. V lja s mmar f r elastiska material 36,Blinds m 38. Sy knapph l i ett steg 40,Balansera knapph let 42,Sy i knappar 44. Allm n information,Installera sybordet 46,S tta p pressarfotsh llaren 48.
Anpassa n l material tr d 50,S nkning av mataren 54. Underh ll och fels kning,N lbyte 56,Fels kningstabell 58. FI Sis llys,Koneeseen tutustuminen,Koneen osat 3 5. Virran kytkeminen koneeseen 7,Kaksivaiheinen paininjalan nostin 8. Paininjalan puristuksen s t minen 10,Varusteet 12,Koneen langoittaminen.
Puolaaminen 14,Puolan asettaminen paikalleen 16,Yl langan pujottaminen 18. Automaattinen langoitin 20,Alalangan nostaminen 22. Langankiristys 24,Ompeleen valinta 26,Kolme neulan asemaa 28. Ommelleveyden s din tikin pituuden s din 30,Suoraommel 32. Taaksesy tt Ty n irrottaminen Langankatkaisu 34,Jousto ompeleet 36.
Piilo ommel 38,Ompele yksivaiheinen napinl pi 40, Napinl ven vasemman ja oikean puolen tasapainottaminen 42. Napin ompelu 44,Lis tason asentaminen 46,Paininjalan varren kiinnitt minen 48. Neulan kankaan ja langan valitseminen 51,Sy t n poistaminen 54. Huolto ja ongelmatilanteet,Neulan vaihtaminen 56,Miss vika 59. NO Innholdsfortegnelse,Grunnleggende om maskinen,Viktige deler 3 5.
Str mtilf rsel til symaskinen 7,To stegs trykkfotl fter 8. Justering av trykkfotspenningen 10,Tilbeh r 12,Tr maskinen. Spoling av undertr d 14,Sette p plass spolen 16,Tr ing av overtr den 18. Automatisk n litr der 20,Henting av undertr den 22. Tr dspenningen 24,Velge m nster 26,N lstillingsvelgeren 28.
Stingbredderatt og stinglengderatt 30,Sy retts m 32. Bakovers m ta vekk arbeidet Kutting av tr den 34,Velge elastiske stingm nstre 36. Usynlig falds m 38,Sy ettrinns knapphull 40,Justering av knapphull 42. Sy i knapper 44,Generell informasjon,Montering av sybord p friarm 46. Feste trykkfotfestet 48,Valg av n l stoff tr d 52,Senking av transport ren 54.
Vedlikehold og feils king,Skifte n l 56,Feils kingsliste 60. DA Maskinens hovedkomponenter,1 Tr dsp ndingsv lger. 2 Regulator til trykfodstryk 1 9,3 Ophentningsarm til undertr d 10. 4 Tilbagesyningsarm 11,5 Tr dafsk rer,7 Stoppedakplade. 8 Aftageligt forl ngersybord opbevaringsrum til tilbeh r 13. 9 N lepositionsv lgeren 6,10 Undertr dsstopper,11 Stingbreddev lger.
12 Stingl ngdev lger 8,13 M nsterv lger,14 Automatisk n letr der. 15 Et trinsknaphulsv lger 14, SV Maskinens delar FI Koneen osat NO Viktige deler. 1 Tr dsp ndingsv lger 1 Langankireyden s din 1 Tr dspenningshjul. 2 Reglage f r pressarfotstryck 2 Paininjalan puristuksen s din 2 Trykkfot reguleringsskrue. 3 Ophentningsarm til undertr d 3 Langannostaja 3 Tr df rer. 4 Tilbagesyningsarm 4 Taaksesy tt vipu 4 Returtast. 5 Tr dafsk rer 5 Lankaveitsi 5 Tr dkutter,6 Trykfod 6 Paininjalka 6 Trykkfot. 7 Spolkorgslock 7 Pistolevyn peitekansi 7 Stingplatedeksel. 8 Aftageligt forl ngersybord 8 Lis taso tarvikelaatikko 8 Avtagbart sybord med rom for. opbevaringsrum til tilbeh r ekstrautstyr,9 Kolme neulan asemaa. 9 N lpositionsratt 9 N lstillingsvelgeren,10 Puolauksen rajoitin.
10 Undertr dsstopper 10 Spolestopper,11 Ommelleveyden s din. 11 Stingbreddev lger 11 Stingbredderatt,12 Tikin pituuden s din. 12 Stingl ngdev lger 12 Stinglengdehjul,13 Ommelvalitsin. 13 M nsterv lger 13 S mvelgerhjul,14 Automaattinen neulanlangoitin. 14 Automatisk n lp tr dare 14 Automatisk n litr der. 15 Yksivaiheisen napinl ven vipu,15 Knapph lsspak 15 Ett trinns knapphullvender.
DA Maskinens hovedkomponenter,16 Vandret tr drullepind. 17 Spoleapparat 16,18 Hul til tr drullepind nr 2 17. 19 Svinghjul,20 Knaphulsjustering,21 Kombineret hovedkontakt lyskontakt. 22 Stik til netledning,23 Undertr dsf rer 27,24 Overtr dsf rer. 25 Frontd ksel,26 H ndtag,27 Trykfodsarm 22,28 Transport rkontrol.
29 Fodpedal,30 Hovedledning, SV Maskinens delar FI Koneen osat NO Viktige deler. 16 Liggande tr dh llare 16 Vaakasuora lankatappi 16 Snellepinne. 17 Spoltapp 17 Lis lankatapin reik 17 Spoleapparat. 18 Urtag f r extra tr dh llare 18 Puolausakseli 18 Hull for ekstra snellepinne. 19 Handhjul 19 K sipy r 19 H ndhjul, 20 Balansreglage f r knapph l 20 Napinl piompeleen 20 Stingbalanseskrue. tasapainotuksen s timen ura,21 Huvudstr mbrytare och lampa 21 Av og p tast. 21 Virta ja valokytkin,22 Kontakturtag 22 Hovedkontaktsuttak. 22 Virtajohdon kojevastake,23 Tr dledare f r spolning 23 Undertr df rer.
23 Puolauksen ohjain,24 vre tr dledare 24 Overtr df rer. 24 Yl langan ohjain,25 Sidolucka 25 Endedeksel,25 Otsalevy. 26 Handtag 26 H ndtak,26 Kantokahva,27 Pressarfotsspak 27 Trykkfotl fter. 27 Paininjalan nostin,28 Matarreglage 28 Transport rsenker. 28 Sy t n poistaminen,29 Fotpedal 29 Pedal,29 Jalkas din.

Related Books

NAVMAN

NAVMAN

TRACKER 5000 -sarja 13 TRACKER 5505(i) 14 TRACKER 5605 15 TRACKER 5110(i) 15 TRACKER 5380(i) 16 TRACKER 5430(i) 17 GPS-antennit 18 1240 18 1330 18 C-Map Primer 2 0 Menu Navigointi 21 FISH 4000 -sarja 23 FISH 4605 24 FISH 4505 25 FISH 4380 26 FISH 4350 26 Kalakaiun päänäytöt 27 FISH 4433 2 8 FISH 4432 28 FISH 4431 29 FISH 4430 29

Navman to Northstar Cross-Reference Guide

Navman to Northstar Cross Reference Guide

Tracker 5100(i) - 5110(i) Tracker 5500(i) - 5505 (i) Fish 4500 - 4507 TrackFish 6500 42402 NS002922 AA002924 VHF 51162 AA009539 . Navman to Northstar Cross Reference Guide, Jan 2009 8 POWER CABLES Product Description Navman P/N Northstar Equivalent P/N Connector Description Photo (if available) Fish 4100 Fish 4350 Fish 4430 Fish 4432 Power cable 40658 AA002722 8-pin female Liang Tei connector ...

Quality Assurance Guide for Nonprofit Organizations

Quality Assurance Guide for Nonprofit Organizations

Quality Assurance Guide for Nonprofit Organizations National Minority AIDS Council 1931 13th Street NW Washington, DC 20009-4432 . Quality assurance standards and control processes are invaluable in achieving high quality

Hospitals Should be Safe from Disasters

Hospitals Should be Safe from Disasters

Structural Code of the Philippines (NSCP) Revised 2001 Guidelines, (2) National Building Code Revised 2006 Guidelines and (3) Association of Structural Engineers of the Philippines (ASEP) Recommended Guidelines on Structural Design Peer Review of Structures.

RONDE DES PLAGES 2013 (CLASSEMENT WWW.CHRONOSPORTS.FR)

RONDE DES PLAGES 2013 CLASSEMENT WWW CHRONOSPORTS FR

430:37:35ONOFRAIO Umberto A.S.D. Dragonero [ITA] 0:05:4615,96 1 V3M 42 M 5141-V3M 440:37:38CAPPELLARI Stephane As-As Monaco Triathlon [06] 0:05:4915,94 7 V1M 43 M 959 450:37:46TROUILHAS Cyril Stade Laurentin Triathlon [06] 0:05:5715,88 32 SEM 44 M1037 460:37:46ALLAVENA Frederic Menton [06] 0:05:5715,88 8 V1M 45 M 927 470:37:47NAJARD David Asd Mentonnais [06] 0:05:5815,88 1 ESM 46 M 3911-ESM ...

FCC 47 CFR PART 15 SUBPART C INDUSTRY CANADA RSS-210 ISSUE ...

FCC 47 CFR PART 15 SUBPART C INDUSTRY CANADA RSS 210 ISSUE

EUT DESCRIPTION: The Apple iPad is a Tablet with IEEE 802.11a/b/g/n (MIMO 2x2) and Bluetooth radio MODEL: A1489 SERIAL NUMBER: DLXL2010FN8M DATE TESTED: AUGUST 21 - SEPTEMBER 09, 2013 APPLICABLE STANDARDS STANDARD TEST RESULTS CFR 47 Part 15 Subpart C Pass INDUSTRY CANADA RSS-210 Issue 8 Annex 8 Pass INDUSTRY CANADA RSS-GEN Issue 3 Pass

HUBUNGAN PERTAMBAHAN BERAT BADAN IBU HAMIL TRIMESTER II ...

HUBUNGAN PERTAMBAHAN BERAT BADAN IBU HAMIL TRIMESTER II

Pertambahan berat badan ibu hamil trimester II dipakai sebagai variabel bebas dan berat bayi lahir sebagai variabel terikat, maka diketahui dari hasil uji korelasi Pearson mempunyai nilai korelasi (r) sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan sangat lemah dengan arah hubungan searah, yaitu kenaikan nilai dari satu variabel akan diikuti degan kenaikan variabel lainnya. Dan ...

Sleep Complaints and Psychiatric Symptoms in Children ...

Sleep Complaints and Psychiatric Symptoms in Children

Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 2, No. 1, 2006 Sleep problems are highly prevalent in the pediatric population and have been associated with a number of behavioral and emotional problems in children and adolescents. There is grow- ing evidence indicating a relationship between sleep quality and emotional well-being in children.1-5 Furthermore, the presence of sleep disturbances at a ...

Characterizing a psychiatric symptom dimension related to ...

Characterizing a psychiatric symptom dimension related to

Research article Human biology and medicine Neuroscience unfortunately ubiquitous in psychiatry research (Lipszyc and Schachar, 2010; Bickel et al., 2012), a result, we suggest, of the broader issue that psychiatric diagnostic categories do not reflect the

CAT/26/2.0-EE - picturesbase-agripro.com

CAT 26 2 0 EE picturesbase agripro com

John Deere John Deere John Deere John Deere John Deere John Deere John Deere John Deere REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR : John Deere CAT/26/2.0-EE .