1 Mev Hr-Books Pdf

1 mev hr
31 Mar 2020 | 112 views | 0 downloads | 5 Pages | 443.85 KB

Share Pdf : 1 Mev Hr

Download and Preview : 1 Mev Hr


Report CopyRight/DMCA Form For : 1 Mev HrTranscription

Pojam preddru tva tvrtke podru nice predmeta poslovanja sjedi ta dru tva i pojam orta tva. Zastupanje,4 Sudski registar I 2, Pojam registarskog suda i sudskog registra pravni izvori 3 1. Postupak upisa subjekti upisa i injenice upisa,5 Javno trgova ko dru tvo I 3. Pojam dru tva osoba 3 1, Pojam javnog trgova kog dru tva osnivanje odnosi me u lanovima prestanak. 6 Komanditno dru tvo I 3 3 1,Pojam i specifi nosti komanditnog dru tva lanovi. Osnivanje komanditnog dru tva funkcije prestanak,7 Gospodarsko interesno udru enje I 3.
Pojam gospodarskog interesnog udru enja osnivanje odnosi me u lanovima prestanak 3 1. I KOLOKVIJ I 1 I 2 I 3,8 Dru tva kapitala I 4, Pojam i obilje ja dru tva kapitala glavne odrednice dru tva s ograni enom odgovorno u 3 1. Glavne odrednice dioni kog dru tva,9 Dru tvo s ograni enom odgovorno u I 4. Osnivanje dru tva lanstvo organi dru tva prestanak dru tva 3 1. Pojam i obilje ja jednostavnog dru tva s ograni enom odgovorno u. 10 Dioni ko dru tvo I 4,Pojam i osnivanje dru tva lanstvo u dru tvu 3 1. Organi dru tva prestanak dru tva, 11 Pojam trgova kog ugovornog prava i pravni izvori I 5. Obilje ja trgova kog ugovornog prava 3 1,Klasifikacija trgova kog ugovornog prava.
12 Obvezni ugovori i trgova ki ugovori pojmovi i vrste I 5 I 6. Ugovor o kupoprodaji 3 1,Ugovor o zamjeni,13 Ostali ugovori u trgova kom pravu I 5 I 6. Ugovor o zajmu Ugovor o kreditu Ugovor o najmu Ugovor o nalogu Ugovor o zakupu 3 1. Ugovor o trgova kom zastupanju Ugovor o komisiji Ugovor o posredovanju. 14 Ostali ugovori u trgova kom pravu I 5 I 6,Ugovor o ostavi 3 1. Ugovor o djelu Ugovor o gra enju,15 Vrijednosni papiri pojam i obilje ja I 7 3 1. II KOLOKVIJ I 4 I 5 I 6 I 7,Podjela potpisa za zimski semestar. 2 6 Komentari,Na in izvo enja predavanja ex, x predavanja cathedra diskusije pitanja i odgovori.
x samostalni zadaci, x seminari i radionice kako bi studenti nau ili kriti ki. multimedija i mre a,x vje be razmi ljati i zaklju ivati. 2 5 Vrste izvo enja nastave laboratorij, obrazovanje na daljinu Na in izvo enja vje bi rasprave. x mentorski rad, mje ovito e u enje konkretne i samostalne vje be kod. istra iva ki rad ostalo upisati, terenska nastava odre ene nastavne jedinice analiza.
literature rad u grupama prezentiranje,seminarskog rada. Redovni studenti trebaju prisustvovati na barem 70 od ukupnog broja sati predavanja i na barem 70 od ukupnog broja sati. vje bi da bi ostvarili pravo na potpis, 2 7 Obveze studenata Izvanredni studenti trebaju prisustvovati na barem 50 od ukupnog broja sati predavanja i na barem 50 od ukupnog broja. sati vje bi da bi ostvarili pravo na potpis, Da bi student polo io kolegij mora po SVAKOM ishodu u enja ostvariti minimalno 50 bodova raspolo ivih za taj ishod u enja. Poha anje nastave 1 Pisani ispit 0 2 Projekt, 2 8 Pra enje rada studenata upisati Eksperimentalni rad Istra ivanje Prakti ni rad. udio u ECTS bodovima za svaku,Kontinuirana provjera.
aktivnost tako da ukupni broj ECTS Esej Referat,bodova odgovara bodovnoj. vrijednosti kolegija Kolokviji 2 Seminarski rad 1 ostalo upisati. Aktivnost u nastavi 1 Usmeni ispit 1 ostalo upisati. 2 9 Radno optere enje studenata 6 ECTS za 45 sati predavanja i 15 sati vje bi 60 sati. U semestru e se pisati 2 me uispita Na samom me uispitu biti e vidljivo na koje se ishode u enja odnosi me uispit i svako. njegovo pitanje zadatak Na svakom me uispitu je mogu e imati 10 bodova Ukoliko student ostvari vi e od 6 bodova na. 2 10 Ocjenjivanje i vrjednovanje rada svakom me uispitu izravno pristupa usmenom ispitu. studenata tijekom nastave i na,zavr nom ispitu, U pravilu 1 me uispit pi e se nakon prvih 7 tjedana nastave i pokriva ishode u enja obra ene u prvih 7 tjedana 2 me uispit. pi e se nakon drugih 7 tjedana nastave i pokriva ishode u enja obra ene u drugih 7 tjedana nastave. Me uispiti se pola u za vrijeme trajanja nastave u 1 tjednu nakon svakog ciklusa od 7 tjedana nastave. Vrstu pitanja definira nastavnik no sva pitanja i zadaci pokrivaju gradivo kolegija odnosno ishode u enja. Ukoliko student ne ostvari dovoljan broj bodova na me uispitu ne mo e pristupiti sljede em me uispitu. Jednom osvojeni bodovi na me uispitima za svaki ishod u enja vi e se ne bri u osim u slu aju da sam student odlu i popravljati. rezultat za pojedini ishod u enja pri emu se do tada osvojeni bodovi bri u i upisuju se novoostvareni bodovi za taj ishod. Bodovi za doma e zada e dodjeljuju se u skladu s kvalitetom zada e i odgovorima na pitanja u vezi zada e. Bodove ste ene zada ama blicevima i prisutno u student zadr ava tokom cijele akademske godine te ih mo e popravljati. samo iznimno uz izri ito odobrenje predmetnog nastavnika. Zavr na ocjena dobiva se na usmenom dijelu ispita,Red br Naziv. 1 V Gorenc Osnove statusnoga i ugovornoga trgova kog prava Gorenc j t d Zagreb 2008. 2 11 Obvezna literatura OL u, 2 Lj Mintas Hodak Osnove trgova kog prava Gospodarska misao Zagreb 2010. kalendaru nastave,Red br Naziv, 1 Zakon o trgova kim dru tvima NN 111 93 34 99 121 99 52 00 118 03 107 07 146 08 137 09 125 11 152 11.
111 12 68 13 110 15,2 12 Dopunska literatura DL u, 2 Zakon o sudskom registru NN 1 95 57 96 1 98 30 99 45 99 54 05 40 07 91 10 90 11 148 13 93 14 110 15. kalendaru nastave, 3 Zakon o obveznim odnosima NN 35 05 41 08 125 11 78 15 29 18. 4 stru ni i znanstveni lanci iz podru ja trgova kog prava i prava dru tva. 3 DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU, Studentima su predavanja i vje be obavezne te se vodi redovna evidencija dolazaka na nastavu Da bi dobili potpis studenti. 3 1 Poha anje nastave, moraju obavezno prisustvovati na minimalno 70 izvanredni studenti 50 nastave. Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom tijekom termina konzultacija dva sata tjedno i za vrijeme nastave dok se za kratka. pitanja i obja njenja mogu obratiti bilo koji dan tijekom radnog vremena dolaskom osobno ili elektroni kim putem Mogu e je. 3 2 Kontaktiranje s nastavnikom postaviti pitanja i e mailom na koji e biti odgovoreno najkasnije za 48 sati osim u vrijeme vikenda ili godi njeg odmora. Po eljno je da studenti za sve nejasno e do u to e e na konzultacije. Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave Sve obavijesti o odr avanju ili eventualnoj odgodi. 3 3 Informiranje o kolegiju nastave bit e izvje ene na oglasnoj plo i ispred kabineta i na web stranici Veleu ili ta minimalno 24 sati ranije. Seminarski radovi studenata redovnog i izvanrednog studija su obavezni Student okvirno sam bira temu koju onda to no. 3 4 Pisani radovi definira u dogovoru s nastavnikom Rad student prezentira na vje bama Svrha je osposobiti studenta za ispravno i samostalno. istra ivanje i obradu odre ene teme ali i vje ba pismenog i usmenog izra avanja prezentiranja.

Related Books

Handbook of Research on Developments and Trends in ...

Handbook of Research on Developments and Trends in

ISBN 978-1-61520-701-5 (hardcover) -- ISBN 978-1-61520-702-2 (ebook) 1. Wireless sensor networks--Research. I. Jin, Hai. II. Jiang, Wenbin. TK7872.D48H357 2010 681'.2--dc22 2009052441 British Cataloguing in Publication Data A Cataloguing in Publication record for this book is available from the British Library. All work contributed to this book is new, previously-unpublished material. The ...

Instructor Dr. Kyle Danielson TA: Taeh - UBC Psychology

Instructor Dr Kyle Danielson TA Taeh UBC Psychology

Dr. Kyle Danielson is a Lecturer in the Department of Psychology, where he ... Lecture slides will also be posted on this website after each lecture.

A Roadmap to the Future of Engineering Practice, Research ...

A Roadmap to the Future of Engineering Practice Research

A Roadmap to the Future of Engineering Practice, Research, and Education The Millennium Project The University of Michigan e tions tions ems Suppliers cing ing cing Market Optimization Research Development Radical Innovation Immune System Design Products, Systems, Services Global, Knowledge-Driven Economy Social Sciences Liberal Arts Professions Micro-sciences (Info-bio-nano) Macro-sciences ...

eQETIC: A Maturity Model for Online Education

eQETIC A Maturity Model for Online Education

Digital solutions have substantially contributed to the growth and dissemination of education. The distance education modality has been presented as an opportunity for worldwide students in many types of courses. However, projects of digital educational platforms require different expertise including knowledge areas such as pedagogy, psychology, computing, and digital technologies associated ...

MITSUBISHI CNC IN INDIA - MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.

MITSUBISHI CNC IN INDIA MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT LTD

Mitsubishi Electric also manufactures customized CNCs for different machine tool builders. We understand the requirements of the MTBs and then design CNC controllers to suit their need. Standard CNC iQ Platform CNC Customized CNC Mitsubishi CNC Business Category Network in India..... 4 Global Service and Support Network.....5 Servci e Support.....6 -7 Tranini g..... 8 Training Collaboration ...

Business Opportunity Cults Final

Business Opportunity Cults Final

While these disclosures are typically presented in ways which overstate the potential for income, and omit crucial data concerning such matters as distributor expenses and attrition rates, they generally portray an opportunity which provides substantial incomes to only a very small percentage of MLM distributors, and little or no income for most participants. These disclosures do not appear to ...

Legal Liability in Recreation, Sports, and Tourism

Legal Liability in Recreation Sports and Tourism

The authors, John Spengler and Bruce Hronek, not only have a rich legal back-ground, but also have practical on-the-ground experience that provide a no-nonsense approach to the problems associated with legal liability in recreation and sports. They are practitioners, teachers, and researchers in the field of risk management and legal liability.

www2.phys.uniroma1.it

www2 phys uniroma1 it

Credits Authors Alberto Boschetti Luca Massaron Reviewers Robert Dempsey Daniel Frimer Kevin Markham Alberto Gonzalez Paje Bastiaan Sjardin Michele Usuelli Zacharias Voulgaris, Ph

AutoCAD

AutoCAD

AutoCAD Civil 3D produces a single model, with intelligent and dynamic data, enabling you to more quickly make a design change at any stage of the process. Make better-informed decisions and choose design alternatives based on analytical and performance results. More quickly and efficiently produce visualizations that remain in sync with design changes as they are made. The model automatically ...

Recipe Book - Hortonville Area School District

Recipe Book Hortonville Area School District

Old Fashioned Sugar Cookies 3 cups sifted all-purpose flour 1 1/2 teaspoons baking powder 1/2 teaspoon salt 1 cup white sugar 1 cup butter (softened at room temperature) 1 egg, lightly beaten (egg should be at room temperature) 3 Tablespoons half-and-half 2 teaspoons vanilla extract Preheat oven to 400 degrees F (200 degrees C). Sift together ...

Tier 2 Reading Intervention Program for Grades 4-12

Tier 2 Reading Intervention Program for Grades 4 12

The good news is Successful Reader responds to this need directly by focusing ... Top Secret by John Reynolds Gardiner ... focus for each lesson. Lively, ...