11 Zup Asti Prenosnici-Books Pdf

11 ZUP ASTI PRENOSNICI
28 Jul 2020 | 2 views | 0 downloads | 22 Pages | 1.14 MB

Share Pdf : 11 Zup Asti Prenosnici

Download and Preview : 11 Zup Asti Prenosnici


Report CopyRight/DMCA Form For : 11 Zup Asti PrenosniciTranscription

Zadatak 11 1 2 Analiza optere enja CZPZ, Izvr iti analizu optere enja para CZPZ za slu aj dat na slici 11 1 Odrediti optere enja vratila. Analiza optere enja para CZPZ za dati slu aj izvr ena je na slici 11 1 a preno enje sila i obrtnih. momenata na vratila prikazano je na slici 11 2, Slika 11 1. Slika 11 2, Zadatak 11 1 3 Analiza optere enja CZPZ. Izvr iti analizu optere enja para CZPZ za slu aj dat na slici 11 3 Odrediti optere enja vratila. Analiza optere enja para CZPZ za dati slu aj izvr ena je na slici 11 3 a preno enje sila i obrtnih. momenata na vratila prikazano je na slici 11 4, Slika 11 3. Slika 11 4, Zadatak 11 1 4 Odre ivanje modula CZPZ.
Izra unati modul zup anog para CZPZ ako su poznati slede i podaci. ozubljenje je spolja nje sa prenosnim odnosom i 3 slika 11 5. snaga na zup aniku 1 P1 5 kW, broj obrtaja zup anika 1 n1 710 min 1. broj zubaca zup anika 1 z1 20, koeficijent pomeranja profila x1 x2 0. ugao dodirnice t 20, materijal zup anika 1 1530, dopu teni napon na savijanje df 46 2. Slika 11 5, Modul zup anika se prora unava prema dva kriterijuma 1 s obzirom na vrsto u savijanje u korenu. zupca i 2 s obzirom na dodirni pritisak bokova zubaca Usvaja se ve a vrednost od ove dve a zatim se. od te ve e usvoji prva ve a standardna vrednost za modul po mogu nosti I stepena prioriteta. 1 Prora un modula s obzirom na vrsto u u korenu zupca. Obrazac za prora un modula s obzirom na vrsto u u korenu zupca kod CZPZ glasi. 0 637 P1 d, Faktor oblika zupca, 10 58 Prilog 11 3.
Faktor udara, d 1 25 ravnomerni udari, Faktor du ine zupca. 20 Prilog 11 6, Ugaona brzina, 1 74 35 s 1, Faktor sprezanja. 0 8 a 0 8 1 2 0 8 0 78 0 885 1 332, 1 2 parcijalni stepeni sprezanja Prilog 11 5. z1 20 1 0 78, z 2 i z1 3 20 60 2 0 885, 0 637 5000 10 58 1 25. m 3 2 85 10 3 m 2 85 mm, 46 106 20 20 74 35 1 332, 2 Prora un modula s obzirom na dodirni pritisak bokova zubaca.
Obrazac za prora un modula s obzirom na dodirni pritisak bokova zubaca kod CZPZ glasi. 6 22 P1 i 1 d, i K d z12 1, Napomena znak odnosi se na unutra nje ozubljenje. Koeficijent izdr ljivosti na pritisak Prilog 11 2, Stepen sigurnosti. 1 8 usvojeno, Dozvoljeni napon na pritisak, K 5 57 N N. Kd 3 094 3 094 106 2, 6 22 5000 3 1 1 25, m 3 3 04 10 3 m 3 04 mm. 3 3 094 106 20 202 74 35, Od ovako dobijene dve vrednosti za modul m1 2 85 mm i m2 3 04 mm usvaja se prva ve a.
standardna a to je m 3 5 mm II stepen prioriteta Prilog 11 1. Napomena 1 ovde je konstruktor mogao da ide i na varijantu manje sigurnosti pa da usvoji manji. modul m 3 mm koji je I stepena prioriteta a mogao bi da ide i na sigurniju varijantu sa m 4 mm. tako e I stepen prioriteta, Napomena 2 kod zup anika izra enih od elika za pobolj anje ovaj slu aj obi no je merodavan. prora un modula s obzirom na dodirni pritisak bokova zubaca po to oni imaju veliku vrsto u ali im. povr ima nije otvrdnuta Obrnuto kod zup anika izra enih od elika za cementaciju obi no je. merodavan prora un modula s obzirom na vrsto u u korenu zupca po to oni imaju otvrdnutu. Zadatak 11 1 5 Geometrijske mere CZPZ, Za podatke iz predhodnog zadatka prora unati geometrijske mere zup astog para CZPZ. Prenosni odnos, Broj zubaca velikog zup anika, z 2 i z1 3 20 60. Standardni profil, n 20 u n 1 c n 0 2 JUS M C1 016. Standardni modul, mn 3 5 mm JUS M C1 015, m mn 3 5 mm.
Ugao nagiba bo ne linije ugao nagiba boka zubaca na podeonom krugu. Ugao nagiba profila u eonom preseku 0o kod CZPZ, irina zup anika. b m 20 3 5 70 mm, Pre nici podeonih krugova, d o1 m z1 3 5 20 70 mm. d o 2 m z 2 3 5 60 210 mm, Osno rastojanje, m z1 z 2 cos o 3 5 20 60. Ovo osno rastojanje se mo e uve ati kako bi se izbeglo podsecanje. a a 140 141 75 mm, a 142 mm usvojeno, Ugao dodirnice za usvojeno osno rastojanje. m z1 z 2 3 5 20 60, arccos cos o arccos cos 20 22 1116.
Zbir koeficijenata pomeranja profila, inv inv o 0 020373 0 01491. x1 x 2 z1 z 2 20 60 0 6, 2 tg o 2 142, inv tg tg22 1116 0 020373. inv o tg o o tg20 0 01491, Kako je x1 x 2 0 5 x1 0 5 a x 2 x1 x 2 0 5 pa je kona no. Pre nici kinematskih krugova, d 2 i d1 3 71 213 mm. Napomena u slu aju da su koeficijenti pomeranja profila x1 x2 0 tada su pre nici kinematskih. krugova jednaki pre nicima podeonih krugova odnosno d1 do1 i d2 do2. Pre nici osnovnih krugova, d b1 d o1 cos o 70 cos 20 65 7848 mm.
d b 2 d o 2 cos o 210 cos 20 197 33545mm, Pre nici podno nih krugova. d f 1 d o1 2 m 1 2 x1 70 2 3 5 1 2 0 5 65 1 mm, d f 2 d o 2 2 m 1 2 x 2 210 2 3 5 1 2 0 1 202 3 mm. Pre nici temenih krugova, d k1 2 a d f 2 2 c1 m n 2 142 202 3 2 0 2 3 5 80 3 mm. d k 2 2 a d f 1 2 c 2 m n 2 142 65 1 2 0 2 3 5 217 5 mm. Odre ivanje vrednosti tg x1 i tg x1, x x 0 5 0 5, 4 1 1 1 4 1. tg x1 tg o, cos 2 o cos 2 20, x x 0 1 0 1, 4 2 1 2 4 1.
tg x 2 tg o, cos 2 o cos2 20, Merni brojevi zubaca za mali i veliki zup anik. 2 x 1 tg t, z w1 1 tg x1 inv t, 2 0 5 tg20, z w1 0 4985 0 01491. 2 x 2 tg t, z w 2 2 tg x 2 inv t, 2 0 1 tg20, z w 2 0 3742 0 01491. Mere preko zubaca za mali i veliki zup anik, W1 m n cos n z w1 0 5 z1 inv o 2 x1 tg o. W1 3 5 cos 20 3 0 5 20 0 01491 2 0 5 tg20 28 009 mm. W2 m n cos n z w 2 0 5 z 2 inv o 2 x 2 tg o, W2 3 5 cos20 7 0 5 60 0 01491 2 0 1 tg20 70 342 mm.
Stepen sprezanja profila, d k1 d d d, b1 k 2 b 2 a sin. 80 3 65 778 217 5 197 335, 142 sin 22 1116, p 1 95 1 3. 3 5 cos 20, Stepen sprezanja bo nih linija ne postoji kod CZPZ ve se javlja kod CZKZ. Ukupni stepen spreuanja stepen sprezanja bokova, p q 1 95 0 1 95 1 3. Zadatak 11 1 6 Odre ivanje sila na CZPZ, Za podatke iz prethodnog zadatka izra unati vrednosti sila na zup anicima.
Obrtni momenti na zup anicima, M o1 1 67 25 Nm 67250 Nmm. M o2 2 197 74 Nm 197740Nmm, P2 P1 1 2 5000 0 98 4900 W. 1 2 0 98 koeficijent iskori enja zup astog para CZPZ naj e e. 2 24 87 s 1, n2 1 236 6 min 1, Obimne sile, Ft1 o1 1895 N. M o 2 197740, Ft 2 1857 N, Za prora un se usvaja, Ft 2 Ft1 1895 N. Ugao dodirnice, 22 1116o Napomena ukoliko je x1 x2 0 kod CZPZ va i o n 20o.
Radijalne sile, Fr1 Ft1 tg 1895 tg22 1116 770 N, Fr 2 Ft 2 tg 1857 tg22 1116 755 N. Za prora un se usvaja, Fr 2 Fr1 770 N, Te ine zup anika. Te ina zup anika 1 se mo e zanemariti, Te ina zup anika 2 se ne mo e zanemariti a odre uje se preko mase zup anika koja se dobija kao. proizvod gustine elika i zapremine zup anika 2, el 7850 3 Prilog 1 1. Vz h 0 07 0 0024245m 3, mz el Vz 7850 0 0024245 19 03 kg.
G z g m z 9 81 19 03 187 N, 11 2 CILINDRI NI ZUP ANICI SA KOSIM ZUBIMA. Zadatak 11 2 1 Skica CZKZ, Potrebno je skicirati cilindri ni zup anik sa kosim zupcima obele iti njegove dimenzije i navesti. podatke koji se unose u posebnu tablicu na radioni kom crte u zup anika. Osnovne mere CZKZ prikazane su na slici 11 6, Slika 11 6. Oznake sa slike 11 8 su, dk pre nik temenog kruga, do pre nik podeonog kruga. df pre nik podno nog kruga, ugao nagiba bo ne linije kod CZPZ 0 odnosno nagib ne postoji.
b irina zup anika, Na sam radioni ki crte CZKZ unose se veli ime dk do df b. U posebnu tablicu na radioni kom crte u zup anika unose se slede i podaci. 1 Tip zup anika cilindri ni evolventni sa pravim ili sa kosim zubima. 2 Broj zubaca z, 3 Standardni modul mn, 4 Modul m kod CZPZ m mn. 5 Standardni profil prema JUS M C1 016 ili prema datoj skici. 6 Ugao nagiba standardnog profila n, 7 Ugao nagiba profila osnovne zup aste letve o. 8 Ugao nagiba bo ne linije kod CZPZ ovaj podatak ne postoji po to je 0o. 9 Pomeranje profila osnovne zup aste zup aste letve xm. 10 Smer zavojnica bo nih linija zubaca desni ili levi. 11 Mera preko zubaca W sa tolerancijom, 12 Broj pozicije spregnutog zup anika. 13 Broj zubaca spregnutog zup anika z, 14 Osno rastojanje a sa tolerancijom.
15 Ugao dodirnice, 16 Kru ni zazor jmin jmax, 17 Podaci o na inu kontrole. 18 Podaci o termi koj obradi i kontroli termi ke obrade. Zadatak 11 2 2 Analiza optere enja CZKZ, Izvr iti analizu optere enja para CZKZ za slu aj dat na slici 11 7 Odrediti optere enja vratila. Analiza optere enja para CZPZ za dati slu aj izvr ena je na slici 11 7 a preno enje sila i obrtnih. momenata na vratila prikazano je na slici 11 8, Slika 11 7. Slika 11 8, Zadatak 11 2 3 Analiza optere enja CZKZ. Izvr iti analizu optere enja para CZKZ za slu aj dat na slici 11 9 Odrediti optere enja vratila. Analiza optere enja para CZPZ za dati slu aj izvr ena je na slici 11 9 a preno enje sila i obrtnih. momenata na vratila prikazano je na slici 11 10, Slika 11 9.
Slika 11 10, Zadatak 11 2 4 Odre ivanje sila na CZKZ. Dati obrasce za izra unavanje vrednosti sila na CZKZ. Obrtni momenti na zup anicima, M o 2 2 ili M o 2 M o1 1 2 i 1 1 2 1 1 1 2 2. 1 2 0 97 koeficijent iskori enja zup astog para CZKZ naj e e. Obimne sile, d1 d2 pre nici kinematskih krugova, Obimna sila na gonjenom zup aniku je teoretski manja od obimne sile na pogonskom zup aniku zbog. smanjenja snage usled stepena iskori enja zup astog para Za prora un se usvaja da su obimne sile. jednake i da imaju vrednost ve e sile odnosno Ft1 Ft 2. Radijalne sile, Fr1 Ft1 tg, Fr 2 Ft 2 tg, gde je ugao dodirnice. Napomena kod CZKZ za x 1 x 2 0 o gde je o arc tg n 20o. Aksijalne sile, Fa1 Ft1 tg, Fa 2 Ft 2 tg, gde je ugao nagiba boka zubaca na podeonom krugu.
Za CZKZ va i Ft1 Ft 2 Fr1 Fr 2 Fa1 Fa 2 Pri tome se zbog sigurnosti radi sa ve im vrednostima a. to su Ft1 Fr1 i Fa1, 11 3 KONI NI ZUP ANICI SA PRAVIM ZUPCIMA. Zadatak 11 3 1 Skica KZPZ, Potrebno je skicirati koni ni zup anik sa pravim zupcima promenljive visine obele iti njegove. osnovne dimenzije i navesti podatke koji se unose u posebnu tablicu na radiono kom crte u. Osnovne mere koni nih zup anika sa pravim zupcima prikazane su na slici 11 11. Slika 11 11, Oznake sa slike 11 11 su, d ae pre nik spolja njeg temenog kruga. d e pre nik spolja njeg podeonog kinematskog kruga. d fe pre nik spolja njeg podno nog kruga, d m pre nik srednjeg podeonog kinematskog kruga. d ai pre nik unutra njeg temenog kruga, R e spolja nje konusno rastojanje.
b irina zup anika, t E rastojanje spolja njeg temenog kruga od naslona. t B rastojanje prose ne ta ke osa od naslona, K odstojanje spolja njeg temenog kruga rastojanje izme u prese ne ta ke osa i spolja njeg temenog. kruga K t B t E Veli ina K je va na dimenzija koja se koristi prilikom name tanja radnog. predmeta na ma inu za obradu zubaca, ugao kinematskog konusa. a ugao temenog konusa, f ugao podno nog konusa, a ugao glave zupca. f ugao noge zupca, h ae visina glave zupca u spolja njem preseku.
h fe visina noge zupca u spolja njem preseku, h e visina zupca u spolja njem preseku. Na sam radiono ki crte koni nih zup anika sa pravim zupcima unose se veli ine d ae d e d m. f b t E sa tolerancijom t b sa tolerancijom, U posebnu tablicu na radioni kom crte u zup anika unose se slede i podaci. 1 Tip zup anika koni ni sa pravim zupcima sistema Gleason naj e e. 2 Broj zubaca Z, 3 Modul me kod koni nih zup anika sa pravim zupcima merodavan je modul u spolja njem. eonom preseku m e m, 4 Ugao nagiba osnovnog profila t. 5 Visina zupca na spolja njem preseku h e, 6 Visina glave zubca na spolja njem preseku h ae.
7 Ugao vrha alata, 8 Tetivna debljina zupca St sa tolerancijom. 9 Tetivna visina zupca h t, 10 Kru ni zazor j, 11 Broj pozicije spregnutog zup anika. 12 Broj zubaca spregnutog zup anika, 13 Osni ugao sa tolerancijom. Zadatak 11 3 2 Analiza optere enja KZPZ, Izvr iti analizu optere enja para KZPZ za slu aj dat na slici 11 12 Odrediti optere enja vratila. Analiza optere enja para KZPZ za dati slu aj izvr ena je na slici 11 12 a preno enje sila i obrtnih. momenata na vratila prikazano je na slici 11 13, Slika 11 12.
236 11 ZUP ASTI PRENOSNICI 11 1 CILINDRI NI ZUP ANICI SA PRAVIM ZUBIMA CZPZ Zadatak 11 1 1 Skica CZPZ Potrebno je skicirati cilindri ni cilindri ni zup anik sa pravim zupcima obele iti njegove dimenzije i

Related Books

Notices and Warranty Avis et garantie Avisos y garant a

Notices and Warranty Avis et garantie Avisos y garant a

Epson GT 2500 GT 2500 Plus Notices and Warranty Avis et garantie Avisos y garant a This booklet contains system requirements safety information compliance statements specifications and your Epson America Inc Limited Warranty page 2 Le pr sent document pr sente les exigences syst me les consignes de s curit

A Life Memory Harry Briley

A Life Memory Harry Briley

Walk With Me Anne Rittenhouse Harry Briley 403 Walk With Me A Life Memory By Harry Briley

Android Programming Design for Matrix Method of Static

Android Programming Design for Matrix Method of Static

Android Programming Design for Matrix Method of Static Structural Analysis on Smart Phones Using App Inventor 2 Huang Li Jeng1 Chiu 2Yu Chuan2 Hung Yu Ting Jian Ya Shin2 1Associate Professor 2Undergraduate Students Department of Civil Engineering National Kaohsiung University of Applied Science 80778 Taiwan Republic of China Abstract App Inventor The disadvantage is loss of time

APIHelper Helping Junior Android Programmers Learn API Usage

APIHelper Helping Junior Android Programmers Learn API Usage

APIHelper Helping Junior Android Programmers Learn API Usage Jingjing Zhao Tao Song Yuxia Sun Abstract Android SDK provides programmers with a va riety of APIs to conveniently build applications but due to the misunderstanding of the API usage programmers may misuse the APIs leading to various problems including se curity issues energy consumption issues and user experience issues

Tutorial Programming in Java for Android Development

Tutorial Programming in Java for Android Development

Tutorial Programming in Java for Android Development Instructor Adam C Champion Ph D CSE 4471 Information Security Summer 2019 Based on material from C Horstmann 1 J Bloch 2 C Collins et al 4 M L Sichitiu NCSU V Janjic Imperial College London CSE 2221 OSU and other sources 1 Outline Getting Started Java The Basics Java Object Oriented Programming

Android Programming Basics Core Servlets

Android Programming Basics Core Servlets

Android Programming Basics Originals of Slides and Source Code for Examples Making Your Own Android App Basics Idea When you create a new app it has simple Hello World functionality built in So you can create and test an app without knowing syntax which is not discussed until next tutorial section Steps File New Project Android Android Project Once you

iOS 8 for Programmers An App Driven Approach with Swift

iOS 8 for Programmers An App Driven Approach with Swift

Android for Programmers An App Driven Approach 2 E Volume 1 C for Programmers with an Introduction to C11 C 11 for Programmers C 2012 for Programmers iOS 8 for Programmers An App Driven Approach with Swift Java for Programmers 3 E JavaScript for Programmers How To Program Series Android How to Program 2 E C How to Program 9 E

Android 6 for Programmers An App Driven Approach

Android 6 for Programmers An App Driven Approach

1 9 1 Opening the Tip Calculator App s Project in Android Studio 22 1 9 2 Creating Android Virtual Devices AVDs 24 1 9 3 Running the Tip Calculator App on the Nexus 6 Smartphone AVD 25 1 9 4 Running the Tip Calculator App on an Android Device 30 1 10 Building Great Android Apps 30 Contents viii Contents 1 11 Android Development Resources 32 1 12 Wrap Up 34 2 Welcome App 35 Dive Into

Android for Programmers An App Driven Approach

Android for Programmers An App Driven Approach

ANDROID FOR PROGRAMMERS AN APP DRIVEN APPROACH SECOND EDITION VOLUME 1 DEITEL DEVELOPER SERIES Paul Deitel Harvey Deitel Abbey Deitel Deitel amp Associates Inc Upper Saddle River NJ Boston Indianapolis San Francisco

SSLC www Padasalai Net SCIENCE PRACTICAL MANUAL

SSLC www Padasalai Net SCIENCE PRACTICAL MANUAL

SCIENCE PRACTICAL MANUAL BIO ZOOLOGY V HUMAN ORGANS MODEL Identify the given model and write notes with neat labeled diagram EX NO 10 L S of Heart EX NO 11 L S of Brain EX NO 12 L S of Kidney VI ENDOCRINE SYSTEM MODEL Identify the flag labeled endocrine gland and write the location hormones secreted and their functions EX NO 13 Thyroid Gland EX NO 14 Islets of

Practical Computer Application XI

Practical Computer Application XI

Practical Computer Application XI G Kamalakannan MCA M Tech Ph D Cell 8939665453 Holy QUEEN MATRIC HIGHER SECONDARY SCHOOL PALLAVARAM CHENNAI 3 CA1 FORMATTING INVOICE CA1 Type the following Invoice in OpenOffice Writer and apply the formatting features as given below Invoice SAIRAM MEDICAL STORES Mobile No 9002416000 P B No 617 Mail Address sairam gmail com 70 New Avadi